Changeset 16723 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/11/06 19:54:20 (15 years ago)
Author:
satou
Message:

#106
会員別集計でキャンセル分も集計されてしまうバグを改修。

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/admin/total/index.php

  r15056 r16723  
  535535} 
  536536 
  537 // ²ñ°÷¡¢Èó²ñ°÷½¸·×¤ÎWHEREʬ¤ÎºîÀ® 
  538 function lfGetWhereMember($col_date, $sdate, $edate, $type, $col_member = "customer_id") { 
   537/** ´ü´ÖÊ̽¸·× **/ 
   538function lfGetOrderTerm($type, $sdate, $edate, $objPage, $graph = true) { 
   539    $tmp_col = "sum(total_order) as total_order, sum(men) as men, sum(women) as women,"; 
   540    $tmp_col.= "sum(men_member) as men_member, sum(men_nonmember) as men_nonmember,"; 
   541    $tmp_col.= "sum(women_member) as women_member, sum(women_nonmember) as women_nonmember,"; 
   542    $tmp_col.= "sum(total) as total, (avg(total_average)) as total_average"; 
   543    $objQuery = new SC_Query(); 
   544     
   545    switch($type) { 
   546    // ·îÊÌ 
   547    case 'month': 
   548        $col = $tmp_col . ",key_month"; 
   549        $objQuery->setgroupby("key_month"); 
   550        $objQuery->setOrder("key_month"); 
   551        $objPage->keyname = "key_month"; 
   552        $objPage->tpl_tail = "·î"; 
   553        $from = "dtb_bat_order_daily"; 
   554        $xtitle = "(·îÊÌ)"; 
   555        $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
   556        break; 
   557    // ǯÊÌ 
   558    case 'year': 
   559        $col = $tmp_col . ",key_year"; 
   560        $objQuery->setgroupby("key_year"); 
   561        $objQuery->setOrder("key_year"); 
   562        $objPage->keyname = "key_year"; 
   563        $objPage->tpl_tail = "ǯ"; 
   564        $from = "dtb_bat_order_daily"; 
   565        $xtitle = "(ǯÊÌ)"; 
   566        $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
   567        break; 
   568    // ÍËÆüÊÌ 
   569    case 'wday': 
   570        $col = $tmp_col . ",key_wday, wday"; 
   571        $objQuery->setgroupby("key_wday, wday"); 
   572        $objQuery->setOrder("wday"); 
   573        $objPage->keyname = "key_wday"; 
   574        $objPage->tpl_tail = "ÍËÆü"; 
   575        $from = "dtb_bat_order_daily"; 
   576        $xtitle = "(ÍËÆüÊÌ)"; 
   577        $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
   578        break; 
   579    // »þ´ÖÊÌ 
   580    case 'hour': 
   581        $col = $tmp_col . ",hour"; 
   582        $objQuery->setgroupby("hour"); 
   583        $objQuery->setOrder("hour"); 
   584        $objPage->keyname = "hour"; 
   585        $objPage->tpl_tail = "»þ"; 
   586        $from = "dtb_bat_order_daily_hour"; 
   587        $xtitle = "(»þ´ÖÊÌ)"; 
   588        $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
   589        break; 
   590    default: 
   591        $col = "*"; 
   592        $objQuery->setOrder("key_day"); 
   593        $objPage->keyname = "key_day"; 
   594        $from = "dtb_bat_order_daily"; 
   595        $xtitle = "(ÆüÊÌ)"; 
   596        $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
   597        break; 
   598    } 
   599     
  539600    // ¼èÆÀÆüÉդλØÄê 
  540601    if($sdate != "") { 
   
  542603            $where.= " AND "; 
  543604        }            
  544         $where.= " $col_date >= '". $sdate ."'"; 
  545     } 
  546          
   605        $where.= " order_date >= '". $sdate ."'"; 
   606    } 
   607     
  547608    if($edate != "") { 
  548609        if ($where != "") { 
