Changeset 16088


Ignore:
Timestamp:
2007/09/27 15:49:39 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

getCustomerDataFromEmailPass() 修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/data/class/SC_Customer.php

  r15306 r16088  
  1111class SC_Customer { 
  1212 
  13     var $conn; 
  14     var $email; 
  15     var $customer_data;     // ²ñ°÷¾ðÊó 
  16  
  17     function SC_Customer( $conn = '', $email = '', $pass = '' ) { 
  18         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
  19         /* startSession¤«¤é°ÜÆ° 2005/11/04 ÃæÀî */ 
  20         sfDomainSessionStart(); 
  21  
  22         // DBÀܳ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÀ¸À® 
  23         $DB_class_name = "SC_DbConn"; 
  24         if ( is_object($conn)){ 
  25             if ( is_a($conn, $DB_class_name)){ 
  26                 // $conn¤¬$DB_class_name¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë 
  27                 $this->conn = $conn; 
  28             } 
  29         } else { 
  30             if (class_exists($DB_class_name)){ 
  31                 //$DB_class_name¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë 
  32                 $this->conn = new SC_DbConn(); 
  33             } 
  34         } 
  35  
  36         if ( is_object($this->conn) ) { 
  37             // Àµ¾ï¤ËDB¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë 
  38             if ( $email ){ 
  39                 // email¤«¤é¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  40                 // $this->setCustomerDataFromEmail( $email ); 
  41             } 
  42         } else { 
  43             echo "DBÀܳ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"; 
  44             exit; 
  45         } 
  46  
  47         if ( strlen($email) > 0 && strlen($pass) > 0 ){ 
  48             $this->getCustomerDataFromEmailPass($pass, $email); 
  49         } 
  50     } 
  51  
  52     function getCustomerDataFromEmailPass( $pass, $email, $mobile = false ) { 
  53         $sql_mobile = $mobile ? ' OR email_mobile ILIKE ?' : ''; 
  54         $arrValues = array($email); 
  55         if ($mobile) { 
  56             $arrValues[] = $email; 
  57         } 
  58         // ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤Î¤ß 
  59         $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE (email ILIKE ?" . $sql_mobile . ") AND del_flg = 0 AND status = 2"; 
  60         $result = $this->conn->getAll($sql, $arrValues); 
  61         $data = $result[0]; 
  62  
  63         // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ÜµÒ¾ðÊó¤òcustomer_data¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Ætrue¤òÊÖ¤¹ 
  64         if ( sha1($pass . ":" . AUTH_MAGIC) == $data['password'] ){ 
  65             $this->customer_data = $data; 
  66             $this->startSession(); 
  67             return true; 
  68         } 
  69         return false; 
  70     } 
  71  
  72     /** 
  73      * ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  74      * 
  75      * @return boolean ³ºÅö¤¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï true¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç 
  76      *                 ¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
  77      */ 
  78     function checkMobilePhoneId() { 
  79         if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
  80             return false; 
  81         } 
  82  
  83         // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ·¡¢ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£ 
  84         $sql = 'SELECT count(*) FROM dtb_customer WHERE mobile_phone_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
  85         $result = $this->conn->getOne($sql, array($_SESSION['mobile']['phone_id'])); 
  86         return $result > 0; 
  87     } 
  88  
  89     /** 
  90      * ·ÈÂÓüËöID¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¾È¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£ 
  91      * ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  92      * 
  93      * @param string $pass ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
  94      * @return boolean ³ºÅö¤¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï true¡¢ 
  95      *                 ¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
  96      */ 
  97     function getCustomerDataFromMobilePhoneIdPass($pass) { 
  98         if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
  99             return false; 
  100         } 
  101  
  102         // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ·¡¢ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£ 
