Ignore:
Timestamp:
2007/11/15 10:32:06 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

【ペイジェント決済モジュールの修正】
・ATM決済と銀行決済において、カナ文字に半長音が入るとエラーになる。
・銀行決済において、応答のない銀行があるため、購入完了できない。
上記2点を修正しました。

Location:
branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16763 r16787  
  6969    PAYGENT_ATM => ORDER_PAY_WAIT,      // ATM·èºÑ¤ÏÆþ¶âÂÔ¤Á 
  7070    PAYGENT_CONVENI => ORDER_PAY_WAIT,  // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÆþ¶âÂÔ¤Á 
  71     PAYGENT_BANK => ORDER_NEW,          // ¶ä¹Ô¤Ï¿·µ¬¼õÉÕ 
   71    PAYGENT_BANK => ORDER_PAY_WAIT,     // ¶ä¹Ô¤ÏÆþ¶âÂÔ¤Á 
  7272); 
  7373 
   
  173173     
  174174    /** ¸ÄÊÌÅÅʸ **/ 
  175      
  176175    // ·èºÑ¶â³Û 
  177176    $arrSend['payment_amount'] = $arrData['payment_total']; 
   
  182181    // »Ùʧ¤¤¶èʬ¡¢Ê¬³ä²ó¿ô¤Î¼èÆÀ 
  183182    list($payment_class, $split_count) = split("-", $arrInput['payment_class']); 
  184          
  185183    // »Ùʧ¤¤¶èʬ 
  186184    /* 
   
  231229     
  232230    /** ¸ÄÊÌÅÅʸ **/ 
  233      
  234231    // ·èºÑ¶â³Û 
  235232    $arrSend['payment_amount'] = $arrData['payment_total']; 
   
  287284    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_ATM, $arrData['order_id'], $arrPaymentDB[0]); 
  288285     
  289      
  290286    /** ¸ÄÊÌÅÅʸ **/ 
  291      
  292287    // ·èºÑ¶â³Û 
  293288    $arrSend['payment_amount'] = $arrData['payment_total']; 
  294  
  295289    // ÍøÍѼÔÀ« 
  296290    $arrSend['customer_family_name'] = $arrInput['customer_family_name']; 
   
  299293    // ÍøÍѼÔÀ«È¾³Ñ¥«¥Ê 
  300294    $arrSend['customer_family_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_family_name_kana'],'k'); 
   295    $arrSend['customer_family_name_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['customer_family_name_kana']); 
  301296    // ÍøÍѼÔ̾Ⱦ³Ñ¥«¥Ê 
  302297    $arrSend['customer_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_name_kana'],'k'); 
   298    $arrSend['customer_name_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['customer_name_kana']); 
  303299    // ·èºÑÆâÍÆ 
  304300    $arrSend['payment_detail'] = $arrOtherParam['payment_detail']; 
  305301    // ·èºÑÆâÍÆȾ³Ñ¥«¥Ê 
  306302    $arrSend['payment_detail_kana'] = mb_convert_kana($arrOtherParam['payment_detail'],'k'); 
   303    $arrSend['payment_detail_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['payment_detail_kana']); 
  307304    // »Ùʧ´ü¸ÂÆü 
  308305    $arrSend['payment_limit_date'] = $arrOtherParam['payment_limit_date']; 
   
  345342 
  346343    /** ¸ÄÊÌÅÅʸ **/ 
  347      
  348344    //$arrSend['bank_code'] = $arrInput['bank_code'];    
  349345    // ·èºÑ¶â³Û 
  350346    $arrSend['amount'] = $arrData['payment_total']; 
  351347    // ÀÁµáÆâÍÆ¥«¥Ê 
  352     $arrSend['claim_kana'] = $arrOtherParam['claim_kana']; 
   348    $arrSend['claim_kana'] = mb_convert_kana($arrOtherParam['claim_kana'],'k'); 
   349    $arrSend['claim_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['claim_kana']); 
  353350    // ÀÁµáÆâÍÆ´Á»ú 
  354351    $arrSend['claim_kanji'] = $arrOtherParam['claim_kanji'];     
   