  549610            $where.= " AND "; 
  550611        } 
  551         $edate = date("Y/m/d",strtotime("1 day" ,strtotime($edate)));    
  552         $where.= " $col_date < date('" . $edate ."')"; 
  553     } 
  554      
  555     // ²ñ°÷¡¢Èó²ñ°÷¤ÎȽÄê 
  556     switch($type) { 
  557     // Á´ÂΠ
  558     case 'all': 
  559         break; 
  560     case 'member': 
  561         if ($where != "") { 
  562             $where.= " AND "; 
  563         } 
  564         $where.= " $col_member <> 0"; 
  565         break; 
  566     case 'nonmember': 
  567         if ($where != "") { 
  568             $where.= " AND "; 
  569         } 
  570         $where.= " $col_member = 0"; 
  571         break; 
  572     default: 
  573         break; 
  574     } 
  575      
  576     return array($where, $arrval); 
  577 } 
  578  
  579 /** ²ñ°÷Ê̽¸·× **/ 
  580 function lfGetOrderMember($type, $sdate, $edate, $objPage, $graph = true) { 
  581     global $arrSex; 
  582          
  583     list($where, $arrval) = lfGetWhereMember('create_date', $sdate, $edate, $type); 
  584      
  585     // ²ñ°÷½¸·×¤Î¼èÆÀ 
  586     $col = "COUNT(*) AS order_count, SUM(total) AS total, (AVG(total)) AS total_average, order_sex"; 
  587     $from = "dtb_order"; 
  588     $objQuery = new SC_Query(); 
  589     $objQuery->setGroupBy("order_sex"); 
  590      
  591     $tmp_where = $where . " AND customer_id <> 0 AND del_flg = 0 "; 
  592     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $tmp_where, $arrval); 
  593      
  594     // ²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¡£ 
  595     $max = count($arrRet); 
   612        $edate_next = date("Y/m/d",strtotime("1 day" ,strtotime($edate))); 
   613        $where.= " order_date < date('" . $edate_next ."')"; 
   614    } 
   615     
   616    // ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
   617    $objPage->arrResults = $objQuery->select($col, $from, $where, $arrval); 
   618     
   619    // ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤ÎÀ¸À®    
   620    if($graph) { 
   621        $image_key = "term_" . $type; 
   622        $objPage->tpl_image = lfGetGraphLine($objPage->arrResults, $objPage->keyname, $image_key, $xtitle, $ytitle, $sdate, $edate); 
   623    } 
   624     
   625    // ¸¡º÷·ë²Ì¤¬0¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   626    if(count($objPage->arrResults) > 0) { 
   627        // ºÇ½ª½¸·×¹Ô¼èÆÀ¤¹¤ë 
   628        $col = $tmp_col; 
   629        $objQuery = new SC_Query(); 
   630        $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, $arrval); 
   631        $arrRet[0][$objPage->keyname] = "¹ç·×"; 
   632        $objPage->arrResults[] = $arrRet[0]; 
   633    } 
   634     
   635    // Ê¿¶ÑÃͤη׻» 
   636    $max = count($objPage->arrResults); 
  596637    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  597         $arrRet[$i]['member_name'] = '²ñ°÷'.$arrSex[$arrRet[$i]['order_sex']]; 
  598     } 
  599     $objPage->arrResults = $arrRet; 
  600      
  601     // Èó²ñ°÷½¸·×¤Î¼èÆÀ 
  602     $tmp_where = $where . " AND customer_id = 0 AND del_flg = 0 "; 
  603     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $tmp_where, $arrval); 
  604     // Èó²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¡£ 
  605     $max = count($arrRet); 
  606     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  607         $arrRet[$i]['member_name'] = 'Èó²ñ°÷'.$arrSex[$arrRet[$i]['order_sex']]; 
