Ignore:
Timestamp:
2007/10/23 23:07:00 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

ペイジェント決済管理画面連携

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r16525 r16542  
  5151define("PAYGENT_REF", '091'); 
  5252 
   53define("PAYGENT_AUTH_CANCEL", '021'); 
   54define("PAYGENT_CARD_COMMIT", '023'); 
   55define("PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL", '024'); 
   56 
   57$arrDispKind = array( 
   58    PAYGENT_AUTH_CANCEL => '¥«¡¼¥É·èºÑ¥ª¡¼¥½¥ê¥­¥ã¥ó¥»¥ë', 
   59    PAYGENT_CARD_COMMIT => '¥«¡¼¥É·èºÑÇä¾å', 
   60    PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL => '¥«¡¼¥É·èºÑÇä¾å¥­¥ã¥ó¥»¥ë', 
   61); 
  5362 
  5463// ¼õÃí»þ¤Î½é´ü¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ 
   
  137146 **************************************************************************************************************/ 
  138147function sfSendPaygentCredit($arrData, $arrInput, $uniqid) { 
  139 // Àܳ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¼èÆÀ (¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿)¤È½é´ü²½ 
   148    // Àܳ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¼èÆÀ (¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿)¤È½é´ü²½ 
  140149    $p = new PaygentB2BModule(); 
  141150    $p->init(); 
   
  472481    $arrVal["memo05"] = $responseDetail;    // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  473482    $arrVal["memo06"] = $arrRes[0]['payment_id'];       // ¾µÇ§ÈÖ¹æ 
  474  
   483    $arrVal["memo07"] = "";                 // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¼èÆÀ¤Ç»ÈÍÑ 
   484    $arrVal["memo08"] = $telegram_kind; 
   485    $arrVal["memo09"] = "";                 // ¥«¡¼¥É·èºÑÏ¢·È¤Ç»ÈÍÑ 
   486     
  475487    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
  476488    sfRegistTempOrder($uniqid, $arrVal); 
   
  562574     
  563575    for($i = 0; $i < count($arrOrder); $i++) { 
  564         $arrRet = sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $arrOrder[$i]['order_id'], $arrSend); 
  565     } 
  566          
  567     return $arrRet; 
   576        sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $arrOrder[$i]['order_id'], $arrSend); 
   577    } 
  568578} 
  569579 
   
  604614 
  605615/************************************************************************************************************** 
  606  * ´Ø¿ô̾   ¡§sfCheckPaymentStatus 
   616 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfUpdatePaymentStatus 
  607617 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹³Îǧ¥Ð¥Ã¥Á 
  608618 * °ú¿ô1    ¡§ 
   
  612622 **************************************************************************************************************/ 
  613623function sfUpdatePaymentStatus($objPaygent, $order_id, $arrSend) { 
  614     $objQuery = new SC_Query(); 
  615          
  616     // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥È¼è°úID¤ÎÆþ¤ìÂؤ¨ 
  617     $arrSend['trading_id'] = $order_id; 
  618      
  619     // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
  620     foreach($arrSend as $key => $val) { 
  621         $objPaygent->reqPut($key, $val); 
  622     } 
  623     // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
  624     $objPaygent->post(); 
  625      
  626     // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ 
  627     while($objPaygent->hasResNext()) { 
  628         # ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¼èÆÀ 
  629         $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
  630     } 
  631      
  632     foreach($arrRes[0] as $key => $val) { 
  633         // Shift-JIS¤Ç±þÅú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
  634         $arrRes[0][$key] = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, "Shift-JIS"); 
  635         gfPrintLog($key."->".$arrRes[0][$key]); 
  636     } 
  637      
  638     if($arrRes[0]['payment_status'] != "") { 
  639         gfPrintLog("¼õÃíÈÖ¹æ:" . $order_id . " »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:" . $arrRes[0]['payment_status']);     
   624    // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¼èÆÀ 
   625    $payment_status = sfGetPaymentStatus($objPaygent, $order_id, $arrSend); 
   626         
   627    if($payment_status != "") { 
   628        gfPrintLog("¼õÃíÈÖ¹æ:" . $order_id . " »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:" . $payment_status);  
  640629    } else { 
  641630        gfPrintLog("¼õÃíÈÖ¹æ:" . $order_id . " »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:¼èÆÀ¤Ê¤·");    
  642631    } 
  643          
   632     
  644633    // »Ùʧ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¹¹¿· 
  645634    /* 
   
