Changeset 16333


Ignore:
Timestamp:
2007/10/08 22:49:32 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

テンプレート切り替え処理の修正
*site_frame.tplの切り替えに対応
*モバイルテンプレートの切り替えに対応
*メールテンプレートの切り替えに対応

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/data/class/SC_View.php

  r16325 r16333  
  2020    /** »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾ */ 
  2121    var $tplName; 
   22    /** display¤¹¤ëtpl¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ */ 
   23    var $template; 
  2224 
  2325    /** 
   
  7779        $this->_smarty->register_function("sfIsHTTPS","sfIsHTTPS"); 
  7880        $this->_smarty->default_modifiers = array('script_escape'); 
  79         $this->_smarty->force_compile = true; 
   81        $this->_smarty->force_compile = DEBUG_MODE; 
  8082    } 
  8183 
   
  154156     */ 
  155157    function display($template, $display = false) { 
   158        $this->template = $template; 
   159 
  156160        // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀÚ¤êÂؤ¨½èÍý 
  157         $this->initDisplay($template); 
   161        $this->initTemplate(); 
  158162 
  159163        // ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥é¡¼¤Îɽ¼¨ 
   
  161165 
  162166        // ²èÌÌɽ¼¨ 
  163         $this->_smarty->display($template); 
   167        $this->_smarty->display($this->template); 
  164168 
  165169        // ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤Îɽ¼¨ 
   
  171175     *  ¼ÂÁõ¤Ï»Ò¥¯¥é¥¹¤Ç¹Ô¤¦. 
  172176     */ 
  173     function initDisplay($template) {} 
   177    function initTemplate() {} 
  174178 
  175179    /** 
   
  276280    } 
  277281 
  278     function initDisplay($template) { 
   282    function initTemplate() { 
  279283        // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïreturn 
  280284        if (empty($this->tplName)) return; 
  281285 
   286        // ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ñ¥¹ 
   287        // ***/html/user_data/tpl_packages/***/templates/ 
   288        $template_dir = TPL_PKG_PATH . $this->tplName . '/templates/'; 
   289        // FIXME ¤³¤³¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëÍѽèÍý¤ò¶´¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤... 
   290        if ($this->_smarty->template_dir == MOBILE_TEMPLATE_DIR) { 
   291            $template_dir .= 'mobile/'; 
   292        } 
   293 
  282294        /** 
   295         * tpl_mainpage¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬ±þ½èÍý 
   296         * 
  283297         * tpl_mainpage¤¬ÁêÂХѥ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð 
  284298         * ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ø¤ÎÀäÂХѥ¹¤ËÊѹ¹¤· 
   
  286300         */ 
  287301        $tpl_mainpage  = $this->_smarty->get_template_vars('tpl_mainpage'); 
  288         $template_dir = TPL_PKG_PATH . $this->tplName . '/templates/'; 
  289302 
  290303        $win = "^[a-zA-Z]{1}:"; 
  291304        $other = "^\/"; 
  292305        $pattern = "/($win)|($other)/"; 
  293         if (!preg_match($pattern, $tpl_mainpage)) { 
   306 
   307        if (!is_null($tpl_mainpage) && !preg_match($pattern, $tpl_mainpage)) { 
  294308            $tpl_pkg_mainpage = $template_dir . $tpl_mainpage; 
  295309            if (file_exists($tpl_pkg_mainpage)) { 
   
  297311            } 
  298312        } 
   313 
   314        // site_frame.tpl¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬÍѽèÍý 
   315        if ($this->template == SITE_FRAME) { 
   316            if(file_exists($template_dir . SITE_FRAME)) { 
   317                $this->template = $template_dir . SITE_FRAME; 
   318            } 
   319        // $this->template¤¬SITE_FRAME¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   320        // $objView->display($objPage->tpl_mainpage)¤Ê¤É 
   321        } else { 
   322            if(file_exists($template_dir . $this->template)) { 
   323                $this->template = $template_dir . $this->template; 
   324            } 
   325        } 
   326 
   327        // site_main.tpl¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬ±þ½èÍý 
  299328        $tpl_site_main = $template_dir . 'site_main.tpl'; 
  300329        if (file_exists($tpl_site_main)) { 
   
  302331        } 
  303332    } 
  304 } 
   333 
   334    function fetch($template) { 
   335        $this->template = $template; 
   336        $this->initTemplate(); 
   337        return $this->_smarty->fetch($this->template); 
   338    } 
   339} 
   340 
  305341class SC_UserView extends SC_SiteView{ 
  306342    function SC_UserView($template_dir, $compile_dir = COMPILE_DIR) { 
   
  321357        $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir; 
  322358    } 
   359    // SC_View::getTemplateName()¤ÎDB¥¢¥¯¥»¥¹½èÍý¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É 
  323360    function getTemplateName() {} 
  324361} 
   
  331368    } 
  332369} 
  333  
  334370?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.