Changeset 15812


Ignore:
Timestamp:
2007/09/20 22:57:50 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

細かな修正

Location:
branches/feature-templates
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/data/Smarty/templates/admin/design/template.tpl

  r15775 r15812  
  8888                                                <td width="50">ºï½ü</td> 
  8989                                            </tr> 
   90                                            <tr bgcolor="#ffffff" align="center" class="fs12n"> 
   91                                                <td width=""><input type="radio" name="template_code" value="default" <!--{if !$tplcode}-->checked<!--{/if}-->></td> 
   92                                                <td width="" colspan="3">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤</td> 
   93                                            </tr> 
  9094                                            <!--{foreach from=$templates item=tpl}--> 
  9195                                            <!--{assign var=tplcode value=$tpl.template_code}--> 
 • branches/feature-templates/data/Smarty/templates/admin/design/up_down.tpl

  r15775 r15812  
  155155                                            ¥Ç¥¶¥¤¥ó´ÉÍý¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£<br/> 
  156156                                            ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï²¼µ­¤ÎÆâÍƤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ 
   157                                            <!--{if $now_template}--> 
  157158                                            <ul> 
  158159                                                <li>user_data/tpl_packages/<!--{$now_template}-->/*</li> 
  159160                                            </ul> 
   161                                            <!--{/if}--> 
  160162                                            <ul> 
  161163                                                <li>user_data/css/contents.css</li> 
 • branches/feature-templates/data/class/SC_View.php

  r15811 r15812  
  268268            if (file_exists($template_dir . $tpl_mainpage) 
  269269                && file_exists($template_dir . $template)) { 
  270  
   270echo '<font color="#ffffff">ok</font>'; 
  271271                $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
  272                 $this->_smarty->compile_dir .= "/$template_name"; 
   272                $this->_smarty->compile_dir  = COMPILE_DIR . "/$template_name"; 
  273273            } 
  274274        } 
   
  308308                (file_exists($template_dir . $tpl_mainpage) || file_exists($tpl_mainpage)) 
  309309                && file_exists($template_dir . $template)) { 
  310  
   310echo 'ok'; 
  311311                $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
  312                 $this->_smarty->compile_dir .= "/$template_name"; 
   312                $this->_smarty->compile_dir  = COMPILE_DIR . "/$template_name"; 
  313313            } 
  314314        } 
 • branches/feature-templates/html/admin/design/template.php

  r15803 r15812  
  4949 
  5050    if ($template_code == 'default') { 
  51         $objPage->tpl_onload="alert('½é´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ØÌᤷ¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
   51        lfRegisterTemplate(''); 
   52        $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
  5253        break; 
  5354    } 
   
  5960    lfChangeTemplate($template_code); 
  6061 
   62    // XXX ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¯¥ê¥¢½èÍý¤ò¹Ô¤¦ 
  6163    $objView->_smarty->clear_compiled_tpl(); 
  6264 
 • branches/feature-templates/html/install/index.php

  r15056 r15812  
  1111 
  1212class LC_Page { 
  13     function LC_Page() { 
  14         $this->arrDB_TYPE = array( 
  15             'pgsql' => 'PostgreSQL', 
  16             'mysql' => 'MySQL'   
  17         ); 
  18         $this->arrDB_PORT = array( 
  19             'pgsql' => '', 
  20             'mysql' => ''    
  21         ); 
  22     } 
   13    function LC_Page() { 
   14        $this->arrDB_TYPE = array( 
   15            'pgsql' => 'PostgreSQL', 
   16            'mysql' => 'MySQL' 
   17        ); 
   18        $this->arrDB_PORT = array( 
   19            'pgsql' => '', 
   20            'mysql' => '' 
   21        ); 
   22    } 
  2323} 
  2424 
   
  3030 
  3131if($mode != '777') { 
  32     sfErrorHeader($temp_dir . "¤Ë¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£", true); 
  33     exit; 
   32    sfErrorHeader($temp_dir . "¤Ë¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£", true); 
   33    exit; 
  3434} 
  3535 
   
  5050// ¤è¤¦¤³¤½ 
  5151case 'welcome': 
  52     //$objPage = lfDispAgreement($objPage); 
  53     $objPage = lfDispStep0($objPage); 
  54     //$objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');"; 
  55     break; 
   52    //$objPage = lfDispAgreement($objPage); 
   53    $objPage = lfDispStep0($objPage); 
   54    //$objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');"; 
   55    break; 
  5656 
  5757/* ¸½ºßÊÝαÃæ 
   