  359356    // ÍøÍѼÔÀ«È¾³Ñ¥«¥Ê 
  360357    $arrSend['customer_family_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_family_name_kana'],'k'); 
   358    $arrSend['customer_family_name_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['customer_family_name_kana']); 
  361359    // ÍøÍѼÔ̾Ⱦ³Ñ¥«¥Ê 
  362360    $arrSend['customer_name_kana'] = mb_convert_kana($arrInput['customer_name_kana'],'k'); 
   361    $arrSend['customer_name_kana'] = preg_replace("/Ž°/", "-", $arrSend['customer_name_kana']); 
  363362    // PC-Mobile¶èʬ 
  364363    /* 
   
  370369    $arrSend['pc_mobile_type'] = '0'; 
  371370    // ŹÊÞ̾ 
  372     $arrSend['merchant_name'] = $arrOtherParam['claim_kanji'];   
   371    $arrSend['merchant_name'] = $arrOtherParam['claim_kanji']; 
  373372    // ´°Î»¸å¤ÎÌá¤ê£Õ£Ò£Ì  
  374     $arrSend['return_url'] = SSL_URL . "shopping/load_payment_module.php"; 
   373    $arrSend['return_url'] = SITE_URL. "index.php"; 
  375374    // Ìá¤ê¥Ü¥¿¥ó£Õ£Ò£Ì  
  376     $arrSend['stop_return_url'] = SSL_URL . "shopping/load_payment_module.php"; 
  377      
   375    $arrSend['stop_return_url'] = SSL_URL. "shopping/load_payment_module.php"; 
  378376    // ¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È  
  379377    $arrSend['copy_right'] = $arrOtherParam['copy_right']; 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_bank.php

  r16746 r16787  
  2323$objView = new SC_SiteView(); 
  2424$objCampaignSess = new SC_CampaignSession(); 
   25$objCustomer = new SC_Customer(); 
  2526$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  2627$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   
  7071        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
  7172        $arrRet = sfSendPaygentBANK($arrData, $arrInput, $uniqid);       
  72          
  7373        // À®¸ù 
  7474        if($arrRet['asp_url'] != "") { 
  7575            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  7676            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   77            // ÅÐÏ¿½èÍý 
   78            $objQuery->begin(); 
   79            $order_id = lfDoComplete($objQuery, $uniqid); 
   80            $objQuery->commit(); 
   81            // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÊݴɤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
   82            $objCustomer->updateSession(); 
   83            // ´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   84            if($order_id != "") { 
   85                $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
   86                //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
   87                if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
   88                    // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ 
   89                    sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
   90                }else{ 
   91                    // PCÈÇ 
   92                    sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
   93                } 
   94            } 
   95            // ¥Ú¥¤¥¸¥§¥ó¥È·èºÑ²èÌ̤ËÁ«°Ü 
  7796            header("Location: " . $arrRet['asp_url']); 
   97        // ¼ºÇÔ 
  7898        } else { 
  79             // ¼ºÇÔ 
  8099            $objPage->tpl_error = "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬ÆþÎÏÆâÍƤò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  81100        } 
  82101    } 
  83     break; 
  84 // ·èºÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¸å¤Î±þÅú 
  85 default: 
  86     // ±þÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿¼õÃíID¤¬¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎID¤È°ìÃפ·¤Æ¤¤¤ë¡£ 
  87     if($_GET['trading_id'] == $arrData['order_id']) { 
  88         if($_GET['result'] == '0' && $_GET['payment_id'] != "") { 
  89             // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  90             $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  91             header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  92         } else { 
  93             // ¼ºÇÔ 
  94             $objPage->tpl_error = "·èºÑ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬ºÆÅÙ¤ª¼ê³¤­¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢Ê̤Τª»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"; 
  95         } 
  96     }    
  97102    break; 
  98103} 
   
  112117// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
  113118$objCampaignSess->pageView($objView); 
  114 //------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   119 
   120//----------------------------------------------------------------------------------------------- 
   121 
  115122/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  116123function lfInitParam($arrData) { 
   
