Changeset 16798 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/11/20 17:51:22 (15 years ago)
Author:
satou
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_bank.tpl

  r16797 r16798  
  127127                                        <td class="fs12st" align="center">°Ê¾å¤ÎÆâÍƤǴְ㤤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¼µ­¡Ö¼¡¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br> 
  128128                                        <span class="orange"> 
  129                                         ¢¨²èÌ̤¬ÀÚ¤êÂؤë¤Þ¤Ç¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br> 
  130                                         ¢¨·èºÑÍÑ¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥ó¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¼ê³¤­¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 
   129                                        ¢¨·èºÑÍÑ¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥ó¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¼ê³¤­¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br> 
   130                                        ¢¨·èºÑÍÑ¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤´Ãíʸ´°Î»¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆÊѹ¹¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br> 
   131                                        ¢¨²èÌ̤¬ÀÚ¤êÂؤë¤Þ¤Ç¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 
  131132                                        </span> 
  132133                                        </td> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.