  608     } 
  609      
  610     $objPage->arrResults = array_merge($objPage->arrResults, $arrRet); 
  611      
  612     // ±ß¥°¥é¥Õ¤ÎÀ¸À® 
  613     if($graph) {     
  614         $image_key = "member"; 
  615         $objPage->tpl_image = lfGetGraphPie($objPage->arrResults, "member_name", $image_key, "(Çä¾åÈæΨ)", $sdate, $edate); 
   638        if($objPage->arrResults[$i]['total_order'] > 0) { 
   639            $objPage->arrResults[$i]['total_average'] = intval($objPage->arrResults[$i]['total'] / $objPage->arrResults[$i]['total_order']); 
   640        } 
  616641    } 
  617642     
   
  623648    list($where, $arrval) = lfGetWhereMember('create_date', $sdate, $edate, $type); 
  624649     
  625     $where .= " and del_flg=0 and status <> " . ORDER_CANCEL; 
   650    $where .= " AND del_flg=0 AND status <> ". ORDER_CANCEL; 
  626651     
  627652    $sql = "SELECT T1.product_id, T1.product_code, T1.product_name as name, T1.products_count, T1.order_count, T1.price, T1.total "; 
   
  637662     
  638663    if($mode != "csv") { 
  639         $sql.= "LIMIT " . PRODUCTS_TOTAL_MAX; 
   664        $sql.= "LIMIT ". PRODUCTS_TOTAL_MAX; 
  640665    } 
  641666     
   
  645670    // ±ß¥°¥é¥Õ¤ÎÀ¸À® 
  646671    if($graph) { 
  647         $image_key = "products_" . $type; 
   672        $image_key = "products_". $type; 
  648673        $objPage->tpl_image = lfGetGraphPie($objPage->arrResults, "name", $image_key, "(Çä¾åÈæΨ)", $sdate, $edate); 
   674    } 
   675     
   676    return $objPage; 
   677} 
   678 
   679/** ǯÂåÊ̽¸·× **/ 
   680function lfGetOrderAge($type, $sdate, $edate, $objPage, $graph = true) { 
   681    list($where, $arrval) = lfGetWhereMember('order_date', $sdate, $edate, $type, "member"); 
   682     
   683    $sql = "SELECT SUM(order_count) AS order_count, SUM(total) AS total, start_age, end_age "; 
   684    $sql.= "FROM dtb_bat_order_daily_age WHERE $where "; 
   685    $sql.= "GROUP BY start_age, end_age ORDER BY start_age, end_age"; 
   686 
   687    $objQuery = new SC_Query(); 
   688    $objPage->arrResults = $objQuery->getall($sql, $arrval); 
   689     
   690    $max = count($objPage->arrResults); 
   691    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   692        if($objPage->arrResults[$i]['order_count'] > 0) { 
   693            $objPage->arrResults[$i]['total_average'] = intval($objPage->arrResults[$i]['total'] / $objPage->arrResults[$i]['order_count']); 
   694        }    
   695        $start_age = $objPage->arrResults[$i]['start_age']; 
   696        $end_age = $objPage->arrResults[$i]['end_age']; 
   697        if($start_age != "" || $end_age != "") { 
   698            if($end_age != 999) { 
   699                $objPage->arrResults[$i]['age_name'] = $start_age. "¡Á" . $end_age. "ºÐ"; 
   700            } else { 
   701                $objPage->arrResults[$i]['age_name'] = $start_age. "ºÐ¡Á"; 
   702            } 
   703        } else { 
   704            $objPage->arrResults[$i]['age_name'] = "̤²óÅú"; 
   705        } 
   706    } 
   707     
   708    // ËÀ¥°¥é¥Õ¤ÎÀ¸À® 
   709    if($graph) { 
   710        $image_key = "age_" . $type; 
   711        $xtitle = "(ǯÎð)"; 
   712        $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
   713        $objPage->tpl_image = lfGetGraphBar($objPage->arrResults, "age_name", $image_key, $xtitle, $ytitle, $sdate, $edate); 
  649714    } 
  650715     
   
  659724     
