Changeset 16348 for branches/beta/html


Ignore:
Timestamp:
2007/10/09 17:17:11 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

モバイルのメールテンプレートが適用されない不具合を修正

Location:
branches/beta/html/mobile
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/mobile/nonmember/complete.php

  r15120 r16348  
  11<?php 
  22/** 
  3  *  
   3 * 
  44 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  55 * 
  66 * http://www.lockon.co.jp/ 
  7  *  
   7 * 
  88 */ 
  99require_once("../require.php"); 
   
  2727         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  2828        */ 
  29         session_cache_limiter('private-no-expire');      
   29        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  3030 
  3131    } 
   
  4646$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4747if ($uniqid != "") { 
  48      
   48 
  4949    // ´°Î»½èÍý 
  5050    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  5252    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $uniqid); 
  5353    $objQuery->commit(); 
  54      
   54 
  5555    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÊݴɤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
  5656    $objCustomer->updateSession(); 
   
  5959    if($order_id != "") { 
  6060        $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  61      
   61 
  6262    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  6363    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
   64              sfSendOrderMail($order_id, '2',"",""); 
   65        }else{ 
  6466              sfSendOrderMail($order_id, '1',"",""); 
  65         }else{ 
  66               sfSendOrderMail($order_id, '0',"",""); 
  6767        } 
  6868    } 
   
  7171    if($other_data != "") { 
  7272        $arrOther = unserialize($other_data); 
  73          
   73 
  7474        // ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÔ½¸ 
  7575        foreach($arrOther as $key => $val){ 
   
  7979            } 
  8080        } 
  81                  
   81 
  8282        $objPage->arrOther = $arrOther; 
  83          
  84     } 
  85      
   83 
   84    } 
   85 
  8686    // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥ÈÍÑ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¿¥°¤ÎÀßÄê 
  8787    $objPage->tpl_conv_page = AFF_SHOPPING_COMPLETE; 
   
  104104    $col = "customer_id, total, order_sex, order_job, to_number(to_char(age(current_timestamp, order_birth), 'YYY'), 999) AS order_age"; 
  105105    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  106      
   106 
  107107    if($arrRet[0]['customer_id'] > 0) { 
  108108        // ²ñ°÷ÈÖ¹æ 
   
  114114        $arrEbis['m1id'] = ''; 
  115115        // Èó²ñ°÷or²ñ°÷ 
  116         $arrEbis['o5id'] = '2';  
  117     } 
  118      
   116        $arrEbis['o5id'] = '2'; 
   117    } 
   118 
  119119    // ¹ØÆþ¶â³Û 
  120120    $arrEbis['a1id'] = $arrRet[0]['total']; 
   
  125125    // ¿¦¶È 
  126126    $arrEbis['o4id'] = $arrRet[0]['order_job']; 
  127          
   127 
  128128    $objQuery->setgroupby("product_id"); 
  129129    $arrRet = $objQuery->select("product_id", "dtb_order_detail", "order_id = ?", array($order_id)); 
  130130    $arrProducts = sfSwapArray($arrRet); 
  131      
   131 
  132132    $line = ""; 
  133133    // ¾¦ÉÊID¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¤ÇÀܳ¤¹¤ë¡£ 
  134134    foreach($arrProducts['product_id'] as $val) { 
  135135        if($line != "") { 
  136             $line .= "_$val";        
   136            $line .= "_$val"; 
  137137        } else { 
  138138            $line .= "$val"; 
  139139        } 
  140140    } 
  141      
  142     // ¾¦ÉÊID    
   141 
   142    // ¾¦ÉÊID 
  143143    $arrEbis['o1id'] = $line; 
  144      
   144 
  145145    return $arrEbis; 
  146146} 
   
  152152    global $objCustomer; 
  153153    global $arrInfo; 
  154      
   154 
  155155    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  156156    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  157      
   157 
  158158    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
  159159    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
   
  183183            break; 
  184184        } 
  185          
   185 
  186186    } 
  187187    // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   
  191191    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  192192    lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid); 
  193      
   193 
  194194    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦Éʤòºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  195195    $objCartSess->delAllProducts(); 
  196196    // Ãíʸ°ì»þID¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£ 
  197197    $objSiteSess->unsetUniqId(); 
  198      
   198 
  199199    return $order_id; 
  200200} 
   
