Changeset 16901


Ignore:
Timestamp:
2007/12/05 19:45:51 (14 years ago)
Author:
naka
Message:

zero_recv修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_zero/zero_recv.php

  r15844 r16901  
  22 
  33require_once('../require.php'); 
   4require_once(MODULE_PATH . 'mdl_zero/mdl_zero.inc'); 
  45 
  56//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   
  3031// GET¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ 
  3132foreach($arrResult as $key => $val){ 
  32     gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path); 
   33    gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path); 
  3334} 
  3435 
  3536if(!empty($_GET["clientip"])){ 
  36     $objQuery->begin(); 
  37     $order_id = lfDoComplete($objQuery, $arrResult); 
  38     $objQuery->commit(); 
   37    $objQuery->begin(); 
   38    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $arrResult, $log_path); 
   39    $objQuery->commit(); 
  3940} 
  4041 
  4142// ´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  42 if(sfIsInt($order_id)) { 
   43if(sfIsInt($order_id) && $order_id > 0) { 
  4344    $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  4445     
  4546    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  4647    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
  47         // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ 
  48         sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
  49     }else{ 
  50         // PCÈÇ 
  51         sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
  52     } 
   48        // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ 
   49        sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
   50    }else{ 
   51        // PCÈÇ 
   52        sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
   53    } 
  5354    print("OK"); 
  5455} else { 
  5556    // ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¼õ¿®¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿® 
  5657    gfPrintLog("!!!!!!!!!!!! zero error !!!!!!!!!!!!!!", $log_path); 
  57     ob_start(); 
  58     print($order_id . "\n"); 
  59     print_r($arrResult); 
  60     $msg = ob_get_contents(); 
  61     ob_end_clean(); 
  62     print("NG"); 
  63 } 
   58} 
   59 
  6460gfPrintLog("**************************************** zero end ****************************************", $log_path); 
  6561//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  6662// ´°Î»½èÍý 
  67 function lfDoComplete($objQuery, $arrResult) { 
  68     global $objCartSess; 
  69     global $objSiteSess; 
   63function lfDoComplete($objQuery, $arrResult, $log_path) { 
   64    global $objCartSess; 
   65    global $objSiteSess; 
  7066    $objCampaignSess = new SC_CampaignSession(); 
  7167    $objCustomer = new SC_Customer(); 
  72     global $arrInfo; 
  73      
  74     gfprintlog($objCustomer->isLoginSuccess(),DATA_PATH . "logs/zero.log"); 
   68    global $arrInfo; 
   69     
   70    gfprintlog($objCustomer->isLoginSuccess(), $log_path); 
  7571     
  7672    // sendid ¤ÎÃͤò¶èÀÚ¤ë 
   
  8076    $money =  $arrResult["money"];    // payment_total 
  8177 
  82     $arrCrilentIP = $objQuery->select("memo02, memo04", "dtb_payment", "payment_id = ? and del_flg = 0", array($arrSendid[1])); 
   78    $arrCrilentIP = $objQuery->select("memo02, memo05", "dtb_payment", "module_id = ? and del_flg = 0", array(MDL_ZERO_ID)); 
  8379     
  8480    // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼ 
  85     if(count($arrResult)){ 
  86         if(in_array($arrResult["clientip"], $arrCrilentIP)) return "²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
  87     }else{ 
  88         return "²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
  89     } 
  90      
  91     // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  92     $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
   81    if(!(count($arrResult) > 0)){ 
   82        gfPrintLog("·èºÑ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤òÀµ¤·¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£", $log_path); 
   83        return; 
   84    } 
   85     
   86    if(!in_array($arrResult["clientip"], $arrCrilentIP[0])) { 
   87        gfPrintLog("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£", $log_path); 
   88        return; 
   89    } 
   90     
   91    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   92    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  9393     
  9494    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¨¥é¡¼ 
  95     if(count($arrData) <= 0) return "¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   95    if(count($arrData) <= 0) { 
   96        gfPrintLog("¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£", $log_path); 
   97        return; 
   98    } 
  9699     
  97100    // ·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  98     if($arrData["del_flg"] == 1) return "»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£"; 
   101    if($arrData["del_flg"] == 1) { 
   102        gfPrintLog("»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£", $log_path);       
   103        return; 
   104    } 
  99105     
  100106    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×¤È¡¢¥¼¥í¤«¤éÊ֤äƤ­¤¿¶â³Û¤È¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼ 
  101     if($arrData["payment_total"] != $money) return "555¤ª»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"; 
  102      
   107    if($arrData["payment_total"] != $money) { 
   108        gfPrintLog("¤ª»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£", $log_path); 
   109        return; 
   110    } 
   111     
   112    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×¤È¡¢¥¼¥í¤«¤éÊ֤äƤ­¤¿¶â³Û¤È¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼ 
   113    if($arrData["payment_total"] != $money) { 
   114        gfPrintLog("¤ª»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£", $log_path); 
   115        return; 
   116    } 
   117     
   118    // ±þÅú·ë²Ì¤¬Àµ¾ï¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   119    if($arrResult["result"] != 'ok' && $arrResult["result"] != 'OK') { 
   120        gfPrintLog("±þÅú·ë²ÌNG", $log_path); 
   121        return; 
   122    } 
   123         
