Changeset 16694 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/11/05 18:52:16 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

未定義関数の修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/admin/products/index.php

  r16650 r16694  
  2929        global $arrPRODUCTSTATUS_COLOR; 
  3030        $this->arrPRODUCTSTATUS_COLOR = $arrPRODUCTSTATUS_COLOR; 
  31         $this->tpl_movilink_flg = sfIsMoviLink(); 
   31        $this->tpl_movilink_flg 
   32            = function_exists('sfIsMoviLink') ? sfIsMoviLink() : ''; 
  3233        /* 
  3334         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  3536         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  3637        */ 
  37         session_cache_limiter('private-no-expire');      
   38        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  3839    } 
  3940} 
   
  9899// ¾¦Éʺï½ü 
  99100if ($_POST['mode'] == "delete") { 
  100      
   101 
  101102    if($_POST['category_id'] != "") { 
  102103        // ¥é¥ó¥¯ÉÕ¤­¥ì¥³¡¼¥É¤Îºï½ü 
   
  109110    $objQuery = new SC_Query(); 
  110111    $objQuery->delete("dtb_products_class", "product_id = ?", array($_POST['product_id'])); 
  111      
   112 
  112113    // ·ï¿ô¥«¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Á¼Â¹Ô 
  113     sfCategory_Count($objQuery);     
   114    sfCategory_Count($objQuery); 
  114115} 
  115116 
   
  123124    $where = "del_flg = 0"; 
  124125    $view_where = "del_flg = 0"; 
  125      
   126 
  126127    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤· 
  127128    if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
   
  130131        foreach ($objPage->arrForm as $key => $val) { 
  131132            $val = sfManualEscape($val); 
  132              
   133 
  133134            if($val == "") { 
  134135                continue; 
  135136            } 
  136              
   137 
  137138            switch ($key) { 
  138139                case 'search_product_id':   // ¾¦ÉÊID 
   
  186187                        $where.= " AND product_flag LIKE ?"; 
  187188                        $view_where.= " AND product_flag LIKE ?"; 
  188                         $arrval[] = $search_product_flag;                    
   189                        $arrval[] = $search_product_flag; 
  189190                    } 
  190191                    break; 
   
  214215        $order = "update_date DESC, product_id DESC"; 
  215216        $objQuery = new SC_Query(); 
  216          
   217 
  217218        switch($_POST['mode']) { 
  218219        case 'csv': 
   
  221222            // CSV½ÐÎÏ¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ÎºîÀ® 
  222223            $arrOutput = sfSwapArray(sfgetCsvOutput(1, " WHERE csv_id = 1 AND status = 1")); 
  223              
   224 
  224225            if (count($arrOutput) <= 0) break; 
  225              
   226 
  226227            $arrOutputCols = $arrOutput['col']; 
  227228            $arrOutputTitle = $arrOutput['disp_name']; 
  228              
   229 
  229230            $head = sfGetCSVList($arrOutputTitle); 
  230              
   231 
  231232            $data = lfGetProductsCSV($where, $option, $arrval, $arrOutputCols); 
  232233 
   
  240241            // CSV½ÐÎÏ¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ÎºîÀ® 
  241242            $arrOutput = sfSwapArray(sfgetCsvOutput(CSV_ID_MOVI, " WHERE csv_id = ? AND status = 1", array(CSV_ID_MOVI))); 
  242                          
   243 
  243244            if (count($arrOutput) <= 0) break; 
  244              
   245 
  245246            $arrOutputCols = $arrOutput['col']; 
  246247            $arrOutputTitle = $arrOutput['disp_name']; 
  247              
   248 
  248249            $head = sfGetMovilinkCSVList($arrOutputTitle); 
  249              
   250 
  250251            $data = sfGetMovilinkCSV($where, $option, $arrval, $arrOutputCols); 
  251252 
   
  270271 
  271272            // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î½èÍý 
  272             if(is_numeric($_POST['search_page_max'])) {  
   273            if(is_numeric($_POST['search_page_max'])) { 
  273274                $page_max = $_POST['search_page_max']; 
  274275            } else { 
   
  280281            $startno = $objNavi->start_row; 
  281282            $objPage->arrPagenavi = $objNavi->arrPagenavi; 
  282              
   283 
  283284            //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʸ¡º÷»þ¤Ï¡¢Á´·ë²Ì¤Î¾¦ÉÊID¤òÊÑ¿ô¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
  284285            if($_POST['search_mode'] == 'campaign') { 
   
  295296            // ɽ¼¨½ç½ø 
  296297            $objQuery->setorder($order); 
  297              
   298 
  298299            // view¤â¹Ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë(mysqlÍÑ) 
  299300            sfViewWhere("&&noncls_where&&", $view_where, $arrval, $objQuery->order . " " .  $objQuery->setlimitoffset($page_max, $startno, true)); 
   
  301302            // ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
  302303            $objPage->arrProducts = $objQuery->select($col, $from, $where, $arrval); 
  303              
   304 
  304305            break; 
  305306        } 
  306307    } 
  307308} 
  308      
   309 
  309310// ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÆɹþ 
  310311$objPage->arrCatList = sfGetCategoryList(); 
   
  317318//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  318319 
  319 // ¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹  
   320// ¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹ 
  320321function lfConvertParam() { 
  321322    global $objPage; 
   
  324325     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  325326     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹ 
  326      *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹   
   327     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
  327328     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹ 
  328329     */ 
  329330    $arrConvList['search_name'] = "KVa"; 
  330331    $arrConvList['search_product_code'] = "KVa"; 
  331      
   332 
  332333    // ʸ»úÊÑ´¹ 
  333334    foreach ($arrConvList as $key => $val) { 
   
  339340} 
  340341 
  341 // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯  
   342// ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  342343// ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  343344function lfCheckError() { 
   
  374375        $key = $arrCatList[$cnt]['category_id']; 
  375376        $val = $arrCatList[$cnt]['category_name']; 
  376         $arrRet[$key] = $val;    
   377        $arrRet[$key] = $val; 
  377378    } 
  378379    return $arrRet; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.