  103         $sql = 'SELECT * FROM dtb_customer WHERE mobile_phone_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
  104         @list($data) = $this->conn->getAll($sql, array($_SESSION['mobile']['phone_id'])); 
  105  
  106         // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤òcustomer_data¤Ë³ÊǼ¤·¤Ætrue¤òÊÖ¤¹¡£ 
  107         if (sha1($pass . ':' . AUTH_MAGIC) == @$data['password']) { 
  108             $this->customer_data = $data; 
  109             $this->startSession(); 
  110             return true; 
  111         } 
  112         return false; 
  113     } 
  114  
  115     /** 
  116      * ·ÈÂÓüËöID¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
  117      * 
  118      * @return void 
  119      */ 
  120     function updateMobilePhoneId() { 
  121         if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
  122             return; 
  123         } 
  124  
  125         if ($this->customer_data['mobile_phone_id'] == $_SESSION['mobile']['phone_id']) { 
  126             return; 
  127         } 
  128  
  129         $objQuery = new SC_Query; 
  130         $sqlval = array('mobile_phone_id' => $_SESSION['mobile']['phone_id']); 
  131         $where = 'customer_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
  132         $objQuery->update('dtb_customer', $sqlval, $where, array($this->customer_data['customer_id'])); 
  133  
  134         $this->customer_data['mobile_phone_id'] = $_SESSION['mobile']['phone_id']; 
  135     } 
  136  
  137     /** 
  138      * email ¤«¤é email_mobile ¤Ø·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  139      * 
  140      * @return void 
  141      */ 
  142     function updateEmailMobile() { 
  143         // ¤¹¤Ç¤Ë email_mobile ¤ËÃͤ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£ 
  144         if ($this->customer_data['email_mobile'] != '') { 
  145             return; 
  146         } 
  147  
  148         // email ¤¬·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£ 
  149         if (!gfIsMobileMailAddress($this->customer_data['email'])) { 
  150             return; 
  151         } 
  152  
  153         // email ¤«¤é email_mobile ¤Ø¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  154         $objQuery = new SC_Query; 
  155         $sqlval = array('email_mobile' => $this->customer_data['email']); 
  156         $where = 'customer_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
  157         $objQuery->update('dtb_customer', $sqlval, $where, array($this->customer_data['customer_id'])); 
  158  
  159         $this->customer_data['email_mobile'] = $this->customer_data['email']; 
  160     } 
  161  
  162     // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò³Îǧ¤»¤º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó 
  163     function setLogin($email) { 
  164         // ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤Î¤ß 
  165         $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE email ILIKE ? AND del_flg = 0 AND status = 2"; 
  166         $result = $this->conn->getAll($sql, array($email)); 
  167         $data = $result[0]; 
  168         $this->customer_data = $data; 
  169         $this->startSession(); 
  170     } 
  171  
  172     // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë 
  173     function updateSession() { 
  174         $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE customer_id = ? AND del_flg = 0"; 
  175         $customer_id = $this->getValue('customer_id'); 
  176         $arrRet = $this->conn->getAll($sql, array($customer_id)); 
  177         $this->customer_data = $arrRet[0]; 
  178         $_SESSION['customer'] = $this->customer_data; 
  179     } 
  180  
  181     // ¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¥í¥°¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
  182     function startSession() { 
  183         sfDomainSessionStart(); 
  184         $_SESSION['customer'] = $this->customer_data; 
  185         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÊݸ 
  186         gfPrintLog("access : user=".$this->customer_data['customer_id'] ."\t"."ip=". $_SERVER['REMOTE_HOST'], CUSTOMER_LOG_PATH ); 
  187     } 
  188  
  189     // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¡¡$_SESSION['customer']¤ò²òÊü¤·¡¢¥í¥°¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
  190     function EndSession() { 
  191         // $_SESSION['customer']¤Î²òÊü 
  192         unset($_SESSION['customer']); 
  193         // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
  194         gfPrintLog("logout : user=".$this->customer_data['customer_id'] ."\t"."ip=". $_SERVER['REMOTE_HOST'], CUSTOMER_LOG_PATH ); 
