Changeset 16350


Ignore:
Timestamp:
2007/10/09 20:04:50 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

受注メール送信の不具合を修正 (#172)
*dtb_mailtemplateのsend_typeカラムの初期値をPC:1, 携帯:2へ変更
*sfSendOrderMail()関数で、template_idからsend_typeを取得するように修正
*html/admin/order/mail.phpリファクタリング

Location:
branches/beta
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/Smarty/templates/admin/order/mail.tpl

  r14676 r16350  
  9191 
  9292 
  93                                 <!--{html_options options=$mailTemp[1] selected=$arrForm[$key].value|escape}--> 
   93                                <!--{html_options options=$arrMAILTEMPLATE selected=$arrForm[$key].value|escape}--> 
  9494                                </select> 
  9595                                </td> 
 • branches/beta/data/lib/slib.php

  r16338 r16350  
  16791679} 
  16801680 
  1681 /* DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® */ 
   1681/** 
   1682 * DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® 
   1683 * ¢¨¸½ºß¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤´Ø¿ô 
   1684 */ 
  16821685function sfSendTemplateMail($to, $to_name, $template_id, $objPage) { 
  16831686    global $arrMAILTPLPATH; 
   
  17091712 
  17101713/** 
  1711  *  ¼õÃí´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  1712  *  Í×½¤Àµ(trac #172) 
   1714 * 
   1715 * ¼õÃí´°Î»¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® 
   1716 * 
   1717 * template_id¤ËÂбþ¤¹¤ësend_type¤¬ 
   1718 * 0¤Ê¤éPCÍѥ᡼¥ë, 
   1719 * 1¤Ê¤é¥â¥Ð¥¤¥ëÍѥ᡼¥ë 
   1720 * ¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  17131721 */ 
  17141722function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $body = "", $send = true) { 
   
  17221730    $objQuery = new SC_Query(); 
  17231731 
   1732    $where = "template_id = ?"; 
   1733    $arrTemplate = $objQuery->select("subject, body, send_type", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id)); 
   1734    // send_type¤ò¼èÆÀ 
   1735    $send_type = $arrTemplate[0]['send_type']; 
   1736 
  17241737    if($subject == "" && $body == "" ) { 
  17251738        // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1726         $where = "template_id = ?"; 
  1727         $arrRet = $objQuery->select("subject, body", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id)); 
  1728         $objPage->tpl_body = $arrRet[0]['body']; 
  1729         $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
   1739        $objPage->tpl_body = $arrTemplate[0]['body']; 
   1740        $tmp_subject = $arrTemplate[0]['subject']; 
  17301741    } else { 
  17311742        $objPage->tpl_body = $body; 
   
  17711782 
  17721783    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1784 
  17731785    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  17741786    $objMailView->assignobj($objPage); 
   
  17791791 
  17801792    // ¼õÃíưŪÉôʬ¤ò¼èÆÀ 
  1781     $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
   1793    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$send_type]); 
  17821794    $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body ); 
  17831795 
   
  18021814} 
  18031815 
  1804 // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® 
   1816/** 
   1817 * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® 
   1818 * ¢¨¸½ºß¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤´Ø¿ô 
   1819 */ 
  18051820function sfSendTplMail($to, $subject, $tplpath, $objPage) { 
  18061821    $objMailView = new SC_SiteView(); 
 • branches/beta/html/admin/order/mail.php

  r14676 r16350  
  77require_once("../require.php"); 
  88 
   9// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   10sfIsSuccess(new SC_Session()); 
   11 
   12// order_id¤Î¸¡¾Ú 
   13if (lfIsValidOrderID() !== true) { 
   14    sfDispError(''); 
   15} 
   16 
  917class LC_Page { 
  10      
  11     var $mailTemp; 
  1218    var $arrMAILTEMPLATE; 
  13     function LC_Page() { 
   19 
   20    function LC_Page() { 
  1421        $this->tpl_mainpage = 'order/mail.tpl'; 
  1522        $this->tpl_subnavi = 'order/subnavi.tpl'; 
  16         $this->tpl_mainno = 'order';         
   23        $this->tpl_mainno = 'order'; 
  1724        $this->tpl_subno = 'index'; 
  1825        $this->tpl_subtitle = '¼õÃí´ÉÍý'; 
  19          
  20          
  2126    } 
  2227} 
   
