Changeset 16096 for branches/beta


Ignore:
Timestamp:
2007/09/27 19:02:37 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

fixed typo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/blayn/blayn.tpl.txt

  r14676 r16096  
  1717<!-- 
  1818function win_open(URL){ 
  19     var WIN; 
  20     WIN = window.open(URL); 
  21     WIN.focus(); 
   19    var WIN; 
   20    WIN = window.open(URL); 
   21    WIN.focus(); 
  2222} 
  2323 
  2424function opener_reload(url){ 
  25     window.opener.location.href = url ; 
  26     window.close(); 
   25    window.opener.location.href = url ; 
   26    window.close(); 
  2727} 
  2828//--> 
   
  4040<input type="hidden" name="mode" value="<!--{$mode}-->"> 
  4141<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  42     <tr valign="top"> 
  43         <td class="mainbg"> 
  44             <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  45                 <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
  46                 <tr> 
  47                     <td align="center"> 
  48                         <table width="470" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  49                             <tr><td height="14"></td></tr> 
  50                             <tr> 
  51                                 <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="470" height="14" alt=""></td> 
  52                             </tr> 
  53                             <tr> 
  54                                 <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
  55                                 <td bgcolor="#cccccc" > 
  56                                     <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  57                                         <tr> 
  58                                             <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="442" height="7" alt=""></td> 
  59                                         </tr> 
  60                                         <tr> 
  61                                             <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
  62                                             <td bgcolor="#636469" width="402" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
  63                                             <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
  64                                         </tr> 
  65                                         <tr> 
  66                                             <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="442" height="7" alt=""></td> 
  67                                         </tr> 
  68                                         <tr> 
  69                                             <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td> 
  70                                         </tr> 
  71                                     </table> 
   42    <tr valign="top"> 
   43        <td class="mainbg"> 
   44            <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   45                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢--> 
   46                <tr> 
   47                    <td align="center"> 
   48                        <table width="470" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   49                            <tr><td height="14"></td></tr> 
   50                            <tr> 
   51                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="470" height="14" alt=""></td> 
   52                            </tr> 
   53                            <tr> 
   54                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
   55                                <td bgcolor="#cccccc" > 
   56                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   57                                        <tr> 
   58                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="442" height="7" alt=""></td> 
   59                                        </tr> 
   60                                        <tr> 
   61                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
   62                                            <td bgcolor="#636469" width="402" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td> 
   63                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
   64                                        </tr> 
   65                                        <tr> 
   66                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="442" height="7" alt=""></td> 
   67                                        </tr> 
   68                                        <tr> 
   69                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td> 
   70                                        </tr> 
   71                                    </table> 
  7272 
  73                                     <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  74                                         <tr class="fs12n"> 
  75                                             <td bgcolor="#ffffff"> 
  76                                                 ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Í¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
  77                                                 ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/> 
  78                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://www.blaynengine.jp/ec-cube/')" > ¡ä¡ä ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a><br/> 
  79                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://wiki.ec-cube.net/')" > ¡ä¡ä ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀßÄê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë</a> 
  80                                             </td> 
  81                                         </tr> 
  82                                     </table> 
  83                                      
  84                                     <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  85                                         <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td></tr> 
  86                                     </table> 
  87                                      
  88                                     <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  89                                     <tr class="fs12n"> 
  90                                         <td bgcolor="#f3f3f3">IP¥¢¥É¥ì¥¹</td> 
  91                                         <td bgcolor="#ffffff" <!--{if $arrErr != ""}-->style="background-color:<!--{$smarty.const.ERR_COLOR|escape}-->"<!--{/if}-->><span class="red"><!--{$arrErr.blayn_ip01}--><!--{$arrErr.blayn_ip02}--><!--{$arrErr.blayn_ip03}--><!--{$arrErr.blayn_ip04}--></span> 
  92                                         <input type="text" size="4" maxlength="<!--{$smarty.const.ID_MIN_LEN}-->" name="blayn_ip01" value="<!--{$arrIP.blayn_ip01}-->"> . <input type="text" size="4" maxlength="<!--{$smarty.const.ID_MIN_LEN}-->" name="blayn_ip02" value="<!--{$arrIP.blayn_ip02}-->"> . <input type="text" size="4" maxlength="<!--{$smarty.const.ID_MIN_LEN}-->" name="blayn_ip03" value="<!--{$arrIP.blayn_ip03}-->"> . <input type="text" size="4" maxlength="<!--{$smarty.const.ID_MIN_LEN}-->" name="blayn_ip04" value="<!--{$arrIP.blayn_ip04}-->"></td> 