  103124    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÉüµ¢ 
  104125    $_SESSION = unserialize($arrData["session"]); 
  105126 
  106     // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
  107     if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  108         // ¿·¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿ 
  109         lfSetNewAddr($uniqid, $objCustomer->getValue('customer_id')); 
  110         // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
  111         lfSetCustomerPurchase($objCustomer->getValue('customer_id'), $arrData, $objQuery); 
  112     } else { 
  113         //¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
  114         switch(PURCHASE_CUSTOMER_REGIST) { 
  115         //̵¸ú 
  116         case '0': 
  117             // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
  118             if($arrData['member_check'] == '1') { 
  119                 // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
  120                 $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo); 
  121                 // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
  122                 lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery); 
  123             } 
  124             break; 
  125         //Í­¸ú 
  126         case '1': 
  127             // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
  128             $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo); 
  129             // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
  130             lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery); 
  131             break; 
  132         } 
  133     } 
  134  
  135     // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
  136     $order_id = lfRegistOrder($objQuery, $arrData); 
  137     // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤò¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
  138     lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess); 
  139     // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  140     lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid); 
  141     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹çÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
  142     if($objCampaignSess->getIsCampaign()) { 
  143         lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id); 
  144     } 
  145      
  146     return $order_id; 
   127    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
   128    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
   129        // ¿·¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿ 
   130        lfSetNewAddr($uniqid, $objCustomer->getValue('customer_id')); 
   131        // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   132        lfSetCustomerPurchase($objCustomer->getValue('customer_id'), $arrData, $objQuery); 
   133    } else { 
   134        //¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   135        switch(PURCHASE_CUSTOMER_REGIST) { 
   136        //̵¸ú 
   137        case '0': 
   138            // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   139            if($arrData['member_check'] == '1') { 
   140                // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   141                $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo); 
   142                // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   143                lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery); 
   144            } 
   145            break; 
   146        //Í­¸ú 
   147        case '1': 
   148            // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   149            $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo); 
   150            // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   151            lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery); 
   152            break; 
   153        } 
   154    } 
   155 
   156    // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   157    $order_id = lfRegistOrder($objQuery, $arrData); 
   158    // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤò¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   159    lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess); 
   160    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   161    lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid); 
   162    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹çÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
   163    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) { 
   164        lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id); 
   165    }    
   166    return $order_id; 
  147167} 
  148168 
  149169// ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê²¾ÅÐÏ¿¡Ë 
  150170function lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo) { 
  151     // ¹ØÆþ»þ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
  152     $sqlval['name01'] = $arrData['order_name01']; 
  153     $sqlval['name02'] = $arrData['order_name02']; 
  154     $sqlval['kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
  155     $sqlval['kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
  156     $sqlval['zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
  157     $sqlval['zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
  158     $sqlval['pref'] = $arrData['order_pref']; 
  159     $sqlval['addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
  160     $sqlval['addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
  161     $sqlval['email'] = $arrData['order_email']; 
  162     $sqlval['tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
  163     $sqlval['tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
  164     $sqlval['tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
  165     $sqlval['fax01'] = $arrData['order_fax01']; 
  166     $sqlval['fax02'] = $arrData['order_fax02']; 
  167     $sqlval['fax03'] = $arrData['order_fax03']; 
  168     $sqlval['sex'] = $arrData['order_sex']; 
  169     $sqlval['password'] = $arrData['password']; 
  170     $sqlval['reminder'] = $arrData['reminder']; 
  171     $sqlval['reminder_answer'] = $arrData['reminder_answer']; 
  172      
  173     // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®Íѥե饰¤ÎȽÄê 
