Changeset 16385


Ignore:
Timestamp:
2007/10/12 10:41:53 (15 years ago)
Author:
nanasess
Message:

クラス化対応

Location:
branches/feature-module-update
Files:
2 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update/html/sitemap.php

  r15532 r16385  
  11<?php 
  2 /** 
  3  * 
   2/* 
  43 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  54 * 
  65 * http://www.lockon.co.jp/ 
  7  * 
  86 */ 
  97 
  10 /** 
  11  * Sitemap¥×¥í¥È¥³¥ë ¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ¸À®¥â¥¸¥å¡¼¥ë. 
  12  * PHP versions 4 and 5 
  13  * 
  14  * <pre> 
  15  * ¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï Sitemap¥×¥í¥È¥³¥ë¤ËÂбþ¤·¤¿ XML¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ÐÎϤ¹¤ë. 
  16  * EC-CUBE ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î html¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ØÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÆ°ºî¤¹¤ë. 
  17  * 
  18  * ¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê, °Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë. 
  19  * 1. $staticURL ¤Ç»ØÄꤷ¤¿¥Ú¡¼¥¸ 
  20  * 2. ´ÉÍý²èÌ̤Υǥ¶¥¤¥ó´ÉÍý¤«¤éÀ¸À®¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸ 
  21  * 3. ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸ 
  22  * 4. ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸ 
  23  * 5. html/mobile °Ê²¼¤Î¾åµ­¥Ú¡¼¥¸ 
  24  * 
  25  * ¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¸å, ³Æ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê, ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î 
  26  * ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹²½¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë. 
  27  * </pre> 
  28  * @see https://www.google.com/webmasters/tools/siteoverview?hl=ja 
  29  * @see https://siteexplorer.search.yahoo.com/mysites 
  30  * 
  31  * @author Kentaro Ohkouchi 
  32  * @version $Id$ 
  33  * 
  34  */ 
  35 require_once("require.php"); 
  36 // --------------------------------------------------------------------- ½é´üÀßÄê 
  37 // :TODO: filemtime ´Ø¿ô¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÀÅŪ¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Î¹¹¿·»þ´Ö¤â¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤­¤½¤¦ 
  38 // 
  39 // ưŪ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¸¤òÇÛÎó¤Ç»ØÄê 
  40 $staticURL = array(SITE_URL, MOBILE_SITE_URL, SITE_URL . "rss/index.php"); 
  41 // :TODO: ³Æ¥Ú¡¼¥¸¤Î changefreq ¤ä priority ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
  42 // ---------------------------------------------------------------------------- 
   8// {{{ requires 
   9require_once("./require.php"); 
   10require_once(CLASS_EX_PATH . "page_extends/LC_Page_Sitemap_Ex.php"); 
  4311 
  44 // ---------------------------------------------------------------------------- 
  4512// }}} 
  46 // {{{ View Logic 
   13// {{{ generate page 
  4714 
  48 /** 
  49  * Sitemap ¤Î <url /> ¤òÀ¸À®¤¹¤ë. 
  50  * 
  51  * @param string $loc ¥Ú¡¼¥¸¤Î URL ¢¨É¬¿Ü 
  52  * @param string $lastmod ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇ½ª¹¹¿·Æü YYYY-MM-DD or  W3C Datetime ·Á¼° 
  53  * @param string $changefreq ¥Ú¡¼¥¸¤Î¹¹¿·ÉÑÅÙ 
  54  * @param double $priority URL ¤ÎÍ¥ÀèÅÙ 
  55  * @return Sitemap ·Á¼°¤Î <url /> 
  56  * @see https://www.google.com/webmasters/tools/docs/ja/protocol.html#xmlTagDefinitions 
  57  */ 
  58 function createSitemap($loc, $lastmod = "", $changefreq = "", $priority = "") { 
  59     printf("\t<url>\n"); 
  60     printf("\t\t<loc>%s</loc>\n", htmlentities($loc, ENT_QUOTES, "UTF-8")); 
  61     if (!empty($lastmod)) { 
  62         printf("\t\t<lastmod>%s</lastmod>\n", $lastmod); 
  63     } 
  64     if (!empty($changefreq)) { 
  65         printf("\t\t<changefreq>%s</changefreq>\n", $changefreq); 
  66     } 
  67     if(!empty($priority)) { 
  68         printf("\t\t<priority>%01.1f</priority>\n", $priority); 
  69     } 
  70     printf("\t</url>\n"); 
  71 } 
  72  
  73 $objQuery = new SC_Query(); 
  74  
  75 //¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤(Ç°¤Î¤¿¤á) 
  76 header("Paragrama: no-cache"); 
  77  
  78 //XML¥Æ¥­¥¹¥È 
  79 header("Content-type: application/xml; charset=utf-8"); 
  80  
  81 // ɬ¤º UTF-8 ¤È¤·¤Æ½ÐÎÏ 
  82 mb_http_output("UTF-8"); 
  83 ob_start('mb_output_handler'); 
  84  
  85 print("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\n"); 
