Changeset 15883


Ignore:
Timestamp:
2007/09/21 22:14:55 (16 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_zero/zero_recv.php

  r15881 r15883  
  22 
  33require_once('../require.php'); 
   4require_once(MODULE_PATH . 'mdl_zero/mdl_zero.inc'); 
  45 
  56//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   
  3536if(!empty($_GET["clientip"])){ 
  3637    $objQuery->begin(); 
  37     $order_id = lfDoComplete($objQuery, $arrResult); 
   38    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $arrResult, $log_path); 
  3839    $objQuery->commit(); 
  3940} 
   
  6061//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  6162// ´°Î»½èÍý 
  62 function lfDoComplete($objQuery, $arrResult) { 
   63function lfDoComplete($objQuery, $arrResult, $log_path) { 
  6364    global $objCartSess; 
  6465    global $objSiteSess; 
   
  6768    global $arrInfo; 
  6869     
  69     gfprintlog($objCustomer->isLoginSuccess(),DATA_PATH . "logs/zero.log"); 
   70    gfprintlog($objCustomer->isLoginSuccess(), $log_path); 
  7071     
  7172    // sendid ¤ÎÃͤò¶èÀÚ¤ë 
   
  7576    $money =  $arrResult["money"];    // payment_total 
  7677 
  77     $arrCrilentIP = $objQuery->select("memo02, memo04", "dtb_payment", "payment_id = ? and del_flg = 0", array($arrSendid[1])); 
   78    $arrCrilentIP = $objQuery->select("memo02, memo04", "dtb_payment", "module_id = ? and del_flg = 0", array(MDL_ZERO_ID)); 
  7879     
  7980    // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼ 
  8081    if(!(count($arrResult) > 0)){ 
  81         gfPrintLog("·èºÑ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤òÀµ¤·¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"); 
   82        gfPrintLog("·èºÑ¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤òÀµ¤·¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£", $log_path); 
  8283        return; 
  8384    } 
   
  8889     
  8990    if(!in_array($arrResult["clientip"], $arrCrilentIP)) { 
  90         gfPrintLog("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£"); 
   91        gfPrintLog("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£", $log_path); 
  9192        return; 
  9293    } 
   
  9798    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¨¥é¡¼ 
  9899    if(count($arrData) <= 0) { 
  99         gfPrintLog("¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"); 
   100        gfPrintLog("¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£", $log_path); 
  100101        return; 
  101102    } 
   
  103104    // ·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  104105    if($arrData["del_flg"] == 1) { 
  105         gfPrintLog("»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£");        
   106        gfPrintLog("»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£", $log_path);         
  106107        return; 
  107108    } 
   
  109110    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×¤È¡¢¥¼¥í¤«¤éÊ֤äƤ­¤¿¶â³Û¤È¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼ 
  110111    if($arrData["payment_total"] != $money) { 
  111         gfPrintLog("¤ª»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£"); 
   112        gfPrintLog("¤ª»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£", $log_path); 
  112113        return; 
  113114    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.