  5959// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ÎƱ°Õ 
  6060case 'agreement': 
  61     $objPage = lfDispStep0($objPage); 
  62     break; 
  63 */   
  64      
   61    $objPage = lfDispStep0($objPage); 
   62    break; 
   63*/ 
   64 
  6565// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  6666case 'step0': 
  67     $objPage = lfDispStep0_1($objPage); 
  68     break;   
   67    $objPage = lfDispStep0_1($objPage); 
   68    break; 
  6969// ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼ 
  7070case 'step0_1': 
  71     $objPage = lfDispStep1($objPage); 
  72     break;   
   71    $objPage = lfDispStep1($objPage); 
   72    break; 
  7373// WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê 
  7474case 'step1': 
  75     //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  76     $objPage->arrErr = lfCheckWEBError($objWebParam); 
  77     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  78         $objPage = lfDispStep2($objPage); 
  79     } else { 
  80         $objPage = lfDispStep1($objPage); 
  81     } 
  82     break; 
   75    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   76    $objPage->arrErr = lfCheckWEBError($objWebParam); 
   77    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   78        $objPage = lfDispStep2($objPage); 
   79    } else { 
   80        $objPage = lfDispStep1($objPage); 
   81    } 
   82    break; 
  8383// ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀßÄê 
  8484case 'step2': 
  85     //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  86     $objPage->arrErr = lfCheckDBError($objDBParam); 
  87     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  88         $objPage = lfDispStep3($objPage); 
  89     } else { 
  90         $objPage = lfDispStep2($objPage); 
  91     } 
  92     break; 
   85    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   86    $objPage->arrErr = lfCheckDBError($objDBParam); 
   87    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   88        $objPage = lfDispStep3($objPage); 
   89    } else { 
   90        $objPage = lfDispStep2($objPage); 
   91    } 
   92    break; 
  9393// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ® 
  9494case 'step3': 
  95     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  96     $arrRet =  $objDBParam->getHashArray(); 
  97     $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name']; 
  98      
  99     /* 
  100         lfAddTable¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Åù¤ÇÄɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  101         ¡Ê£Ä£Â¹½À®¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤Î¤¿¤á¥¹¥­¥Ã¥×»þ¤â¶¯À©¡Ë 
  102     */ 
  103     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£ 
  104     $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_session", $dsn);         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  105     $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);          // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  106     $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_campaign_order", $dsn);  // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  107     $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  108     $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);   // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  109     $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_site_control", $dsn);    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  110     $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_trackback", $dsn);   // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  111     $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_blayn", $dsn);   // ¥Ö¥ì¥¤¥óIP´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë    
  112      
  113     // ¥«¥é¥à¤òÄɲà
  114     lfAddColumn($dsn); 
  115  
  116     // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲà
  117     lfAddData($dsn); 
  118      
  119     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  120         // ¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡²èÌ̤ØÁ«°Ü 
  121         $skip = $_POST["db_skip"]; 
  122         if ($skip == "on") { 
  123             // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À® 
  124             lfMakeConfigFile(); 
  125             $objPage = lfDispComplete($objPage); 
  126             //$objPage = lfDispStep4($objPage); 
  127             break; 
  128         } 
  129     } 
  130      
  131     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ® 
  132     $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_table_".$arrRet['db_type'].".sql", $dsn);  
  133     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  134         $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  135     } else { 
  136         $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";         
  137     } 
  138  
  139     // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ® 
  140     if(count($objPage->arrErr) == 0 and $arrRet['db_type'] == 'pgsql') { 
  141         // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ® 
  142         $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_view.sql", $dsn);  
  143         if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  144             $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  145         } else { 
  146             $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
  147         } 
  148     }    
  149      
  150     // ½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
  151     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  152         $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/insert_data.sql", $dsn);  
  153          
  154         if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  155             $objPage->tpl_message.="¡û¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  156         } else { 
  157             $objPage->tpl_message.="¡ß¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
  158         } 
  159     }    
  160      
  161     // ¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß 
  162     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  163         $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/column_comment.sql", $dsn);  
  164         if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  165             $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  166         } else { 
  167             $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";         
  168         } 
  169     }    
  170      
  171     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß 
  172     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  173         $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/table_comment.sql", $dsn);  
  174         if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  175             $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  176         } else { 
  177             $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
  178         } 
  179     } 
  180  
  181     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  182         // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À® 
  183         lfMakeConfigFile(); 
  184         $objPage = lfDispStep3($objPage); 
  185         $objPage->tpl_mode = 'step4'; 
  186     } else { 
  187         $objPage = lfDispStep3($objPage); 
  188     } 
  189     break; 
   95    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   96    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray(); 
   97    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name']; 
   98 
   99    /* 
   100        lfAddTable¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Åù¤ÇÄɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
   101        ¡Ê£Ä£Â¹½À®¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤Î¤¿¤á¥¹¥­¥Ã¥×»þ¤â¶¯À©¡Ë 
   102    */ 
   103    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£ 
   104    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_session", $dsn);         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   105    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);          // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   106    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_campaign_order", $dsn);  // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   107    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   108    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);   // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   109    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_site_control", $dsn);    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   110    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_trackback", $dsn);   // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   111    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_blayn", $dsn);   // ¥Ö¥ì¥¤¥óIP´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   112 
   113    // ¥«¥é¥à¤òÄɲà
   114    lfAddColumn($dsn); 
   115 
   116    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲà
   117    lfAddData($dsn); 
   118 
   119    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   120        // ¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡²èÌ̤ØÁ«°Ü 
   121        $skip = $_POST["db_skip"]; 
   122        if ($skip == "on") { 
   123            // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À® 
   124            lfMakeConfigFile(); 
   125            $objPage = lfDispComplete($objPage); 
   126            //$objPage = lfDispStep4($objPage); 
   127            break; 
   128        } 
   129    } 
   130 
   131    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ® 
   132    $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_table_".$arrRet['db_type'].".sql", $dsn); 
   133    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   134        $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   135    } else { 
   136        $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   137    } 
   138 
   139    // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ® 
   140    if(count($objPage->arrErr) == 0 and $arrRet['db_type'] == 'pgsql') { 
   141        // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ® 
   142        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_view.sql", $dsn); 
   143        if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   144            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   145        } else { 
   146            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   147        } 
   148    } 
   149 
   150    // ½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   151    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   152        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/insert_data.sql", $dsn); 
   153 
   154        if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   155            $objPage->tpl_message.="¡û¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   156        } else { 
   157            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   158        } 
   159    } 
   160 
   161    // ¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß 
   162    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   163        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/column_comment.sql", $dsn); 
