Ignore:
Timestamp:
2007/09/21 10:36:47 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

画面遷移チェックを行うように修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/html/admin/design/up_down.php

  r15809 r15822  
  1010 
  1111// ¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  12 sfIsSuccess(new SC_Session()); 
   12$objSession = new SC_Session(); 
   13sfIsSuccess($objSession); 
  1314 
  1415class LC_Page { 
   
  2627$objPage->now_template = lfGetNowTemplate(); 
  2728 
   29// uniqid¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ØËä¤á¹þ¤ß 
   30$objPage->uniqid = $objSession->getUniqId(); 
   31 
  2832switch(lfGetMode()) { 
  2933 
  3034// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ¤Î½èÍý 
  3135case 'download': 
   36    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   37    if (!sfIsValidTransition($objSession)) { 
   38        sfDispError(''); 
   39    } 
  3240    lfDownloadCreatedFiles(); 
  3341    exit; 
   
  3644// ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ¤Î½èÍý 
  3745case 'upload': 
   46    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   47    if (!sfIsValidTransition($objSession)) { 
   48        sfDispError(''); 
   49    } 
  3850    // ¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿½é´ü²½ 
  3951    $objForm = lfInitUpload(); 
   
  222234/** 
  223235 * ¥æ¡¼¥¶¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤·¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤»¤ë 
  224  * 
   236 * TODO Í×¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥° 
  225237 * @param void 
  226238 * @return void 
   
  232244 
  233245    if (!mkdir($tmpDir)) return ; 
   246    if (!mkdir($tmpDir . 'templates')) return ; 
  234247    if (!mkdir($tmpUserEditDir)) return ; 
  235248 
   
  286299function lfCopyTplPackage($to) { 
  287300    $nowTpl = lfGetNowTemplate(); 
   301    if (!$nowTpl) return; 
   302 
  288303    $from = TPL_PKG_PATH . $nowTpl . '/'; 
  289  
  290304    sfCopyDir($from, $to, ''); 
  291305} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.