Ignore:
Timestamp:
2007/09/20 17:55:30 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

display時にcompile_dirを設定するように修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/data/class/SC_View.php

  r15776 r15786  
  1818    /** ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎÏ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î³«»Ï»þ´Ö */ 
  1919    var $time_start; 
   20    /** »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾ */ 
   21    var $tplName; 
  2022 
  2123    /** 
   
  8688 
  8789    /** 
  88      * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òassign¤¹¤ë. 
  89      */ 
  90     function defaultAssign() { 
   90     * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÑ¿ô¤òassign¤¹¤ë. 
   91     */ 
   92    function assignDefaultVars() { 
  9193        $arrDefaultParams = array( 
  9294            'URL_DIR' => URL_DIR, 
  93             //'TPL_PKG_DIR' => $this->getTemplatePath() 
   95            'TPL_PKG_URL' => URL_DIR . USER_DIR . $this->getTemplateName() . '/' 
  9496        ); 
  9597        $this->assignArray($arrDefaultParams); 
   
  212214     * »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  213215     */ 
  214     function getTemplatePath() { 
   216    function getTemplateName() { 
  215217        $objQuery = new SC_Query(); 
  216218        $arrRet = $objQuery->select('top_tpl', 'dtb_baseinfo'); 
  217219 
  218220        if (isset($arrRet[0]['top_tpl'])) { 
  219             $selectTemplate = $arrRet[0]['top_tpl']; 
  220             $TPL_PKG_PATH = USER_PATH . "packages/${selectTemplate}/"; 
  221  
  222             $TPL_PKG_DIR = URL_DIR . USER_DIR . "packages/${selectTemplate}/"; 
  223             $this->assign('TPL_PKG_DIR', $TPL_PKG_DIR); 
  224  
  225             return $TPL_PKG_PATH; 
   221            return $arrRet[0]['top_tpl']; 
  226222        } 
  227223        return null; 
   
  243239        $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_ADMIN_DIR; 
  244240        $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_ADMIN_DIR; 
   241        $this->assignDefaultVars(); 
  245242    } 
  246243 
  247244    function display($template) { 
  248         $tpl_mainpage = $this->_smarty->get_template_vars('tpl_mainpage'); 
  249         $template_dir = $this->getTemplatePath(); 
  250  
  251         if ($template_dir) { 
  252             $template_dir .= 'templates/admin/'; 
  253  
   245        $tpl_mainpage  = $this->_smarty->get_template_vars('tpl_mainpage'); 
   246        $template_name = $this->getTemplateName(); 
   247echo $tpl_mainpage; 
   248echo '<br>'; 
   249echo $template_name; 
   250echo '<br>'; 
   251 
   252        // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   253        if ($template_name) { 
   254            $template_dir = TPL_PKG_PATH . $template_name . '/templates/admin/'; 
   255            $compile_dir  = TPL_PKG_PATH . $template_name . '/templates_c/'; 
   256echo $template_dir; 
   257echo '<br>'; 
   258echo $template; 
   259echo '<br>'; 
  254260            // tpl_mainpage¤Èmain_frame.tpl¤¬Î¾Êý¸ºß¤¹¤ë»þ¤Î¤ß¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç½ÐÎÏ 
  255261            if (file_exists($template_dir . $tpl_mainpage) 
  256262                && file_exists($template_dir . $template)) { 
  257  
   263echo 'aqa<br>'; 
  258264                $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
   265                $this->_smarty->compile_dir  = $compile_dir; 
  259266            } 
  260267        } 
   
  283290 
  284291    function display($template) { 
  285         $tpl_mainpage = $this->_smarty->get_template_vars('tpl_mainpage'); 
  286         $template_dir = $this->getTemplatePath(); 
  287  
  288         if ($template_dir) { 
  289             $template_dir .= 'templates/'; 
  290  
   292        $tpl_mainpage  = $this->_smarty->get_template_vars('tpl_mainpage'); 
   293        $template_name = $this->getTemplateName(); 
   294 
   295        // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   296        if ($template_name) { 
   297            $template_dir = TPL_PKG_PATH . $template_name . '/templates/'; 
   298            $compile_dir  = TPL_PKG_PATH . $template_name . '/templates_c/'; 
   299 
   300            // tpl_mainpage¤Èsite_frame.tpl¤¬Î¾Êý¸ºß¤¹¤ë»þ¤Î¤ß¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç½ÐÎÏ 
  291301            if ( 
  292302                (file_exists($template_dir . $tpl_mainpage) || file_exists($tpl_mainpage)) 
   
  294304 
  295305                $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
   306                $this->_smarty->compile_dir  = $compile_dir; 
  296307            } 
  297308        } 
   
  300311    } 
  301312} 
  302  
  303313class SC_UserView extends SC_SiteView{ 
  304314    function SC_UserView($template_dir, $compile_dir = COMPILE_DIR) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.