Changeset 16795 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/11/19 20:12:05 (15 years ago)
Author:
satou
Message:
 
Location:
branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16794 r16795  
  700700     
  701701    $i = 0; 
  702     $notice_id = 0; 
   702    $notice_id = $objQuery->max("dtb_order", "memo10", "memo01 = ?", array(MDL_PAYGENT_ID)); 
  703703     
  704704    // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¼èÆÀ 
   
  708708        // ¼èÆÀÀ®¸ù 
  709709        if($arrRet['success_code'] == '0') { 
   710            // ̤¼èÆÀ·èºÑÄÌÃÎID¤ÎÊÝ»ý 
   711            if($arrRet['payment_notice_id'] > $notice_id + 1) { 
   712                for($notice_id++; $notice_id < $arrRet['payment_notice_id']; $notice_id++) { 
   713                    $arrErrId[] = $notice_id; 
   714                    gfPrintLog("·èºÑÄÌÃÎID=". $notice_id. "¤¬·çÈ֤Ǥ¹¡£"); 
   715                } 
   716            } 
  710717            $notice_id = $arrRet['payment_notice_id']; 
  711718            sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet); 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_atm.php

  r16789 r16795  
  6666        $arrInput = $objFormParam->getHashArray(); 
  6767        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
  68         $arrRet = sfSendPaygentATM($arrData, $arrInput, $uniqid);        
   68        $arrRet = sfSendPaygentATM($arrData, $arrInput, $uniqid); 
  6969         
  7070        // À®¸ù 
  71         if($arrRet['result'] == 0) { 
   71        if($arrRet['result'] === "0") { 
  7272            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  7373            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_bank.php

  r16789 r16795  
  6767    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
  6868    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  69          // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¦ 
   69        // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¦ 
  7070        $arrInput = $objFormParam->getHashArray(); 
  7171        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
  72         $arrRet = sfSendPaygentBANK($arrData, $arrInput, $uniqid);       
   72        $arrRet = sfSendPaygentBANK($arrData, $arrInput, $uniqid); 
   73         
  7374        // À®¸ù 
  74         if($arrRet['asp_url'] != "") { 
   75        if(strlen($arrRet['asp_url']) > 0) { 
  7576            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  7677            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_conveni.php

  r16789 r16795  
  6565        $arrInput = $objFormParam->getHashArray(); 
  6666        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
  67         $arrRet = sfSendPaygentConveni($arrData, $arrInput, $uniqid);        
   67        $arrRet = sfSendPaygentConveni($arrData, $arrInput, $uniqid); 
  6868         
  6969        // À®¸ù 
  70         if($arrRet['result'] == 0) { 
   70        if($arrRet['result'] === "0") { 
  7171            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  7272            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_credit.php

  r16789 r16795  
  6565        $arrInput = $objFormParam->getHashArray(); 
  6666        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
  67         $arrRet = sfSendPaygentCredit($arrData, $arrInput, $uniqid);         
   67        $arrRet = sfSendPaygentCredit($arrData, $arrInput, $uniqid); 
  6868         
  6969        // À®¸ù 
  70         if($arrRet['result'] == 0) { 
   70        if($arrRet['result'] === "0") { 
  7171            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  7272            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.