  86 print("<urlset xmlns='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9'>\n"); 
  87  
  88 // ---------------------------------------------------------------------------- 
  89 // }}} 
  90 // {{{ Controller Logic 
  91  
  92 // ÀÅŪ¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò½èÍý 
  93 foreach($staticURL as $url) { 
  94     createSitemap($url, '', 'daily', 1.0); 
  95 } 
  96 // ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  97 $objPageData = new LC_PageLayout; 
  98  
  99 // TOP¥Ú¡¼¥¸¤ò½èÍý 
  100 $topPage = getTopPage($objPageData->arrPageList); 
  101 createSitemap($topPage[0]['url'], date2W3CDatetime($topPage[0]['update_date']), 
  102                 'daily', 1.0); 
  103  
  104 // ÊÔ½¸²Äǽ¥Ú¡¼¥¸¤ò½èÍý 
  105 $editablePages = getEditablePage($objPageData->arrPageList); 
  106 foreach($editablePages as $editablePage) { 
  107     createSitemap($editablePage['url'], date2W3CDatetime($editablePage['update_date'])); 
  108 } 
  109  
  110 // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤ò½èÍý 
  111 $products = getAllProducts(); 
  112 foreach($products as $product) { 
  113     createSitemap($product['url'], '', 'daily'); 
  114 } 
  115 $mobileProducts = getAllProducts(true); 
  116 foreach($mobileProducts as $mobileProduct) { 
  117     createSitemap($mobileProduct['url'], '', 'daily'); 
  118 } 
  119  
  120 // ¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸¤ò½èÍý 
  121 $details = getAllDetail(); 
  122 foreach($details as $detail) { 
  123     createSitemap($detail['url'], date2W3CDatetime($detail['update_date'])); 
  124 } 
  125 $mobileDetails = getAllDetail(true); 
  126 foreach($mobileDetails as $mobileDetail) { 
  127     createSitemap($mobileDetail['url'], date2W3CDatetime($mobileDetail['update_date'])); 
  128 } 
  129  
  130 print("</urlset>\n"); 
  131  
  132 // ---------------------------------------------------------------------------- 
  133 // }}} 
  134 // {{{ Model Logic 
  135  
  136 /** 
  137  * TOP¥Ú¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
  138  * 
  139  * @param array $pageData ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¾ðÊó¤ÎÇÛÎó 
  140  * @return TOP¥Ú¡¼¥¸¤Î¾ðÊó 
  141  */ 
  142 function getTopPage($pageData) { 
  143     $arrRet = array(); 
  144     foreach($pageData as $page) { 
  145         if ($page['page_id'] == "1") { 
  146             $page['url'] = SITE_URL . $page['url']; 
  147             $arrRet[0] = $page; 
  148             return $arrRet; 
  149         } 
  150     } 
  151 } 
  152  
  153 /** 
  154  * ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÔ½¸²Äǽ¥Ú¡¼¥¸¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
  155  * 
  156  * @param array $pageData ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¾ðÊó¤ÎÇÛÎó 
  157  * @return ÊÔ½¸²Äǽ¥Ú¡¼¥¸ 
  158  */ 
  159 function getEditablePage($pageData) { 
  160     $arrRet = array(); 
  161     $i = 0; 
  162     foreach($pageData as $page) { 
  163         if ($page['page_id'] > 4) { 
  164             $arrRet[$i] = $page; 
  165             $i++; 
  166         } 
  167     } 
  168     return $arrRet; 
  169 } 
  170  
  171 /** 
  172  * date·Á¼°¤Îʸ»úÎó¤ò W3C Datetime ·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ½ÐÎϤ¹¤ë. 
  173  * 
  174  * @param date $date ÊÑ´¹¤¹¤ëÆüÉÕ 
  175  */ 
  176 function date2W3CDatetime($date) { 
  177     $arr = array(); 
  178     // Àµµ¬É½¸½¤Çʸ»úÎó¤òÃê½Ð 
  179     ereg("^([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2}) ([0-9]{2}):([0-9]{2}):([0-9]{2})", 
  180         $date, $arr); 
  181     // :TODO: time zone ¤â¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ù¤­... 
  182     return sprintf("%04d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02d+09:00", 
  183             $arr[1], $arr[2], $arr[3], $arr[4], $arr[5], $arr[6]); 
  184 } 
  185  
  186 // ---------------------------------------------------------------------------- 
  187 // }}} 
  188 // {{{ DB Access Objects 
  189  
  190 /** 
  191  * ¥Ú¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¦¥¯¥é¥¹. 
  192  */ 
  193 class LC_PageLayout { 
  194  
  195     var $arrPageData;       // ¥Ú¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿³ÊǼÍÑ 
  196     var $arrPageList;       // ¥Ú¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿³ÊǼÍÑ 
  197  
  198     /** 
  199      * ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿. 