  174     switch($arrData['mail_flag']) { 
  175     case '1':   // HTML¥á¡¼¥ë 
  176         $mail_flag = 4; 
  177         break; 
  178     case '2':   // TEXT¥á¡¼¥ë 
  179         $mail_flag = 5; 
  180         break; 
  181     case '3':   // ´õ˾¤Ê¤· 
  182         $mail_flag = 6; 
  183         break; 
  184     default: 
  185         $mail_flag = 6; 
  186         break; 
  187     } 
  188     // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥° 
  189     $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag; 
  190          
  191     // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿ 
  192     $sqlval['status'] = 1; 
  193     // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼ 
  194     $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");  
  195      
  196     $objQuery = new SC_Query(); 
  197     $sqlval['create_date'] = "now()"; 
  198     $sqlval['update_date'] = "now()"; 
  199     $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval); 
  200      
  201     // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ 
  202     $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key'])); 
  203     $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
  204      
  205     //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  206     $objMailPage = new LC_Page(); 
  207     $objMailPage->to_name01 = $arrData['order_name01']; 
  208     $objMailPage->to_name02 = $arrData['order_name02']; 
  209     $objMailPage->CONF = $arrInfo; 
  210     $objMailPage->uniqid = $sqlval['secret_key']; 
  211     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  212     $objMailView->assignobj($objMailPage); 
  213     $body = $objMailView->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl"); 
  214      
  215     $objMail = new GC_SendMail(); 
  216     $objMail->setItem( 
  217                         ''                                      //¡¡°¸Àè 
  218                         , sfMakeSubject("²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ")     //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  219                         , $body                                 //¡¡ËÜʸ 
  220                         , $arrInfo['email03']                   //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹ 
  221                         , $arrInfo['shop_name']                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á° 
  222                         , $arrInfo["email03"]                   //¡¡reply_to 
  223                         , $arrInfo["email04"]                   //¡¡return_path 
  224                         , $arrInfo["email04"]                   //  Errors_to 
  225                         , $arrInfo["email01"]                   //  Bcc 
  226                                                         ); 
  227     // °¸Àè¤ÎÀßÄê 
  228     $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ"; 
  229     $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);             
  230     $objMail->sendMail(); 
  231      
  232     return $customer_id; 
   171    // ¹ØÆþ»þ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   172    $sqlval['name01'] = $arrData['order_name01']; 
   173    $sqlval['name02'] = $arrData['order_name02']; 
   174    $sqlval['kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
   175    $sqlval['kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
   176    $sqlval['zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
   177    $sqlval['zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
   178    $sqlval['pref'] = $arrData['order_pref']; 
   179    $sqlval['addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
   180    $sqlval['addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
   181    $sqlval['email'] = $arrData['order_email']; 
   182    $sqlval['tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
   183    $sqlval['tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
   184    $sqlval['tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   185    $sqlval['fax01'] = $arrData['order_fax01']; 
   186    $sqlval['fax02'] = $arrData['order_fax02']; 
   187    $sqlval['fax03'] = $arrData['order_fax03']; 
   188    $sqlval['sex'] = $arrData['order_sex']; 
   189    $sqlval['password'] = $arrData['password']; 
   190    $sqlval['reminder'] = $arrData['reminder']; 
   191    $sqlval['reminder_answer'] = $arrData['reminder_answer']; 
   192     
   193    // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®Íѥե饰¤ÎȽÄê 
   194    switch($arrData['mail_flag']) { 
   195    case '1':   // HTML¥á¡¼¥ë 
   196        $mail_flag = 4; 
   197        break; 
   198    case '2':   // TEXT¥á¡¼¥ë 
   199        $mail_flag = 5; 
   200        break; 
   201    case '3':   // ´õ˾¤Ê¤· 
   202        $mail_flag = 6; 
   203        break; 
   204    default: 
   205        $mail_flag = 6; 
   206        break; 
   207    } 
   208    // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥° 
   209    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag; 
   210         
   211    // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿ 
   212    $sqlval['status'] = 1; 
   213    // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼ 
   214    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");  
   215     
   216    $objQuery = new SC_Query(); 
   217    $sqlval['create_date'] = "now()"; 
   218    $sqlval['update_date'] = "now()"; 
   219    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval); 
   220     
   221    // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ 
   222    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key'])); 
   223    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
   224     
   225    //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   226    $objMailPage = new LC_Page(); 
   227    $objMailPage->to_name01 = $arrData['order_name01']; 
   228    $objMailPage->to_name02 = $arrData['order_name02']; 
   229    $objMailPage->CONF = $arrInfo; 
   230    $objMailPage->uniqid = $sqlval['secret_key']; 
   231    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   232    $objMailView->assignobj($objMailPage); 
   233    $body = $objMailView->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl"); 
   234     
