Ignore:
Timestamp:
2007/09/20 19:35:56 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

アップロード時にテンプレートのコンパイルディレクトリを作成するように変更

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/html/admin/design/up_down.php

  r15775 r15791  
  3434    break; 
  3535 
  36 // ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ¤Î½èÍý 
   36// ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ¤Î½èÍý 
  3737case 'upload': 
  3838    // ¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿½é´ü²½ 
   
  124124    } 
  125125 
   126    // Smarty¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈƱ°ì̾¤ÏÉԲĠ
   127    if(file_exists(COMPILE_DIR . '/' . $arrForm['template_code'])) { 
   128        $arrErr['template_code'] = "¢¨ ¤³¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥É¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£<br/>"; 
   129    } 
   130 
  126131    // DB¤Ë¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  127132    $objQuery = new SC_Query(); 
   
  161166 */ 
  162167function lfAddTemplates($objForm, $objUpFile) { 
  163     $pkg_dir = TPL_PKG_PATH . $objForm->getValue('template_code'); 
   168    $template_code = $objForm->getValue('template_code'); 
   169    $template_dir = TPL_PKG_PATH . $objForm->getValue('template_code'); 
   170    $compile_dir  = COMPILE_DIR . "/$template_code"; 
  164171    // ¥Õ¥©¥ë¥ÀºîÀ® 
  165     $ret = @mkdir($pkg_dir); 
   172    mkdir($template_dir); 
   173    mkdir($compile_dir); 
  166174    // °ì»þ¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤éÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ø°ÜÆ° 
  167175    $objUpFile->moveTempFile(); 
  168176    // ²òÅà 
  169     lfUnpacking($pkg_dir, $_FILES['template_file']['name']); 
   177    lfUnpacking($template_dir, $_FILES['template_file']['name']); 
  170178    // DB¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤òÊݸ 
  171179    lfRegisterTemplates($objForm->getHashArray()); 
   
  175183 * 
  176184 * TODO ½èÍý¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Çľ¤¹, 
  177  * $file_name¤Ï$objUpFile¤Î½é´ü²½»þ¤ËTPL_PKG_PATH¤¬ÊݸÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áɬÍפʤó¤Ç¤¹ 
   185 * $file_name¤Ï$objUpFile¤Î½é´ü²½»þ¤ËTPL_PKG_PATH¤¬ÊݸÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áɬÍ× 
  178186 * 
  179187 * @param string $dir ²òÅàÀè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.