Ignore:
Timestamp:
2007/11/08 18:56:48 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

【ペイジェント決済モジュールの修正】-------------------------------
・カード決済でエラーを出した後に完了すると、管理画面でカード電文送信が出来ない。
・ローソン,ファミマの注文完了画面に、支払いに必要な情報が表示されていない。


以上2点を修正しました。

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16746 r16756  
  7878define ("TELEGRAM_VERSION", '1.0'); 
  7979 
   80// ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É 
   81define ("CODE_SEVENELEVEN", "00C001");  // ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó 
   82define ("CODE_LOWSON", "00C002");       // ¥í¡¼¥½¥ó 
   83define ("CODE_MINISTOP", "00C004");     // ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥× 
   84define ("CODE_FAMILYMART", "00C005");   // ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È 
   85define ("CODE_SUNKUS", "00C006");       // ¥µ¥ó¥¯¥¹ 
   86define ("CODE_CIRCLEK", "00C007");      // ¥µ¡¼¥¯¥ëK 
   87define ("CODE_YAMAZAKI", "00C014");     // ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­ 
   88define ("CODE_SEICOMART", "00C016");    // ¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È 
   89 
  8090//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  8191$arrConvenience = array( 
  82     '00C016' => '¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È', 
  83     '00C002' => '¥í¡¼¥½¥ó', 
  84     '00C004' => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×', 
  85     '00C005' => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È', 
  86     '00C006' => '¥µ¥ó¥¯¥¹', 
  87     '00C007' => '¥µ¡¼¥¯¥ëK', 
  88     '00C014' => '¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­', 
  89     '00C001' => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó' 
   92    CODE_SEICOMART => '¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È', 
   93    CODE_LOWSON => '¥í¡¼¥½¥ó', 
   94    CODE_MINISTOP => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×', 
   95    CODE_FAMILYMART => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È', 
   96    CODE_SUNKUS => '¥µ¥ó¥¯¥¹', 
   97    CODE_CIRCLEK => '¥µ¡¼¥¯¥ëK', 
   98    CODE_YAMAZAKI => '¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­', 
   99    CODE_SEVENELEVEN => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó' 
  90100); 
  91101     
   
  119129 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  120130 **************************************************************************************************************/ 
  121 function sfGetPaygentShare($telegram_kind, $order_id, $arrParam) { 
   131function sfGetPaygentShare($telegram_kind, $order_id, $arrParam, $payment_id = "") { 
  122132     
  123133    /** ¶¦ÄÌÅÅʸ **/     
   
  134144    // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥È¼è°úID 
  135145    $arrSend['trading_id'] = $order_id; 
   146    // ·èºÑID 
   147    if (strlen($payment_id) > 0) $arrSend['payment_id'] = $payment_id; 
  136148    // EC-CUBE¤«¤é¤ÎÅÅʸ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ 
  137149    $arrSend['partner'] = 'lockon'; 
   
  193205 
  194206    // ±þÅú¤ò½èÍý 
  195     $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_CREDIT, $p, $uniqid); 
   207    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_CREDIT, $p, $uniqid, $arrInput); 
  196208     
  197209    return $arrRet; 
   
  250262 
  251263    // ±þÅú¤ò½èÍý 
  252     $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_CONVENI, $p, $uniqid); 
   264    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_CONVENI, $p, $uniqid, $arrInput); 
  253265         
  254266    return $arrRet; 
   
  307319     
  308320    // ±þÅú¤ò½èÍý 
  309     $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_ATM, $p, $uniqid); 
   321    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_ATM, $p, $uniqid, $arrInput); 
  310322     
  311323    return $arrRet; 
   
  382394     
  383395    // ±þÅú¤ò½èÍý 
  384     $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_BANK, $p, $uniqid); 
   396    $arrRet = sfPaygentResponse(PAYGENT_BANK, $p, $uniqid, $arrInput); 
  385397     
  386398    return $arrRet; 
   
  395407 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  396408 **************************************************************************************************************/ 
  397  
  398 function sfPaygentResponse($telegram_kind, $objPaygent, $uniqid) { 
   409function sfPaygentResponse($telegram_kind, $objPaygent, $uniqid, $arrInput) { 
  399410    global $arrConvenience; 
  400411    global $arrInitStatus; 
   