  2429$objPage = new LC_Page(); 
  2530$objView = new SC_AdminView(); 
  26 $objSess = new SC_Session(); 
   31$objFormParam = new SC_FormParam(); 
  2732 
  28 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
  29 $objFormParam = new SC_FormParam(); 
  3033// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
  3134lfInitParam(); 
  32  
  33 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
  34 sfIsSuccess($objSess); 
  3535 
  3636// ¸¡º÷¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤® 
  3737foreach ($_POST as $key => $val) { 
  3838    if (ereg("^search_", $key)) { 
  39         $objPage->arrSearchHidden[$key] = $val;  
   39        $objPage->arrSearchHidden[$key] = $val; 
  4040    } 
  4141} 
  4242 
  4343$objPage->tpl_order_id = $_POST['order_id']; 
   44 
  4445// DB¤«¤é¼õÃí¾ðÊó¤òÆɤ߹þ¤à 
  4546lfGetOrderData($_POST['order_id']); 
  4647 
  47 // --¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡¿¥×¥ë¥À¥¦¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºîÀ® 
  48 $conn = new SC_DbConn(); 
  49 $sql = "SELECT * FROM dtb_mailtemplate WHERE del_flg=0 ORDER BY template_id ASC"; 
   48//¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤òÂåÆþ 
   49$objPage->arrMAILTEMPLATE = lfCreateTemplateList(); 
  5050 
  51 $Temp = $conn->getAll($sql);//$Temp¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò°ì»þŪ¤Ë³ÊǼ 
  52 //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ󼡸µÇÛÎó¤ËÂåÆþ¤¹¤ë 
  53 for($i = 0;$i < count($Temp);$i++){ 
  54     $arrTemplate[0][$i] = $Temp[$i]['template_id']; 
  55     $arrTemplate[1][$i] = $Temp[$i]['template_name']; 
  56 } 
  57  
  58 //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤òÂåÆþ 
  59 $objPage->mailTemp = $arrTemplate; 
  60 $objPage->arrMAILTEMPLATE = $arrTemplate[1]; 
  61  
  62 switch($_POST['mode']) { 
   51$mode = isset($_POST['mode']) ? $_POST['mode'] : ''; 
   52switch($mode) { 
   53// ¼õÃí¸¡º÷¤«¤é¤ÎÁ«°Ü 
  6354case 'pre_edit': 
  6455    break; 
   56// ³Îǧ²èÌ̤«¤éÌá¤ë. 
  6557case 'return': 
  6658    // POSTÃͤμèÆÀ 
   
  8072    header("Location: " . URL_SEARCH_ORDER); 
  8173    exit; 
  82     break;   
   74    break; 
  8375case 'confirm': 
  8476    // POSTÃͤμèÆÀ 
   
  9587        // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  9688        $objPage->tpl_subject = $objSendMail->subject; 
  97         $objPage->tpl_body = mb_convert_encoding( $objSendMail->body, "EUC-JP", "auto" );        
   89        $objPage->tpl_body = mb_convert_encoding( $objSendMail->body, "EUC-JP", "auto" ); 
  9890        $objPage->tpl_to = $objSendMail->tpl_to; 
  9991        $objPage->tpl_mainpage = 'order/mail_confirm.tpl'; 
  100          
   92 
  10193        $objView->assignobj($objPage); 
  10294        $objView->display(MAIN_FRAME); 
  103          
  104         exit;    
   95 
   96        exit; 
  10597    } 
  10698    break; 
  10799case 'change': 
  108     // POSTÃͤμèÆÀ 
  109      
  110100    $objFormParam->setValue('template_id', $_POST['template_id']); 
  111      
  112     //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈID¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ë 
  113     $_POST['template_id'] = $arrTemplate[0][$_POST['template_id']]; 
   101 
  114102    if(sfIsInt($_POST['template_id'])) { 
  115103        $objQuery = new SC_Query(); 
   