   235    $objMail = new GC_SendMail(); 
   236    $objMail->setItem( 
   237                        ''                                      //¡¡°¸Àè 
   238                        , sfMakeSubject("²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ")     //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   239                        , $body                                 //¡¡ËÜʸ 
   240                        , $arrInfo['email03']                   //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹ 
   241                        , $arrInfo['shop_name']                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á° 
   242                        , $arrInfo["email03"]                   //¡¡reply_to 
   243                        , $arrInfo["email04"]                   //¡¡return_path 
   244                        , $arrInfo["email04"]                   //  Errors_to 
   245                        , $arrInfo["email01"]                   //  Bcc 
   246                                                        ); 
   247    // °¸Àè¤ÎÀßÄê 
   248    $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ"; 
   249    $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);             
   250    $objMail->sendMail(); 
   251     
   252    return $customer_id; 
  233253} 
  234254 
   
  236256function lfRegistOrder($objQuery, $arrData) { 
  237257    $objCampaignSess = new SC_CampaignSession(); 
  238     $sqlval = $arrData; 
  239  
  240     // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤¤Îó¤ò½üµî 
  241     unset($sqlval['mailmaga_flg']);     // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  242     unset($sqlval['deliv_check']);      // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  243     unset($sqlval['point_check']);      // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  244     unset($sqlval['member_check']);     // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  245     unset($sqlval['password']);         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
  246     unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä 
  247     unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
  248     unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥° 
  249     unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó 
  250      
  251     // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
  252     if($sqlval["status"] == ""){ 
  253         $sqlval['status'] = '1';             
  254     } 
  255      
  256     // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  257     if($arrData["deliv_check"] == "-1") { 
  258         $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
  259         $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
  260         $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
  261         $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
  262         $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
  263         $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
  264         $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
  265         $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
  266         $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
  267         $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
  268         $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
  269         $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
  270     } 
  271      
  272     $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID 
  273     $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü 
  274      
  275     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID 
  276     if($objCampaignSess->getIsCampaign()) $sqlval['campaign_id'] = $objCampaignSess->getCampaignId(); 
  277  
  278     // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È 
  279     //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval); 
  280      
  281     // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  282     $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval); 
  283      
  284     return $order_id; 
   258    $sqlval = $arrData; 
   259 
   260    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤¤Îó¤ò½üµî 
   261    unset($sqlval['mailmaga_flg']);     // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   262    unset($sqlval['deliv_check']);      // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   263    unset($sqlval['point_check']);      // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   264    unset($sqlval['member_check']);     // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   265    unset($sqlval['password']);         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   266    unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä 
   267    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
   268    unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥° 
   269    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó 
   270     
   271    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
   272    if($sqlval["status"] == ""){ 
   273        $sqlval['status'] = '1';             
   274    } 
   275     
   276    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   277    if($arrData["deliv_check"] == "-1") { 
   278        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
   279        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
   280        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
   281        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
   282        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
   283        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
   284        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
   285        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
   286        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
   287        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
   288        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
   289        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   290    } 
   291     
   292    $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID 
   293    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü 
   294     
