Ignore:
Timestamp:
2007/11/21 15:27:23 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

#108
不要コードの削除。

#110
モバイル決済でのバグを修正。

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_epsilon/card.php

  r11919 r16799  
  1212class LC_Page { 
  1313    function LC_Page() { 
  14         /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  15         $this->tpl_mainpage = 'mdl_epsilon/card.tpl';           // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  1614        /* 
  1715         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  7371 
  7472    // ´°Î»²èÌ̤ؠ
  75     if (is_callable(GC_MobileUserAgent) && GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   73    if (is_callable("GC_MobileUserAgent", "isMobile") && GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  7674        header("Location: " .  gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE)); 
  7775    } else { 
   
  135133         
  136134        // ·ÈÂÓüËö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¡¦¥ª¡¼¥À¡¼Èֹ桦Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ëURL¤òÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
  137         if (is_callable(GC_MobileUserAgent) && GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  138             sfMobileSetExtSessionId('order_number', $arrData['order_id'], 'shopping/load_payment_module.php'); 
  139             sfMobileSetExtSessionId('order_number', $arrData['order_id'], 'shopping/confirm.php'); 
   135        if (is_callable("GC_MobileUserAgent", "isMobile") && GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   136            sfMobileSetExtSessionId('order_number', $arrData['order_id'], 'mobile/shopping/load_payment_module.php'); 
   137            sfMobileSetExtSessionId('order_number', $arrData['order_id'], 'mobile/shopping/confirm.php'); 
  140138        } 
  141139 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.