Changeset 16596


Ignore:
Timestamp:
2007/10/29 19:34:22 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

差分照会の修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16595 r16596  
  5454define("PAYGENT_CARD_COMMIT", '022'); 
  5555define("PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL", '023'); 
   56 
   57// ̵¸Â¥ë¡¼¥×¤òÈò¤±¤ë 
   58define("PAYGENT_REF_LOOP", 1000); 
  5659 
  5760$arrDispKind = array( 
   
  499502    $arrVal["memo08"] = $telegram_kind; 
  500503    $arrVal["memo09"] = "";                 // ¥«¡¼¥É·èºÑÏ¢·È¤Ç»ÈÍÑ 
   504    $arrVal["memo10"] = "";                 // ¾È²ñID 
  501505     
  502506    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   
  587591    // ¶¦Ḁ̈ǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  588592    $arrSend = sfGetPaygentShare(PAYGENT_REF, 0, $arrPaymentDB[0]); 
  589      
  590     for($i = 0; $i < count($arrOrder); $i++) { 
  591         sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $arrOrder[$i]['order_id'], $arrSend); 
   593         
   594    if(count($arrOrder) > 0) { 
   595        sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $arrSend); 
  592596    } 
  593597} 
   
  630634/************************************************************************************************************** 
  631635 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfUpdatePaymentStatus 
  632  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹³Îǧ¥Ð¥Ã¥Á 
  633  * °ú¿ô1    ¡§ 
  634  * °ú¿ô2    ¡§ 
  635  * °ú¿ô3    ¡§ 
  636  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  637  **************************************************************************************************************/ 
  638 function sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $order_id, $arrSend) { 
   636 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹º¹Ê¬¾È²ñ¥Ð¥Ã¥Á 
   637 * °ú¿ô1    ¡§ 
   638 * °ú¿ô2    ¡§ 
   639 * °ú¿ô3    ¡§ 
   640 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   641 **************************************************************************************************************/ 
   642function sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $arrSend) { 
  639643    $objQuery = new SC_Query(); 
  640      
   644    $i = 0; 
  641645    // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¼èÆÀ 
  642     $arrRet = sfGetPaymentStatus($objPaygent, $order_id, $arrSend); 
  643          
  644     if($payment_status != "") { 
  645         gfPrintLog("¼õÃíÈÖ¹æ:" . $order_id . " »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:" . $payment_status);  
  646     } else { 
  647         gfPrintLog("¼õÃíÈÖ¹æ:" . $order_id . " »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:¼èÆÀ¤Ê¤·");    
  648     } 
  649      
  650     // »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¹¹¿· 
  651     /* 
  652      * 10:¿½¹þºÑ 
  653      * 12:»Ùʧ´ü¸ÂÀÚ¤ì 
  654      * 15:¿½¹þÃæÃÇ 
  655      * 40:¾Ã¹þºÑ 
  656      * 43:®Êó¸¡ÃκѠ
  657      * 61:®Êó¼è¾ÃºÑ 
  658      * etc 
  659      */ 
  660     /* 
  661         ¡Ú»Ø¼¨¥á¥â¡Û     
  662      
  663         ¸½¾õ¡¢EC-CUBE¤Ç¤Ï¥³¥ó¥ÓÆó·èºÑ¡¦¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ 
  664         ³ÎÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ¶âºÑ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ 
  665         ¥»¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÆþ¶â¸å¨»þ¤Ë®Êó¤¬ÊÀ¼Ò¦¤ËÆϤ­¡¢ 
  666         Æþ¶â¸å£²¢·£³Æü¸å¤Ë³ÎÊó¤¬ÆϤ¯¤è¤¦¤Ê»ÅÍͤȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡£ 
  667          
  668         ¥»¥Ö¥ó¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö®Êó¸¡ÃκѤߡÊ43¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤Æ 
  669         Æþ¶âºÑ¤ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²þ½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ 
  670      */ 
  671     if($payment_status == '40' || $payment_status == '43') { 
  672         // Æþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
  673         $arrVal['status'] = ORDER_PRE_END; 
