Changeset 16617


Ignore:
Timestamp:
2007/10/30 17:54:39 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

ATM、コンビニ表示改良

Location:
branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16597 r16617  
  443443        // ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë 
  444444        $arrMemo['title'] = sfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª»Ùʧ¾ðÊó", true);    
  445         //ʧ¹þɼURL(PC) 
  446         if($arrRes[0]['receipt_print_url'] != "") { 
  447             $arrMemo['receipt_print_url'] = sfSetConvMSG("ʧ¹þɼURL", $arrRes[0]['receipt_print_url']); 
  448         } 
  449445        //ʧ¹þɼÈÖ¹æ 
  450446        $arrMemo['receipt_number'] = sfSetConvMSG("ʧ¹þɼÈÖ¹æ", $arrRes[0]['receipt_number']); 
   
  459455        //Âоݥ³¥ó¥Ó¥Ë 
  460456        $arrMemo['usable_cvs_company_id'] = sfSetConvMSG("¤ª»Ùʧ²Äǽ¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë", $cvsLine);          
   457         
   458        //ʧ¹þɼURL(PC) 
   459        /* 
   460         * ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßʧ¹þɼURL¤¬Í­¸ú¤Ê¤Î¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
   461         */ 
   462        if($arrRes[0]['receipt_print_url'] != "" && $cvsLine == $arrConvenience['00C001']) { 
   463            $arrMemo['receipt_print_url'] = sfSetConvMSG("ʧ¹þɼURL", $arrRes[0]['receipt_print_url']); 
   464        }            
  461465        // »Ùʧ´üÆü 
  462466        $arrMemo['payment_limit_date'] = sfSetConvMSG("¤ª»Ùʧ´üÆü", date("Yǯm·îdÆü", strtotime($arrRes[0]['payment_limit_date']))); 
   467        // ¥Ø¥ë¥×²èÌÌ 
   468        $arrMemo['help_url'] = sfSetConvMSG("¤ª»ÙʧÊýË¡¤ÎÀâÌÀ", "http://www.paygent.co.jp/service/pay_cvs.html");  
   469                 
  463470        // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ 
  464471        $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
   
  475482        // »Ùʧ´üÆü 
  476483        $arrMemo['payment_limit_date'] = sfSetConvMSG("¤ª»Ùʧ´üÆü", date("Yǯm·îdÆü", strtotime($arrRes[0]['payment_limit_date']))); 
   484        // ¥Ø¥ë¥×²èÌÌ 
   485        $arrMemo['help_url'] = sfSetConvMSG("¤ª»ÙʧÊýË¡¤ÎÀâÌÀ", "http://www.paygent.co.jp/service/pay_atm.html");  
   486         
  477487        // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ 
  478488        $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
   
  502512    $arrVal["memo08"] = $telegram_kind; 
  503513    $arrVal["memo09"] = "";                 // ¥«¡¼¥É·èºÑÏ¢·È¤Ç»ÈÍÑ 
  504     $arrVal["memo10"] = "";                 // ¾È²ñID 
   514    $arrVal["memo10"] = "";                 // ºÆ¼èÆÀÍѤÎnotice_id¤òÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  505515     
  506516    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   
  594604    if(count($arrOrder) > 0) { 
  595605        sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $arrSend); 
  596     } 
   606    }    
  597607} 
  598608 
   
  649659        // ¼èÆÀ¼ºÇÔ 
  650660        if($arrRet['success_code'] == '1' || !isset($arrRet['success_code'])) { 
  651             gfPrintLog("º¹Ê¬¤Î¼èÆÀ¤Ê¤·"); 
   661            gfPrintLog("º¹Ê¬¤Î¼èÆÀ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  652662            return; 
  653663        } 
   
  681691                    $arrVal['status'] = ORDER_PRE_END; 
  682692                } 
   693                // ¼èÆÀ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òµ­²±¤¹¤ë¡£ 
  683694                $arrVal['memo07'] = $arrRes[0]['payment_status']; 
  684695                // ºÆÅپȲñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
   
  700711 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  701712 **************************************************************************************************************/ 
  702 function sfGetPaymentStatus($objPaygent, $arrSend) { 
   713function sfGetPaymentStatus($objPaygent, $arrSend, $notice_id = "") { 
  703714    $objQuery = new SC_Query(); 
   715     
   716    // ´û¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿º¹Ê¬¤ò¼èÆÀ 
   717    if($notice_id !== "") { 
   718        $arrSend['payment_notice_id'] = $notice_id; 
   719    } 
   720     
  704721    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
  705722    foreach($arrSend as $key => $val) { 
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_batch.php

  r16542 r16617  
  1414sfPaygentBatch(); 
  1515 
   16 
  1617print("OK\n"); 
  1718 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.