Changeset 15844 for branches/beta


Ignore:
Timestamp:
2007/09/21 15:03:59 (16 years ago)
Author:
naka
Message:

ゼロ決済モジュールバグ修正

Location:
branches/beta/data/downloads/module/mdl_zero
Files:
1 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_zero/mdl_zero.php

  r15120 r15844  
  4747        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
  4848        lfUpdPaymentDB(); 
  49          
  5049        // javascript¼Â¹Ô 
  5150        $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
   51        // ·èºÑ·ë²Ì¼õÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼ 
   52        copy(MODULE_PATH . "mdl_zero/zero_recv.php", HTML_PATH . "user_data/zero_recv.php"); 
   53     
  5254    } 
  5355    break; 
   
  124126        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
  125127        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){ 
   128            sfPrintR($arrResponse); 
  126129            $arrRet["pc_clientip"] = "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó<br>"; 
  127130        } 
   
  142145        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë 
  143146        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){ 
   147            sfPrintR($arrResponse); 
  144148            $arrRet["mobile_clientip"] = "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó<br>"; 
  145149        } 
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_zero/zero_recv.php

  r15765 r15844  
  11<?php 
  22 
  3 require_once('./require.php'); 
   3require_once('../require.php'); 
  44 
  55//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.