  132139    return $objErr->arrErr; 
  133140} 
  134 ?> 
   141 
   142// ´°Î»½èÍý 
   143function lfDoComplete($objQuery, $uniqid) { 
   144    global $objCartSess; 
   145    global $objSiteSess; 
   146    global $objCampaignSess; 
   147    global $objCustomer; 
   148    global $arrInfo; 
   149     
   150    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   151    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
   152 
   153    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
   154    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
   155        // ¿·¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿ 
   156        lfSetNewAddr($uniqid, $objCustomer->getValue('customer_id')); 
   157        // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   158        lfSetCustomerPurchase($objCustomer->getValue('customer_id'), $arrData, $objQuery); 
   159    } else { 
   160        //¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   161        switch(PURCHASE_CUSTOMER_REGIST) { 
   162        //̵¸ú 
   163        case '0': 
   164            // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   165            if($arrData['member_check'] == '1') { 
   166                // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   167                $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo); 
   168                // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   169                lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery); 
   170            } 
   171            break; 
   172        //Í­¸ú 
   173        case '1': 
   174            // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   175            $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo); 
   176            // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç 
   177            lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery); 
   178            break; 
   179        } 
   180    } 
   181     
   182    // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   183    $order_id = lfRegistOrder($objQuery, $arrData, $objCampaignSess); 
   184    // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤò¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   185    lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess); 
   186    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   187    lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid); 
   188    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹çÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
   189    if($objCampaignSess->getIsCampaign() and $objCartSess->chkCampaign($objCampaignSess->getCampaignId())) { 
   190        lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id); 
   191    } 
   192     
   193    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦Éʤòºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   194    $objCartSess->delAllProducts(); 
   195    // Ãíʸ°ì»þID¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£ 
   196    $objSiteSess->unsetUniqId(); 
   197     
   198    return $order_id; 
   199} 
   200 
   201// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤¬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ËÄɲ乤ë 
   202function lfSetNewAddr($uniqid, $customer_id) { 
   203    $objQuery = new SC_Query(); 
   204    $diff = false; 
   205    $find_same = false; 
   206     
   207    $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02"; 
   208    $where = "order_temp_id = ?"; 
   209    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   210     
   211    // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   212    foreach($arrRet[0] as $key => $val) { 
   213        $keyname = ereg_replace("^deliv_", "", $key); 
   214        $arrNew[$keyname] = $val; 
   215    } 
   216     
   217    // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó 
   218    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
   219    $where = "customer_id = ?"; 
   220    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
   221     
   222    // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç 
   223    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) { 
   224        // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë 
   225        $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
   226        $where = "customer_id = ?"; 
   227        $arrOtherAddr = $objQuery->select($col, "dtb_other_deliv", $where, array($customer_id)); 
   228 
   229        foreach($arrOtherAddr as $arrval) { 
   230            if($arrNew == $arrval) { 
   231                // ¤¹¤Ç¤ËƱ¤¸½»½ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   232                $find_same = true; 
   233            } 
   234        } 
   235         
   236        if(!$find_same) { 
   237            $diff = true; 
   238        } 
   239    } 
   240     
   241    // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   242    if($diff) { 
   243        $sqlval = $arrNew; 
   244        $sqlval['customer_id'] = $customer_id; 
   245        $objQuery->insert("dtb_other_deliv", $sqlval); 
   246    } 
   247} 
   248 
   249/* ¹ØÆþ¾ðÊó¤ò²ñ°÷¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë */ 
   250function lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery) { 
   251    $col = "first_buy_date, last_buy_date, buy_times, buy_total, point"; 
   252    $where = "customer_id = ?"; 
   253    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
   254    $sqlval = $arrRet[0]; 
   255     
   256    if($sqlval['first_buy_date'] == "") { 
   257        $sqlval['first_buy_date'] = "Now()"; 
   258    } 
   259    $sqlval['last_buy_date'] = "Now()"; 
   260    $sqlval['buy_times']++; 
   261    $sqlval['buy_total']+= $arrData['total']; 
   262    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']); 
   263     
   264    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   265    if($sqlval['point'] < 0) { 
   266        $objQuery->rollback(); 
   267        sfDispSiteError(LACK_POINT); 
   268    } 
   269     
   270    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id)); 
   271} 
   272 
   273// ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê²¾ÅÐÏ¿¡Ë 
   274function lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo) { 
   275    // ¹ØÆþ»þ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿ 