  195     } 
  196  
  197     // ¥í¥°¥¤¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£ 
  198     function isLoginSuccess($dont_check_email_mobile = false) { 
  199         // ¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈDB¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬°ìÃפ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  200         if(sfIsInt($_SESSION['customer']['customer_id'])) { 
  201             $objQuery = new SC_Query(); 
  202             $email = $objQuery->get("dtb_customer", "email", "customer_id = ?", array($_SESSION['customer']['customer_id'])); 
  203             if($email == $_SESSION['customer']['email']) { 
  204                 // ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  205                 // ¤¿¤À¤· $dont_check_email_mobile ¤¬ true ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¡£ 
  206                 if (defined('MOBILE_SITE') && !$dont_check_email_mobile) { 
  207                     $email_mobile = $objQuery->get("dtb_customer", "email_mobile", "customer_id = ?", array($_SESSION['customer']['customer_id'])); 
  208                     return isset($email_mobile); 
  209                 } 
  210                 return true; 
  211             } 
  212         } 
  213         return false; 
  214     } 
  215  
  216     // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
  217     function getValue($keyname) { 
  218         return $_SESSION['customer'][$keyname]; 
  219     } 
  220  
  221     // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¥»¥Ã¥È 
  222     function setValue($keyname, $val) { 
  223         $_SESSION['customer'][$keyname] = $val; 
  224     } 
  225  
  226     // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬NULL¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê 
  227     function hasValue($keyname) { 
  228         return isset($_SESSION['customer'][$keyname]); 
  229     } 
  230  
  231     // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê 
  232     function isBirthMonth() { 
  233         $arrRet = split("[- :/]", $_SESSION['customer']['birth']); 
  234         $birth_month = intval($arrRet[1]); 
  235         $now_month = intval(date("m")); 
  236  
  237         if($birth_month == $now_month) { 
  238             return true; 
  239         } 
  240         return false; 
  241     } 
   13    var $conn; 
   14    var $email; 
   15    var $customer_data;     // ²ñ°÷¾ðÊó 
   16 
   17    function SC_Customer( $conn = '', $email = '', $pass = '' ) { 
   18        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
   19        /* startSession¤«¤é°ÜÆ° 2005/11/04 ÃæÀî */ 
   20        sfDomainSessionStart(); 
   21 
   22        // DBÀܳ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÀ¸À® 
   23        $DB_class_name = "SC_DbConn"; 
   24        if ( is_object($conn)){ 
   25            if ( is_a($conn, $DB_class_name)){ 
   26                // $conn¤¬$DB_class_name¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë 
   27                $this->conn = $conn; 
   28            } 
   29        } else { 
   30            if (class_exists($DB_class_name)){ 
   31                //$DB_class_name¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë 
   32                $this->conn = new SC_DbConn(); 
   33            } 
   34        } 
   35 
   36        if ( is_object($this->conn) ) { 
   37            // Àµ¾ï¤ËDB¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë 
   38            if ( $email ){ 
   39                // email¤«¤é¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   40                // $this->setCustomerDataFromEmail( $email ); 
   41            } 
   42        } else { 
   43            echo "DBÀܳ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"; 
   44            exit; 
   45        } 
   46 
   47        if ( strlen($email) > 0 && strlen($pass) > 0 ){ 
   48            $this->getCustomerDataFromEmailPass($pass, $email); 
   49        } 
   50    } 
   51 
   52    function getCustomerDataFromEmailPass( $pass, $email, $mobile = false ) { 
   53        $email = strtolower($email); 
   54        $sql_mobile = $mobile ? ' OR email_mobile = ?' : ''; 
   55        $arrValues = array($email); 
   56        if ($mobile) { 
   57            $arrValues[] = $email; 
   58        } 
   59        // ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤Î¤ß 
   60        $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE (email = ?" . $sql_mobile . ") AND del_flg = 0 AND status = 2"; 
   61        $result = $this->conn->getAll($sql, $arrValues); 
   62 
   63        if (empty($result[0])) { 