   164        if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   165            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   166        } else { 
   167            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   168        } 
   169    } 
   170 
   171    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß 
   172    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   173        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/table_comment.sql", $dsn); 
   174        if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   175            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   176        } else { 
   177            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   178        } 
   179    } 
   180 
   181    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   182        // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À® 
   183        lfMakeConfigFile(); 
   184        $objPage = lfDispStep3($objPage); 
   185        $objPage->tpl_mode = 'step4'; 
   186    } else { 
   187        $objPage = lfDispStep3($objPage); 
   188    } 
   189    break; 
  190190case 'step4': 
  191     $objPage = lfDispStep4($objPage); 
  192     break; 
  193      
   191    $objPage = lfDispStep4($objPage); 
   192    break; 
   193 
  194194// ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÎàºï½ü 
  195195case 'drop': 
  196     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  197     $arrRet =  $objDBParam->getHashArray(); 
  198     $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name']; 
  199      
  200     // Äɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  201     lfDropTable("dtb_module", $dsn); 
  202     lfDropTable("dtb_session", $dsn); 
  203     lfDropTable("dtb_campaign_order", $dsn); 
  204     lfDropTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn); 
  205     lfDropTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn); 
  206     lfDropTable("dtb_site_control", $dsn); 
  207     lfDropTable("dtb_trackback", $dsn); 
   196    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   197    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray(); 
   198    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name']; 
   199 
   200    // Äɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   201    lfDropTable("dtb_module", $dsn); 
   202    lfDropTable("dtb_session", $dsn); 
   203    lfDropTable("dtb_campaign_order", $dsn); 
   204    lfDropTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn); 
   205    lfDropTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn); 
   206    lfDropTable("dtb_site_control", $dsn); 
   207    lfDropTable("dtb_trackback", $dsn); 
  208208    lfDropTable("dtb_blayn", $dsn); 
  209              
  210     if ($arrRet['db_type'] == 'pgsql'){ 
  211         // ¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü 
  212         $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_view.sql", $dsn, false);  
  213         if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  214             $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  215         } else { 
  216             $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
  217         } 
  218     } 
  219  
  220     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü 
  221     if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  222         $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_table.sql", $dsn, false);  
  223         if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  224             $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  225         } else { 
  226             $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";         
  227         } 
  228     } 
  229     $objPage = lfDispStep3($objPage); 
  230     break; 
   209 
   210    if ($arrRet['db_type'] == 'pgsql'){ 
   211        // ¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü 
   212        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_view.sql", $dsn, false); 
   213        if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   214            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   215        } else { 
   216            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   217        } 
   218    } 
   219 
   220    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü 
   221    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   222        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_table.sql", $dsn, false); 
   223        if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   224            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   225        } else { 
   226            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   227        } 
   228    } 
   229    $objPage = lfDispStep3($objPage); 
   230    break; 
  231231// ´°Î»²èÌÌ 
  232232case 'complete': 
  233     // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß 
  234     $arrRet =  $objDBParam->getHashArray(); 
  235      
  236     $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name']; 
  237     $sqlval['shop_name'] = $objWebParam->getValue('shop_name'); 
  238     $sqlval['email01'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
  239     $sqlval['email02'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
  240     $sqlval['email03'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
  241     $sqlval['email04'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
  242     $sqlval['email05'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
  243     $sqlval['top_tpl'] = "default1"; 
  244     $sqlval['product_tpl'] = "default1"; 
  245     $sqlval['detail_tpl'] = "default1"; 
  246     $sqlval['mypage_tpl'] = "default1"; 
  247     $objQuery = new SC_Query($dsn); 
  248     $cnt = $objQuery->count("dtb_baseinfo"); 
  249     if($cnt > 0) { 
  250         $objQuery->update("dtb_baseinfo", $sqlval); 
  251     } else {         
  252         $objQuery->insert("dtb_baseinfo", $sqlval);      
  253     } 
  254  
  255     // ´ÉÍý¼ÔÅÐÏ¿ 
  256     $login_id = $objWebParam->getValue('login_id'); 
  257     $login_pass = sha1($objWebParam->getValue('login_pass') . ":" . AUTH_MAGIC); 
  258      
  259     $sql = "DELETE FROM dtb_member WHERE login_id = ?"; 
  260     $objQuery->query($sql, array($login_id));    
  261  
  262     $sql = "INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, rank, create_date, update_date) 
  263             VALUES ('´ÉÍý¼Ô',?,?,0,0,1,0,1, now(), now());"; 
  264      
  265     $objQuery->query($sql, array($login_id, $login_pass));       
  266      
  267     global $GLOBAL_ERR; 
  268     $GLOBAL_ERR = ""; 
  269     $objPage = lfDispComplete($objPage); 
  270      
  271     // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òÁ÷¿® 
  272     $req = new HTTP_Request("http://www.ec-cube.net/mall/use_site.php"); 
  273     $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
  274      
  275     $arrSendData = array(); 
  276     foreach($_POST as $key => $val){ 
  277         if (ereg("^senddata_*", $key)){ 
  278             $arrSendDataTmp = array(str_replace("senddata_", "", $key) => $val); 
  279             $arrSendData = array_merge($arrSendData, $arrSendDataTmp); 
  280         } 
  281     } 
  282      
  283     $req->addPostDataArray($arrSendData); 
  284      
  285     if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
  286         $response1 = $req->getResponseBody(); 
  287     } else { 
  288         $response1 = ""; 
  289     } 
  290     $req->clearPostData(); 
  291      
  292     break; 
   233    // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß 
   234    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray(); 
   235 
   236    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name']; 
   237    $sqlval['shop_name'] = $objWebParam->getValue('shop_name'); 
   238    $sqlval['email01'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
   239    $sqlval['email02'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
   240    $sqlval['email03'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
   241    $sqlval['email04'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
   242    $sqlval['email05'] = $objWebParam->getValue('admin_mail'); 
   243    $sqlval['top_tpl'] = "default1"; 
   244    $sqlval['product_tpl'] = "default1"; 
   245    $sqlval['detail_tpl'] = "default1"; 
   246    $sqlval['mypage_tpl'] = "default1"; 
   247    $objQuery = new SC_Query($dsn); 
   248    $cnt = $objQuery->count("dtb_baseinfo"); 
   249    if($cnt > 0) { 
   250        $objQuery->update("dtb_baseinfo", $sqlval); 
   251    } else { 
   252        $objQuery->insert("dtb_baseinfo", $sqlval); 
   253    } 
   254 
   255    // ´ÉÍý¼ÔÅÐÏ¿ 
   256    $login_id = $objWebParam->getValue('login_id'); 
   257    $login_pass = sha1($objWebParam->getValue('login_pass') . ":" . AUTH_MAGIC); 
   258 
   259    $sql = "DELETE FROM dtb_member WHERE login_id = ?"; 
   260    $objQuery->query($sql, array($login_id)); 
   261 
   262    $sql = "INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, rank, create_date, update_date) 
   263            VALUES ('´ÉÍý¼Ô',?,?,0,0,1,0,1, now(), now());"; 
   264 
   265    $objQuery->query($sql, array($login_id, $login_pass)); 
   266 
   267    global $GLOBAL_ERR; 
   268    $GLOBAL_ERR = ""; 
   269    $objPage = lfDispComplete($objPage); 
   270 
   271    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òÁ÷¿® 
   272    $req = new HTTP_Request("http://www.ec-cube.net/mall/use_site.php"); 
   273    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
   274 
   275    $arrSendData = array(); 
   276    foreach($_POST as $key => $val){ 
   277        if (ereg("^senddata_*", $key)){ 
   278            $arrSendDataTmp = array(str_replace("senddata_", "", $key) => $val); 
   279            $arrSendData = array_merge($arrSendData, $arrSendDataTmp); 
   280        } 
   281    } 
   282 
   283    $req->addPostDataArray($arrSendData); 
   284 
   285    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
   286        $response1 = $req->getResponseBody(); 
   287    } else { 
   288        $response1 = ""; 
   289    } 
   290    $req->clearPostData(); 
   291 
   292    break; 
  293293case 'return_step0': 
  294     $objPage = lfDispStep0($objPage); 
  295     break;   
   294    $objPage = lfDispStep0($objPage); 
   295    break; 
  296296case 'return_step1': 
  297     $objPage = lfDispStep1($objPage); 
  298     break; 
   297    $objPage = lfDispStep1($objPage); 
   298    break; 
  299299case 'return_step2': 
  300     $objPage = lfDispStep2($objPage); 
  301     break; 
   300    $objPage = lfDispStep2($objPage); 
   301    break; 
  302302case 'return_step3': 
  303     $objPage = lfDispStep3($objPage); 
  304     break; 
   303    $objPage = lfDispStep3($objPage); 
   304    break; 
  305305case 'return_agreement': 
  306     $objPage = lfDispAgreement($objPage); 
  307     $objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');"; 
  308     break; 
   306    $objPage = lfDispAgreement($objPage); 
   307    $objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');"; 
   308    break; 
  309309case 'return_welcome': 
  310310default: 
  311     $objPage = lfDispWelcome($objPage); 
  312     break; 
   311    $objPage = lfDispWelcome($objPage); 
   312    break; 
  313313} 
  314314 
   