  93                                     </tr> 
  94                                     </table> 
  95                                     <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=""> 
  96                                         <tr> 
  97                                             <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td> 
  98                                             <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="440" height="7" alt=""></td> 
  99                                             <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td> 
  100                                         </tr> 
  101                                         <tr> 
  102                                             <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td> 
  103                                             <td bgcolor="#e9e7de" align="center"> 
  104                                             <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  105                                                 <tr> 
  106                                                     <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm"></td> 
  107                                                 </tr> 
  108                                             </table> 
  109                                             </td> 
  110                                             <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td> 
  111                                         </tr> 
  112                                         <tr> 
  113                                             <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="442" height="8" alt=""></td> 
  114                                         </tr> 
  115                                     </table> 
  116                                 </td> 
  117                                 <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
  118                             </tr> 
  119                             <tr> 
  120                                 <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="470" height="14" alt=""></td> 
  121                             </tr> 
  122                             <tr><td height="30"></td></tr> 
  123                         </table> 
  124                     </td> 
  125                 </tr> 
  126             </table> 
  127         </td> 
  128     </tr> 
   73                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
   74                                        <tr class="fs12n"> 
   75                                            <td bgcolor="#ffffff"> 
   76                                                ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
   77                                                ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/> 
   78                                                <a href="#" onClick="win_open('http://www.blaynengine.jp/ec-cube/')" > ¡ä¡ä ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a><br/> 
   79                                                <a href="#" onClick="win_open('http://wiki.ec-cube.net/')" > ¡ä¡ä ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀßÄê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë</a> 
   80                                            </td> 
   81                                        </tr> 
   82                                    </table> 
   83 
   84                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   85                                        <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td></tr> 
   86                                    </table> 
   87 
   88                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
   89                                    <tr class="fs12n"> 
   90                                        <td bgcolor="#f3f3f3">IP¥¢¥É¥ì¥¹</td> 
   91                                        <td bgcolor="#ffffff" <!--{if $arrErr != ""}-->style="background-color:<!--{$smarty.const.ERR_COLOR|escape}-->"<!--{/if}-->><span class="red"><!--{$arrErr.blayn_ip01}--><!--{$arrErr.blayn_ip02}--><!--{$arrErr.blayn_ip03}--><!--{$arrErr.blayn_ip04}--></span> 
   92                                        <input type="text" size="4" maxlength="<!--{$smarty.const.ID_MIN_LEN}-->" name="blayn_ip01" value="<!--{$arrIP.blayn_ip01}-->"> . <input type="text" size="4" maxlength="<!--{$smarty.const.ID_MIN_LEN}-->" name="blayn_ip02" value="<!--{$arrIP.blayn_ip02}-->"> . <input type="text" size="4" maxlength="<!--{$smarty.const.ID_MIN_LEN}-->" name="blayn_ip03" value="<!--{$arrIP.blayn_ip03}-->"> . <input type="text" size="4" maxlength="<!--{$smarty.const.ID_MIN_LEN}-->" name="blayn_ip04" value="<!--{$arrIP.blayn_ip04}-->"></td> 
   93                                    </tr> 
   94                                    </table> 
   95                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=""> 
   96                                        <tr> 
   97                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td> 
   98                                            <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="440" height="7" alt=""></td> 
   99                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td> 
   100                                        </tr> 
   101                                        <tr> 
   102                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td> 
   103                                            <td bgcolor="#e9e7de" align="center"> 
   104                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   105                                                <tr> 
   106                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm"></td> 
   107                                                </tr> 
   108                                            </table> 
   109                                            </td> 
   110                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td> 
   111                                        </tr> 
   112                                        <tr> 
   113                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="442" height="8" alt=""></td> 
   114                                        </tr> 
   115                                    </table> 
   116                                </td> 
   117                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td> 
   118                            </tr> 
   119                            <tr> 
   120                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="470" height="14" alt=""></td> 
   121                            </tr> 
   122                            <tr><td height="30"></td></tr> 
   123                        </table> 
   124                    </td> 
   125                </tr> 
   126            </table> 
   127        </td> 
   128    </tr> 
  129129</table> 
  130130</form> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.