Changeset 16551


Ignore:
Timestamp:
2007/10/24 18:27:03 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

ペイジェント決済管理画面連携

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16542 r16551  
  5252 
  5353define("PAYGENT_AUTH_CANCEL", '021'); 
  54 define("PAYGENT_CARD_COMMIT", '023'); 
  55 define("PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL", '024'); 
   54define("PAYGENT_CARD_COMMIT", '022'); 
   55define("PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL", '023'); 
  5656 
  5757$arrDispKind = array( 
   
  133133    // EC-CUBE¤«¤é¤ÎÅÅʸ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ 
  134134    $arrSend['partner'] = 'lockon'; 
  135  
   135     
  136136    return $arrSend; 
  137137} 
   
  404404    // Shift-JIS¤Ç±þÅú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
  405405    $responseDetail = mb_convert_encoding($responseDetail, CHAR_CODE, "Shift-JIS");  
  406          
  407406     
  408407    // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ 
   
  410409        # ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¼èÆÀ 
  411410        $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
   411        gfPrintLog($key."->".$arrRes[0][$key]); 
  412412    } 
  413413     
   
  681681        gfPrintLog($key."->".$arrRes[0][$key]); 
  682682    } 
  683      
  684     sfPrintR($arrRes); 
  685      
  686683    return $arrRes[0]['payment_status']; 
  687684} 
   
  730727        $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
  731728    } 
  732          
   729 
   730    $resultStatus = $objPaygent->getResultStatus(); # ½èÍý·ë²Ì 0=Àµ¾ï½ªÎ», 1=°Û¾ï½ªÎ» 
   731     
  733732    foreach($arrRes[0] as $key => $val) { 
  734733        // Shift-JIS¤Ç±þÅú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
   
  737736    } 
  738737     
  739     sfPrintR($arrRes[0]); 
  740      
  741     if($arrRes[0]['trading_id'] == $order_id) { 
   738    if($resultStatus == '0') { 
  742739        $objQuery = new SC_Query(); 
  743740        $arrVal['memo09'] = $arrDispKind[$kind]; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.