  323323// ¤è¤¦¤³¤½²èÌ̤Îɽ¼¨ 
  324324function lfDispWelcome($objPage) { 
  325     global $objWebParam; 
  326     global $objDBParam; 
  327     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  328     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  329     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  330     $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
  331     $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
  332     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
  333     $objPage->tpl_mainpage = 'welcome.tpl'; 
  334     $objPage->tpl_mode = 'welcome'; 
  335     return $objPage; 
   325    global $objWebParam; 
   326    global $objDBParam; 
   327    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   328    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   329    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   330    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
   331    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
   332    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   333    $objPage->tpl_mainpage = 'welcome.tpl'; 
   334    $objPage->tpl_mode = 'welcome'; 
   335    return $objPage; 
  336336} 
  337337 
  338338// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤Îɽ¼¨ 
  339339function lfDispAgreement($objPage) { 
  340     global $objWebParam; 
  341     global $objDBParam; 
  342     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  343     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  344     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  345     $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
  346     $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
  347     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];  
  348     $objPage->tpl_mainpage = 'agreement.tpl'; 
  349     $objPage->tpl_mode = 'agreement'; 
  350     return $objPage; 
  351 } 
  352  
  353 // STEP0²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯)  
   340    global $objWebParam; 
   341    global $objDBParam; 
   342    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   343    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   344    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   345    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
   346    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
   347    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   348    $objPage->tpl_mainpage = 'agreement.tpl'; 
   349    $objPage->tpl_mode = 'agreement'; 
   350    return $objPage; 
   351} 
   352 
   353// STEP0²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯) 
  354354function lfDispStep0($objPage) { 
  355     global $objWebParam; 
  356     global $objDBParam; 
  357     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  358     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  359     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  360     $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
  361     $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
  362     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
  363     $objPage->tpl_mainpage = 'step0.tpl'; 
  364     $objPage->tpl_mode = 'step0'; 
  365      
  366     // ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ñ¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
  367     $arrWriteFile = array( 
  368         ".." . HTML2DATA_DIR . "install.php", 
  369         "../user_data", 
  370         "../cp", 
  371         "../upload", 
  372         ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c", 
  373         ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads", 
  374         ".." . HTML2DATA_DIR . "logs" 
  375     ); 
  376      
  377     $mess = ""; 
  378     $err_file = false; 
  379     foreach($arrWriteFile as $val) { 
  380         if(file_exists($val)) { 
  381             $mode = lfGetFileMode($val); 
  382             $real_path = realpath($val); 
  383                          
  384             // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç 
  385             if(is_dir($val)) { 
  386                 if($mode == "777") { 
  387                     $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                     
  388                 } else { 
  389                     $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>"; 
  390                     $err_file = true;                                        
  391                 } 
  392             } else { 
  393                 if($mode == "666") { 
  394                     $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                     
  395                 } else { 
  396                     $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(666)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>"; 
  397                     $err_file = true;                            
  398                 } 
  399             }            
  400         } else { 
  401             $mess.= ">> ¡ß¡§$val ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
  402             $err_file = true; 
  403         } 
  404     } 
  405      
  406     // ¸¢¸Â¥¨¥é¡¼Åù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  407     if(!$err_file) { 
  408         $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/admin"; 
  409         if(!file_exists($path)) { 
  410             mkdir($path); 
  411         } 
  412         $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/mobile"; 
  413         if(!file_exists($path)) { 
  414             mkdir($path);  
  415         } 
  416         $path = "../upload/temp_template"; 
  417         if(!file_exists($path)) { 
  418             mkdir($path); 
  419         }        
  420         $path = "../upload/save_image"; 
  421         if(!file_exists($path)) { 
  422             mkdir($path); 
  423         } 
  424         $path = "../upload/temp_image"; 
  425         if(!file_exists($path)) { 
  426             mkdir($path); 
  427         } 
  428         $path = "../upload/graph_image"; 
  429         if(!file_exists($path)) { 
  430             mkdir($path); 
  431         } 
   355    global $objWebParam; 
   356    global $objDBParam; 
   357    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   358    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   359    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   360    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
   361    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
   362    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   363    $objPage->tpl_mainpage = 'step0.tpl'; 
   364    $objPage->tpl_mode = 'step0'; 
   365 
   366    // ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ñ¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
   367    $arrWriteFile = array( 
   368        ".." . HTML2DATA_DIR . "install.php", 
   369        "../user_data", 
   370        "../cp", 
   371        "../upload", 
   372        ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c", 
   373        ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads", 
   374        ".." . HTML2DATA_DIR . "logs" 
   375    ); 
   376 
   377    $mess = ""; 
   378    $err_file = false; 
   379    foreach($arrWriteFile as $val) { 
   380        if(file_exists($val)) { 
   381            $mode = lfGetFileMode($val); 
   382            $real_path = realpath($val); 
   383 
   384            // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç 
   385            if(is_dir($val)) { 
   386                if($mode == "777") { 
   387                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>"; 
   388                } else { 
   389                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>"; 
   390                    $err_file = true; 
   391                } 
   392            } else { 
   393                if($mode == "666") { 
   394                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>"; 
   395                } else { 
   396                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(666)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>"; 
   397                    $err_file = true; 
   398                } 
   399            } 
   400        } else { 
   401            $mess.= ">> ¡ß¡§$val ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
   402            $err_file = true; 
   403        } 
   404    } 
   405 
   406    // ¸¢¸Â¥¨¥é¡¼Åù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   407    if(!$err_file) { 
   408        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/admin"; 
   409        if(!file_exists($path)) { 
   410            mkdir($path); 
   411        } 
   412        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/mobile"; 
   413        if(!file_exists($path)) { 
   414            mkdir($path); 
   415        } 
   416        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/default1"; 
   417        if(!file_exists($path)) { 
   418            mkdir($path); 
   419        } 
   420        $path = "../upload/temp_template"; 
   421        if(!file_exists($path)) { 
   422            mkdir($path); 
   423        } 
   424        $path = "../upload/save_image"; 
   425        if(!file_exists($path)) { 
   426            mkdir($path); 
   427        } 
   428        $path = "../upload/temp_image"; 
   429        if(!file_exists($path)) { 
   430            mkdir($path); 
   431        } 
   432        $path = "../upload/graph_image"; 
   433        if(!file_exists($path)) { 
   434            mkdir($path); 
   435        } 
  432436        $path = "../upload/mobile_image"; 
  433         if(!file_exists($path)) { 
  434             mkdir($path); 
  435         } 
  436         $path = "../upload/csv"; 
  437         if(!file_exists($path)) { 
  438             mkdir($path); 
  439         } 
  440         $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads/module"; 
  441         if(!file_exists($path)) { 
  442             mkdir($path); 
  443         } 
  444         $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads/update"; 
  445         if(!file_exists($path)) { 
  446             mkdir($path); 
  447         }        
  448     } 
  449      
  450     $objPage->mess = $mess; 
  451     $objPage->err_file = $err_file; 
  452  
  453     return $objPage; 
  454 } 
  455  
  456 // STEP0_1²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)  
   437        if(!file_exists($path)) { 
   438            mkdir($path); 
   439        } 
   440        $path = "../upload/csv"; 
   441        if(!file_exists($path)) { 
   442            mkdir($path); 
   443        } 
   444        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads/module"; 
   445        if(!file_exists($path)) { 
   446            mkdir($path); 
   447        } 
   448        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads/update"; 
   449        if(!file_exists($path)) { 
   450            mkdir($path); 
   451        } 
   452    } 
   453 
   454    $objPage->mess = $mess; 
   455    $objPage->err_file = $err_file; 
   456 
   457    return $objPage; 
   458} 
   459 
   460// STEP0_1²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼) 
  457461function lfDispStep0_1($objPage) { 
  458     global $objWebParam; 
  459     global $objDBParam; 
  460     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  461     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  462     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  463     $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
  464     $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
  465     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
  466     $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl'; 
  467     $objPage->tpl_mode = 'step0_1'; 
  468     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼ 
  469     $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess); 
  470     $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);  
  471     return $objPage; 
  472 } 
  473  
  474 // STEP0_2²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)  
   462    global $objWebParam; 
   463    global $objDBParam; 
   464    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   465    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   466    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   467    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
   468    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
   469    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   470    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl'; 
   471    $objPage->tpl_mode = 'step0_1'; 
   472    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼ 
   473    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess); 
   474    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess); 
   475    return $objPage; 
   476} 
   477 
   478// STEP0_2²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼) 
  475479function lfDispStep0_2($objPage) { 
  476     global $objWebParam; 
  477     global $objDBParam; 
  478     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  479     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  480     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  481     $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
  482     $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
  483     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
  484     $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl'; 
  485     $objPage->tpl_mode = 'step0_1'; 
  486     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼ 
  487     $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess); 
  488     $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);  
  489     return $objPage; 
   480    global $objWebParam; 
   481    global $objDBParam; 
   482    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   483    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   484    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   485    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
   486    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
   487    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   488    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl'; 
   489    $objPage->tpl_mode = 'step0_1'; 
   490    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼ 
   491    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess); 
   492    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess); 
   493    return $objPage; 
  490494} 
  491495 
  492496function lfGetFileMode($path) { 
  493     $mode = substr(sprintf('%o', fileperms($path)), -3); 
  494     return $mode; 
   497    $mode = substr(sprintf('%o', fileperms($path)), -3); 
   498    return $mode; 
  495499} 
  496500 
  497501// STEP1²èÌ̤Îɽ¼¨ 
  498502function lfDispStep1($objPage) { 
  499     global $objDBParam; 