  652641     * etc  
  653642     */ 
  654     if($arrRes[0]['payment_status'] == '40') { 
   643    if($payment_status == '40') { 
  655644        // Æþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
  656645        $arrVal['status'] = ORDER_PRE_END; 
   
  659648    $arrVal['memo07'] = $arrRes[0]['payment_status']; 
  660649    $objQuery->update("dtb_order", $arrVal, "order_id = ?", array($order_id)); 
  661      
  662     return $arrRes[0]; 
   650} 
   651/************************************************************************************************************** 
   652 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGetPaymentStatus 
   653 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§Æþ¶â¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹³Îǧ¥Ð¥Ã¥Á 
   654 * °ú¿ô1    ¡§ 
   655 * °ú¿ô2    ¡§ 
   656 * °ú¿ô3    ¡§ 
   657 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   658 **************************************************************************************************************/ 
   659function sfGetPaymentStatus($objPaygent, $order_id, $arrSend) { 
   660    $objQuery = new SC_Query(); 
   661         
   662    // ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥È¼è°úID¤ÎÆþ¤ìÂؤ¨ 
   663    $arrSend['trading_id'] = $order_id; 
   664     
   665    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
   666    foreach($arrSend as $key => $val) { 
   667        $objPaygent->reqPut($key, $val); 
   668    } 
   669    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
   670    $objPaygent->post(); 
   671     
   672    // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ 
   673    while($objPaygent->hasResNext()) { 
   674        # ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¼èÆÀ 
   675        $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
   676    } 
   677         
   678    foreach($arrRes[0] as $key => $val) { 
   679        // Shift-JIS¤Ç±þÅú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
   680        $arrRes[0][$key] = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, "Shift-JIS"); 
   681        gfPrintLog($key."->".$arrRes[0][$key]); 
   682    } 
   683     
   684    sfPrintR($arrRes); 
   685     
   686    return $arrRes[0]['payment_status']; 
   687} 
   688 
   689/************************************************************************************************************** 
   690 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfPaygentOrder($paygent_type) 
   691 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¼õÃíÏ¢·È 
   692 * °ú¿ô1    ¡§ 
   693 * °ú¿ô2    ¡§ 
   694 * °ú¿ô3    ¡§ 
   695 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   696 **************************************************************************************************************/ 
   697function sfPaygentOrder($paygent_type, $order_id) { 
   698    global $arrDispKind; 
   699     
   700    // Àܳ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¼èÆÀ (¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿)¤È½é´ü²½ 
   701    $objPaygent = new PaygentB2BModule(); 
   702    $objPaygent->init(); 
   703     
   704    //¡¡ÀßÄê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   705    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_PAYGENT_ID); 
   706     
   707    switch($paygent_type) { 
   708    case 'auth_cancel': 
   709        $kind = PAYGENT_AUTH_CANCEL; 
   710        break; 
   711    case 'card_commit': 
   712        $kind = PAYGENT_CARD_COMMIT; 
   713        break; 
   714    case 'card_commit_cancel': 
   715        $kind = PAYGENT_CARD_COMMIT_CANCEL; 
   716        break; 
   717    } 
   718    $arrSend = sfGetPaygentShare($kind, $order_id, $arrPaymentDB[0]); 
   719     
   720    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷ÉÕ 
   721    foreach($arrSend as $key => $val) { 
   722        $objPaygent->reqPut($key, $val); 
   723    } 
   724    // ÅÅʸ¤ÎÁ÷¿® 
   725    $objPaygent->post(); 
   726 
   727    // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ 
   728    while($objPaygent->hasResNext()) { 
   729        # ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¼èÆÀ 
   730        $arrRes[] = $objPaygent->resNext(); # Í×µá·ë²Ì¼èÆÀ 
   731    } 
   732         
   733    foreach($arrRes[0] as $key => $val) { 
   734        // Shift-JIS¤Ç±þÅú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£ 
   735        $arrRes[0][$key] = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, "Shift-JIS"); 
   736        gfPrintLog($key."->".$arrRes[0][$key]); 
   737    } 
   738     
   739    sfPrintR($arrRes[0]); 
   740     
   741    if($arrRes[0]['trading_id'] == $order_id) { 
   742        $objQuery = new SC_Query(); 
   743        $arrVal['memo09'] = $arrDispKind[$kind]; 
   744        $objQuery->update("dtb_order", $arrVal, "order_id = ?", array($order_id)); 
   745        $ret = $arrDispKind[$kind] . "¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£";         
   746    } else { 
   747        $ret = $arrDispKind[$kind] . "¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   748    } 
   749    return $ret; 
  663750} 
  664751 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.