   276    $sqlval['name01'] = $arrData['order_name01']; 
   277    $sqlval['name02'] = $arrData['order_name02']; 
   278    $sqlval['kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
   279    $sqlval['kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
   280    $sqlval['zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
   281    $sqlval['zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
   282    $sqlval['pref'] = $arrData['order_pref']; 
   283    $sqlval['addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
   284    $sqlval['addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
   285    $sqlval['email'] = $arrData['order_email']; 
   286    $sqlval['tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
   287    $sqlval['tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
   288    $sqlval['tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   289    $sqlval['fax01'] = $arrData['order_fax01']; 
   290    $sqlval['fax02'] = $arrData['order_fax02']; 
   291    $sqlval['fax03'] = $arrData['order_fax03']; 
   292    $sqlval['sex'] = $arrData['order_sex']; 
   293    $sqlval['password'] = $arrData['password']; 
   294    $sqlval['reminder'] = $arrData['reminder']; 
   295    $sqlval['reminder_answer'] = $arrData['reminder_answer']; 
   296     
   297    // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®Íѥե饰¤ÎȽÄê 
   298    switch($arrData['mail_flag']) { 
   299    case '1':   // HTML¥á¡¼¥ë 
   300        $mail_flag = 4; 
   301        break; 
   302    case '2':   // TEXT¥á¡¼¥ë 
   303        $mail_flag = 5; 
   304        break; 
   305    case '3':   // ´õ˾¤Ê¤· 
   306        $mail_flag = 6; 
   307        break; 
   308    default: 
   309        $mail_flag = 6; 
   310        break; 
   311    } 
   312    // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥° 
   313    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag; 
   314         
   315    // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿ 
   316    $sqlval['status'] = 1; 
   317    // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼ 
   318    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");  
   319     
   320    $objQuery = new SC_Query(); 
   321    $sqlval['create_date'] = "now()"; 
   322    $sqlval['update_date'] = "now()"; 
   323    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval); 
   324     
   325    // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ 
   326    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key'])); 
   327    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
   328     
   329    //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   330    $objMailPage = new LC_Page(); 
   331    $objMailPage->to_name01 = $arrData['order_name01']; 
   332    $objMailPage->to_name02 = $arrData['order_name02']; 
   333    $objMailPage->CONF = $arrInfo; 
   334    $objMailPage->uniqid = $sqlval['secret_key']; 
   335    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   336    $objMailView->assignobj($objMailPage); 
   337    $body = $objMailView->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl"); 
   338     
   339    $objMail = new GC_SendMail(); 
   340    $objMail->setItem( 
   341                        ''                                      //¡¡°¸Àè 
   342                        , sfMakeSubject("²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ")     //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   343                        , $body                                 //¡¡ËÜʸ 
   344                        , $arrInfo['email03']                   //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹ 
   345                        , $arrInfo['shop_name']                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á° 
   346                        , $arrInfo["email03"]                   //¡¡reply_to 
   347                        , $arrInfo["email04"]                   //¡¡return_path 
   348                        , $arrInfo["email04"]                   //  Errors_to 
   349                        , $arrInfo["email01"]                   //  Bcc 
   350                                                        ); 
   351    // °¸Àè¤ÎÀßÄê 
   352    $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ"; 
   353    $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);             
   354    $objMail->sendMail(); 
   355     
   356    return $customer_id; 
   357} 
   358 
   359// ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿ 
   360function lfRegistOrder($objQuery, $arrData, $objCampaignSess) { 
   361    $sqlval = $arrData; 
   362 
   363    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤¤Îó¤ò½üµî 
   364    unset($sqlval['mailmaga_flg']);     // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   365    unset($sqlval['deliv_check']);      // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   366    unset($sqlval['point_check']);      // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   367    unset($sqlval['member_check']);     // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   368    unset($sqlval['password']);         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   369    unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä 
   370    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨ 
   371    unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥° 
   372    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó 
   373     
   374    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
   375    if($sqlval["status"] == ""){ 
   376        $sqlval['status'] = '1';             
   377    } 
   378     
   379    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   380    if($arrData["deliv_check"] == "-1") { 
   381        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01']; 
   382        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02']; 
   383        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01']; 
   384        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02']; 
   385        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref']; 
   386        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01']; 
   387        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02']; 
   388        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01']; 
