Changeset 16555


Ignore:
Timestamp:
2007/10/25 13:16:06 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

ペイジェント決済売上ボタン無効

Location:
branches/feature-module-paygent
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16551 r16555  
  736736    } 
  737737     
   738    // Àµ¾ï½ªÎ» 
  738739    if($resultStatus == '0') { 
  739740        $objQuery = new SC_Query(); 
  740         $arrVal['memo09'] = $arrDispKind[$kind]; 
   741        $arrVal['memo09'] = $kind; 
  741742        $objQuery->update("dtb_order", $arrVal, "order_id = ?", array($order_id)); 
  742         $ret = $arrDispKind[$kind] . "¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£";         
   743        $arrReturn['return'] = true;     
  743744    } else { 
  744         $ret = $arrDispKind[$kind] . "¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  745     } 
  746     return $ret; 
  747 } 
  748  
   745        $arrReturn['return'] = false; 
   746    } 
   747    $arrReturn['kind'] = $kind; 
   748    return $arrReturn; 
   749} 
   750 
   751/************************************************************************************************************** 
   752 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfPaygentOrderPage($objPage) 
   753 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§É½¼¨Íѥѥ顼¥á¡¼¥¿¤òÄɲ乤롣 
   754 * °ú¿ô1    ¡§ 
   755 * °ú¿ô2    ¡§ 
   756 * °ú¿ô3    ¡§ 
   757 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   758 **************************************************************************************************************/ 
   759function sfPaygentOrderPage($objPage) { 
   760    global $arrDispKind; 
   761    $objPage->arrDispKind = $arrDispKind; 
   762    return $objPage; 
   763} 
  749764?> 
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_order.tpl

  r16542 r16555  
  77    <tr class="fs12n"> 
  88        <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¥«¡¼¥É¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹</td> 
  9         <td bgcolor="#ffffff"><!--{if $paygent_return != ""}--><!--{$paygent_return}--><!--{else}--><!--{$arrDisp.memo09|default:"(̤½èÍý)"}--><!--{/if}--></td> 
   9        <!--{if $paygent_return != ""}--> 
   10            <!--{if $paygent_return.return == true}--> 
   11            <!--{assign var=message value=`$arrDispKind[$paygent_return.kind]`¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£}--> 
   12            <!--{else}-->            
   13            <!--{assign var=message value=`$arrDispKind[$paygent_return.kind]`¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£}--> 
   14            <!--{/if}-->         
   15        <!--{else}--> 
   16        <!--{assign var=message value=`$arrDispKind[$arrDisp.memo09]`}--> 
   17        <!--{/if}--> 
   18         
   19        <td bgcolor="#ffffff"><!--{$message|default:"(̤½èÍý)"}--></td> 
  1020    </tr> 
  1121    <tr class="fs12n"> 
   
  1525        <input type="button" onclick="fnModeSubmit('paygent_order','paygent_type','auth_cancel'); return false;" value="¥ª¡¼¥½¥ê¥­¥ã¥ó¥»¥ë"> 
  1626        *}--> 
   27        <!--{* Çä¾å¤²¥­¥ã¥ó¥»¥ë¢ªÇä¾å¤²¤ÏÉԲĤʤΤÇ̵¸úɽ¼¨ *}-->        
   28        <!--{if $arrDisp.memo09 == $smarty.const.PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL || ($paygent_return.kind == $smarty.const.PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL &&  $paygent_return.return == true)}--> 
   29        <input type="button" onclick="fnModeSubmit('paygent_order','paygent_type','card_commit'); return false;" value="Çä¾å" disabled="true"> 
   30        <!--{else}--> 
  1731        <input type="button" onclick="fnModeSubmit('paygent_order','paygent_type','card_commit'); return false;" value="Çä¾å"> 
   32        <!--{/if}-->                 
  1833        <input type="button" onclick="fnModeSubmit('paygent_order','paygent_type','card_commit_cancel'); return false;" value="Çä¾å¥­¥ã¥ó¥»¥ë"> 
  1934        </td> 
 • branches/feature-module-paygent/html/admin/order/edit.php

  r16542 r16555  
  2727$conn = new SC_DBConn(); 
  2828$objPage = new LC_Page(); 
   29 
   30if(function_exists("sfPaygentOrderPage")) { 
   31    $objPage = sfPaygentOrderPage($objPage); 
   32} 
   33 
  2934$objView = new SC_AdminView(); 
  3035$objSess = new SC_Session(); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.