Changeset 16338 for branches/beta/html


Ignore:
Timestamp:
2007/10/09 01:21:38 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

merged branches/feature-templates r16325-16337

Location:
branches/beta/html
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/mobile/products/list.php

  r11975 r16338  
  11<?php 
  22/** 
  3  *  
   3 * 
  44 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  55 * 
  66 * http://www.lockon.co.jp/ 
  7  *  
   7 * 
  88 * 
  99 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È/¾¦ÉÊ°ìÍ÷ 
   
  2121        $this->arrDELIVERYDATE = $arrDELIVERYDATE; 
  2222        global $arrPRODUCTLISTMAX; 
  23         $this->arrPRODUCTLISTMAX = $arrPRODUCTLISTMAX;       
   23        $this->arrPRODUCTLISTMAX = $arrPRODUCTLISTMAX; 
  2424        /* 
  2525         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  7171    // ¾¦ÉÊTOP¤Îɽ¼¨½èÍý 
  7272    /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  73     $objPage->tpl_mainpage = "products/list.tpl";       // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È    
  74      
   73    $objPage->tpl_mainpage = "products/list.tpl";       // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   74 
  7575    $objPage->arrBestItems = sfGetBestProducts($conn, $category_id); 
  7676    $objPage->BEST_ROOP_MAX = ceil((BEST_MAX-1)/2); 
   
  7878    if ($_GET['mode'] == 'search' && strlen($_GET['category_id']) == 0 ){ 
  7979        // ¸¡º÷»þ¤Ëcategory_id¤¬GET¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾¤ËËä¤á¤¿ID¤ò¶õÇò¤ËÌ᤹ 
  80         $category_id = '';   
  81     } 
  82      
   80        $category_id = ''; 
   81    } 
   82 
  8383    // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨½èÍý 
  8484    $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_REQUEST['orderby']); 
  85      
   85 
  8686    // ¸¡º÷¾ò·ï¤ò²èÌ̤Ëɽ¼¨ 
  8787    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¸¡º÷¾ò·ï 
   
  9292        $arrSearch['category'] = $arrCat; 
  9393    } 
  94      
   94 
  9595    // ¾¦ÉÊ̾¸¡º÷¾ò·ï 
  9696    if ($_GET['name'] === "") { 
   
  164164$objPage->arrSearch = $arrSearch; 
  165165 
  166 sfCustomDisplay($objPage, true); 
   166$objView = new SC_MobileView(); 
   167$objView->assignObj($objPage); 
   168$objView->display(SITE_FRAME); 
  167169 
  168170//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  180182function lfDispProductsList($category_id, $name, $disp_num, $orderby) { 
  181183    global $objPage; 
  182     $objQuery = new SC_Query();  
   184    $objQuery = new SC_Query(); 
  183185    $objPage->tpl_pageno = $_REQUEST['pageno']; 
  184186 
  185187    //ɽ¼¨·ï¿ô¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
  186     $objPage->tpl_mainpage = "products/list.tpl";       // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È        
   188    $objPage->tpl_mainpage = "products/list.tpl";       // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  187189 
  188190    //ɽ¼¨½ç½ø 
   
  200202        break; 
  201203    } 
  202      
   204 
  203205    // ¾¦Éʸ¡º÷¾ò·ï¤ÎºîÀ®¡Ê̤ºï½ü¡¢É½¼¨¡Ë 
  204206    $where = "del_flg = 0 AND status = 1 "; 
   