  660725    $sql = "SELECT job, count(*) AS order_count, SUM(total) AS total, (AVG(total)) AS total_average "; 
  661     $sql.= "FROM dtb_customer AS T1 LEFT JOIN dtb_order AS T2 USING ( customer_id ) WHERE $where AND T2.del_flg = 0 and T2.status <> " . ORDER_CANCEL; 
   726    $sql.= "FROM dtb_customer AS T1 LEFT JOIN dtb_order AS T2 USING ( customer_id ) WHERE $where AND T2.del_flg = 0 AND T2.status <> ". ORDER_CANCEL; 
  662727    $sql.= " GROUP BY job ORDER BY total DESC"; 
  663728     
   
  684749} 
  685750 
  686 /** ǯÂåÊ̽¸·× **/ 
  687 function lfGetOrderAge($type, $sdate, $edate, $objPage, $graph = true) { 
  688  
  689     list($where, $arrval) = lfGetWhereMember('order_date', $sdate, $edate, $type, "member"); 
  690      
  691     $sql = "SELECT SUM(order_count) AS order_count, SUM(total) AS total, start_age, end_age "; 
  692     $sql.= "FROM dtb_bat_order_daily_age WHERE $where "; 
  693     $sql.= "GROUP BY start_age, end_age ORDER BY start_age, end_age"; 
  694  
   751/** ²ñ°÷Ê̽¸·× **/ 
   752function lfGetOrderMember($type, $sdate, $edate, $objPage, $graph = true) { 
   753    global $arrSex; 
   754         
   755    list($where, $arrval) = lfGetWhereMember('create_date', $sdate, $edate, $type); 
   756     
   757    // ²ñ°÷½¸·×¤Î¼èÆÀ 
   758    $col = "COUNT(*) AS order_count, SUM(total) AS total, (AVG(total)) AS total_average, order_sex"; 
   759    $from = "dtb_order"; 
  695760    $objQuery = new SC_Query(); 
  696     $objPage->arrResults = $objQuery->getall($sql, $arrval); 
  697      
  698     $max = count($objPage->arrResults); 
   761    $objQuery->setGroupBy("order_sex"); 
   762     
   763    $tmp_where = $where . " AND customer_id <> 0 AND del_flg = 0 AND status <> ". ORDER_CANCEL; 
   764    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $tmp_where, $arrval); 
   765     
   766    // ²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¡£ 
   767    $max = count($arrRet); 
  699768    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  700         if($objPage->arrResults[$i]['order_count'] > 0) { 
  701             $objPage->arrResults[$i]['total_average'] = intval($objPage->arrResults[$i]['total'] / $objPage->arrResults[$i]['order_count']); 
  702         }    
  703         $start_age = $objPage->arrResults[$i]['start_age']; 
  704         $end_age = $objPage->arrResults[$i]['end_age']; 
  705         if($start_age != "" || $end_age != "") { 
  706             if($end_age != 999) { 
  707                 $objPage->arrResults[$i]['age_name'] = $start_age . "¡Á" . $end_age . "ºÐ"; 
  708             } else { 
  709                 $objPage->arrResults[$i]['age_name'] = $start_age . "ºÐ¡Á"; 
  710             } 
  711         } else { 
  712             $objPage->arrResults[$i]['age_name'] = "̤²óÅú"; 
  713         } 
  714     } 
  715      
  716     // ËÀ¥°¥é¥Õ¤ÎÀ¸À® 
  717     if($graph) { 
  718         $image_key = "age_" . $type; 
  719         $xtitle = "(ǯÎð)"; 
  720         $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
  721         $objPage->tpl_image = lfGetGraphBar($objPage->arrResults, "age_name", $image_key, $xtitle, $ytitle, $sdate, $edate); 
   769        $arrRet[$i]['member_name'] = '²ñ°÷'.$arrSex[$arrRet[$i]['order_sex']]; 
   770    } 
   771    $objPage->arrResults = $arrRet; 
   772     
   773    // Èó²ñ°÷½¸·×¤Î¼èÆÀ 
   774    $tmp_where = $where . " AND customer_id = 0 AND del_flg = 0 AND status <> ". ORDER_CANCEL; 
   775    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $tmp_where, $arrval); 