   64            return false; 
   65        } 
   66 
   67        $data = $result[0]; 
   68 
   69        // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ÜµÒ¾ðÊó¤òcustomer_data¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Ætrue¤òÊÖ¤¹ 
   70        if ( sha1($pass . ":" . AUTH_MAGIC) == $data['password'] ){ 
   71            $this->customer_data = $data; 
   72            $this->startSession(); 
   73            return true; 
   74        } 
   75        return false; 
   76    } 
   77 
   78    /** 
   79     * ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   80     * 
   81     * @return boolean ³ºÅö¤¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï true¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç 
   82     *                 ¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   83     */ 
   84    function checkMobilePhoneId() { 
   85        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
   86            return false; 
   87        } 
   88 
   89        // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ·¡¢ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£ 
   90        $sql = 'SELECT count(*) FROM dtb_customer WHERE mobile_phone_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   91        $result = $this->conn->getOne($sql, array($_SESSION['mobile']['phone_id'])); 
   92        return $result > 0; 
   93    } 
   94 
   95    /** 
   96     * ·ÈÂÓüËöID¤ò»ÈÍѤ·¤Æ²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¾È¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   97     * ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   98     * 
   99     * @param string $pass ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   100     * @return boolean ³ºÅö¤¹¤ë²ñ°÷¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï true¡¢ 
   101     *                 ¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£ 
   102     */ 
   103    function getCustomerDataFromMobilePhoneIdPass($pass) { 
   104        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
   105            return false; 
   106        } 
   107 
   108        // ·ÈÂÓüËöID¤¬°ìÃפ·¡¢ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¡£ 
   109        $sql = 'SELECT * FROM dtb_customer WHERE mobile_phone_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   110        @list($data) = $this->conn->getAll($sql, array($_SESSION['mobile']['phone_id'])); 
   111 
   112        // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤òcustomer_data¤Ë³ÊǼ¤·¤Ætrue¤òÊÖ¤¹¡£ 
   113        if (sha1($pass . ':' . AUTH_MAGIC) == @$data['password']) { 
   114            $this->customer_data = $data; 
   115            $this->startSession(); 
   116            return true; 
   117        } 
   118        return false; 
   119    } 
   120 
   121    /** 
   122     * ·ÈÂÓüËöID¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£ 
   123     * 
   124     * @return void 
   125     */ 
   126    function updateMobilePhoneId() { 
   127        if (!isset($_SESSION['mobile']['phone_id']) || $_SESSION['mobile']['phone_id'] === false) { 
   128            return; 
   129        } 
   130 
   131        if ($this->customer_data['mobile_phone_id'] == $_SESSION['mobile']['phone_id']) { 
   132            return; 
   133        } 
   134 
   135        $objQuery = new SC_Query; 
   136        $sqlval = array('mobile_phone_id' => $_SESSION['mobile']['phone_id']); 
   137        $where = 'customer_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   138        $objQuery->update('dtb_customer', $sqlval, $where, array($this->customer_data['customer_id'])); 
   139 
   140        $this->customer_data['mobile_phone_id'] = $_SESSION['mobile']['phone_id']; 
   141    } 
   142 
   143    /** 
   144     * email ¤«¤é email_mobile ¤Ø·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   145     * 
   146     * @return void 
   147     */ 
   148    function updateEmailMobile() { 
   149        // ¤¹¤Ç¤Ë email_mobile ¤ËÃͤ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£ 
   150        if ($this->customer_data['email_mobile'] != '') { 
   151            return; 
   152        } 
   153 
   154        // email ¤¬·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£ 
   155        if (!gfIsMobileMailAddress($this->customer_data['email'])) { 
   156            return; 
   157        } 
   158 
   159        // email ¤«¤é email_mobile ¤Ø¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   160        $objQuery = new SC_Query; 
   161        $sqlval = array('email_mobile' => $this->customer_data['email']); 
   162        $where = 'customer_id = ? AND del_flg = 0 AND status = 2'; 