  208210        $arrval = array($category_id); 
  209211    } 
  210          
   212 
  211213    // ¾¦ÉÊ̾¤òwhereʸ¤Ë 
  212214    $name = ereg_replace(",", "", $name); 
  213215    if ( strlen($name) > 0 ){ 
  214216        $where .= " AND ( name ILIKE ? OR comment3 ILIKE ?) "; 
  215         $ret = sfManualEscape($name);        
   217        $ret = sfManualEscape($name); 
  216218        $arrval[] = "%$ret%"; 
  217219        $arrval[] = "%$ret%"; 
  218220    } 
  219              
   221 
  220222    // ¹Ô¿ô¤Î¼èÆÀ 
  221223    $linemax = $objQuery->count("vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
  222224    $objPage->tpl_linemax = $linemax;   // ²¿·ï¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨ÍÑ 
  223      
   225 
  224226    // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
  225227    $objNavi = new SC_PageNavi($_REQUEST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
  226      
   228 
  227229    $strnavi = $objNavi->strnavi; 
  228230    $strnavi = str_replace('onclick="fnNaviPage', 'onclick="form1.mode.value=\''.'\'; fnNaviPage', $strnavi); 
  229231    $objPage->tpl_strnavi = $strnavi;       // ɽ¼¨Ê¸»úÎó 
  230232    $startno = $objNavi->start_row;                 // ³«»Ï¹Ô 
  231      
   233 
  232234    // ¼èÆÀÈϰϤλØÄê(³«»Ï¹ÔÈֹ桢¹Ô¿ô¤Î¥»¥Ã¥È) 
  233235    $objQuery->setlimitoffset($disp_num, $startno); 
   
  236238    // ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
  237239    $objPage->arrProducts = $objQuery->select("*", "vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
  238      
   240 
  239241    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
  240242    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
   
  257259function lfMakeSelect($product_id, $arrClassName, $arrClassCatName) { 
  258260    global $objPage; 
  259      
   261 
  260262    $classcat_find1 = false; 
  261263    $classcat_find2 = false; 
  262264    // ºß¸Ë¤¢¤ê¤Î¾¦ÉʤÎ̵ͭ 
  263265    $stock_find = false; 
  264      
  265     // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
   266 
   267    // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  266268    $arrProductsClass = lfGetProductsClass($product_id); 
  267      
   269 
  268270    // µ¬³Ê1¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
  269271    $objPage->tpl_class_name1[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id1']]; 
  270272    // µ¬³Ê2¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
  271273    $objPage->tpl_class_name2[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id2']]; 
  272      
  273     // ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¿ô  
   274 
   275    // ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¿ô 
  274276    $count = count($arrProductsClass); 
  275      
   277 
  276278    $classcat_id1 = ""; 
  277      
   279 
  278280    $arrSele = array(); 
  279281    $arrList = array(); 
  280      
   282 
  281283    $list_id = 0; 
  282284    $arrList[0] = "\tlist". $product_id. "_0 = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤'"; 
  283285    $arrVal[0] = "\tval". $product_id. "_0 = new Array(''"; 
  284      
   286 
  285287    for ($i = 0; $i < $count; $i++) { 
  286288        // ºß¸Ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   
  288290            continue; 
  289291        } 
  290          
   292 
  291293        $stock_find = true; 
  292          
   294 
  293295        // µ¬³Ê1¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
  294296        if($classcat_id1 != $arrProductsClass[$i]['classcategory_id1']){ 
   
  299301            $list_id++; 
  300302        } 
  301          
   303 
  302304        // µ¬³Ê2¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
  303305        $classcat_id2 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']; 
  304          
   306 
  305307        // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨ÃÍ 
  306308        if($arrList[$list_id] == "") { 
   
  309311            $arrList[$list_id].= ", '".$arrClassCatName[$classcat_id2]."'"; 
  310312        } 
  311          
   313 
  312314        // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹POSTÃÍ 
  313315        if($arrVal[$list_id] == "") { 
   
  316318            $arrVal[$list_id].= ", '".$classcat_id2."'"; 
  317319        } 
  318     }    
  319      
   320    } 
   321 
  320322    $arrList[$list_id].=");\n"; 
  321323    $arrVal[$list_id].=");\n"; 
  322          
   324 
  323325    // µ¬³Ê1 
  324326    $objPage->arrClassCat1[$product_id] = $arrSele; 
  325      
   327 
  326328    $lists = "\tlists".$product_id. " = new Array("; 
  327329    $no = 0; 
   
  336338    } 
  337339    $objPage->tpl_javascript.= $lists.");\n"; 
  338      
   340 
  339341    $vals = "\tvals".$product_id. " = new Array("; 
  340342    $no = 0; 
   