  500     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  501     $objPage->arrHidden = $objDBParam->getHashArray(); 
  502     $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
  503     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
  504     $objPage->tpl_mainpage = 'step1.tpl'; 
  505     $objPage->tpl_mode = 'step1'; 
  506     return $objPage; 
   503    global $objDBParam; 
   504    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   505    $objPage->arrHidden = $objDBParam->getHashArray(); 
   506    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
   507    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   508    $objPage->tpl_mainpage = 'step1.tpl'; 
   509    $objPage->tpl_mode = 'step1'; 
   510    return $objPage; 
  507511} 
  508512 
  509513// STEP2²èÌ̤Îɽ¼¨ 
  510514function lfDispStep2($objPage) { 
  511     global $objWebParam; 
  512     global $objDBParam; 
  513     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  514     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  515     $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
  516     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
  517     $objPage->tpl_mainpage = 'step2.tpl'; 
  518     $objPage->tpl_mode = 'step2'; 
  519     return $objPage; 
   515    global $objWebParam; 
   516    global $objDBParam; 
   517    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   518    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   519    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
   520    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   521    $objPage->tpl_mainpage = 'step2.tpl'; 
   522    $objPage->tpl_mode = 'step2'; 
   523    return $objPage; 
  520524} 
  521525 
  522526// STEP3²èÌ̤Îɽ¼¨ 
  523527function lfDispStep3($objPage) { 
  524     global $objWebParam; 
  525     global $objDBParam; 
  526     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  527     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  528     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  529     $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
  530     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
  531     $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip']; 
  532     $objPage->tpl_mainpage = 'step3.tpl'; 
  533     $objPage->tpl_mode = 'step3'; 
  534     return $objPage; 
   528    global $objWebParam; 
   529    global $objDBParam; 
   530    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   531    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   532    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   533    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
   534    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   535    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip']; 
   536    $objPage->tpl_mainpage = 'step3.tpl'; 
   537    $objPage->tpl_mode = 'step3'; 
   538    return $objPage; 
  535539} 
  536540 
  537541// STEP4²èÌ̤Îɽ¼¨ 
  538542function lfDispStep4($objPage) { 
  539     global $objWebParam; 
  540     global $objDBParam; 
  541     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  542     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  543     $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
  544     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  545     $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
  546      
  547     $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url'); 
  548     // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
  549     if (!ereg("/$", $normal_url)) $normal_url = $normal_url . "/"; 
  550  
  551     $arrDbParam = $objDBParam->getHashArray(); 
  552     $dsn = $arrDbParam['db_type']."://".$arrDbParam['db_user'].":".$arrDbParam['db_password']."@".$arrDbParam['db_server'].":".$arrDbParam['db_port']."/".$arrDbParam['db_name']; 
  553  
  554     $objPage->tpl_site_url = $normal_url; 
  555     $objPage->tpl_shop_name = $objWebParam->getValue('shop_name'); 
  556     $objPage->tpl_cube_ver = ECCUBE_VERSION; 
  557     $objPage->tpl_php_ver = phpversion(); 
  558     $objPage->tpl_db_ver = sfGetDBVersion($dsn); 
  559     $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip']; 
  560     $objPage->tpl_mainpage = 'step4.tpl'; 
  561     $objPage->tpl_mode = 'complete'; 
  562     return $objPage; 
   543    global $objWebParam; 
   544    global $objDBParam; 
   545    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   546    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   547    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
   548    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   549    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement']; 
   550 
   551    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url'); 
   552    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
   553    if (!ereg("/$", $normal_url)) $normal_url = $normal_url . "/"; 
   554 
   555    $arrDbParam = $objDBParam->getHashArray(); 
   556    $dsn = $arrDbParam['db_type']."://".$arrDbParam['db_user'].":".$arrDbParam['db_password']."@".$arrDbParam['db_server'].":".$arrDbParam['db_port']."/".$arrDbParam['db_name']; 
   557 
   558    $objPage->tpl_site_url = $normal_url; 
   559    $objPage->tpl_shop_name = $objWebParam->getValue('shop_name'); 
   560    $objPage->tpl_cube_ver = ECCUBE_VERSION; 
   561    $objPage->tpl_php_ver = phpversion(); 
   562    $objPage->tpl_db_ver = sfGetDBVersion($dsn); 
   563    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip']; 
   564    $objPage->tpl_mainpage = 'step4.tpl'; 
   565    $objPage->tpl_mode = 'complete'; 
   566    return $objPage; 
  563567} 
  564568 
  565569// ´°Î»²èÌ̤Îɽ¼¨ 
  566570function lfDispComplete($objPage) { 
  567     global $objWebParam; 
  568     global $objDBParam; 
  569     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  570     $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
  571     // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
  572     $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
  573     $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
  574     $objPage->tpl_mainpage = 'complete.tpl'; 
  575     $objPage->tpl_mode = 'complete'; 
  576      
  577     $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url'); 
  578     // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
  579     if (!ereg("/$", $secure_url)) { 
  580         $secure_url = $secure_url . "/"; 
  581     } 
  582     $objPage->tpl_sslurl = $secure_url;      
  583     return $objPage; 
   571    global $objWebParam; 
   572    global $objDBParam; 
   573    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   574    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray(); 
   575    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý 
   576    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray()); 
   577    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip']; 
   578    $objPage->tpl_mainpage = 'complete.tpl'; 
   579    $objPage->tpl_mode = 'complete'; 
   580 
   581    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url'); 
   582    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
   583    if (!ereg("/$", $secure_url)) { 
   584        $secure_url = $secure_url . "/"; 
   585    } 
   586    $objPage->tpl_sslurl = $secure_url; 
   587    return $objPage; 
  584588} 
  585589 
  586590// WEB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
  587591function lfInitWebParam($objWebParam) { 
  588      
  589     if(defined('HTML_PATH')) { 
  590         $install_dir = HTML_PATH; 
  591     } else { 
  592         $install_dir = realpath(dirname( __FILE__) . "/../") . "/"; 
  593     } 
  594      
  595     if(defined('SITE_URL')) { 
  596         $normal_url = SITE_URL; 
  597     } else { 
  598         $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']); 
  599         $normal_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir; 
  600     } 
  601      
  602     if(defined('SSL_URL')) { 
  603         $secure_url = SSL_URL; 
  604     } else { 
  605         $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']); 
  606         $secure_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir; 
  607     } 
  608  
  609     // Ź̾¡¢´ÉÍý¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£(ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ) 
  610     if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  611         $ret = sfTabaleExists("dtb_baseinfo", DEFAULT_DSN); 
  612         if($ret) { 
  613             $objQuery = new SC_Query(); 
  614             $arrRet = $objQuery->select("shop_name, email01", "dtb_baseinfo"); 
  615             $shop_name = $arrRet[0]['shop_name']; 
  616             $admin_mail = $arrRet[0]['email01']; 
  617         } 
  618     } 
  619  
  620     $objWebParam->addParam("Ź̾", "shop_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $shop_name); 
  621     $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "admin_mail", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EMAIL_CHECK","EMAIL_CHAR_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $admin_mail); 
  622     $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID", "login_id", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK")); 
  623     $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK")); 
  624     $objWebParam->addParam("¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê", "install_dir", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $install_dir); 
  625     $objWebParam->addParam("URL(Ä̾ï)", "normal_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $normal_url); 
  626     $objWebParam->addParam("URL(¥»¥­¥å¥¢)", "secure_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $secure_url); 
  627     $objWebParam->addParam("¥É¥á¥¤¥ó", "domain", MTEXT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"));  
  628      
  629     return $objWebParam; 
   592 
   593    if(defined('HTML_PATH')) { 
   594        $install_dir = HTML_PATH; 
   595    } else { 
   596        $install_dir = realpath(dirname( __FILE__) . "/../") . "/"; 
   597    } 
   598 
   599    if(defined('SITE_URL')) { 
   600        $normal_url = SITE_URL; 
   601    } else { 
   602        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']); 
   603        $normal_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir; 
   604    } 
   605 
   606    if(defined('SSL_URL')) { 
   607        $secure_url = SSL_URL; 
   608    } else { 
   609        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']); 
   610        $secure_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir; 
   611    } 
   612 
   613    // Ź̾¡¢´ÉÍý¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£(ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ) 
   614    if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   615        $ret = sfTabaleExists("dtb_baseinfo", DEFAULT_DSN); 
   616        if($ret) { 
   617            $objQuery = new SC_Query(); 
   618            $arrRet = $objQuery->select("shop_name, email01", "dtb_baseinfo"); 
   619            $shop_name = $arrRet[0]['shop_name']; 
   620            $admin_mail = $arrRet[0]['email01']; 
   621        } 
   622    } 
   623 
   624    $objWebParam->addParam("Ź̾", "shop_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $shop_name); 
   625    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "admin_mail", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EMAIL_CHECK","EMAIL_CHAR_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $admin_mail); 
   626    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID", "login_id", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK")); 
   627    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK")); 
   628    $objWebParam->addParam("¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê", "install_dir", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $install_dir); 
   629    $objWebParam->addParam("URL(Ä̾ï)", "normal_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $normal_url); 
   630    $objWebParam->addParam("URL(¥»¥­¥å¥¢)", "secure_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $secure_url); 
   631    $objWebParam->addParam("¥É¥á¥¤¥ó", "domain", MTEXT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK")); 
   632 
   633    return $objWebParam; 
  630634} 
  631635 
  632636// DB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
  633637function lfInitDBParam($objDBParam) { 
  634          
  635     if(defined('DB_SERVER')) { 
  636         $db_server = DB_SERVER; 
  637     } else { 
  638         $db_server = "127.0.0.1"; 
  639     } 
  640      
  641     if(defined('DB_TYPE')) { 
  642         $db_type = DB_TYPE; 
  643     } else { 
  644         $db_type = ""; 
  645     } 
  646      
  647     if(defined('DB_PORT')) { 
  648         $db_port = DB_PORT; 
  649     } else { 
  650         $db_port = ""; 
  651     } 
  652          
  653     if(defined('DB_NAME')) { 
  654         $db_name = DB_NAME; 
  655     } else { 
  656         $db_name = "eccube_db"; 
  657     } 
  658          
  659     if(defined('DB_USER')) { 
  660         $db_user = DB_USER; 
  661     } else { 
  662         $db_user = "eccube_db_user";                 
  663     } 
  664              
  665     $objDBParam->addParam("DB¤Î¼ïÎà", "db_type", INT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_type); 
  666     $objDBParam->addParam("DB¥µ¡¼¥Ð", "db_server", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_server); 
  667     $objDBParam->addParam("DB¥Ý¡¼¥È", "db_port", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"), $db_port); 
  668     $objDBParam->addParam("DB̾", "db_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_name); 
  669     $objDBParam->addParam("DB¥æ¡¼¥¶", "db_user", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_user); 
  670     $objDBParam->addParam("DB¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "db_password", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));    
  671          
  672     return $objDBParam; 
   638 
   639    if(defined('DB_SERVER')) { 
   640        $db_server = DB_SERVER; 
   641    } else { 
   642        $db_server = "127.0.0.1"; 
   643    } 
   644 
   645    if(defined('DB_TYPE')) { 
   646        $db_type = DB_TYPE; 
   647    } else { 
   648        $db_type = ""; 
   649    } 
   650 
   651    if(defined('DB_PORT')) { 
   652        $db_port = DB_PORT; 
   653    } else { 
   654        $db_port = ""; 
   655    } 
   656 
   657    if(defined('DB_NAME')) { 
   658        $db_name = DB_NAME; 
   659    } else { 
   660        $db_name = "eccube_db"; 
   661    } 
   662 
   663    if(defined('DB_USER')) { 
   664        $db_user = DB_USER; 
   665    } else { 
   666        $db_user = "eccube_db_user"; 
   667    } 
   668 
   669    $objDBParam->addParam("DB¤Î¼ïÎà", "db_type", INT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_type); 