   389        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02']; 
   390        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01']; 
   391        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02']; 
   392        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
   393    } 
   394     
   395    $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID 
   396    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü 
   397     
   398    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID 
   399    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) $sqlval['campaign_id'] = $objCampaignSess->getCampaignId(); 
   400 
   401    // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È 
   402    //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval); 
   403     
   404    // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   405    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval); 
   406     
   407    return $order_id; 
   408} 
   409 
   410// ¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿ 
   411function lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess) { 
   412    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   413    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
   414    $max = count($arrCart); 
   415     
   416    // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
   417    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id"); 
   418 
   419    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
   420    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
   421    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
   422    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
   423             
   424    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   425        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
   426        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
   427         
   428        // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   429        if($arrData != "") { 
   430            $sqlval['order_id'] = $order_id; 
   431            $sqlval['product_id'] = $arrCart[$i]['id'][0]; 
   432            $sqlval['classcategory_id1'] = $arrCart[$i]['id'][1]; 
   433            $sqlval['classcategory_id2'] = $arrCart[$i]['id'][2]; 
   434            $sqlval['product_name'] = $arrData['name']; 
   435            $sqlval['product_code'] = $arrData['product_code']; 
   436            $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
   437            $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
   438            $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate'];          
   439            $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price']; 
   440            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity']; 
   441            lfReduceStock($objQuery, $arrCart[$i]['id'], $arrCart[$i]['quantity']); 
   442            // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   443            $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval); 
   444        } else { 
   445            sfDispSiteError(CART_NOT_FOUND); 
   446        } 
   447    } 
   448} 
   449 
   450/* ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü */ 
   451function lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid) { 
   452    $where = "order_temp_id = ?"; 
   453    $sqlval['del_flg'] = 1; 
   454    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   455    // $objQuery->delete("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   456} 
   457 
   458// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿ 
   459function lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id) { 
   460 
   461    // ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   462    $cols = "order_id, campaign_id, customer_id, message, order_name01, order_name02,". 
   463            "order_kana01, order_kana02, order_email, order_tel01, order_tel02, order_tel03,". 
   464            "order_fax01, order_fax02, order_fax03, order_zip01, order_zip02, order_pref, order_addr01,". 
   465            "order_addr02, order_sex, order_birth, order_job, deliv_name01, deliv_name02, deliv_kana01,". 
   466            "deliv_kana02, deliv_tel01, deliv_tel02, deliv_tel03, deliv_fax01, deliv_fax02, deliv_fax03,". 
   467            "deliv_zip01, deliv_zip02, deliv_pref, deliv_addr01, deliv_addr02, payment_total"; 
   468 
   469    $arrOrder = $objQuery->select($cols, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));  
   470             
   471    $sqlval = $arrOrder[0]; 
   472    $sqlval['create_date'] = 'now()'; 
   473         
   474    // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   475    $objQuery->insert("dtb_campaign_order", $sqlval); 
   476     
   477    // ¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Î¹¹¿· 
   478    $total_count = $objQuery->get("dtb_campaign", "total_count", "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id'])); 
   479    $arrCampaign['total_count'] = $total_count += 1; 
   480    $objQuery->update("dtb_campaign", $arrCampaign, "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id'])); 
   481     
   482} 
   483 
   484// ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹½èÍý 
   485function lfReduceStock($objQuery, $arrID, $quantity) { 
   486    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
   487    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID); 
   488     
   489    // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼ 
   490    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) { 
   491        $objQuery->rollback(); 
   492        sfDispSiteError(SOLD_OUT, "", true); 
   493    // ̵À©¸Â¤Î¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤ÏNULL 
   494    } elseif($arrRet[0]['stock_unlimited'] == '1') { 
   495        $sqlval['stock'] = null; 
   496        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
   497    // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹ 
   498    } else { 
   499        $sqlval['stock'] = ($arrRet[0]['stock'] - $quantity); 
   500        if($sqlval['stock'] == "") { 
   501            $sqlval['stock'] = '0'; 
   502        }        
   503        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
   504    } 
   505} 
   506 
   507?>?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.