  349351    } 
  350352    $objPage->tpl_javascript.= $vals.");\n"; 
  351      
   353 
  352354    // ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¬³Ê2ID 
  353355    $classcategory_id = "classcategory_id". $product_id; 
   
  358360        $classcat_find1 = true; 
  359361    } 
  360      
   362 
  361363    // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
  362364    if($arrProductsClass[0]['classcategory_id2'] != '0') { 
  363365        $classcat_find2 = true; 
  364366    } 
  365          
   367 
  366368    $objPage->tpl_classcat_find1[$product_id] = $classcat_find1; 
  367369    $objPage->tpl_classcat_find2[$product_id] = $classcat_find2; 
  368370    $objPage->tpl_stock_find[$product_id] = $stock_find; 
  369          
   371 
  370372    return $objPage; 
  371373} 
   
  388390function lfCheckError($id) { 
  389391    global $objPage; 
  390      
   392 
  391393    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  392394    $objErr = new SC_CheckError(); 
  393      
   395 
  394396    $classcategory_id1 = "classcategory_id". $id. "_1"; 
  395397    $classcategory_id2 = "classcategory_id". $id. "_2"; 
   
  403405    } 
  404406    $objErr->doFunc(array("¸Ä¿ô", $quantity, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "ZERO_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  405              
   407 
  406408    return $objErr->arrErr; 
  407409} 
   
  416418        $objPage->tpl_sale_limit[$product['product_id']] = $product['sale_limit']; 
  417419    } 
  418      
   420 
  419421    return $objPage; 
  420422} 
 • branches/beta/html/products/list.php

  r13579 r16338  
  1818        $this->arrDELIVERYDATE = $arrDELIVERYDATE; 
  1919        global $arrPRODUCTLISTMAX; 
  20         $this->arrPRODUCTLISTMAX = $arrPRODUCTLISTMAX;       
   20        $this->arrPRODUCTLISTMAX = $arrPRODUCTLISTMAX; 
  2121        /* 
  2222         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  6666    // ¾¦ÉÊTOP¤Îɽ¼¨½èÍý 
  6767    /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
  68     $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . "user_data/templates/list.tpl";        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È     
  69      
   68    $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . "user_data/templates/list.tpl";        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
   69 
  7070    $objPage->arrBestItems = sfGetBestProducts($conn, $category_id); 
  7171    $objPage->BEST_ROOP_MAX = ceil((BEST_MAX-1)/2); 
   
  7373    if ($_GET['mode'] == 'search' && strlen($_GET['category_id']) == 0 ){ 
  7474        // ¸¡º÷»þ¤Ëcategory_id¤¬GET¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾¤ËËä¤á¤¿ID¤ò¶õÇò¤ËÌ᤹ 
  75         $category_id = '';   
  76     } 
  77      
   75        $category_id = ''; 
   76    } 
   77 
  7878    // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Îɽ¼¨½èÍý 
  7979    $objPage = lfDispProductsList($category_id, $_GET['name'], $objPage->disp_number, $_POST['orderby']); 
  80      
   80 
  8181    // ¸¡º÷¾ò·ï¤ò²èÌ̤Ëɽ¼¨ 
  8282    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¸¡º÷¾ò·ï 
   
  8787        $arrSearch['category'] = $arrCat; 
  8888    } 
  89      
   89 
  9090    // ¾¦ÉÊ̾¸¡º÷¾ò·ï 
  9191    if ($_GET['name'] === "") { 
   
  141141$objPage->arrSearch = $arrSearch; 
  142142 
  143 sfCustomDisplay($objPage); 
  144  
   143$objView = new SC_SiteView(); 
   144$objView->assignObj($objPage); 
   145$objView->display(SITE_FRAME); 
  145146//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  146147/* ¥«¥Æ¥´¥êID¤¬¥ë¡¼¥È¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê */ 
   
