Changeset 16658 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/11/02 18:38:48 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

結果受信処理をremise_recv.phpへ移動のため関数削除

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_remise/mdl_remise.php

  r11687 r16658  
  11<?php 
  22/** 
  3  *  
   3 * 
  44 * @copyright   2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  5  * @version CVS: $Id: mdl_remise.php 1.0 2007-02-05 06:08:28Z inoue $ 
   5 * @version CVS: $Id$ 
  66 * @link        http://www.lockon.co.jp/ 
  77 * 
   
  2828$objQuery = new SC_Query(); 
  2929 
  30 // ¥ë¥ß¡¼¥º¥«¡¼¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ·ë²ÌÄÌÃνèÍý 
  31 lfRemiseCreditResultCheck(); 
  32  
  33 // ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  34 lfRemiseConveniCheck(); 
  35  
  3630// ǧ¾Ú³Îǧ 
  3731$objSess = new SC_Session(); 
   
  5852        $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  5953 
  60         // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·  
   54        // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿· 
  6155        if (count($objPage->arrErr) == 0) { 
  6256            // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
  6357            lfUpdPaymentDB(); 
  64              
   58 
  6559            // javascript¼Â¹Ô 
  6660            $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
   
  10195function lfCheckError(){ 
  10296    global $objFormParam; 
  103      
   97 
  10498    $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  105      
   99 
  106100    // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  107101    $arrChkPay = $_POST["payment"]; 
   
  125119function lfLoadData(){ 
  126120    global $objFormParam; 
  127      
   121 
  128122    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  129123    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'"); 
   
  156150    $objFormParam->setParam($arrDisp); 
  157151    $objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
  158      
   152 
  159153    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ùʧ¤¤¶èʬ 
  160154    //$objFormParam->splitParamCheckBoxes("credit_method"); 
   
  164158function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
  165159    global $objQuery; 
  166      
   160 
  167161    $arrVal = array(MDL_REMISE_ID); 
  168162    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal); 
  169      
   163 
  170164    $arrRet = array(); 
  171     $sql = "SELECT  
  172                 module_id,  
  173                 memo01 as code,  
  174                 memo02 as host_id,  
   165    $sql = "SELECT 
   166                module_id, 
   167                memo01 as code, 
   168                memo02 as host_id, 
  175169                memo03 as payment, 
  176170                memo04 as credit_url, 
   
  191185    global $objQuery; 
  192186    global $objSess; 
  193      
   187 
  194188    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¶èÀÚ¤ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë 
  195189    $convCnt = count($_POST["credit_method"]); 
   
  216210        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
  217211 
  218         // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ          
   212        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  219213        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB("AND memo03 = ?", array($val)); 
  220214 
   
  246240        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë 
  247241        if($val == 2) { 
  248              
   242 
  249243            $arrData = array( 
  250244                "payment_method" => "remise¥³¥ó¥Ó¥Ë" 
   
  281275function lfRemiseCreditResultCheck(){ 
  282276    global $objQuery; 
  283      
   277 
  284278    $log_path = DATA_PATH . "logs/remise_card_result.log"; 
  285279    gfPrintLog("remise card result : ".$_POST["X-TRANID"] , $log_path); 
  286      
   280 
  287281    // TRAN_ID ¤ò»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¾ðÊ󤬤¢¤ë¾ì¹ç 
  288282    if (isset($_POST["X-TRANID"]) && isset($_POST["X-PARTOFCARD"])) { 
  289          
   283 
  290284        $errFlg = FALSE; 
  291          
   285 
  292286        gfPrintLog("remise card result start----------", $log_path); 
  293287        foreach($_POST as $key => $val){ 
   
  304298            } 
  305299        } 
  306          
   300 
  307301        // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
  308302        $order_id = 0; 
  309303        $payment_total = 0; 
  310          
   304 
  311305        if (isset($_POST["X-S_TORIHIKI_NO"])) { 
  312306            $order_id = $_POST["X-S_TORIHIKI_NO"]; 
  313307        } 
  314          
   308 
  315309        if (isset($_POST["X-TOTAL"])) { 
  316310            $payment_total = $_POST["X-TOTAL"]; 
  317311        } 
  318          
   312 
  319313        gfPrintLog("order_id : ".$order_id, $log_path); 
  320314        gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
   
  330324            } 
  331325        } 
  332          
   326 
  333327        if ($errFlg) { 
  334328            print(REMISE_PAYMENT_CHARGE_OK); 
   
  343337function lfRemiseConveniCheck(){ 
  344338    global $objQuery; 
  345      
   339 
  346340    $log_path = DATA_PATH . "logs/remise_cv_charge.log"; 
  347341    gfPrintLog("remise conveni result : ".$_POST["JOB_ID"] , $log_path); 
  348      
   342 
  349343    // ɬÍפʥǡ¼¥¿¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ýǼÄÌÃΤμ«Æ°¼õ¿®¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  350344    if(isset($_POST["JOB_ID"]) && isset($_POST["REC_FLG"]) && REMISE_CONVENIENCE_RECIVE == 1){ 
  351          
   345 
  352346        $errFlg = FALSE; 
  353              
   347 
  354348        // ¼ýǼºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç 
  355349        if ($_POST["REC_FLG"] == REMISE_CONVENIENCE_CHARGE) { 
   
  369363                } 
  370364            } 
  371              
   365 
  372366            // ÀÁµáÈÖ¹æ¤È¶â³Û¤Î¼èÆÀ 
  373367            $order_id = 0; 
  374368            $payment_total = 0; 
  375              
   369 
  376370            if (isset($_POST["S_TORIHIKI_NO"])) { 
  377371                $order_id = $_POST["S_TORIHIKI_NO"]; 
  378372            } 
  379              
   373 
  380374            if (isset($_POST["TOTAL"])) { 
  381375                $payment_total = $_POST["TOTAL"]; 
  382376            } 
  383              
   377 
  384378            gfPrintLog("order_id : ".$order_id, $log_path); 
  385379            gfPrintLog("payment_total : ".$payment_total, $log_path); 
  386              
   380 
  387381            // Ãíʸ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
  388382            $arrTempOrder = $objQuery->getall("SELECT payment_total FROM dtb_order_temp WHERE order_id = ? ", array($order_id)); 
   
  395389                } 
  396390            } 
  397              
   391 
  398392            // JOB_ID¤ÈÀÁµáÈֹ档Æþ¶â¶â³Û¤¬°ìÃפ¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
  399393            if ($errFlg) { 
   
  401395                    "WHERE order_id = ? AND memo04 = ? "; 
  402396                $objQuery->query($sql, array($order_id, $_POST["JOB_ID"])); 
  403              
   397 
  404398                //±þÅú·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
  405399                print(REMISE_CONVENIENCE_CHARGE_OK); 
   
  418412 */ 
  419413function lfIpAddressDenyCheck($ip) { 
  420      
   414 
  421415    // IP¥¢¥É¥ì¥¹ÈϰϤËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  422     if (ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_S) > ip2long($ip) ||  
   416    if (ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_S) > ip2long($ip) || 
  423417        ip2long(REMISE_IP_ADDRESS_E) < ip2long($ip)) { 
  424418        return FALSE; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.