  674     } 
  675          
  676     $arrVal['memo07'] = $arrRes[0]['payment_status']; 
  677     $objQuery->update("dtb_order", $arrVal, "order_id = ?", array($order_id)); 
   646    while($i < 1000) { 
   647        $arrRet = sfGetPaymentStatus($objPaygent, $arrSend); 
   648         
   649        // ¼èÆÀ¼ºÇÔ 
   650        if($arrRet['success_code'] == '1' || isset($arrRet['success_code'])) { 
   651            gfPrintLog("¼õÃíÈÖ¹æ:" . $order_id . " »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:¼èÆÀ¤Ê¤·"); 
   652            return; 
   653        } 
   654         
   655        // ¼èÆÀÀ®¸ù      
   656        if($arrRet['success_code'] == '0') { 
   657            if($arrRet['trading_id'] != "") { 
   658                // »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¹¹¿· 
   659                /* 
   660                 * 10:¿½¹þºÑ 
   661                 * 12:»Ùʧ´ü¸ÂÀÚ¤ì 
   662                 * 15:¿½¹þÃæÃÇ 
   663                 * 40:¾Ã¹þºÑ 
   664                 * 43:®Êó¸¡ÃκѠ
   665                 * 61:®Êó¼è¾ÃºÑ 
   666                 * etc 
   667                 */ 
   668                /* 
   669                    ¡Ú»Ø¼¨¥á¥â¡Û     
   670                 
   671                    ¸½¾õ¡¢EC-CUBE¤Ç¤Ï¥³¥ó¥ÓÆó·èºÑ¡¦¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ 
   672                    ³ÎÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ¶âºÑ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ 
   673                    ¥»¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÆþ¶â¸å¨»þ¤Ë®Êó¤¬ÊÀ¼Ò¦¤ËÆϤ­¡¢ 
   674                    Æþ¶â¸å£²¢·£³Æü¸å¤Ë³ÎÊó¤¬ÆϤ¯¤è¤¦¤Ê»ÅÍͤȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡£ 
   675                     
   676                    ¥»¥Ö¥ó¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö®Êó¸¡ÃκѤߡÊ43¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤Æ 
   677                    Æþ¶âºÑ¤ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²þ½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ 
   678                 */ 
   679                if($arrRet['payment_status'] == '40' || $arrRet['payment_status'] == '43') { 
   680                    // Æþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
   681                    $arrVal['status'] = ORDER_PRE_END; 
   682                } 
   683                $arrVal['memo07'] = $arrRes[0]['payment_status']; 
   684                // ºÆÅپȲñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
   685                $arrVal['memo10'] = $arrRes[0]['payment_notice_id'];                 
   686                $objQuery->update("dtb_order", $arrVal, "order_id = ?", array($arrRet['trading_id'])); 
   687            } 
   688        }    
   689        $i++; 
   690    } 
   691     
   692     
  678693} 
  679694/************************************************************************************************************** 
  680695 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGetPaymentStatus 
  681  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹º¹Ê¬¾È²ñ 
  682  * °ú¿ô1    ¡§ 
  683  * °ú¿ô2    ¡§ 
  684  * °ú¿ô3    ¡§ 
  685  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  686  **************************************************************************************************************/ 
  687 function sfGetPaymentStatus($objPaygent, $order_id, $arrSend) { 
   696 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹º¹Ê¬¾È²ñ¡Êº¹Ê¬¾È²ñ¤Ç¤ÏÊѹ¹¤Î¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤±¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤áorder_id¤ÏÉÔÍסˠ
   697 * °ú¿ô1    ¡§ 
   698 * °ú¿ô2    ¡§ 
   699 * °ú¿ô3    ¡§ 
   700 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   701 **************************************************************************************************************/ 
   702function sfGetPaymentStatus($objPaygent, $arrSend) { 
  688703    $objQuery = new SC_Query(); 
  689704    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.