Changeset 16526 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/10/19 23:07:05 (16 years ago)
Author:
naka
Message:

モビル連携モジュール中間アップ

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-movilink/data/downloads/module/mdl_movilink/mdl_movilink.inc

  r16460 r16526  
  88require_once(DATA_PATH . "include/csv_output.inc"); 
  99require_once(DATA_PATH . "module/Request.php"); 
   10require_once(DATA_PATH . "lib/slib.php"); 
  1011 
  1112/**** ¢§Äê¿ôÀë¸À *********************************************************************************************/ 
   
  1415define("MODULE_NAME", "¥â¥Ó¥ëÏ¢·È¥â¥¸¥å¡¼¥ë"); 
  1516 
   17/**** ¢§Äê¿ôÀë¸À *********************************************************************************************/ 
   18// ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
   19sfDomainSessionStart(); 
   20if($_GET['aflkey'] != "") { 
   21    $_SESSION['aflkey'] = $_GET['aflkey']; 
   22} 
   23sfPrintR($_SESSION); 
  1624 
  1725/************************************************************************************************************** 
   
  128136    $arrInsData[]=array("name"=>"¥­¥ã¥ê¥¢Ê̾¦ÉÊurl¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë",value=>"'' as movilink_url_sb"); 
  129137    $arrInsData[]=array("name"=>"¾¦ÉʲèÁüurl",value=>"main_list_image as movilink_image_url"); 
  130     $arrInsData[]=array("name"=>"¾¦ÉʲèÁüurl(¥â¥Ð¥¤¥ë)",value=>"'' as movilink_image_url_mobile"); 
  131     $arrInsData[]=array("name"=>"¾¦ÉʲèÁü¥µ¥à¥Í¥¤¥ëurl",value=>"'' as movilink_image_thumbnail_url"); 
   138    $arrInsData[]=array("name"=>"¾¦ÉʲèÁüurl(¥â¥Ð¥¤¥ë)",value=>"main_list_image as movilink_image_url_mobile"); 
   139    $arrInsData[]=array("name"=>"¾¦ÉʲèÁü¥µ¥à¥Í¥¤¥ëurl",value=>"main_list_image as movilink_image_thumbnail_url"); 
  132140    $arrInsData[]=array("name"=>"¾¦ÉÊ¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥óΨ",value=>"'' as commission_percent"); 
  133141     
   
  215223    if(is_array($list)) { 
  216224        foreach($list as $key => $val) { 
  217             $tmp = ""; 
  218             $blank_flag = false; 
  219             switch($key) { 
  220             case 'movilink_draft_text1': 
  221                 $tmp = $list['movilink_draft_text1'] . "\n" . $list['movilink_draft_text2']; 
  222                 break; 
  223             case 'movilink_draft_text2': 
  224                 $blank_flag = true;              
  225                 break; 
  226             case 'movilink_image_url': 
  227                 $tmp = SITE_URL . "upload/save_image/" . $val; 
  228                 break; 
  229             case 'movilink_url': 
  230                 $tmp = MOBILE_SITE_URL . "products/detail.php?product_id=" . $val; 
  231                 break; 
  232             default: 
  233                 $tmp = $val; 
  234                 break; 
  235             } 
  236              
  237             if(!$blank_flag) { 
  238                 $tmp = str_replace("\"", "\\\"", $tmp); 
  239                 $line .= "\"".$tmp."\","; 
   225            // ¥â¥Ó¥ëÍѾ¦ÉÊ¥³¡¼¥É¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï½ÐÎϤ·¤Ê¤¤¡£ 
   226            if($list['movilink_code1'] != "") { 
   227                $tmp = ""; 
   228                $blank_flag = false; 
   229                switch($key) { 
   230                // ¹­¹ð¥¿¥°¸¶¹Æ 
   231                case 'movilink_draft_text1': 
   232                    $tmp = $list['movilink_draft_text1'] . "\n" . $list['movilink_draft_text2']; 
   233                    break; 
   234                case 'movilink_draft_text2': 
   235                    $blank_flag = true;              
   236                    break; 
   237                // ¾¦ÉʲèÁüurl 
   238                case 'movilink_image_url': 
   239                case 'movilink_image_url_mobile': 
   240                case 'movilink_image_thumbnail_url': 
   241                    $tmp = SITE_URL . "upload/save_image/" . $val; 
   242                    break; 
   243                // ¾¦ÉÊurl 
   244                case 'movilink_url': 
   245                    $tmp = MOBILE_SITE_URL . "products/detail.php?product_id=" . $val; 
   246                    break; 
   247                default: 
   248                    $tmp = $val; 
   249                    break; 
   250                } 
   251                if(!$blank_flag) { 
   252                    $tmp = str_replace("\"", "\\\"", $tmp); 
   253                    $line .= "\"".$tmp."\","; 
   254                } 
  240255            } 
  241256        } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.