  121109} 
  122110 
  123 $objQuery = new SC_Query(); 
  124 $col = "send_date, subject, template_id, send_id"; 
  125 $where = "order_id = ?"; 
  126 $objQuery->setorder("send_date DESC"); 
  127  
  128111if(sfIsInt($_POST['order_id'])) { 
  129     $objPage->arrMailHistory = $objQuery->select($col, "dtb_mail_history", $where, array($_POST['order_id'])); 
   112    $objPage->arrMailHistory = lfGetMailHistory($_POST['order_id']); 
  130113} 
  131114 
  132115$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList(); 
  133 $objView->assignobj($objPage); 
   116$objView->assignObj($objPage); 
  134117$objView->display(MAIN_FRAME); 
  135118//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  139122    $objFormParam->addParam("¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È", "template_id", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  140123    $objFormParam->addParam("¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥È¥ë", "subject", STEXT_LEN, "KVa",  array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK")); 
  141     $objFormParam->addParam("¥Ø¥Ã¥À¡¼", "body", LTEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK")); 
  142     //$objFormParam->addParam("¥Õ¥Ã¥¿¡¼", "footer", LTEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK")); 
   124    $objFormParam->addParam("ËÜʸ", "body", LTEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK")); 
  143125} 
  144126 
   
  158140    } 
  159141} 
   142 
   143/** 
   144 * POST¤µ¤ì¤ëorder_id¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë. 
   145 * 
   146 * @param void 
   147 * @return boolean 
   148 */ 
   149function lfIsValidOrderID() { 
   150    if (isset($_POST['order_id']) && sfIsint($_POST['order_id'])) { 
   151        return true; 
   152    } 
   153    return false; 
   154} 
   155 
   156/** 
   157 * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥×¥ë¥À¥¦¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÇÛÎó¤òºîÀ®¤¹¤ë. 
   158 * array( 
   159 *   array(template_id => template_name), 
   160 *   array(template_id => template_name), 
   161 *   ... 
   162 * ) 
   163 * 
   164 * @param void 
   165 * @return array 
   166 */ 
   167function lfCreateTemplateList() { 
   168    $objQuery = new SC_Query; 
   169    $objQuery->setOrder('template_id ASC'); 
   170    $arrTemp = $objQuery->select('template_id, template_name', 'dtb_mailtemplate', 'del_flg = 0'); 
   171 
   172    $arrRet = array(); 
   173    foreach($arrTemp as $val) { 
   174        $arrRet[$val['template_id']] = $val['template_name']; 
   175    } 
   176 
   177    return $arrRet; 
   178} 
   179 
   180/** 
   181 * ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÍúÎò¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
   182 * 
   183 * @param integer $order_id 
   184 * @return array 
   185 */ 
   186function lfGetMailHistory($order_id) { 
   187    $cols  = "send_date, subject, template_id, send_id"; 
   188    $where = "order_id = ?"; 
   189    $objQuery = new SC_Query(); 
   190    $objQuery->setorder("send_date DESC"); 
   191 
   192    $arrRet = $objQuery->select($cols, "dtb_mail_history", $where, array($order_id)); 
   193    return $arrRet; 
   194} 
 • branches/beta/html/install/sql/insert_data.sql

  r15831 r16350  
  44CREATE INDEX dtb_category_category_id_key ON dtb_category(category_id); 
  55 
  6 INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, create_date, update_date)  
   6INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, create_date, update_date) 
  77VALUES ('dummy','dummy',' ',0,0,1,1, now(), now()); 
  88 
   
  242242Now(), 
  243243Now(), 
  244 0, 
   2441, 
  245245'¼õÃí´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(PCÍÑ)'); 
  246246 
   
  263263Now(), 
  264264Now(), 
  265 1, 
   2652, 
  266266'¼õÃí´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(·ÈÂÓÍÑ)'); 
  267267 
  268 insert into dtb_news (news_date,rank, news_title, news_comment, creator_id, create_date, update_date)  
   268insert into dtb_news (news_date,rank, news_title, news_comment, creator_id, create_date, update_date) 
  269269values(now(),1,'¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿!','°ì¿ÍÊë¤é¤·¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´²ÈÄí¤Ø¤ªÆϤ±¤·¤Þ¤¹¡ª°ì¿ÍÊë¤é¤·¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´²ÈÄí¤Ø¤ªÆϤ±¤·¤Þ¤¹¡ª°ì¿ÍÊë¤é¤·¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´²ÈÄí¤Ø¤ªÆϤ±¤·¤Þ¤¹¡ª',1, now(), now()); 
  270270 
   