  200      */ 
  201     function LC_PageLayout() { 
  202         $this->arrPageList = $this->getPageData(); 
  203     } 
  204  
  205     /** 
  206      * ¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
  207      * 
  208      * @param string $where WHERE¶ç 
  209      * @param array  $arrVal WHERE¶ç¤ÎÃͤò³ÊǼ¤·¤¿ÇÛÎó 
  210      * @return ¥Ö¥í¥Ã¥¯¾ðÊó 
  211      */ 
  212     function getPageData($where = '', $arrVal = ''){ 
  213         $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  214         $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  215         $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
  216  
  217         // SQLÀ¸À®(url ¤È update_date °Ê³°¤ÏÉÔÍס©) 
  218         $sql .= " SELECT"; 
  219         $sql .= " page_id";             // ¥Ú¡¼¥¸ID 
  220         $sql .= " ,page_name";          // ̾¾Î 
  221         $sql .= " ,url";                // URL 
  222         $sql .= " ,php_dir";            // phpÊݸÀè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
  223         $sql .= " ,tpl_dir";            // tplÊݸÀè¥Ç¥£d¥ì¥¯¥È¥ê 
  224         $sql .= " ,filename";           // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¾Î 
  225         $sql .= " ,header_chk ";        // ¥Ø¥Ã¥À¡¼»ÈÍÑFLG 
  226         $sql .= " ,footer_chk ";        // ¥Õ¥Ã¥¿¡¼»ÈÍÑFLG 
  227         $sql .= " ,author";             // author¥¿¥° 
  228         $sql .= " ,description";        // description¥¿¥° 
  229         $sql .= " ,keyword";            // keyword¥¿¥° 
  230         $sql .= " ,update_url";         // ¹¹¿·URL 
  231         $sql .= " ,create_date";        // ¥Ç¡¼¥¿ºîÀ®Æü 
  232         $sql .= " ,update_date";        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·Æü 
  233         $sql .= " FROM "; 
  234         $sql .= "     dtb_pagelayout"; 
  235  
  236         // where¶ç¤Î»ØÄ꤬¤¢¤ì¤ÐÄɲà
  237         if ($where != '') { 
  238             $sql .= " WHERE " . $where; 
  239         } 
  240  
  241         $sql .= " ORDER BY  page_id"; 
  242  
  243         $arrRet = $objDBConn->getAll($sql, $arrVal); 
  244  
  245         $this->arrPageData = $arrRet; 
  246  
  247         return $arrRet; 
  248     } 
  249 } 
  250  
  251 /** 
  252  * ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
  253  * 
  254  * @param boolean $isMobile ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç true 
  255  * @return ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¤Ê¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Î¾ðÊó 
  256  */ 
  257 function getAllProducts($isMobile = false) { 
  258     $conn = new SC_DBConn(); 
  259     $sql = "SELECT category_id FROM dtb_category WHERE del_flg = 0"; 
  260     $result = $conn->getAll($sql); 
  261  
  262     $mobile = ""; 
  263     if ($isMobile) { 
  264         $mobile = "mobile/"; 
  265     } 
  266  
  267     $arrRet = array(); 
  268     for ($i = 0; $i < count($result); $i++) { 
  269         // :TODO: ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇ½ª¹¹¿·Æü¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
  270         $page = array("url" => SITE_URL . sprintf("%sproducts/list.php?category_id=%d", $mobile, $result[$i]['category_id'])); 
  271         $arrRet[$i] = $page; 
  272     } 
  273     return $arrRet; 
  274 } 
  275  
  276 /** 
  277  * ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
  278  * 
  279  * @param boolean $isMobile ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç true 
  280  * @return ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ¤Ê¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸¤Î¾ðÊó 
  281  */ 
  282 function getAllDetail($isMobile = false) { 
  283     $conn = new SC_DBConn(); 
  284     $sql = "SELECT product_id, update_date FROM dtb_products WHERE del_flg = 0 AND status = 1"; 
  285     $result = $conn->getAll($sql); 
  286  
  287     $mobile = ""; 
  288     if ($isMobile) { 
  289         $mobile = "mobile/"; 
  290     } 
  291  
  292     $arrRet = array(); 
  293     for ($i = 0; $i < count($result); $i++) { 
  294         $page = array("url" => SITE_URL. sprintf("%sproducts/detail.php?product_id=%d", $mobile, $result[$i]['product_id']), 
  295                         "update_date" => $result[$i]['update_date']); 
  296         $arrRet[$i] = $page; 
  297     } 
  298     return $arrRet; 
  299 } 
   15$objPage = new LC_Page_Sitemap_Ex(); 
   16$objPage->init(); 
   17$objPage->process(); 
   18register_shutdown_function(array($objPage, "destroy")); 
  30019?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.