Ignore:
Timestamp:
2007/10/16 22:48:14 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

モビル連携モジュール中間アップ

Location:
branches/feature-module-movilink/html
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-movilink/html/admin/products/index.php

  r11746 r16458  
  2929        global $arrPRODUCTSTATUS_COLOR; 
  3030        $this->arrPRODUCTSTATUS_COLOR = $arrPRODUCTSTATUS_COLOR; 
   31        $this->tpl_movilink_flg = sfIsMoviLink(); 
  3132        /* 
  3233         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  114115 
  115116 
  116 if ($_POST['mode'] == "search" || $_POST['mode'] == "csv"  || $_POST['mode'] == "delete" || $_POST['mode'] == "delete_all" || $_POST['mode'] == "camp_search") { 
   117if(isset($_POST['mode'])) { 
  117118    // ÆþÎÏʸ»ú¤Î¶¯À©ÊÑ´¹ 
  118119    lfConvertParam(); 
   
  234235            exit; 
  235236            break; 
   237        case 'csv_movilink': 
   238            // ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î»ØÄê 
   239            $option = "ORDER BY $order"; 
   240            // CSV½ÐÎÏ¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ÎºîÀ® 
   241            $arrOutput = sfSwapArray(sfgetCsvOutput(CSV_ID_MOVI, " WHERE csv_id = ? AND status = 1", array(CSV_ID_MOVI))); 
   242                         
   243            if (count($arrOutput) <= 0) break; 
   244             
   245            $arrOutputCols = $arrOutput['col']; 
   246            $arrOutputTitle = $arrOutput['disp_name']; 
   247             
   248            $head = sfGetMovilinkCSVList($arrOutputTitle); 
   249             
   250            $data = sfGetMovilinkCSV($where, $option, $arrval, $arrOutputCols); 
   251 
   252            // CSV¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
   253            sfCSVDownload($head.$data); 
   254            exit; 
   255            break; 
  236256        case 'delete_all': 
  237257            // ¸¡º÷·ë²Ì¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü 
 • branches/feature-module-movilink/html/admin/products/index_csv.php

  r11949 r16458  
  6868        $list_data[$i]['classcategory_id2'] = $arrClassCatName[$list_data[$i]['classcategory_id2']]; 
  6969         
   70        // ³Æ¹àÌܤòCSV½ÐÎÏÍѤËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   71        $data .= lfMakeProductsCSV($list_data[$i]);  
   72    } 
   73    return $data; 
   74} 
   75 
   76// CSV½ÐÎϥǡ¼¥¿¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£(MOVILINK) 
   77function lfGetMovilinkCSV($where, $option, $arrval, $arrOutputCols) { 
   78    global $arrPRODUCTS_CVSCOL; 
   79 
   80    $from = "dtb_products"; 
   81    $cols = sfGetCommaList($arrOutputCols); 
   82     
   83    $objQuery = new SC_Query(); 
   84    $objQuery->setoption($option); 
   85     
   86    $list_data = $objQuery->select($cols, $from, $where, $arrval); 
   87    $max = count($list_data); 
   88     
   89    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  7090        // ³Æ¹àÌܤòCSV½ÐÎÏÍѤËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
  7191        $data .= lfMakeProductsCSV($list_data[$i]);  
 • branches/feature-module-movilink/html/admin/products/product.php

  r14676 r16458  
  3737        $this->arrDELIVERYDATE = $arrDELIVERYDATE; 
  3838        $this->tpl_nonclass = true; 
   39        $this->tpl_movilink_flg = sfIsMoviLink(); 
  3940    } 
  4041} 
   
  272273     
  273274    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id)); 
  274          
   275     
   276    // ¥â¥Ó¥ê¥ó¥¯¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç 
   277    if(sfIsMoviLink()) { 
   278        $col = "movilink_net_percent, movilink_net_fix, movilink_draft_text1, movilink_draft_text2, movilink_code1, movilink_kana, movilink_price"; 
   279        $table = "dtb_products"; 
   280        $where = "product_id = ?"; 
   281        $arrMoviLink = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id));      
   282        foreach($arrMoviLink[0] as $key => $val) { 
   283            $arrRet[0][$key] = $val; 
   284        } 
   285    }    
   286     
  275287    return $arrRet[0]; 
  276288} 
   
  351363    $sqlval['update_date'] = "Now()"; 
  352364    $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
   365     
   366    // ¥â¥Ó¥ê¥ó¥¯¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç 
   367    if(sfIsMoviLink()) { 
   368        $sqlval['movilink_net_percent'] = $arrList['movilink_net_percent']; 
   369        $sqlval['movilink_net_fix'] = $arrList['movilink_net_fix']; 
   370        $sqlval['movilink_draft_text1'] = $arrList['movilink_draft_text1']; 
   371        $sqlval['movilink_draft_text2'] = $arrList['movilink_draft_text2']; 
   372        $sqlval['movilink_code1'] = $arrList['movilink_code1'];  
   373        $sqlval['movilink_kana'] = $arrList['movilink_kana'];    
   374        $sqlval['movilink_price'] = $arrList['movilink_price'];  
   375    } 
   376     
  353377    $arrRet = $objUpFile->getDBFileList(); 
  354378    $sqlval = array_merge($sqlval, $arrRet); 
   
  485509    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥«¡¼URL", "comment1", URL_LEN), array("SPTAB_CHECK", "URL_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  486510    $objErr->doFunc(array("ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â", "deliv_date_id", INT_LEN), array("NUM_CHECK")); 
   511     
   512    // ¥â¥Ó¥ê¥ó¥¯¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç 
   513    if(sfIsMoviLink()) { 
   514        $objErr->doFunc(array("¹­¹ð¼çÍ;¦ÉÊ¥³¡¼¥É", "movilink_code1", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   515        $objErr->doFunc(array("¾¦ÉÊ̾(¥Õ¥ê¥¬¥Ê)", "movilink_kana", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   516        $objErr->doFunc(array("¾¦ÉʲÁ³Ê", "movilink_price", INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   517                 
   518        if($array['movilink_net_fix'] == "") { 
   519            $objErr->doFunc(array("¾¦ÉÊÊó½·Î¨", "movilink_net_percent", PERCENTAGE_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   520        } 
   521         
   522        if($array['movilink_net_percent'] == "") { 
   523            $objErr->doFunc(array("¾¦ÉÊÊó½·³Û", "movilink_net_fix", INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   524        } 
   525         
   526        if($array['movilink_net_fix'] != "" && $array['movilink_net_percent'] != "") { 
   527            $objErr->arrErr['movilink_net_fix'] = "¢¨ ¾¦ÉÊÊó½·Î¨¤«¾¦ÉÊÊ󽷳ۤΤɤÁ¤é¤«¤òµ­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤<br>"; 
   528            $objErr->arrErr['movilink_net_percent'] = "¢¨ ¾¦ÉÊÊó½·Î¨¤«¾¦ÉÊÊ󽷳ۤΤɤÁ¤é¤«¤òµ­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤<br>";  
   529        } 
   530        $objErr->doFunc(array("¹­¹ð¥¿¥°¸¶¹Æ1", "movilink_draft_text1", 8), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   531        $objErr->doFunc(array("¹­¹ð¥¿¥°¸¶¹Æ2", "movilink_draft_text2", 8), array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   532    } 
  487533     
  488534    if($objPage->tpl_nonclass) { 
 • branches/feature-module-movilink/html/shopping/complete.php

  r15482 r16458  
  103103    } 
  104104} 
   105 
   106sfConnectMovilinkURL($order_id); 
  105107 
  106108$objPage->arrInfo = $arrInfo; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.