  328328INSERT INTO dtb_payment (payment_method,charge,rule,deliv_id,rank,note,fix,status,del_flg,creator_id,create_date,update_date,payment_image,upper_rule) VALUES ('Âå¶â°ú´¹', 0, NULL, 1, 1, NULL, 2, 1, 0, 1, now(), now(), NULL, NULL); 
  329329 
  330 INSERT INTO dtb_products (name,deliv_fee,sale_limit,sale_unlimited,category_id,rank,status,product_flag,point_rate,comment1,comment2,comment3,comment4,comment5,comment6,file1,file2,file3,file4,file5,file6,main_list_comment,main_list_image,main_comment,main_image,main_large_image,sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,sub_title6,sub_comment6,sub_image6,sub_large_image6,del_flg,creator_id,create_date,update_date,deliv_date_id)  
   330INSERT INTO dtb_products (name,deliv_fee,sale_limit,sale_unlimited,category_id,rank,status,product_flag,point_rate,comment1,comment2,comment3,comment4,comment5,comment6,file1,file2,file3,file4,file5,file6,main_list_comment,main_list_image,main_comment,main_image,main_large_image,sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,sub_title6,sub_comment6,sub_image6,sub_large_image6,del_flg,creator_id,create_date,update_date,deliv_date_id) 
  331331VALUES ('¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à', NULL, NULL, 1, 5, 1, 1, '10010', 10, NULL, NULL, '¥¢¥¤¥¹,¥Ð¥Ë¥é,¥Á¥ç¥³,ËõÃã', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '½ë¤¤²Æ¤Ë¤É¤¦¤¾¡£', '08311201_44f65122ee5fe.jpg', 'Î䤿¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©', '08311202_44f6515906a41.jpg', '08311203_44f651959bcb5.jpg', NULL, '<b>¤ª¤¤¤·¤¤¤è<b>', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 2, now(), now(), 2); 
  332332INSERT INTO dtb_products (name,deliv_fee,sale_limit,sale_unlimited,category_id,rank,status,product_flag,point_rate,comment1,comment2,comment3,comment4,comment5,comment6,file1,file2,file3,file4,file5,file6,main_list_comment,main_list_image,main_comment,main_image,main_large_image,sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,sub_title6,sub_comment6,sub_image6,sub_large_image6,del_flg,creator_id,create_date,update_date,deliv_date_id) 
   
  338338INSERT INTO dtb_products_class (product_id,classcategory_id1,classcategory_id2,product_code,stock,stock_unlimited,sale_limit,price01,price02,status,creator_id,create_date,update_date) 
  339339VALUES (1, 3, 6, 'ice-01', NULL, 1, NULL, 150, 120, NULL, 2, now(), now()); 
  340 INSERT INTO dtb_products_class (product_id,classcategory_id1,classcategory_id2,product_code,stock,stock_unlimited,sale_limit,price01,price02,status,creator_id,create_date,update_date)  
   340INSERT INTO dtb_products_class (product_id,classcategory_id1,classcategory_id2,product_code,stock,stock_unlimited,sale_limit,price01,price02,status,creator_id,create_date,update_date) 
  341341VALUES (1, 3, 5, 'ice-01', NULL, 1, NULL, 150, 120, NULL, 2, now(), now()); 
  342342INSERT INTO dtb_products_class (product_id,classcategory_id1,classcategory_id2,product_code,stock,stock_unlimited,sale_limit,price01,price02,status,creator_id,create_date,update_date) 
   
  369369INSERT INTO dtb_classcategory (name,class_id,status,rank,creator_id,create_date,update_date,del_flg) VALUES ('S', 2, NULL, 3, 2, now(), now(), 0); 
  370370 
  371 INSERT INTO dtb_classcategory (classcategory_id, class_id, rank, creator_id, create_date, update_date)  
   371INSERT INTO dtb_classcategory (classcategory_id, class_id, rank, creator_id, create_date, update_date) 
  372372VALUES (0, 0, 0, 0, now(), now()); 
  373373UPDATE dtb_classcategory SET classcategory_id = 0 WHERE class_id = 0; 
   
