Changeset 16177


Ignore:
Timestamp:
2007/09/29 23:29:00 (16 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/conf/conf.php

  r15847 r16177  
  9393/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/ 
  9494// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê 
  95 define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/module_beta/"); 
   95define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/naka/"); 
  9696// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô 
  9797define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096); 
   
  194194 */ 
  195195/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */ 
  196 define ('DEBUG_MODE', false);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤) 
   196define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤) 
  197197define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£) 
  198198define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.