  240240    } 
  241241    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag; 
  242          
   242 
  243243    // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿ 
  244244    $sqlval['status'] = 1; 
  245245    // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼ 
  246     $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");  
  247      
   246    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t"); 
   247 
  248248    $objQuery = new SC_Query(); 
  249249    $sqlval['create_date'] = "now()"; 
  250250    $sqlval['update_date'] = "now()"; 
  251251    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval); 
  252      
   252 
  253253    // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ 
  254254    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key'])); 
   
  261261    $objMailPage->CONF = $arrInfo; 
  262262    $objMailPage->uniqid = $sqlval['secret_key']; 
  263     $objMailView = new SC_SiteView(); 
   263    $objMailView = new SC_MobileView(); 
  264264    $objMailView->assignobj($objMailPage); 
  265265    $body = $objMailView->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl"); 
  266      
   266 
  267267    $objMail = new GC_SendMail(); 
  268268    $objMail->setItem( 
   
  279279    // °¸Àè¤ÎÀßÄê 
  280280    $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ"; 
  281     $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);             
   281    $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name); 
  282282    $objMail->sendMail(); 
  283      
   283 
  284284    return $customer_id; 
  285285} 
   
  288288function lfCopyDeliv($uniqid, $arrData) { 
  289289    $objQuery = new SC_Query(); 
  290      
   290 
  291291    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  292292    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
   
  323323    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
  324324    if($sqlval["status"] == ""){ 
  325         $sqlval['status'] = '1';             
  326     } 
  327      
   325        $sqlval['status'] = '1'; 
   326    } 
   327 
  328328    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  329329    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
   
  341341        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
  342342    } 
  343      
   343 
  344344    $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID 
  345345    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü 
  346      
   346 
  347347    // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È 
  348348    //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval); 
  349      
   349 
  350350    // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  351351    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval); 
   
  359359    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
  360360    $max = count($arrCart); 
  361      
   361 
  362362    // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
  363363    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id"); 
   
  367367    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
  368368    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  369              
   369 
  370370    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  371         // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
   371        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  372372        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
  373          
   373 
  374374        // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
  375375        if($arrData != "") { 
   
  382382            $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
  383383            $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
  384             $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate'];          
   384            $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate']; 
  385385            $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price']; 
  386386            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity']; 
   
  407407    $diff = false; 
  408408    $find_same = false; 
  409      
   409 
  410410    $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02"; 
  411411    $where = "order_temp_id = ?"; 
  412412    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  413      
   413 
  414414    // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  415415    foreach($arrRet[0] as $key => $val) { 
   
  417417        $arrNew[$keyname] = $val; 
  418418    } 
  419      
   419 
  420420    // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó 
  421421    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
  422422    $where = "customer_id = ?"; 
  423423    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
  424      
   424 
  425425    // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç 
  426426    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) { 
   
  436436            } 
  437437        } 
  438          
   438 
  439439        if(!$find_same) { 
  440440            $diff = true; 
  441441        } 
  442442    } 
  443      
   443 
  444444    // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë 
  445445    if($diff) { 
   
  456456    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
  457457    $sqlval = $arrRet[0]; 
  458      
   458 
  459459    if($sqlval['first_buy_date'] == "") { 
  460460        $sqlval['first_buy_date'] = "Now()"; 
   
  464464    $sqlval['buy_total']+= $arrData['total']; 
  465465    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']); 
  466      
   466 
  467467    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  468468    if($sqlval['point'] < 0) { 
   
  470470        sfDispSiteError(LACK_POINT); 
  471471    } 
  472      
   472 
  473473    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id)); 
  474474} 
   
  478478    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
  479479    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID); 
  480      
   480 
  481481    // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼ 
  482482    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) { 
   
  492492        if($sqlval['stock'] == "") { 
  493493            $sqlval['stock'] = '0'; 
  494         }        
   494        } 
  495495        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
  496496    } 
   
  499499// GET¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÍѤËÀ°¤¨¤ë 
  500500function lfGetInsParam($sqlVal){ 
  501      
   501 
  502502    foreach($_GET as $key => $val){ 
  503503        // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  504504        if(sfColumnExists("dtb_order", $key)) $sqlVal[$key] = $val; 
  505505    } 
  506      
   506 
  507507    return $sqlVal; 
  508508} 
 • branches/beta/html/mobile/shopping/complete.php

  r14899 r16348  
  11<?php 
  22/** 
  3  *  
   3 * 
  44 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  55 * 
  66 * http://www.lockon.co.jp/ 
  7  *  
   7 * 
  88 */ 
  99require_once("../require.php"); 
   