   776    // Èó²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¡£ 
   777    $max = count($arrRet); 
   778    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   779        $arrRet[$i]['member_name'] = 'Èó²ñ°÷'.$arrSex[$arrRet[$i]['order_sex']]; 
   780    } 
   781     
   782    $objPage->arrResults = array_merge($objPage->arrResults, $arrRet); 
   783     
   784    // ±ß¥°¥é¥Õ¤ÎÀ¸À® 
   785    if($graph) {     
   786        $image_key = "member"; 
   787        $objPage->tpl_image = lfGetGraphPie($objPage->arrResults, "member_name", $image_key, "(Çä¾åÈæΨ)", $sdate, $edate); 
  722788    } 
  723789     
   
  725791} 
  726792 
  727 /** ´ü´ÖÊ̽¸·× **/ 
  728 function lfGetOrderTerm($type, $sdate, $edate, $objPage, $graph = true) { 
  729          
  730         $tmp_col = "sum(total_order) as total_order, sum(men) as men, sum(women) as women,"; 
  731         $tmp_col.= "sum(men_member) as men_member, sum(men_nonmember) as men_nonmember,"; 
  732         $tmp_col.= "sum(women_member) as women_member, sum(women_nonmember) as women_nonmember,"; 
  733         $tmp_col.= "sum(total) as total, (avg(total_average)) as total_average"; 
  734         $objQuery = new SC_Query(); 
  735          
  736         switch($type) { 
  737         // ·îÊÌ 
  738         case 'month': 
  739             $col = $tmp_col . ",key_month"; 
  740             $objQuery->setgroupby("key_month"); 
  741             $objQuery->setOrder("key_month"); 
  742             $objPage->keyname = "key_month"; 
  743             $objPage->tpl_tail = "·î"; 
  744             $from = "dtb_bat_order_daily"; 
  745             $xtitle = "(·îÊÌ)"; 
  746             $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
  747             break; 
  748         // ǯÊÌ 
  749         case 'year': 
  750             $col = $tmp_col . ",key_year"; 
  751             $objQuery->setgroupby("key_year"); 
  752             $objQuery->setOrder("key_year"); 
  753             $objPage->keyname = "key_year"; 
  754             $objPage->tpl_tail = "ǯ"; 
  755             $from = "dtb_bat_order_daily"; 
  756             $xtitle = "(ǯÊÌ)"; 
  757             $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
  758             break; 
  759         // ÍËÆüÊÌ 
  760         case 'wday': 
  761             $col = $tmp_col . ",key_wday, wday"; 
  762             $objQuery->setgroupby("key_wday, wday"); 
  763             $objQuery->setOrder("wday"); 
  764             $objPage->keyname = "key_wday"; 
  765             $objPage->tpl_tail = "ÍËÆü"; 
  766             $from = "dtb_bat_order_daily"; 
  767             $xtitle = "(ÍËÆüÊÌ)"; 
  768             $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
  769             break; 
  770         // »þ´ÖÊÌ 
  771         case 'hour': 
  772             $col = $tmp_col . ",hour"; 
  773             $objQuery->setgroupby("hour"); 
  774             $objQuery->setOrder("hour"); 
  775             $objPage->keyname = "hour"; 
  776             $objPage->tpl_tail = "»þ"; 
  777             $from = "dtb_bat_order_daily_hour"; 
  778             $xtitle = "(»þ´ÖÊÌ)"; 
  779             $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
  780             break; 
  781         default: 
  782             $col = "*"; 
  783             $objQuery->setOrder("key_day"); 
  784             $objPage->keyname = "key_day"; 
  785             $from = "dtb_bat_order_daily"; 
  786             $xtitle = "(ÆüÊÌ)"; 