   670    $objDBParam->addParam("DB¥µ¡¼¥Ð", "db_server", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_server); 
   671    $objDBParam->addParam("DB¥Ý¡¼¥È", "db_port", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"), $db_port); 
   672    $objDBParam->addParam("DB̾", "db_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_name); 
   673    $objDBParam->addParam("DB¥æ¡¼¥¶", "db_user", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_user); 
   674    $objDBParam->addParam("DB¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "db_password", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
   675 
   676    return $objDBParam; 
  673677} 
  674678 
  675679// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ 
  676680function lfCheckWebError($objFormParam) { 
  677     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  678     $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  679     $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  680     $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  681      
  682     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î¤ß¼èÆÀ¤¹¤ë 
  683     $normal_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['normal_url']); 
  684     $secure_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['secure_url']); 
  685      
  686     if($normal_dir != $secure_dir) { 
  687         $objErr->arrErr['normal_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  688         $objErr->arrErr['secure_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";       
  689     } 
  690      
  691     // ¥í¥°¥¤¥óID¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  692     $objErr->doFunc(array("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID",'login_id',ID_MIN_LEN , ID_MAX_LEN) ,array("NUM_RANGE_CHECK")); 
  693      
  694     // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  695     $objErr->doFunc( array("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É",'login_pass',4 ,15 ) ,array( "NUM_RANGE_CHECK" ) );  
  696      
  697     return $objErr->arrErr; 
   681    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   682    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
   683    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
   684    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
   685 
   686    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î¤ß¼èÆÀ¤¹¤ë 
   687    $normal_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['normal_url']); 
   688    $secure_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['secure_url']); 
   689 
   690    if($normal_dir != $secure_dir) { 
   691        $objErr->arrErr['normal_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   692        $objErr->arrErr['secure_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   693    } 
   694 
   695    // ¥í¥°¥¤¥óID¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   696    $objErr->doFunc(array("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID",'login_id',ID_MIN_LEN , ID_MAX_LEN) ,array("NUM_RANGE_CHECK")); 
   697 
   698    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   699    $objErr->doFunc( array("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É",'login_pass',4 ,15 ) ,array( "NUM_RANGE_CHECK" ) ); 
   700 
   701    return $objErr->arrErr; 
  698702} 
  699703 
  700704// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ 
  701705function lfCheckDBError($objFormParam) { 
  702     global $objPage; 
  703      
  704     // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
  705     $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
  706      
  707     $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  708     $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  709      
  710     if(count($objErr->arrErr) == 0) { 
  711         // Àܳ³Îǧ 
  712         $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name']; 
  713         // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê 
  714         $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG; 
  715         $objDB = DB::connect($dsn, $options); 
  716         // ÀܳÀ®¸ù 
  717         if(!PEAR::isError($objDB)) { 
  718             // ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  719             $objPage->tpl_db_version = sfGetDBVersion($dsn);             
  720         } else { 
  721             $objErr->arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>"; 
  722             // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  723             ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey); 
  724             $objErr->arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>"; 
  725             gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG); 
  726         } 
  727     } 
  728     return $objErr->arrErr; 
   706    global $objPage; 
   707 
   708    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   709    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
   710 
   711    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
   712    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
   713 
   714    if(count($objErr->arrErr) == 0) { 
   715        // Àܳ³Îǧ 
   716        $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name']; 
   717        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê 
   718        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG; 
   719        $objDB = DB::connect($dsn, $options); 
   720        // ÀܳÀ®¸ù 
   721        if(!PEAR::isError($objDB)) { 
   722            // ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   723            $objPage->tpl_db_version = sfGetDBVersion($dsn); 
   724        } else { 
   725            $objErr->arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>"; 
   726            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   727            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey); 
   728            $objErr->arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>"; 
   729            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG); 
   730        } 
   731    } 
   732    return $objErr->arrErr; 
  729733} 
  730734 
  731735// SQLʸ¤Î¼Â¹Ô 
  732736function lfExecuteSQL($filepath, $dsn, $disp_err = true) { 
  733     $arrErr = array(); 
  734      
  735     if(!file_exists($filepath)) { 
  736         $arrErr['all'] = ">> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"; 
  737     } else { 
  738         if($fp = fopen($filepath,"r")) { 
  739             $sql = fread($fp, filesize($filepath)); 
  740             fclose($fp); 
  741         } 
  742         // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê 
  743         $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG; 
  744         $objDB = DB::connect($dsn, $options); 
  745         // Àܳ¥¨¥é¡¼ 
  746         if(!PEAR::isError($objDB)) { 
  747             // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹ 
  748             $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql); 
  749             $sql_split = split(";",$sql); 
  750             foreach($sql_split as $key => $val){ 
  751                 if (trim($val) != "") { 
  752                     $ret = $objDB->query($val); 
  753                     if(PEAR::isError($ret) && $disp_err) { 
  754                         $arrErr['all'] = ">> " . $ret->message . "<br>"; 
  755                         // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  756                         ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey); 
  757                         $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>"; 
  758                         $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  759                         gfPrintLog($ret->userinfo, INSTALL_LOG); 
  760                     } 
  761                 } 
  762             }            
  763         } else { 
  764             $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message; 
  765             gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG); 
  766         } 
  767     } 
  768     return $arrErr; 
   737    $arrErr = array(); 
   738 
   739    if(!file_exists($filepath)) { 
   740        $arrErr['all'] = ">> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"; 
   741    } else { 
   742          if($fp = fopen($filepath,"r")) { 
   743            $sql = fread($fp, filesize($filepath)); 
   744            fclose($fp); 
   745        } 
   746        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê 
   747        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG; 
   748        $objDB = DB::connect($dsn, $options); 
   749        // Àܳ¥¨¥é¡¼ 
   750        if(!PEAR::isError($objDB)) { 
   751            // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹ 
   752            $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql); 
   753            $sql_split = split(";",$sql); 
   754            foreach($sql_split as $key => $val){ 
   755                if (trim($val) != "") { 
   756                    $ret = $objDB->query($val); 
   757                    if(PEAR::isError($ret) && $disp_err) { 
   758                        $arrErr['all'] = ">> " . $ret->message . "<br>"; 
   759                        // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   760                        ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey); 
   761                        $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>"; 
   762                        $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   763                        gfPrintLog($ret->userinfo, INSTALL_LOG); 
   764                    } 
   765                } 
   766            } 
   767        } else { 
   768            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message; 
   769            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG); 
   770        } 
   771    } 
   772    return $arrErr; 
  769773} 
  770774 
  771775// ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ® 
  772776function lfMakeConfigFile() { 
  773     global $objWebParam; 
  774     global $objDBParam; 
  775      
  776     $root_dir = $objWebParam->getValue('install_dir'); 
  777     // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
  778     if (!ereg("/$", $root_dir)) { 
  779         $root_dir = $root_dir . "/"; 
  780     } 
  781      
  782     $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url'); 
  783     // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
  784     if (!ereg("/$", $normal_url)) { 
  785         $normal_url = $normal_url . "/"; 
  786     } 
  787      
  788     $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url'); 
  789     // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
  790     if (!ereg("/$", $secure_url)) { 
  791         $secure_url = $secure_url . "/"; 
  792     } 
  793      
  794     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼èÆÀ 
  795     $url_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $normal_url); 
  796      
  797     $data_path = sfRmDupSlash($root_dir . HTML2DATA_DIR); 
   777    global $objWebParam; 
   778    global $objDBParam; 
   779 
   780    $root_dir = $objWebParam->getValue('install_dir'); 
   781    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
   782    if (!ereg("/$", $root_dir)) { 
   783        $root_dir = $root_dir . "/"; 
   784    } 
   785 
   786    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url'); 
   787    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
   788    if (!ereg("/$", $normal_url)) { 
   789        $normal_url = $normal_url . "/"; 
   790    } 
   791 
   792    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url'); 
   793    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
   794    if (!ereg("/$", $secure_url)) { 
   795        $secure_url = $secure_url . "/"; 
   796    } 
   797 
   798    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼èÆÀ 
   799    $url_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $normal_url); 
   800 
   801    $data_path = sfRmDupSlash($root_dir . HTML2DATA_DIR); 
  798802    $data_path = realpath($data_path); 
  799803    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë 
  800     if (!ereg("/$", $data_path)) { 
  801         $data_path = $data_path . "/"; 
  802     } 
  803     $filepath = $data_path . "install.php"; 
  804      
  805     $config_data =  
  806     "<?php\n". 
  807     "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" . 
  808     "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" .      
  809     "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" . 
  810     "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" . 
  811     "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .    
  812     "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" . 
  813     "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" . 
  814     "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .  
  815     "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" . 
  816     "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" . 
  817     "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" . 
  818     "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" . 
  819     "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" . 
   804    if (!ereg("/$", $data_path)) { 
   805        $data_path = $data_path . "/"; 
   806    } 
   807    $filepath = $data_path . "install.php"; 
   808 
   809    $config_data = 
   810    "<?php\n". 
   811    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" . 
   812    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" . 
   813    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" . 
   814    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" . 
   815    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" . 
   816    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" . 
   817    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" . 
   818    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" . 
   819    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" . 
   820    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" . 
   821    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" . 
   822    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" . 
   823    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" . 
  820824    "    define ('MOBILE_HTML_PATH', HTML_PATH . 'mobile/');\n" . 
  821825    "    define ('MOBILE_SITE_URL', SITE_URL . 'mobile/');\n" . 
  822826    "    define ('MOBILE_SSL_URL', SSL_URL . 'mobile/');\n" . 
  823827    "    define ('MOBILE_URL_DIR', URL_DIR . 'mobile/');\n" . 
  824     "?>"; 
  825      
  826     if($fp = fopen($filepath,"w")) { 
  827         fwrite($fp, $config_data); 
  828         fclose($fp); 
  829     } 
   828    "?>"; 
   829 
   830    if($fp = fopen($filepath,"w")) { 
   831        fwrite($fp, $config_data); 
   832        fclose($fp); 
   833    } 
  830834} 
  831835 
   