   295    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID 
   296    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) $sqlval['campaign_id'] = $objCampaignSess->getCampaignId(); 
   297 
   298    // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È 
   299    //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval); 
   300     
   301    // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   302    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval); 
   303     
   304    return $order_id; 
  285305} 
  286306 
   
  289309    $objCartSess = new SC_CartSession(); 
  290310     
  291     // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  292     $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
  293     $max = count($arrCart); 
  294      
  295     // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
  296     $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id"); 
  297  
  298     // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
  299     $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
  300     // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
  301     $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  302              
  303     for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  304         // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
  305         $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
  306          
  307         // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
  308         if($arrData != "") { 
  309             $sqlval['order_id'] = $order_id; 
  310             $sqlval['product_id'] = $arrCart[$i]['id'][0]; 
  311             $sqlval['classcategory_id1'] = $arrCart[$i]['id'][1]; 
  312             $sqlval['classcategory_id2'] = $arrCart[$i]['id'][2]; 
  313             $sqlval['product_name'] = $arrData['name']; 
  314             $sqlval['product_code'] = $arrData['product_code']; 
  315             $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
  316             $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
  317             $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate'];          
  318             $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price']; 
  319             $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity']; 
  320             lfReduceStock($objQuery, $arrCart[$i]['id'], $arrCart[$i]['quantity']); 
  321             // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  322             $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval); 
  323         } else { 
  324             sfDispSiteError(CART_NOT_FOUND); 
  325         } 
  326     } 
   311    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   312    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
   313    $max = count($arrCart); 
   314     
   315    // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
   316    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id"); 
   317 
   318    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
   319    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
   320    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
   321    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
   322             
   323    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   324        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ     
   325        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
   326         
   327        // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   328        if($arrData != "") { 
   329            $sqlval['order_id'] = $order_id; 
   330            $sqlval['product_id'] = $arrCart[$i]['id'][0]; 
   331            $sqlval['classcategory_id1'] = $arrCart[$i]['id'][1]; 
   332            $sqlval['classcategory_id2'] = $arrCart[$i]['id'][2]; 
   333            $sqlval['product_name'] = $arrData['name']; 
   334            $sqlval['product_code'] = $arrData['product_code']; 
   335            $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
   336            $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
   337            $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate'];          
   338            $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price']; 
   339            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity']; 
   340            lfReduceStock($objQuery, $arrCart[$i]['id'], $arrCart[$i]['quantity']); 
   341            // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   342            $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval); 
   343        } else { 
   344            sfDispSiteError(CART_NOT_FOUND); 
   345        } 
   346    } 
  327347} 
  328348 
   
  330350function lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id) { 
  331351 
  332     // ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  333     $cols = "order_id, campaign_id, customer_id, message, order_name01, order_name02,". 
  334             "order_kana01, order_kana02, order_email, order_tel01, order_tel02, order_tel03,". 
  335             "order_fax01, order_fax02, order_fax03, order_zip01, order_zip02, order_pref, order_addr01,". 
  336             "order_addr02, order_sex, order_birth, order_job, deliv_name01, deliv_name02, deliv_kana01,". 
  337             "deliv_kana02, deliv_tel01, deliv_tel02, deliv_tel03, deliv_fax01, deliv_fax02, deliv_fax03,". 
  338             "deliv_zip01, deliv_zip02, deliv_pref, deliv_addr01, deliv_addr02, payment_total"; 
  339  
  340     $arrOrder = $objQuery->select($cols, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));  
  341              
  342     $sqlval = $arrOrder[0]; 
   352    // ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   353    $cols = "order_id, campaign_id, customer_id, message, order_name01, order_name02,". 
   354            "order_kana01, order_kana02, order_email, order_tel01, order_tel02, order_tel03,". 
   355            "order_fax01, order_fax02, order_fax03, order_zip01, order_zip02, order_pref, order_addr01,". 
   356            "order_addr02, order_sex, order_birth, order_job, deliv_name01, deliv_name02, deliv_kana01,". 
   357            "deliv_kana02, deliv_tel01, deliv_tel02, deliv_tel03, deliv_fax01, deliv_fax02, deliv_fax03,". 