  388388INSERT INTO dtb_category_total_count VALUES (4, 1, now()); 
  389389 
  390 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   390INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  391391VALUES ('Âè1¾ò¡Ê²ñ°÷¡Ë','1. ¡Ö²ñ°÷¡×¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äê¤á¤ë¼ê³¤Ë½¾¤¤Ëܵ¬Ìó¤ËƱ°Õ¤Î¾å¡¢Æþ²ñ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¸Ä¿Í¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ 
  3923922. ¡Ö²ñ°÷¾ðÊó¡×¤È¤Ï¡¢²ñ°÷¤¬Åö¼Ò¤Ë³«¼¨¤·¤¿²ñ°÷¤Î°À­¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊ󤪤è¤Ó²ñ°÷¤Î¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÍúÎòÅù¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ 
   
  39439412,0,Now(),0, now()); 
  395395 
  396 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   396INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  397397VALUES ('Âè2¾ò¡ÊÅÐÏ¿¡Ë','1. ²ñ°÷»ñ³Ê 
  398398Ëܵ¬Ìó¤ËƱ°Õ¤Î¾å¡¢½êÄê¤ÎÆþ²ñ¿½¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤϡ¢½êÄê¤ÎÅÐÏ¿¼ê³´°Î»¸å¤Ë²ñ°÷¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤òÍ­¤·¤Þ¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¼ê³¤Ï¡¢²ñ°÷¤È¤Ê¤ë¤´Ëܿͤ¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂåÍý¤Ë¤è¤ëÅÐÏ¿¤Ï°ìÀÚǧ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢²áµî¤Ë²ñ°÷»ñ³Ê¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤ä¤½¤Î¾Åö¼Ò¤¬Áê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈȽÃǤ·¤¿Êý¤«¤é¤Î²ñ°÷¿½¹þ¤Ï¤ªÃǤꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 
   
  40740711,0,Now(),0, now()); 
  408408 
  409 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   409INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  410410VALUES ('Âè3¾ò¡ÊÊѹ¹¡Ë','1. ²ñ°÷¤Ï¡¢»á̾¡¢½»½ê¤Ê¤ÉÅö¼Ò¤ËÆϤ±½Ð¤¿»ö¹à¤ËÊѹ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÅö¼Ò¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£ 
  4114112. Êѹ¹ÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï°ìÀÚÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Êѹ¹ÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Êѹ¹ÅÐÏ¿Á°¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¼ê³¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¼è°ú¤Ï¡¢Êѹ¹ÅÐÏ¿Á°¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£', 
  41241210,0,Now(),0, now()); 
  413413 
  414 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   414INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  415415VALUES ('Âè4¾ò¡ÊÂà²ñ¡Ë','²ñ°÷¤¬Âà²ñ¤ò´õ˾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷Ëܿͤ¬Âà²ñ¼ê³¤­¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½êÄê¤ÎÂà²ñ¼ê³¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¡¢Âà²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£', 
  4164169,0,Now(),0, now()); 
  417417 
  418 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   418INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  419419VALUES ('Âè5¾ò¡Ê²ñ°÷»ñ³Ê¤ÎÁÓ¼ºµÚ¤ÓÇå½þµÁ̳¡Ë','1. ²ñ°÷¤¬¡¢²ñ°÷»ñ³Ê¼èÆÀ¿½¹þ¤ÎºÝ¤Ëµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤­¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ë¤è¤ëÂå¶â»ÙʧºÄ̳¤òÂդ俤Ȥ­¡¢¤½¤Î¾Åö¼Ò¤¬²ñ°÷¤È¤·¤ÆÉÔŬÅö¤Èǧ¤á¤ë»öͳ¤¬¤¢¤ë¤È¤­¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢²ñ°÷»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡£ 
  4204202. ²ñ°÷¤¬¡¢°Ê²¼¤Î³Æ¹æ¤ËÄê¤á¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤­¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²¤òÇå½þ¤¹¤ëÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤¹¡£ 
   
  4254258,0,Now(),0, now()); 
  426426 
  427 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   427INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  428428VALUES ('Âè6¾ò¡Ê²ñ°÷¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¡Ë','1. Åö¼Ò¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ²ñ°÷¾ðÊó¤ò²ñ°÷¤Î»öÁ°¤ÎƱ°Õ¤Ê¤¯Âè»°¼Ô¤ËÂФ·¤Æ³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¡¤Î³Æ¹æ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷¤Î»öÁ°¤ÎƱ°Õ¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤Ï²ñ°÷¾ðÊ󤽤ξ¤Î¤ªµÒÍ;ðÊó¤ò³«¼¨¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£ 
  429429(1)Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤­³«¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç 
   
