Changeset 16793 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/11/19 12:51:44 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

【ペイジェント決済モジュール】
差分照会のリトライに対応しました。

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16791 r16793  
  698698function sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $arrSend) { 
  699699    $objQuery = new SC_Query(); 
   700     
  700701    $i = 0; 
   702    $notice_id = 0; 
   703     
  701704    // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¼èÆÀ 
  702705    while($i < 1000) { 
  703706        $arrRet = sfGetPaymentStatus($objPaygent, $arrSend); 
  704707         
   708        // ¼èÆÀÀ®¸ù 
   709        if($arrRet['success_code'] == '0') { 
   710            $notice_id = $arrRet['payment_notice_id']; 
   711            sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet); 
   712         
   713        // ¼èÆÀ´°Î» 
   714        } elseif($arrRet['success_code'] == '1') { 
   715            gfPrintLog("º¹Ê¬¤Î¼èÆÀ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
   716            break; 
   717         
  705718        // ¼èÆÀ¼ºÇÔ 
  706         if($arrRet['success_code'] == '1' || !isset($arrRet['success_code'])) { 
  707             gfPrintLog("º¹Ê¬¤Î¼èÆÀ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  708             return; 
   719        } elseif($arrRet['payment_notice_id'] == "") { 
   720            $notice_id++; 
   721            $arrErrId[] = $notice_id; 
  709722        } 
  710723         
  711         // ¼èÆÀÀ®¸ù      
  712         if($arrRet['success_code'] == '0') { 
  713             if($arrRet['trading_id'] != "") { 
  714                 // »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¹¹¿· 
  715                 /* 
  716                  * 10:¿½¹þºÑ 
  717                  * 12:»Ùʧ´ü¸ÂÀÚ¤ì 
  718                  * 15:¿½¹þÃæÃÇ 
  719                  * 40:¾Ã¹þºÑ 
  720                  * 43:®Êó¸¡ÃκѠ
  721                  * 61:®Êó¼è¾ÃºÑ 
  722                  * etc 
  723                  */ 
  724                 // Æþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹ 
  725                 if($arrRet['payment_status'] == '40' || $arrRet['payment_status'] == '43') { 
  726                     $arrVal['status'] = ORDER_PRE_END; 
  727                 // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤ËÊѹ¹ 
  728                 } elseif($arrRet['payment_status'] == '12') { 
  729                     $arrVal['status'] = ORDER_CANCEL; 
  730                 } 
  731                  
  732                 // ¼èÆÀ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òµ­²±¤¹¤ë¡£ 
  733                 $arrVal['memo07'] = $arrRet['payment_status']; 
  734                 // ºÆÅپȲñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
  735                 $arrVal['memo10'] = $arrRet['payment_notice_id'];                
  736                 $objQuery->update("dtb_order", $arrVal, "order_id = ?", array($arrRet['trading_id'])); 
  737             } 
  738         }    
  739724        $i++; 
   725    } 
   726     
   727    // ¼èÆÀ¼ºÇÔ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÎºÆ¼èÆÀ 
   728    for ($i = 0; $i < count($arrErrId); $i++) { 
   729        $arrRet = sfGetPaymentStatus($objPaygent, $arrSend, $arrErrId[$i]); 
   730        if($arrRet['success_code'] == '0') sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet); 
  740731    } 
  741732} 
   
  769760        $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
  770761    } 
  771          
   762     
  772763    foreach($arrRes[0] as $key => $val) { 
  773764        // Shift-JIS¤Ç±þÅú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
   
  775766        gfPrintLog($key."->".$arrRes[0][$key]); 
  776767    } 
   768     
  777769    return $arrRes[0]; 
   770} 
   771 
   772/************************************************************************************************************** 
   773 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet) 
   774 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§»Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¹¹¿· 
   775 * °ú¿ô1    ¡§ 
   776 * °ú¿ô2    ¡§ 
   777 * °ú¿ô3    ¡§ 
   778 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   779 **************************************************************************************************************/ 
   780function sfUpdatePaygentOrder($objQuery, $arrRet) { 
   781    /* 
   782     * 10:¿½¹þºÑ 
   783     * 12:»Ùʧ´ü¸ÂÀÚ¤ì 
   784     * 15:¿½¹þÃæÃÇ 
   785     * 40:¾Ã¹þºÑ 
   786     * 43:®Êó¸¡ÃκѠ
   787     * 61:®Êó¼è¾ÃºÑ 
   788     * etc 
   789     */ 
   790    if($arrRet['trading_id'] != "") { 
   791        // Æþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹ 
   792        if($arrRet['payment_status'] == '40' || $arrRet['payment_status'] == '43') { 
   793            $arrVal['status'] = ORDER_PRE_END; 
   794        // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤ËÊѹ¹ 
   795        } elseif($arrRet['payment_status'] == '12') { 
   796            $arrVal['status'] = ORDER_CANCEL; 
   797        } 
   798         
   799        // ¼èÆÀ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òµ­²±¤¹¤ë¡£ 
   800        $arrVal['memo07'] = $arrRet['payment_status']; 
   801        // ºÆÅپȲñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
   802        $arrVal['memo10'] = $arrRet['payment_notice_id']; 
   803        $objQuery->update("dtb_order", $arrVal, "order_id = ?", array($arrRet['trading_id'])); 
   804    } 
  778805} 
  779806 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.