  157158function lfDispProductsList($category_id, $name, $disp_num, $orderby) { 
  158159    global $objPage; 
  159     $objQuery = new SC_Query();  
   160    $objQuery = new SC_Query(); 
  160161    $objPage->tpl_pageno = $_POST['pageno']; 
  161162 
  162163    //ɽ¼¨·ï¿ô¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
  163     $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . "user_data/templates/list.tpl";        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È         
   164    $objPage->tpl_mainpage = HTML_PATH . "user_data/templates/list.tpl";        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È 
  164165 
  165166    //ɽ¼¨½ç½ø 
   
  177178        break; 
  178179    } 
  179      
   180 
  180181    // ¾¦Éʸ¡º÷¾ò·ï¤ÎºîÀ®¡Ê̤ºï½ü¡¢É½¼¨¡Ë 
  181182    $where = "del_flg = 0 AND status = 1 "; 
   
  187188        } 
  188189    } 
  189          
   190 
  190191    // ¾¦ÉÊ̾¤òwhereʸ¤Ë 
  191192    $name = ereg_replace(",", "", $name); 
  192193    if ( strlen($name) > 0 ){ 
  193194        $where .= " AND ( name ILIKE ? OR comment3 ILIKE ?) "; 
  194         $ret = sfManualEscape($name);        
   195        $ret = sfManualEscape($name); 
  195196        $arrval[] = "%$ret%"; 
  196197        $arrval[] = "%$ret%"; 
  197198    } 
  198              
   199 
  199200    // ¹Ô¿ô¤Î¼èÆÀ 
  200201    $linemax = $objQuery->count("vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
  201202    $objPage->tpl_linemax = $linemax;   // ²¿·ï¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¼¨ÍÑ 
  202      
   203 
  203204    // ¥Ú¡¼¥¸Á÷¤ê¤Î¼èÆÀ 
  204205    $objNavi = new SC_PageNavi($_POST['pageno'], $linemax, $disp_num, "fnNaviPage", NAVI_PMAX); 
  205      
   206 
  206207    $strnavi = $objNavi->strnavi; 
  207208    $strnavi = str_replace('onclick="fnNaviPage', 'onclick="form1.mode.value=\''.'\'; fnNaviPage', $strnavi); 
  208209    $objPage->tpl_strnavi = $strnavi;       // ɽ¼¨Ê¸»úÎó 
  209210    $startno = $objNavi->start_row;                 // ³«»Ï¹Ô 
  210      
   211 
  211212    // ¼èÆÀÈϰϤλØÄê(³«»Ï¹ÔÈֹ桢¹Ô¿ô¤Î¥»¥Ã¥È) 
  212213    $objQuery->setlimitoffset($disp_num, $startno); 
  213214    // ɽ¼¨½ç½ø 
  214215    $objQuery->setorder($order); 
  215      
  216      
  217      
  218      
  219      
  220      
  221      
  222      
   216 
   217 
   218 
   219 
   220 
   221 
   222 
   223 
  223224    // ¸¡º÷·ë²Ì¤Î¼èÆÀ 
  224225    $objPage->arrProducts = $objQuery->select("*", "vw_products_allclass AS allcls", $where, $arrval); 
  225      
   226 
  226227    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
  227228    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
   
  243244function lfMakeSelect($product_id, $arrClassName, $arrClassCatName) { 
  244245    global $objPage; 
  245      
   246 
  246247    $classcat_find1 = false; 
  247248    $classcat_find2 = false; 
  248249    // ºß¸Ë¤¢¤ê¤Î¾¦ÉʤÎ̵ͭ 
  249250    $stock_find = false; 
  250      
  251     // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ     
   251 
   252    // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  252253    $arrProductsClass = lfGetProductsClass($product_id); 
  253      
   254 
  254255    // µ¬³Ê1¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
  255256    $objPage->tpl_class_name1[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id1']]; 
  256257    // µ¬³Ê2¥¯¥é¥¹Ì¾¤Î¼èÆÀ 
  257258    $objPage->tpl_class_name2[$product_id] = $arrClassName[$arrProductsClass[0]['class_id2']]; 
  258      
  259     // ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¿ô    
   259 
   260    // ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¿ô 
  260261    $count = count($arrProductsClass); 
  261      
   262 
  262263    $classcat_id1 = ""; 
  263      
   264 
  264265    $arrSele = array(); 
  265266    $arrList = array(); 
  266      
   267 
  267268    $list_id = 0; 
  268269    $arrList[0] = "\tlist". $product_id. "_0 = new Array('ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤'"; 
  269270    $arrVal[0] = "\tval". $product_id. "_0 = new Array(''"; 
  270      
   271 
  271272    for ($i = 0; $i < $count; $i++) { 
  272273        // ºß¸Ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   
  274275            continue; 
  275276        } 
  276          
   277 
  277278        $stock_find = true; 
  278          
   279 
  279280        // µ¬³Ê1¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
  280281        if($classcat_id1 != $arrProductsClass[$i]['classcategory_id1']){ 
   