   358            "deliv_zip01, deliv_zip02, deliv_pref, deliv_addr01, deliv_addr02, payment_total"; 
   359 
   360    $arrOrder = $objQuery->select($cols, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));  
   361             
   362    $sqlval = $arrOrder[0]; 
  343363    $sqlval['create_date'] = 'now()'; 
  344          
  345     // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  346     $objQuery->insert("dtb_campaign_order", $sqlval); 
  347      
  348     // ¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Î¹¹¿· 
  349     $total_count = $objQuery->get("dtb_campaign", "total_count", "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id'])); 
  350     $arrCampaign['total_count'] = $total_count += 1; 
  351     $objQuery->update("dtb_campaign", $arrCampaign, "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id'])); 
  352      
   364         
   365    // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   366    $objQuery->insert("dtb_campaign_order", $sqlval); 
   367     
   368    // ¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Î¹¹¿· 
   369    $total_count = $objQuery->get("dtb_campaign", "total_count", "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id'])); 
   370    $arrCampaign['total_count'] = $total_count += 1; 
   371    $objQuery->update("dtb_campaign", $arrCampaign, "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id'])); 
   372     
  353373} 
  354374 
  355375/* ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü */ 
  356376function lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid) { 
  357     $where = "order_temp_id = ?"; 
  358     $sqlval['del_flg'] = 1; 
  359     $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
  360     // $objQuery->delete("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   377    $where = "order_temp_id = ?"; 
   378    $sqlval['del_flg'] = 1; 
   379    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   380    // $objQuery->delete("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  361381} 
  362382 
  363383// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤¬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ËÄɲ乤ë 
  364384function lfSetNewAddr($uniqid, $customer_id) { 
  365     $objQuery = new SC_Query(); 
  366     $diff = false; 
  367     $find_same = false; 
  368      
  369     $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02"; 
  370     $where = "order_temp_id = ?"; 
  371     $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  372      
  373     // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  374     foreach($arrRet[0] as $key => $val) { 
  375         $keyname = ereg_replace("^deliv_", "", $key); 
  376         $arrNew[$keyname] = $val; 
  377     } 
  378      
  379     // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó 
  380     $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
  381     $where = "customer_id = ?"; 
  382     $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
  383      
  384     // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç 
  385     if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) { 
  386         // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë 
  387         $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
  388         $where = "customer_id = ?"; 
  389         $arrOtherAddr = $objQuery->select($col, "dtb_other_deliv", $where, array($customer_id)); 
  390  
  391         foreach($arrOtherAddr as $arrval) { 
  392             if($arrNew == $arrval) { 
  393                 // ¤¹¤Ç¤ËƱ¤¸½»½ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
  394                 $find_same = true; 
  395             } 
  396         } 
  397          
  398         if(!$find_same) { 
  399             $diff = true; 
  400         } 
  401     } 
  402      
  403     // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë 
  404     if($diff) { 
  405         $sqlval = $arrNew; 
  406         $sqlval['customer_id'] = $customer_id; 
  407         $objQuery->insert("dtb_other_deliv", $sqlval); 
  408     } 
   385    $objQuery = new SC_Query(); 
   386    $diff = false; 
   387    $find_same = false; 
   388     
   389    $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02"; 
   390    $where = "order_temp_id = ?"; 
   391    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   392     
   393    // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   394    foreach($arrRet[0] as $key => $val) { 
   395        $keyname = ereg_replace("^deliv_", "", $key); 
   396        $arrNew[$keyname] = $val; 
   397    } 
   398     
   399    // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó 
   400    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
   401    $where = "customer_id = ?"; 
   402    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
   403     
   404    // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç 
   405    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) { 
   406        // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë 
   407        $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
   408        $where = "customer_id = ?"; 
   409        $arrOtherAddr = $objQuery->select($col, "dtb_other_deliv", $where, array($customer_id)); 
   410 
