Changeset 16927 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/12/19 11:20:08 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

#213 gfDebugLog()修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/lib/glib.php

  r15373 r16927  
  1515 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  1616function gfDownloadCsv($header, $contents){ 
  17      
   17 
  1818    $fiest_name = date("YmdHis") .".csv"; 
  19      
   19 
  2020    /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */ 
  2121    Header("Content-disposition: attachment; filename=${fiest_name}"); 
  2222    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${fiest_name}"); 
  23      
   23 
  2424    $return = $header.$contents; 
  2525    if (mb_detect_encoding($return) == CHAR_CODE){                      //ʸ»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹ 
   
  3838 * [Ãí¼á] - 
  3939 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  40 function gfSetCsv( $array, $arrayIndex = "" ){   
   40function gfSetCsv( $array, $arrayIndex = "" ){ 
  4141    //°ú¿ô$arrayIndex¤Ï¡¢$array¤¬Ï¢ÁÛÇÛÎó¤Î¤È¤­¤Ëź¤¨»ú¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë 
  42      
   42 
  4343    $return = ""; 
  4444    for ($i=0; $i<count($array); $i++){ 
  45          
   45 
  4646        for ($j=0; $j<count($array[$i]); $j++ ){ 
  4747            if ( $j > 0 ) $return .= ","; 
  48             $return .= "\"";             
   48            $return .= "\""; 
  4949            if ( $arrayIndex ){ 
  50                 $return .= mb_ereg_replace("<","¡ã",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$arrayIndex[$j]] )) ."\"";           
   50                $return .= mb_ereg_replace("<","¡ã",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$arrayIndex[$j]] )) ."\""; 
  5151            } else { 
  5252                $return .= mb_ereg_replace("<","¡ã",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$j] )) ."\""; 
  5353            } 
  5454        } 
  55         $return .= "\n";             
  56     } 
  57      
   55        $return .= "\n"; 
   56    } 
   57 
  5858    return $return; 
  5959} 
   
  8787 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  8888function gfDebugLog($obj, $path = DEBUG_LOG_PATH){ 
  89         gfPrintLog("*** start Debug ***"); 
  90         ob_start(); 
  91         print_r($obj); 
  92         $buffer = ob_get_contents(); 
  93         ob_end_clean(); 
  94         $fp = fopen($path, "a+"); 
  95         fwrite( $fp, $buffer."\n" ); 
  96         fclose( $fp ); 
  97         gfPrintLog("*** end Debug ***"); 
   89        $debugStr = print_r($obj, true); 
   90        gfPrintLog("*** start Debug ***", $path); 
   91        gfPrintLog($debugStr, $path); 
   92        gfPrintLog("*** end Debug ***", $path); 
  9893 
  9994        // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
   
  127122        fclose( $fp ); 
  128123    } 
  129      
   124 
  130125    // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
  131126    gfLogRotation(MAX_LOG_QUANTITY, MAX_LOG_SIZE, $path); 
  132127} 
  133128 
  134 /**          
  135  * ¥í¥°¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½            
  136  *           
   129/** 
   130 * ¥í¥°¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½ 
   131 * 
  137132 * @param integer $max_log ºÇÂç¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô 
  138133 * @param integer $max_size ºÇÂ祵¥¤¥º 
  139134 * @param string  $path ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹ 
  140135 * @return void ¤Ê¤· 
  141  */          
   136 */ 
  142137function gfLogRotation($max_log, $max_size, $path) { 
  143      
   138 
  144139    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ 
  145140    $dirname = dirname($path); 
  146141    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼èÆÀ 
  147142    $basename = basename($path); 
  148      
   143 
  149144    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºÇÂ祵¥¤¥º¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  150145    if(filesize($path) > $max_size) { 
   
  156151                } 
  157152            } 
  158              
   153 
  159154            // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥°¤¬ºÇÂç¸Ä¿ô¤Ê¤é°Ê¾å¤Ê¤é¸Å¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éºï½ü¤¹¤ë 
  160155            $count = count($arrLog); 
   
  163158                for($i = 0; $diff >= $i ; $i++) { 
  164159                    unlink($dirname. "/" .array_pop($arrLog)); 
  165                 }    
  166             } 
  167              
   160                } 
   161            } 
   162 
  168163            // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îź¤¨»ú¤ò¤º¤é¤¹ 
  169164            $count = count($arrLog); 
   
  173168            } 
  174169            $ret = copy($path, "$path.1"); 
  175              
   170 
  176171            // ¿·µ¬¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ® 
  177172            if($ret) { 
  178                 unlink($path);           
   173                unlink($path); 
  179174                touch($path); 
  180175                chmod($path, 0666); 
   
  193188 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  194189function gfMakePassword($pwLength) { 
  195      
   190 
  196191    // Íð¿ôɽ¤Î¥·¡¼¥É¤ò·èÄê 
  197192    srand((double)microtime() * 54234853); 
  198      
   193 
  199194    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤òºîÀ® 
  200195    $character = "abcdefghkmnpqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ2345679"; 
  201196    $pw = preg_split("//", $character, 0, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
  202      
   197 
  203198    $password = ""; 
  204199    for($i = 0; $i<$pwLength; $i++ ) { 
   
  207202 
  208203    return $password; 
  209 }  
   204} 
  210205 
  211206/*---------------------------------------------------------------------- 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.