  440451        break; 
  441452    // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Î¾ì¹ç 
  442     case PAYGENT_CONVENI:        
   453    case PAYGENT_CONVENI: 
  443454        // ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë 
  444         $arrMemo['title'] = sfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª»Ùʧ¾ðÊó", true);    
  445         //ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  446         $arrMemo['receipt_number'] = sfSetConvMSG("ʧ¹þɼÈÖ¹æ", $arrRes[0]['receipt_number']); 
   455        $arrMemo['title'] = sfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª»Ùʧ¾ðÊó", true); 
   456        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  447457        $arrCVS = split("-", $arrRes[0]['usable_cvs_company_id']); 
  448458        foreach($arrCVS as $val) { 
  449459            if($cvsLine != "") { 
  450                 $cvsLine.= ",".$arrConvenience[$val];                
   460                $cvsLine.= ",".$arrConvenience[$val]; 
  451461            } else { 
  452462                $cvsLine = $arrConvenience[$val]; 
  453463            } 
  454464        } 
  455         //Âоݥ³¥ó¥Ó¥Ë 
  456         $arrMemo['usable_cvs_company_id'] = sfSetConvMSG("¤ª»Ùʧ²Äǽ¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë", $cvsLine);          
  457          
  458         //ʧ¹þɼURL(PC) 
  459         /* 
  460          * ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßʧ¹þɼURL¤¬Í­¸ú¤Ê¤Î¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
  461          */ 
  462         if($arrRes[0]['receipt_print_url'] != "" && $cvsLine == $arrConvenience['00C001']) { 
   465        // ·èºÑ¥Ù¥ó¥À¼õÉÕÈÖ¹æ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ̾¾Î¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë 
   466        switch ($arrInput['cvs_company_id']) { 
   467        // ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó 
   468        case CODE_SEVENELEVEN: 
   469            $receipt_num_name = "ʧ¹þɼÈÖ¹æ"; 
   470            break; 
   471        // ¥í¡¼¥½¥ó¡¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È 
   472        case CODE_LOWSON: 
   473        case CODE_FAMILYMART: 
   474            $receipt_num_name = "¤ªµÒÍÍÈÖ¹æ"; 
   475            break; 
   476        // ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¤¥µ¥ó¥¯¥¹¡¤¥µ¡¼¥¯¥ëK¡¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­ 
   477        case CODE_MINISTOP: 
   478        case CODE_SUNKUS: 
   479        case CODE_CIRCLEK: 
   480        case CODE_YAMAZAKI: 
   481            $receipt_num_name = "¥±¡¼¥¿¥¤¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑÈÖ¹æ"; 
   482            break; 
   483        // ¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È 
   484        case CODE_SEICOMART: 
   485            $receipt_num_name = "¤ªµÒÍͤμõÉÕÈÖ¹æ"; 
   486            break; 
   487        default: 
   488            break; 
   489        } 
   490        $arrMemo['receipt_number'] = sfSetConvMSG($receipt_num_name, $arrRes[0]['receipt_number']); 
   491        // ʧ¹þɼURL(PC) ¡§ ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßʧ¹þɼURL¤¬Í­¸ú¤Ê¤Î¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   492        if($arrRes[0]['receipt_print_url'] != "" && $arrInput['cvs_company_id'] == CODE_SEVENELEVEN) { 
  463493            $arrMemo['receipt_print_url'] = sfSetConvMSG("ʧ¹þɼURL", $arrRes[0]['receipt_print_url']); 
  464         }            
   494        } 
   495        // ³ÎǧÈÖ¹æ ¡§ ¥í¡¼¥½¥ó¡¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¤ß³ÎǧÈֹ椬ɬÍפʤΤÇɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   496        if ($arrInput['cvs_company_id'] == CODE_LOWSON || $arrInput['cvs_company_id'] == CODE_FAMILYMART) { 
   497            $arrMemo['confirm_number'] = sfSetConvMSG("³ÎǧÈÖ¹æ", "400008"); 
   498        } 
   499        // Âоݥ³¥ó¥Ó¥Ë 
   500        $arrMemo['usable_cvs_company_id'] = sfSetConvMSG("¤ª»Ùʧ²Äǽ¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë", $cvsLine); 
  465501        // »Ùʧ´üÆü 
  466502        $arrMemo['payment_limit_date'] = sfSetConvMSG("¤ª»Ùʧ´üÆü", date("Yǯm·îdÆü", strtotime($arrRes[0]['payment_limit_date']))); 
   
  748784 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  749785 **************************************************************************************************************/ 
  750 function sfPaygentOrder($paygent_type, $order_id) { 
   786function sfPaygentOrder($paygent_type, $order_id, $payment_id) { 
  751787    global $arrDispKind; 
  752788     
   
  769805        break; 
  770806    } 
  771     $arrSend = sfGetPaygentShare($kind, $order_id, $arrPaymentDB[0]); 
   807    $arrSend = sfGetPaygentShare($kind, $order_id, $arrPaymentDB[0], $payment_id); 
  772808     
  773809    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.