  285286            $list_id++; 
  286287        } 
  287          
   288 
  288289        // µ¬³Ê2¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ 
  289290        $classcat_id2 = $arrProductsClass[$i]['classcategory_id2']; 
  290          
   291 
  291292        // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹É½¼¨ÃÍ 
  292293        if($arrList[$list_id] == "") { 
   
  295296            $arrList[$list_id].= ", '".$arrClassCatName[$classcat_id2]."'"; 
  296297        } 
  297          
   298 
  298299        // ¥»¥ì¥¯¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹POSTÃÍ 
  299300        if($arrVal[$list_id] == "") { 
   
  302303            $arrVal[$list_id].= ", '".$classcat_id2."'"; 
  303304        } 
  304     }    
  305      
   305    } 
   306 
  306307    $arrList[$list_id].=");\n"; 
  307308    $arrVal[$list_id].=");\n"; 
  308          
   309 
  309310    // µ¬³Ê1 
  310311    $objPage->arrClassCat1[$product_id] = $arrSele; 
  311      
   312 
  312313    $lists = "\tlists".$product_id. " = new Array("; 
  313314    $no = 0; 
   
  322323    } 
  323324    $objPage->tpl_javascript.= $lists.");\n"; 
  324      
   325 
  325326    $vals = "\tvals".$product_id. " = new Array("; 
  326327    $no = 0; 
   
  335336    } 
  336337    $objPage->tpl_javascript.= $vals.");\n"; 
  337      
   338 
  338339    // ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¬³Ê2ID 
  339340    $classcategory_id = "classcategory_id". $product_id; 
   
  344345        $classcat_find1 = true; 
  345346    } 
  346      
   347 
  347348    // µ¬³Ê2¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
  348349    if($arrProductsClass[0]['classcategory_id2'] != '0') { 
  349350        $classcat_find2 = true; 
  350351    } 
  351          
   352 
  352353    $objPage->tpl_classcat_find1[$product_id] = $classcat_find1; 
  353354    $objPage->tpl_classcat_find2[$product_id] = $classcat_find2; 
  354355    $objPage->tpl_stock_find[$product_id] = $stock_find; 
  355          
   356 
  356357    return $objPage; 
  357358} 
   
  374375function lfCheckError($id) { 
  375376    global $objPage; 
  376      
   377 
  377378    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  378379    $objErr = new SC_CheckError(); 
  379      
   380 
  380381    $classcategory_id1 = "classcategory_id". $id. "_1"; 
  381382    $classcategory_id2 = "classcategory_id". $id. "_2"; 
   
  389390    } 
  390391    $objErr->doFunc(array("¸Ä¿ô", $quantity, INT_LEN), array("EXIST_CHECK", "ZERO_CHECK", "NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  391              
   392 
  392393    return $objErr->arrErr; 
  393394} 
   
  402403        $objPage->tpl_sale_limit[$product['product_id']] = $product['sale_limit']; 
  403404    } 
  404      
   405 
  405406    return $objPage; 
  406407} 
   
  421422function lfconvertParam () { 
  422423    global $objPage; 
  423      
   424 
  424425    foreach ($objPage->arrForm as $key => $value) { 
  425426        if (preg_match('/^quantity[0-9]+/', $key)) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.