  2727         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  2828        */ 
  29         session_cache_limiter('private-no-expire');      
   29        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  3030 
  3131    } 
   
  4646$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4747if ($uniqid != "") { 
  48      
   48 
  4949    // ´°Î»½èÍý 
  5050    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  5252    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $uniqid); 
  5353    $objQuery->commit(); 
  54      
   54 
  5555    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÊݴɤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë 
  5656    $objCustomer->updateSession(); 
   
  5959    if($order_id != "") { 
  6060        $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  61      
   61 
  6262    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  6363    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
   64              sfSendOrderMail($order_id, '2', '', ''); 
   65        }else{ 
  6466              sfSendOrderMail($order_id, '1', '', ''); 
  65         }else{ 
  66               sfSendOrderMail($order_id, '0', '', ''); 
  6767        } 
  6868    } 
   
  7272    if($other_data != "") { 
  7373        $arrOther = unserialize($other_data); 
  74          
   74 
  7575        // ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÔ½¸ 
  7676        foreach($arrOther as $key => $val){ 
   
  8080            } 
  8181        } 
  82                  
   82 
  8383        $objPage->arrOther = $arrOther; 
  84          
  85     } 
  86      
   84 
   85    } 
   86 
  8787    // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥ÈÍÑ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¿¥°¤ÎÀßÄê 
  8888    $objPage->tpl_conv_page = AFF_SHOPPING_COMPLETE; 
   
  105105    $col = "customer_id, total, order_sex, order_job, to_number(to_char(age(current_timestamp, order_birth), 'YYY'), 999) AS order_age"; 
  106106    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  107      
   107 
  108108    if($arrRet[0]['customer_id'] > 0) { 
  109109        // ²ñ°÷ÈÖ¹æ 
   
  115115        $arrEbis['m1id'] = ''; 
  116116        // Èó²ñ°÷or²ñ°÷ 
  117         $arrEbis['o5id'] = '2';  
  118     } 
  119      
   117        $arrEbis['o5id'] = '2'; 
   118    } 
   119 
  120120    // ¹ØÆþ¶â³Û 
  121121    $arrEbis['a1id'] = $arrRet[0]['total']; 
   
  126126    // ¿¦¶È 
  127127    $arrEbis['o4id'] = $arrRet[0]['order_job']; 
  128          
   128 
  129129    $objQuery->setgroupby("product_id"); 
  130130    $arrRet = $objQuery->select("product_id", "dtb_order_detail", "order_id = ?", array($order_id)); 
  131131    $arrProducts = sfSwapArray($arrRet); 
  132      
   132 
  133133    $line = ""; 
  134134    // ¾¦ÉÊID¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¤ÇÀܳ¤¹¤ë¡£ 
  135135    foreach($arrProducts['product_id'] as $val) { 
  136136        if($line != "") { 
  137             $line .= "_$val";        
   137            $line .= "_$val"; 
  138138        } else { 
  139139            $line .= "$val"; 
  140140        } 
  141141    } 
  142      
  143     // ¾¦ÉÊID    
   142 
   143    // ¾¦ÉÊID 
  144144    $arrEbis['o1id'] = $line; 
  145      
   145 
  146146    return $arrEbis; 
  147147} 
   
  153153    global $objCustomer; 
  154154    global $arrInfo; 
  155      
   155 
  156156    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  157157    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  158      
   158 
  159159    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
  160160    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
   
  184184            break; 
  185185        } 
  186          
   186 
  187187    } 
  188188    // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë 
   
  192192    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  193193    lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid); 
  194      
   194 
  195195    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦Éʤòºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  196196    $objCartSess->delAllProducts(); 
  197197    // Ãíʸ°ì»þID¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£ 
  198198    $objSiteSess->unsetUniqId(); 
  199      
   199 
  200200    return $order_id; 
  201201} 
   
