Changeset 16814


Ignore:
Timestamp:
2007/11/28 00:55:41 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

ログアウトできない問題の修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/frontparts/login_check.php

  r15056 r16814  
  3434        $objCookie->setCookie('login_email', ''); 
  3535    } 
  36      
   36 
  3737    if(count($arrErr) == 0) { 
  3838        if($objCustomer->getCustomerDataFromEmailPass($arrForm['login_pass'], $arrForm['login_email'])) { 
   
  4343            $where = "email ILIKE ? AND status = 1 AND del_flg = 0"; 
  4444            $ret = $objQuery->count("dtb_customer", $where, array($arrForm['login_email'])); 
  45              
   45 
  4646            if($ret > 0) { 
  4747                sfDispSiteError(TEMP_LOGIN_ERROR); 
   
  5959    // ¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤Î²òÊü 
  6060    $objCustomer->EndSession(); 
  61     $mypage_url_search = strpos('.'.$_POST['url'], "mypage"); 
  6261    //¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¥í¥°¥¤¥óÃæ¤Ï¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤ذܹԠ
  63     if ($mypage_url_search == 2){ 
  64     header("Location: /mypage/login.php"); 
   62    if ( preg_match('/mypage/', $_POST['url']) ){ 
   63        header('Location: ' . URL_DIR . 'mypage/login.php'); 
  6564    }else{ 
  66     header("Location: " . $_POST['url']);    
   65        header("Location: " . $_POST['url']); 
  6766    } 
  6867    exit; 
   
  8180/* POST¤µ¤ì¤ëURL¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯*/ 
  8281function lfIsValidURL() { 
  83     $site_url  = sfIsHTTPS() ? SSL_URL : SITE_URL; 
  84     $check_url = trim($_POST['url']); 
  85      
  86     // ¥É¥á¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  87     $pattern = "|^$site_url|"; 
  88     if (!preg_match($pattern, $check_url)) { 
   82    $arrValidUrl = array(SSL_URL, SITE_URL, '/'); 
   83    $targetUrl   = $_POST['url']; 
   84 
   85    // $arrValidUrl¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÉÔÀµ¤ÊURL 
   86    $match = false; 
   87    foreach ($arrValidUrl as $validUrl) { 
   88        $pattern = sprintf('/^%s/' , preg_quote($validUrl, '/')); 
   89        gfPrintLog($pattern . ':' . $targetUrl); 
   90        if ( preg_match($pattern, $targetUrl) ) { 
   91            $match = true; 
   92            break; 
   93        } 
   94    } 
   95    if (!$match) return false; 
   96 
   97    // ²þ¹Ô¥³¡¼¥É(CR¡¦LF)¡¦NULL¥Ð¥¤¥È¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤ÏÉÔÀµ¤ÊURL 
   98    $pattern = '/\r|\n|\0|%0D|%0A|%00/'; 
   99    if (preg_match_all($pattern, $targetUrl, $matches)) { 
  89100        return false; 
  90101    } 
  91102 
  92     // ²þ¹Ô¥³¡¼¥É(CR¡¦LF)¡¦NULL¥Ð¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  93     $pattern = '/\r|\n|\0|%0D|%0A|%00/'; 
  94     if (preg_match_all($pattern, $check_url, $matches)) { 
  95         return false; 
  96     } 
  97      
  98103    return true; 
  99104} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.