   411        foreach($arrOtherAddr as $arrval) { 
   412            if($arrNew == $arrval) { 
   413                // ¤¹¤Ç¤ËƱ¤¸½»½ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   414                $find_same = true; 
   415            } 
   416        } 
   417         
   418        if(!$find_same) { 
   419            $diff = true; 
   420        } 
   421    } 
   422     
   423    // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   424    if($diff) { 
   425        $sqlval = $arrNew; 
   426        $sqlval['customer_id'] = $customer_id; 
   427        $objQuery->insert("dtb_other_deliv", $sqlval); 
   428    } 
  409429} 
  410430 
  411431/* ¹ØÆþ¾ðÊó¤ò²ñ°÷¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë */ 
  412432function lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery) { 
  413     $col = "first_buy_date, last_buy_date, buy_times, buy_total, point"; 
  414     $where = "customer_id = ?"; 
  415     $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
  416     $sqlval = $arrRet[0]; 
  417      
  418     if($sqlval['first_buy_date'] == "") { 
  419         $sqlval['first_buy_date'] = "Now()"; 
  420     } 
  421     $sqlval['last_buy_date'] = "Now()"; 
  422     $sqlval['buy_times']++; 
  423     $sqlval['buy_total']+= $arrData['total']; 
  424     $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']); 
  425      
  426     // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  427     if($sqlval['point'] < 0) { 
  428         $objQuery->rollback(); 
  429         sfDispSiteError(LACK_POINT); 
  430     } 
  431      
  432     $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id)); 
   433    $col = "first_buy_date, last_buy_date, buy_times, buy_total, point"; 
   434    $where = "customer_id = ?"; 
   435    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
   436    $sqlval = $arrRet[0]; 
   437     
   438    if($sqlval['first_buy_date'] == "") { 
   439        $sqlval['first_buy_date'] = "Now()"; 
   440    } 
   441    $sqlval['last_buy_date'] = "Now()"; 
   442    $sqlval['buy_times']++; 
   443    $sqlval['buy_total']+= $arrData['total']; 
   444    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']); 
   445     
   446    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   447    if($sqlval['point'] < 0) { 
   448        $objQuery->rollback(); 
   449        sfDispSiteError(LACK_POINT); 
   450    } 
   451     
   452    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id)); 
  433453} 
  434454 
  435455// ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹½èÍý 
  436456function lfReduceStock($objQuery, $arrID, $quantity) { 
  437     $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
  438     $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID); 
  439      
  440     // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼ 
  441     if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) { 
  442         $objQuery->rollback(); 
  443         sfDispSiteError(SOLD_OUT, "", true); 
  444     // ̵À©¸Â¤Î¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤ÏNULL 
  445     } elseif($arrRet[0]['stock_unlimited'] == '1') { 
  446         $sqlval['stock'] = null; 
  447         $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
  448     // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹ 
  449     } else { 
  450         $sqlval['stock'] = ($arrRet[0]['stock'] - $quantity); 
  451         if($sqlval['stock'] == "") { 
  452             $sqlval['stock'] = '0'; 
  453         }        
  454         $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
  455     } 
   457    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
   458    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID); 
   459     
   460    // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼ 
   461    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) { 
   462        $objQuery->rollback(); 
   463        sfDispSiteError(SOLD_OUT, "", true); 
   464    // ̵À©¸Â¤Î¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤ÏNULL 
   465    } elseif($arrRet[0]['stock_unlimited'] == '1') { 
   466        $sqlval['stock'] = null; 
   467        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
   468    // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹ 
   469    } else { 
   470        $sqlval['stock'] = ($arrRet[0]['stock'] - $quantity); 
   471        if($sqlval['stock'] == "") { 
   472            $sqlval['stock'] = '0'; 
   473        }        
   474        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
   475    } 
  456476} 
  457477 
  458478// GET¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÍѤËÀ°¤¨¤ë 
  459479function lfGetInsParam($sqlVal){ 
  460      
  461     foreach($_GET as $key => $val){ 
  462         // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  463         if(sfColumnExists("dtb_order", $key)) $sqlVal[$key] = $val; 
  464     } 
  465      
  466     return $sqlVal; 
   480     
   481    foreach($_GET as $key => $val){ 
   482        // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   483        if(sfColumnExists("dtb_order", $key)) $sqlVal[$key] = $val; 
   484    } 
   485     
   486    return $sqlVal; 
  467487} 
  468488?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.