Ignore:
Timestamp:
2007/10/29 16:27:29 (16 years ago)
Author:
naka
Message:

売上、売上キャンセルの表示改良

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16580 r16589  
  5656 
  5757$arrDispKind = array( 
  58     PAYGENT_AUTH_CANCEL => '¥«¡¼¥É·èºÑ¥ª¡¼¥½¥ê¥­¥ã¥ó¥»¥ë', 
  59     PAYGENT_CARD_COMMIT => '¥«¡¼¥É·èºÑÇä¾å', 
  60     PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL => '¥«¡¼¥É·èºÑÇä¾å¥­¥ã¥ó¥»¥ë', 
   58    PAYGENT_AUTH_CANCEL => '¥ª¡¼¥½¥ê¥­¥ã¥ó¥»¥ë', 
   59    PAYGENT_CARD_COMMIT => 'Çä¾å', 
   60    PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL => 'Çä¾å¥­¥ã¥ó¥»¥ë', 
  6161); 
  6262 
   
  654654     * 43:®Êó¸¡ÃκѠ
  655655     * 61:®Êó¼è¾ÃºÑ 
  656      * etc  
   656     * etc 
  657657     */ 
  658     if($payment_status == '40') { 
   658    /* 
   659        ¡Ú»Ø¼¨¥á¥â¡Û     
   660     
   661        ¸½¾õ¡¢EC-CUBE¤Ç¤Ï¥³¥ó¥ÓÆó·èºÑ¡¦¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ 
   662        ³ÎÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ¶âºÑ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ 
   663        ¥»¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÆþ¶â¸å¨»þ¤Ë®Êó¤¬ÊÀ¼Ò¦¤ËÆϤ­¡¢ 
   664        Æþ¶â¸å£²¢·£³Æü¸å¤Ë³ÎÊó¤¬ÆϤ¯¤è¤¦¤Ê»ÅÍͤȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡£ 
   665         
   666        ¥»¥Ö¥ó¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö®Êó¸¡ÃκѤߡÊ43¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¤Æ 
   667        Æþ¶âºÑ¤ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²þ½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ 
   668     */ 
   669    if($payment_status == '40' || $payment_status == '43') { 
  659670        // Æþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
  660671        $arrVal['status'] = ORDER_PRE_END; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.