  4334337,0,Now(),0, now()); 
  434434 
  435 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   435INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  436436VALUES ('Âè7¾ò¡Ê¶Ø»ß»ö¹à¡Ë','ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍѤ˺ݤ·¤Æ¡¢²ñ°÷¤ËÂФ·¼¡¤Î³Æ¹æ¤Î¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£ 
  437437 
   
  4474476,0,Now(),0, now()); 
  448448 
  449 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   449INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  450450VALUES ('Âè8¾ò¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæÃÇ¡¦Ää»ßÅù¡Ë','1. Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÔÆ°¾õÂÖ¤òÎɹ¥¤ËÊݤĤ¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î³Æ¹æ¤Î°ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤Ë¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡Á´¤Æ¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÉô¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 
  451451(1)¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄê´üÊݼ餪¤è¤Ó¶ÛµÞÊݼé¤Î¤¿¤á¤ËɬÍפʾì¹ç 
   
  4554555,0,Now(),0, now()); 
  456456 
  457 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   457INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  458458VALUES ('Âè9¾ò¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊѹ¹¡¦ÇѻߡË','Åö¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎȽÃǤˤè¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤ò»öÁ°¤ÎÄÌÃΤʤ¯¡¢Å¬µ¹Êѹ¹¡¦ÇѻߤǤ­¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£', 
  4594594,0,Now(),0, now()); 
  460460 
  461 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   461INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  462462VALUES ('Âè10¾ò¡ÊÌÈÀÕ¡Ë','1. ÄÌ¿®²óÀþ¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ê¤É¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæÃÇ¡¦ÃÙÂÚ¡¦Ãæ»ß¡¦¥Ç¡¼¥¿¤Î¾Ã¼º¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿Â»³²¡¢¤½¤Î¾Åö¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ²ñ°÷¤ËÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï°ìÀÚÀÕǤ¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£ 
  4634632. Åö¼Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¦¥É¥á¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ë¥á¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥¦¥£¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÎÍ­³²¤Ê¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊݾڤ¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£ 
   
  4654653,0,Now(),0, now()); 
  466466 
  467 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   467INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  468468VALUES ('Âè11¾ò¡ÊËܵ¬Ìó¤Î²þÄê¡Ë','Åö¼Ò¤Ï¡¢Ëܵ¬Ìó¤òǤ°Õ¤Ë²þÄê¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆËܵ¬Ìó¤òÊä½¼¤¹¤ëµ¬Ìó¡Ê°Ê²¼¡ÖÊä½¼µ¬Ìó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ëܵ¬Ìó¤Î²þÄê¤Þ¤¿¤ÏÊä½¼¤Ï¡¢²þÄê¸å¤ÎËܵ¬Ìó¤Þ¤¿¤ÏÊä½¼µ¬Ìó¤òÅö¼Ò½êÄê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë·Ç¼¨¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤½¤Î¸úÎϤòÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢²ñ°÷¤Ï¡¢²þÄê¸å¤Îµ¬Ì󤪤è¤ÓÊä½¼µ¬Ìó¤Ë½¾¤¦¤â¤Î¤ÈÃפ·¤Þ¤¹¡£', 
  4694692,0,Now(),0, now()); 
  470470 
  471 INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date)  
   471INSERT INTO dtb_kiyaku (kiyaku_title, kiyaku_text, rank, creator_id, update_date, del_flg, create_date) 
  472472VALUES ('Âè12¾ò¡Ê½àµòË¡¡¢´É³íºÛȽ½ê¡Ë','Ëܵ¬Ìó¤Ë´Ø¤·¤ÆʶÁ褬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢Åö¼ÒËÜŹ½êºßÃϤò´É³í¤¹¤ëÃÏÊýºÛȽ½ê¤òÂè°ì¿³¤ÎÀì°Ū¹ç°Õ´É³íºÛȽ½ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£ ', 
  4734731,0,Now(),0, now()); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.