  241241    } 
  242242    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag; 
  243          
   243 
  244244    // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿ 
  245245    $sqlval['status'] = 1; 
  246246    // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼ 
  247     $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");  
  248      
   247    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t"); 
   248 
  249249    $objQuery = new SC_Query(); 
  250250    $sqlval['create_date'] = "now()"; 
  251251    $sqlval['update_date'] = "now()"; 
  252252    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval); 
  253      
   253 
  254254    // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ 
  255255    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key'])); 
   
  262262    $objMailPage->CONF = $arrInfo; 
  263263    $objMailPage->uniqid = $sqlval['secret_key']; 
  264     $objMailView = new SC_SiteView(); 
   264    $objMailView = new SC_MobileView(); 
  265265    $objMailView->assignobj($objMailPage); 
  266266    $body = $objMailView->fetch("/mail_templates/customer_mail.tpl"); 
  267      
   267 
  268268    $objMail = new GC_SendMail(); 
  269269    $objMail->setItem( 
   
  281281    $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ"; 
  282282    $arrData['order_email'] = $objQuery->select("email_mobile", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key'])); 
  283     $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);             
   283    $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name); 
  284284    $objMail->sendMail(); 
  285      
   285 
  286286    return $customer_id; 
  287287} 
   
  290290function lfCopyDeliv($uniqid, $arrData) { 
  291291    $objQuery = new SC_Query(); 
  292      
   292 
  293293    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  294294    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
   
  326326    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê 
  327327    if($sqlval["status"] == ""){ 
  328         $sqlval['status'] = '1';             
  329     } 
  330      
   328        $sqlval['status'] = '1'; 
   329    } 
   330 
  331331    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  332332    if($arrData["deliv_check"] != "1") { 
   
  344344        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03']; 
  345345    } 
  346      
   346 
  347347    $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID 
  348348    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü 
  349      
   349 
  350350    // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È 
  351351    //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval); 
  352      
   352 
  353353    // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  354354    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval); 
   
  362362    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
  363363    $max = count($arrCart); 
  364      
   364 
  365365    // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ 
  366366    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id"); 
   
  370370    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
  371371    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  372              
   372 
  373373    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  374         // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
   374        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  375375        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
  376          
   376 
  377377        // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
  378378        if($arrData != "") { 
   
  385385            $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
  386386            $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
  387             $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate'];          
   387            $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate']; 
  388388            $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price']; 
  389389            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity']; 
   
  410410    $diff = false; 
  411411    $find_same = false; 
  412      
   412 
  413413    $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02"; 
  414414    $where = "order_temp_id = ?"; 
  415415    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  416      
   416 
  417417    // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  418418    foreach($arrRet[0] as $key => $val) { 
   
  420420        $arrNew[$keyname] = $val; 
  421421    } 
  422      
   422 
  423423    // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó 
  424424    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02"; 
  425425    $where = "customer_id = ?"; 
  426426    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
  427      
   427 
  428428    // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç 
  429429    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) { 
   
  439439            } 
  440440        } 
  441          
   441 
  442442        if(!$find_same) { 
  443443            $diff = true; 
  444444        } 
  445445    } 
  446      
   446 
  447447    // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë 
  448448    if($diff) { 
   
  459459    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id)); 
  460460    $sqlval = $arrRet[0]; 
  461      
   461 
  462462    if($sqlval['first_buy_date'] == "") { 
  463463        $sqlval['first_buy_date'] = "Now()"; 
   
  467467    $sqlval['buy_total']+= $arrData['total']; 
  468468    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']); 
  469      
   469 
  470470    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  471471    if($sqlval['point'] < 0) { 
   
  473473        sfDispSiteError(LACK_POINT); 
  474474    } 
  475      
   475 
  476476    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id)); 
  477477} 
   
  481481    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
  482482    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID); 
  483      
   483 
  484484    // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼ 
  485485    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) { 
   
  495495        if($sqlval['stock'] == "") { 
  496496            $sqlval['stock'] = '0'; 
  497         }        
   497        } 
  498498        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID); 
  499499    } 
   
  502502// GET¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÍѤËÀ°¤¨¤ë 
  503503function lfGetInsParam($sqlVal){ 
  504      
   504 
  505505    foreach($_GET as $key => $val){ 
  506506        // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  507507        if(sfColumnExists("dtb_order", $key)) $sqlVal[$key] = $val; 
  508508    } 
  509      
   509 
  510510    return $sqlVal; 
  511511} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.