  833837function lfAddTable($table_name, $dsn) { 
  834838    global $objPage; 
  835     $arrErr = array(); 
  836     if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) { 
  837         list($db_type) = split(":", $dsn); 
  838         $sql_path = "./sql/add/". $table_name . "_" .$db_type .".sql"; 
  839         $arrErr = lfExecuteSQL($sql_path, $dsn); 
  840         if(count($arrErr) == 0) { 
  841             $objPage->tpl_message.="¡û¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
  842         } else { 
  843             $objPage->tpl_message.="¡ß¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";        
  844         } 
  845     } else { 
  846         $objPage->tpl_message.="¡û¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£<br>";         
  847     } 
  848      
  849     return $arrErr; 
   839    $arrErr = array(); 
   840    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) { 
   841        list($db_type) = split(":", $dsn); 
   842        $sql_path = "./sql/add/". $table_name . "_" .$db_type .".sql"; 
   843        $arrErr = lfExecuteSQL($sql_path, $dsn); 
   844        if(count($arrErr) == 0) { 
   845            $objPage->tpl_message.="¡û¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   846        } else { 
   847            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   848        } 
   849    } else { 
   850        $objPage->tpl_message.="¡û¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£<br>"; 
   851    } 
   852 
   853    return $arrErr; 
  850854} 
  851855 
  852856// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¡Ê´û¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßºï½ü¤¹¤ë¡Ë 
  853857function lfDropTable($table_name, $dsn) { 
  854     $arrErr = array(); 
  855     if(sfTabaleExists($table_name, $dsn)) { 
  856         // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê 
  857         $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG; 
  858         $objDB = DB::connect($dsn, $options); 
  859         // ÀܳÀ®¸ù 
  860         if(!PEAR::isError($objDB)) { 
  861             $objDB->query("DROP TABLE " . $table_name); 
  862         } else { 
  863             $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>"; 
  864             // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  865             ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey); 
  866             $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>"; 
  867             gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG); 
  868         } 
  869     } 
  870     return $arrErr; 
   858    $arrErr = array(); 
   859    if(sfTabaleExists($table_name, $dsn)) { 
   860        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê 
   861        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG; 
   862        $objDB = DB::connect($dsn, $options); 
   863        // ÀܳÀ®¸ù 
   864        if(!PEAR::isError($objDB)) { 
   865            $objDB->query("DROP TABLE " . $table_name); 
   866        } else { 
   867            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>"; 
   868            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   869            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey); 
   870            $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>"; 
   871            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG); 
   872        } 
   873    } 
   874    return $arrErr; 
  871875} 
  872876 
  873877// ¥«¥é¥à¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥«¥é¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë 
  874878function lfAddColumn($dsn) { 
  875     global $objDBParam; 
  876  
  877     // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë  
  878     sfColumnExists("dtb_order", "memo01", "text", $dsn, true);   
  879     sfColumnExists("dtb_order", "memo02", "text", $dsn, true); 
  880     sfColumnExists("dtb_order", "memo03", "text", $dsn, true); 
  881     sfColumnExists("dtb_order", "memo04", "text", $dsn, true); 
  882     sfColumnExists("dtb_order", "memo05", "text", $dsn, true); 
  883     sfColumnExists("dtb_order", "memo06", "text", $dsn, true); 
  884     sfColumnExists("dtb_order", "memo07", "text", $dsn, true); 
  885     sfColumnExists("dtb_order", "memo08", "text", $dsn, true); 
  886     sfColumnExists("dtb_order", "memo09", "text", $dsn, true); 
  887     sfColumnExists("dtb_order", "memo10", "text", $dsn, true); 
  888     sfColumnExists("dtb_order", "campaign_id", "int4", $dsn, true); 
  889  
  890     // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë  
  891     sfColumnExists("dtb_order_temp", "order_id", "text", $dsn, true);    
  892     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo01", "text", $dsn, true);  
  893     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo02", "text", $dsn, true); 
  894     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo03", "text", $dsn, true); 
  895     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo04", "text", $dsn, true); 
  896     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo05", "text", $dsn, true); 
  897     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo06", "text", $dsn, true); 
  898     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo07", "text", $dsn, true); 
  899     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo08", "text", $dsn, true); 
  900     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo09", "text", $dsn, true); 
  901     sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo10", "text", $dsn, true); 
  902  
  903     // »Ùʧ¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  904     sfColumnExists("dtb_payment", "charge_flg", "int2 default 1", $dsn, true);   
  905     sfColumnExists("dtb_payment", "rule_min", "numeric", $dsn, true);    
  906     sfColumnExists("dtb_payment", "upper_rule_max", "numeric", $dsn, true);  
  907     sfColumnExists("dtb_payment", "module_id", "int4", $dsn, true);  
  908     sfColumnExists("dtb_payment", "module_path", "text", $dsn, true); 
  909     sfColumnExists("dtb_payment", "memo01", "text", $dsn, true);     
  910     sfColumnExists("dtb_payment", "memo02", "text", $dsn, true); 
  911     sfColumnExists("dtb_payment", "memo03", "text", $dsn, true); 
  912     sfColumnExists("dtb_payment", "memo04", "text", $dsn, true); 
  913     sfColumnExists("dtb_payment", "memo05", "text", $dsn, true); 
  914     sfColumnExists("dtb_payment", "memo06", "text", $dsn, true); 
  915     sfColumnExists("dtb_payment", "memo07", "text", $dsn, true); 
  916     sfColumnExists("dtb_payment", "memo08", "text", $dsn, true); 
  917     sfColumnExists("dtb_payment", "memo09", "text", $dsn, true); 
  918     sfColumnExists("dtb_payment", "memo10", "text", $dsn, true); 
  919      
  920     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  921     sfColumnExists("dtb_campaign", "directory_name", "text NOT NULL", $dsn, true); 
  922     sfColumnExists("dtb_campaign", "limit_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
  923     sfColumnExists("dtb_campaign", "total_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
  924     sfColumnExists("dtb_campaign", "orverlapping_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
  925     sfColumnExists("dtb_campaign", "cart_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
  926     sfColumnExists("dtb_campaign", "deliv_free_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);     
  927  
  928     // ¸ÜµÒ 
  929     sfColumnExists("dtb_customer", "mailmaga_flg", "int2", $dsn, true); 
  930      
   879    global $objDBParam; 
   880 
   881    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   882    sfColumnExists("dtb_order", "memo01", "text", $dsn, true); 
   883    sfColumnExists("dtb_order", "memo02", "text", $dsn, true); 
   884    sfColumnExists("dtb_order", "memo03", "text", $dsn, true); 
   885    sfColumnExists("dtb_order", "memo04", "text", $dsn, true); 
   886    sfColumnExists("dtb_order", "memo05", "text", $dsn, true); 
   887    sfColumnExists("dtb_order", "memo06", "text", $dsn, true); 
   888    sfColumnExists("dtb_order", "memo07", "text", $dsn, true); 
   889    sfColumnExists("dtb_order", "memo08", "text", $dsn, true); 
   890    sfColumnExists("dtb_order", "memo09", "text", $dsn, true); 
   891    sfColumnExists("dtb_order", "memo10", "text", $dsn, true); 
   892    sfColumnExists("dtb_order", "campaign_id", "int4", $dsn, true); 
   893 
   894    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   895    sfColumnExists("dtb_order_temp", "order_id", "text", $dsn, true); 
   896    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo01", "text", $dsn, true); 
   897    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo02", "text", $dsn, true); 
   898    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo03", "text", $dsn, true); 
   899    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo04", "text", $dsn, true); 
   900    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo05", "text", $dsn, true); 
   901    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo06", "text", $dsn, true); 
   902    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo07", "text", $dsn, true); 
   903    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo08", "text", $dsn, true); 
   904    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo09", "text", $dsn, true); 
   905    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo10", "text", $dsn, true); 
   906 
   907    // »Ùʧ¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   908    sfColumnExists("dtb_payment", "charge_flg", "int2 default 1", $dsn, true); 
   909    sfColumnExists("dtb_payment", "rule_min", "numeric", $dsn, true); 
   910    sfColumnExists("dtb_payment", "upper_rule_max", "numeric", $dsn, true); 
   911    sfColumnExists("dtb_payment", "module_id", "int4", $dsn, true); 
   912    sfColumnExists("dtb_payment", "module_path", "text", $dsn, true); 
   913    sfColumnExists("dtb_payment", "memo01", "text", $dsn, true); 
   914    sfColumnExists("dtb_payment", "memo02", "text", $dsn, true); 
   915    sfColumnExists("dtb_payment", "memo03", "text", $dsn, true); 
   916    sfColumnExists("dtb_payment", "memo04", "text", $dsn, true); 
   917    sfColumnExists("dtb_payment", "memo05", "text", $dsn, true); 
   918    sfColumnExists("dtb_payment", "memo06", "text", $dsn, true); 
   919    sfColumnExists("dtb_payment", "memo07", "text", $dsn, true); 
   920    sfColumnExists("dtb_payment", "memo08", "text", $dsn, true); 
   921    sfColumnExists("dtb_payment", "memo09", "text", $dsn, true); 
   922    sfColumnExists("dtb_payment", "memo10", "text", $dsn, true); 
   923 
   924    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   925    sfColumnExists("dtb_campaign", "directory_name", "text NOT NULL", $dsn, true); 
   926    sfColumnExists("dtb_campaign", "limit_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
   927    sfColumnExists("dtb_campaign", "total_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
   928    sfColumnExists("dtb_campaign", "orverlapping_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
