Ignore:
Timestamp:
2007/11/16 15:37:52 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

【ペイジェントクレジット決済の修正】
文字数制限にEC-CUBEとの差異があったため、対応しました。

Location:
branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16788 r16789  
  121121); 
  122122 
   123// ʸ»úÆþÎÏÀ©¸Â¡Êbyte¡Ë 
   124define ("PAYGENT_BANK_STEXT_LEN", "12");    // ATM¡¤¶ä¹Ô¥Í¥Ã¥È¤ÎÍøÍѼÔ̾¡Ê´Á»ú¡¤¥«¥Ê¡Ë 
   125define ("PAYGENT_CONVENI_STEXT_LEN", "14"); // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍøÍѼÔ̾¡Ê´Á»ú¡Ë 
   126define ("PAYGENT_CONVENI_MTEXT_LEN", "20"); // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍøÍѼÔ̾¡Ê¥«¥Ê¡Ë 
   127 
   128//==================================================================================== 
   129 
  123130/************************************************************************************************************** 
  124131 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGetPaygentShare 
   
  151158    return $arrSend; 
  152159} 
  153      
   160 
  154161/************************************************************************************************************** 
  155162 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfSendPaygentCredit 
   
  237244    // ÍøÍѼÔÀ«È¾³Ñ¥«¥Ê 
  238245    $arrSend['customer_family_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_family_name_kana'],'k'); 
   246    $arrSend['customer_family_name_kana'] = preg_replace("/ŽÞ|Žß/", "", $arrSend['customer_family_name_kana']); 
  239247    // ÍøÍѼÔ̾Ⱦ³Ñ¥«¥Ê 
  240248    $arrSend['customer_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_name_kana'],'k'); 
   249    $arrSend['customer_name_kana'] = preg_replace("/ŽÞ|Žß/", "", $arrSend['customer_name_kana']); 
   250    echo $arrSend['customer_name_kana']. "<br>"; 
  241251    // ÍøÍѼÔÅÅÏÃÈÖ¹æ 
  242252    $arrSend['customer_tel'] = $arrInput['customer_tel']; 
   
  251261    foreach($arrSend as $key => $val) { 
  252262        // Shift-JIS¤Ë¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¢¤ê 
  253         $enc_val = mb_convert_encoding($val, "Shift-JIS", CHAR_CODE);        
   263        $enc_val = mb_convert_encoding($val, "Shift-JIS", CHAR_CODE); 
  254264        $p->reqPut($key, $enc_val); 
  255265    } 
   
  294304    $arrSend['customer_family_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_family_name_kana'],'k'); 
  295305    $arrSend['customer_family_name_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['customer_family_name_kana']); 
   306    $arrSend['customer_family_name_kana'] = preg_replace("/ŽÞ|Žß/", "", $arrSend['customer_family_name_kana']); 
  296307    // ÍøÍѼÔ̾Ⱦ³Ñ¥«¥Ê 
  297308    $arrSend['customer_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_name_kana'],'k'); 
  298309    $arrSend['customer_name_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['customer_name_kana']); 
   310    $arrSend['customer_name_kana'] = preg_replace("/ŽÞ|Žß/", "", $arrSend['customer_name_kana']); 
  299311    // ·èºÑÆâÍÆ 
  300312    $arrSend['payment_detail'] = $arrOtherParam['payment_detail']; 
   
  357369    $arrSend['customer_family_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_family_name_kana'],'k'); 
  358370    $arrSend['customer_family_name_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['customer_family_name_kana']); 
   371    $arrSend['customer_family_name_kana'] = preg_replace("/ŽÞ|Žß/", "", $arrSend['customer_family_name_kana']); 
  359372    // ÍøÍѼÔ̾Ⱦ³Ñ¥«¥Ê 
  360373    $arrSend['customer_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_name_kana'],'k'); 
  361374    $arrSend['customer_name_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['customer_name_kana']); 
   375    $arrSend['customer_name_kana'] = preg_replace("/ŽÞ|Žß/", "", $arrSend['customer_name_kana']); 
  362376    // PC-Mobile¶èʬ 
  363377    /* 
   
  396410    return $arrRet; 
  397411} 
  398  
  399412 
  400413/************************************************************************************************************** 
   