  787             $ytitle = "(Çä¾å¹ç·×)"; 
  788             break; 
  789         } 
  790          
  791  
   793// ²ñ°÷¡¢Èó²ñ°÷½¸·×¤ÎWHEREʬ¤ÎºîÀ® 
   794function lfGetWhereMember($col_date, $sdate, $edate, $type, $col_member = "customer_id") { 
  792795    // ¼èÆÀÆüÉդλØÄê 
  793         if($sdate != "") { 
  794             if ($where != "") { 
  795                 $where.= " AND "; 
  796             }            
  797             $where.= " order_date >= '". $sdate ."'"; 
  798         } 
  799          
  800         if($edate != "") { 
  801             if ($where != "") { 
  802                 $where.= " AND "; 
  803             } 
  804             $edate_next = date("Y/m/d",strtotime("1 day" ,strtotime($edate))); 
  805             $where.= " order_date < date('" . $edate_next ."')"; 
  806         } 
  807          
  808         // ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
  809         $objPage->arrResults = $objQuery->select($col, $from, $where, $arrval); 
  810          
  811         // ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤ÎÀ¸À®    
  812         if($graph) { 
  813             $image_key = "term_" . $type; 
  814             $objPage->tpl_image = lfGetGraphLine($objPage->arrResults, $objPage->keyname, $image_key, $xtitle, $ytitle, $sdate, $edate); 
  815         } 
  816          
  817         // ¸¡º÷·ë²Ì¤¬0¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  818         if(count($objPage->arrResults) > 0) { 
  819             // ºÇ½ª½¸·×¹Ô¼èÆÀ¤¹¤ë 
  820             $col = $tmp_col; 
  821             $objQuery = new SC_Query(); 
  822             $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, $arrval); 
  823             $arrRet[0][$objPage->keyname] = "¹ç·×"; 
  824             $objPage->arrResults[] = $arrRet[0]; 
  825         } 
  826  
  827         // Ê¿¶ÑÃͤη׻» 
  828         $max = count($objPage->arrResults); 
  829         for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  830             if($objPage->arrResults[$i]['total_order'] > 0) { 
  831                 $objPage->arrResults[$i]['total_average'] = intval($objPage->arrResults[$i]['total'] / $objPage->arrResults[$i]['total_order']); 
  832             } 
  833         } 
  834          
  835         return $objPage; 
   796    if($sdate != "") { 
   797        if ($where != "") { 
   798            $where.= " AND "; 
   799        }            
   800        $where.= " $col_date >= '". $sdate ."'"; 
   801    } 
   802         
   803    if($edate != "") { 
   804        if ($where != "") { 
   805            $where.= " AND "; 
   806        } 
   807        $edate = date("Y/m/d",strtotime("1 day" ,strtotime($edate)));    
   808        $where.= " $col_date < date('" . $edate ."')"; 
   809    } 
   810     
   811    // ²ñ°÷¡¢Èó²ñ°÷¤ÎȽÄê 
   812    switch($type) { 
   813    // Á´ÂΠ
   814    case 'all': 
   815        break; 
   816    case 'member': 
   817        if ($where != "") { 
   818            $where.= " AND "; 
   819        } 
   820        $where.= " $col_member <> 0"; 
   821        break; 
   822    case 'nonmember': 
   823        if ($where != "") { 
   824            $where.= " AND "; 
   825        } 
   826        $where.= " $col_member = 0"; 
   827        break; 
   828    default: 
   829        break; 
   830    } 
   831     
   832    return array($where, $arrval); 
  836833} 
  837834 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.