Ignore:
Timestamp:
2007/11/16 16:40:51 (16 years ago)
Author:
satou
Message:

【ペイジェント決済モジュールの修正】
注意文言の追加

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_bank.tpl

  r16746 r16792  
  108108                                            </tr> 
  109109                                            <tr><td height="5"></td></tr> 
   110                                            <tr> 
   111                                                <td class="fs10">¢¨¥«¥Ê¤ËÂùÅÀ¡Ê¡«¡Ë¤äȾÂùÅÀ¡Ê¡¬¡Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢³ºÅöµ­¹æ¤Î¤ß½ü³°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td> 
   112                                            </tr> 
  110113                                        </table> 
  111114                                        </td> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.