Ignore:
Timestamp:
2007/11/22 14:32:35 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

#132
複数のバグが混在していました。
修正完了です。

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/Smarty/templates/admin/basis/mail_complete.tpl

  r14676 r16801  
  2222                <td align="center"> 
  2323                <table width="706" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  24  
  2524                    <tr><td height="14"></td></tr> 
  2625                    <tr> 
   
  3029                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
  3130                        <td bgcolor="#f2f1ec"> 
   31                        <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   32                            <tr> 
   33                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="678" height="7" alt=""></td> 
   34                            </tr> 
   35                            <tr> 
   36                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
   37                                <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸</span></td> 
   38                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
   39                            </tr> 
   40                            <tr> 
   41                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="678" height="7" alt=""></td> 
   42                            </tr> 
   43                            <tr> 
   44                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td> 
   45                            </tr> 
   46                        </table> 
  3247                        <!--´°Î»¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é--> 
  33                         <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" " height="402"> 
   48                        <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  3449                            <tr class="fs12n" height="400"> 
  35                                 <td bgcolor="#ffffff" align="center">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÅÐÏ¿¡¦ÊÔ½¸¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿ 
  36                                 <br/><br/><a href="./template.php">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È°ìÍ÷¤ËÌá¤ë</a></td>                               
   50                                <td bgcolor="#ffffff" align="center">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÅÐÏ¿¡¦ÊÔ½¸¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 
   51                                <br/><br/><a href="./mail_template.php">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È°ìÍ÷¤ËÌá¤ë</a></td>                              
  3752                            </tr> 
  3853                        </table> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.