  710723                 * etc 
  711724                 */ 
  712                 /* 
  713                     ¡Ú»Ø¼¨¥á¥â¡Û     
   725                echo $arrRet['trading_id']. "\n"; 
   726                echo $arrRet['payment_status']. "\n\n"; 
  714727                 
  715                     ¸½¾õ¡¢EC-CUBE¤Ç¤Ï¥³¥ó¥ÓÆó·èºÑ¡¦¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ 
  716                     ³ÎÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ¶âºÑ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ 
  717                     ¥»¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÆþ¶â¸å¨»þ¤Ë®Êó¤¬ÊÀ¼Ò¦¤ËÆϤ­¡¢ 
  718                     Æþ¶â¸å£²¢·£³Æü¸å¤Ë³ÎÊó¤¬ÆϤ¯¤è¤¦¤Ê»ÅÍͤȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡£ 
  719                      
  720                     ¥»¥Ö¥ó¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö®Êó¸¡ÃκѤߡÊ43¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤Æ 
  721                     Æþ¶âºÑ¤ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²þ½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ 
  722                  */ 
   728                // Æþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹ 
  723729                if($arrRet['payment_status'] == '40' || $arrRet['payment_status'] == '43') { 
  724                     // Æþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
  725730                    $arrVal['status'] = ORDER_PRE_END; 
   731                // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤ËÊѹ¹ 
   732                } elseif($arrRet['payment_status'] == '12') { 
   733                    $arrVal['status'] = ORDER_CANCEL; 
  726734                } 
   735                 
  727736                // ¼èÆÀ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òµ­²±¤¹¤ë¡£ 
  728737                $arrVal['memo07'] = $arrRet['payment_status']; 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_atm.php

  r16746 r16789  
  8888// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
  8989$objCampaignSess->pageView($objView); 
  90 //------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   90 
   91//---------------------------------------------------------------------------------- 
   92 
  9193/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  9294function lfInitParam($arrData) { 
  9395    global $objFormParam; 
  94     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«", "customer_family_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name01']); 
  95     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾", "customer_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name02']); 
  96     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«¥«¥Ê", "customer_family_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana01']); 
  97     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾¥«¥Ê", "customer_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana02']); 
   96    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«", "customer_family_name", PAYGENT_BANK_STEXT_LEN / 2, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name01']); 
   97    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾", "customer_name", PAYGENT_BANK_STEXT_LEN / 2, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name02']); 
   98    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«¥«¥Ê", "customer_family_name_kana", PAYGENT_BANK_STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana01']); 
   99    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾¥«¥Ê", "customer_name_kana", PAYGENT_BANK_STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana02']); 
  98100} 
  99101 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_bank.php

  r16787 r16789  
  123123function lfInitParam($arrData) { 
  124124    global $objFormParam; 
  125     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«", "customer_family_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name01']); 
  126     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾", "customer_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name02']); 
  127     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«¥«¥Ê", "customer_family_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana01']); 
  128     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾¥«¥Ê", "customer_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana02']); 
   125    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«", "customer_family_name", PAYGENT_BANK_STEXT_LEN / 2, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name01']); 
   126    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾", "customer_name", PAYGENT_BANK_STEXT_LEN / 2, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name02']); 
   127    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«¥«¥Ê", "customer_family_name_kana", PAYGENT_BANK_STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana01']); 
   128    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾¥«¥Ê", "customer_name_kana", PAYGENT_BANK_STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana02']); 
  129129} 
  130130 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_conveni.php

  r16746 r16789  
  8989// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
  9090$objCampaignSess->pageView($objView); 
  91 //------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   91 
   92//--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   93 
  9294/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  9395function lfInitParam($arrData) { 
  9496    global $objFormParam; 
  9597    $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥Ë", "cvs_company_id", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));   
  96     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«", "customer_family_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name01']); 
  97     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾", "customer_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name02']); 
  98     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«¥«¥Ê", "customer_family_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana01']); 
  99     $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾¥«¥Ê", "customer_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana02']); 
   98    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«", "customer_family_name", PAYGENT_CONVENI_MTEXT_LEN / 2, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name01']); 
   99    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾", "customer_name", PAYGENT_CONVENI_MTEXT_LEN / 2, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name02']); 
   100    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«¥«¥Ê", "customer_family_name_kana", PAYGENT_CONVENI_STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana01']); 
   101    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾¥«¥Ê", "customer_name_kana", PAYGENT_CONVENI_STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana02']); 
  100102    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ", "customer_tel", 11, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"), $arrData['order_tel01'].$arrData['order_tel02'].$arrData['order_tel03']); 
  101103} 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_credit.php

  r16746 r16789  
  9595// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
  9696$objCampaignSess->pageView($objView); 
   97 
  9798//------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   99 
  98100/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  99101function lfInitParam() { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.