   163        $objQuery->update('dtb_customer', $sqlval, $where, array($this->customer_data['customer_id'])); 
   164 
   165        $this->customer_data['email_mobile'] = $this->customer_data['email']; 
   166    } 
   167 
   168    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò³Îǧ¤»¤º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó 
   169    function setLogin($email) { 
   170        // ËÜÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤Î¤ß 
   171        $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE email ILIKE ? AND del_flg = 0 AND status = 2"; 
   172        $result = $this->conn->getAll($sql, array($email)); 
   173        $data = $result[0]; 
   174        $this->customer_data = $data; 
   175        $this->startSession(); 
   176    } 
   177 
   178    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë 
   179    function updateSession() { 
   180        $sql = "SELECT * FROM dtb_customer WHERE customer_id = ? AND del_flg = 0"; 
   181        $customer_id = $this->getValue('customer_id'); 
   182        $arrRet = $this->conn->getAll($sql, array($customer_id)); 
   183        $this->customer_data = $arrRet[0]; 
   184        $_SESSION['customer'] = $this->customer_data; 
   185    } 
   186 
   187    // ¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¥í¥°¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
   188    function startSession() { 
   189        sfDomainSessionStart(); 
   190        $_SESSION['customer'] = $this->customer_data; 
   191        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÊݸ 
   192        gfPrintLog("access : user=".$this->customer_data['customer_id'] ."\t"."ip=". $_SERVER['REMOTE_HOST'], CUSTOMER_LOG_PATH ); 
   193    } 
   194 
   195    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¡¡$_SESSION['customer']¤ò²òÊü¤·¡¢¥í¥°¤Ë½ñ¤­¹þ¤à 
   196    function EndSession() { 
   197        // $_SESSION['customer']¤Î²òÊü 
   198        unset($_SESSION['customer']); 
   199        // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
   200        gfPrintLog("logout : user=".$this->customer_data['customer_id'] ."\t"."ip=". $_SERVER['REMOTE_HOST'], CUSTOMER_LOG_PATH ); 
   201    } 
   202 
   203    // ¥í¥°¥¤¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£ 
   204    function isLoginSuccess($dont_check_email_mobile = false) { 
   205        // ¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈDB¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬°ìÃפ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   206        if(sfIsInt($_SESSION['customer']['customer_id'])) { 
   207            $objQuery = new SC_Query(); 
   208            $email = $objQuery->get("dtb_customer", "email", "customer_id = ?", array($_SESSION['customer']['customer_id'])); 
   209            if($email == $_SESSION['customer']['email']) { 
   210                // ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   211                // ¤¿¤À¤· $dont_check_email_mobile ¤¬ true ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¡£ 
   212                if (defined('MOBILE_SITE') && !$dont_check_email_mobile) { 
   213                    $email_mobile = $objQuery->get("dtb_customer", "email_mobile", "customer_id = ?", array($_SESSION['customer']['customer_id'])); 
   214                    return isset($email_mobile); 
   215                } 
   216                return true; 
   217            } 
   218        } 
   219        return false; 
   220    } 
   221 
   222    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ 
   223    function getValue($keyname) { 
   224        return $_SESSION['customer'][$keyname]; 
   225    } 
   226 
   227    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¥»¥Ã¥È 
   228    function setValue($keyname, $val) { 
   229        $_SESSION['customer'][$keyname] = $val; 
   230    } 
   231 
   232    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬NULL¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê 
   233    function hasValue($keyname) { 
   234        return isset($_SESSION['customer'][$keyname]); 
   235    } 
   236 
   237    // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÄê 
   238    function isBirthMonth() { 
   239        $arrRet = split("[- :/]", $_SESSION['customer']['birth']); 
   240        $birth_month = intval($arrRet[1]); 
   241        $now_month = intval(date("m")); 
   242 
   243        if($birth_month == $now_month) { 
   244            return true; 
   245        } 
   246        return false; 
   247    } 
  242248} 
  243249?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.