   929    sfColumnExists("dtb_campaign", "cart_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
   930    sfColumnExists("dtb_campaign", "deliv_free_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true); 
   931 
   932    // ¸ÜµÒ 
   933    sfColumnExists("dtb_customer", "mailmaga_flg", "int2", $dsn, true); 
   934 
  931935    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î³Îǧ 
  932     if (!sfColumnExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "text", $dsn, true)) { 
  933         // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄɲà
  934         sfIndexExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "dtb_customer_mobile_phone_id_key", 64, $dsn, true); 
  935     } 
  936  
  937     // ¸ÜµÒ¥á¡¼¥ë 
  938     if ($objDBParam->getValue('db_type') == 'mysql') { 
  939         sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "varchar(50) unique", $dsn, true); 
  940     } else { 
  941         sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "text unique", $dsn, true); 
  942     } 
   936    if (!sfColumnExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "text", $dsn, true)) { 
   937        // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄɲà
   938        sfIndexExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "dtb_customer_mobile_phone_id_key", 64, $dsn, true); 
   939    } 
   940 
   941    // ¸ÜµÒ¥á¡¼¥ë 
   942    if ($objDBParam->getValue('db_type') == 'mysql') { 
   943        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "varchar(50) unique", $dsn, true); 
   944    } else { 
   945        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "text unique", $dsn, true); 
   946    } 
  943947} 
  944948 
  945949// ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë 
  946950function lfAddData($dsn) { 
  947     // CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
  948     if(sfTabaleExists('dtb_csv', $dsn)) { 
  949         lfInsertCSVData(1,'category_id','¥«¥Æ¥´¥êID',53,'now()','now()', $dsn);      
  950         lfInsertCSVData(4,'order_id','ÃíʸID',1,'now()','now()', $dsn); 
  951         lfInsertCSVData(4,'campaign_id','¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID',2,'now()','now()', $dsn); 
  952         lfInsertCSVData(4,'customer_id','¸ÜµÒID',3,'now()','now()', $dsn); 
  953         lfInsertCSVData(4,'message','Í×˾Åù',4,'now()','now()', $dsn); 
  954         lfInsertCSVData(4,'order_name01','¸ÜµÒ̾1',5,'now()','now()', $dsn); 
  955         lfInsertCSVData(4,'order_name02','¸ÜµÒ̾2',6,'now()','now()', $dsn); 
  956         lfInsertCSVData(4,'order_kana01','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê1',7,'now()','now()', $dsn); 
  957         lfInsertCSVData(4,'order_kana02','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê2',8,'now()','now()', $dsn); 
  958         lfInsertCSVData(4,'order_email','¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹',9,'now()','now()', $dsn); 
  959         lfInsertCSVData(4,'order_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',10,'now()','now()', $dsn); 
  960         lfInsertCSVData(4,'order_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',11,'now()','now()', $dsn); 
  961         lfInsertCSVData(4,'order_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',12,'now()','now()', $dsn); 
  962         lfInsertCSVData(4,'order_fax01','FAX1',13,'now()','now()', $dsn); 
  963         lfInsertCSVData(4,'order_fax02','FAX2',14,'now()','now()', $dsn); 
  964         lfInsertCSVData(4,'order_fax03','FAX3',15,'now()','now()', $dsn); 
  965         lfInsertCSVData(4,'order_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',16,'now()','now()', $dsn); 
  966         lfInsertCSVData(4,'order_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',17,'now()','now()', $dsn); 
  967         lfInsertCSVData(4,'order_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',18,'now()','now()', $dsn); 
  968         lfInsertCSVData(4,'order_addr01','½»½ê1',19,'now()','now()', $dsn); 
  969         lfInsertCSVData(4,'order_addr02','½»½ê2',20,'now()','now()', $dsn); 
  970         lfInsertCSVData(4,'order_sex','À­ÊÌ',21,'now()','now()', $dsn); 
  971         lfInsertCSVData(4,'order_birth','À¸Ç¯·îÆü',22,'now()','now()', $dsn); 
  972         lfInsertCSVData(4,'order_job','¿¦¼ï',23,'now()','now()', $dsn); 
  973         lfInsertCSVData(4,'deliv_name01','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',24,'now()','now()', $dsn); 
  974         lfInsertCSVData(4,'deliv_name02','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',25,'now()','now()', $dsn); 
  975         lfInsertCSVData(4,'deliv_kana01','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',26,'now()','now()', $dsn); 
  976         lfInsertCSVData(4,'deliv_kana02','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',27,'now()','now()', $dsn); 
  977         lfInsertCSVData(4,'deliv_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',28,'now()','now()', $dsn); 
  978         lfInsertCSVData(4,'deliv_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',29,'now()','now()', $dsn); 
  979         lfInsertCSVData(4,'deliv_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',30,'now()','now()', $dsn); 
  980         lfInsertCSVData(4,'deliv_fax01','FAX1',31,'now()','now()', $dsn); 
  981         lfInsertCSVData(4,'deliv_fax02','FAX2',32,'now()','now()', $dsn); 
  982         lfInsertCSVData(4,'deliv_fax03','FAX3',33,'now()','now()', $dsn); 
  983         lfInsertCSVData(4,'deliv_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',34,'now()','now()', $dsn); 
  984         lfInsertCSVData(4,'deliv_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',35,'now()','now()', $dsn); 
  985         lfInsertCSVData(4,'deliv_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',36,'now()','now()', $dsn); 
  986         lfInsertCSVData(4,'deliv_addr01','½»½ê1',37,'now()','now()', $dsn); 
  987         lfInsertCSVData(4,'deliv_addr02','½»½ê2',38,'now()','now()', $dsn); 
  988         lfInsertCSVData(4,'payment_total','¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×',39,'now()','now()', $dsn); 
  989     } 
   951    // CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë 
   952    if(sfTabaleExists('dtb_csv', $dsn)) { 
   953        lfInsertCSVData(1,'category_id','¥«¥Æ¥´¥êID',53,'now()','now()', $dsn); 
   954        lfInsertCSVData(4,'order_id','ÃíʸID',1,'now()','now()', $dsn); 
   955        lfInsertCSVData(4,'campaign_id','¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID',2,'now()','now()', $dsn); 
   956        lfInsertCSVData(4,'customer_id','¸ÜµÒID',3,'now()','now()', $dsn); 
   957        lfInsertCSVData(4,'message','Í×˾Åù',4,'now()','now()', $dsn); 
   958        lfInsertCSVData(4,'order_name01','¸ÜµÒ̾1',5,'now()','now()', $dsn); 
   959        lfInsertCSVData(4,'order_name02','¸ÜµÒ̾2',6,'now()','now()', $dsn); 
   960        lfInsertCSVData(4,'order_kana01','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê1',7,'now()','now()', $dsn); 
   961        lfInsertCSVData(4,'order_kana02','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê2',8,'now()','now()', $dsn); 
   962        lfInsertCSVData(4,'order_email','¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹',9,'now()','now()', $dsn); 
   963        lfInsertCSVData(4,'order_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',10,'now()','now()', $dsn); 
   964        lfInsertCSVData(4,'order_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',11,'now()','now()', $dsn); 
   965        lfInsertCSVData(4,'order_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',12,'now()','now()', $dsn); 
   966        lfInsertCSVData(4,'order_fax01','FAX1',13,'now()','now()', $dsn); 
   967        lfInsertCSVData(4,'order_fax02','FAX2',14,'now()','now()', $dsn); 
   968        lfInsertCSVData(4,'order_fax03','FAX3',15,'now()','now()', $dsn); 
   969        lfInsertCSVData(4,'order_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',16,'now()','now()', $dsn); 
   970        lfInsertCSVData(4,'order_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',17,'now()','now()', $dsn); 
   971        lfInsertCSVData(4,'order_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',18,'now()','now()', $dsn); 
   972        lfInsertCSVData(4,'order_addr01','½»½ê1',19,'now()','now()', $dsn); 
   973        lfInsertCSVData(4,'order_addr02','½»½ê2',20,'now()','now()', $dsn); 
   974        lfInsertCSVData(4,'order_sex','À­ÊÌ',21,'now()','now()', $dsn); 
   975        lfInsertCSVData(4,'order_birth','À¸Ç¯·îÆü',22,'now()','now()', $dsn); 
   976        lfInsertCSVData(4,'order_job','¿¦¼ï',23,'now()','now()', $dsn); 
   977        lfInsertCSVData(4,'deliv_name01','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',24,'now()','now()', $dsn); 
   978        lfInsertCSVData(4,'deliv_name02','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',25,'now()','now()', $dsn); 
   979        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana01','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',26,'now()','now()', $dsn); 
   980        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana02','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',27,'now()','now()', $dsn); 
   981        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',28,'now()','now()', $dsn); 
   982        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',29,'now()','now()', $dsn); 
   983        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',30,'now()','now()', $dsn); 
   984        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax01','FAX1',31,'now()','now()', $dsn); 
   985        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax02','FAX2',32,'now()','now()', $dsn); 
   986        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax03','FAX3',33,'now()','now()', $dsn); 
   987        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',34,'now()','now()', $dsn); 
   988        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',35,'now()','now()', $dsn); 
   989        lfInsertCSVData(4,'deliv_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',36,'now()','now()', $dsn); 
   990        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr01','½»½ê1',37,'now()','now()', $dsn); 
   991        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr02','½»½ê2',38,'now()','now()', $dsn); 
   992        lfInsertCSVData(4,'payment_total','¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×',39,'now()','now()', $dsn); 
   993    } 
  990994} 
  991995 
  992996// CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲà
  993997function lfInsertCSVData($csv_id,$col,$disp_name,$rank,$create_date,$update_date, $dsn) { 
  994     $sql = "insert into dtb_csv(csv_id,col,disp_name,rank,create_date,update_date) values($csv_id,'$col','$disp_name',$rank,$create_date,$update_date);"; 
  995     sfDataExists("dtb_csv", "csv_id = ? AND col = ?", array($csv_id, $col), $dsn, $sql, true); 
   998    $sql = "insert into dtb_csv(csv_id,col,disp_name,rank,create_date,update_date) values($csv_id,'$col','$disp_name',$rank,$create_date,$update_date);"; 
   999    sfDataExists("dtb_csv", "csv_id = ? AND col = ?", array($csv_id, $col), $dsn, $sql, true); 
  9961000} 
  9971001?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.