Ignore:
Timestamp:
2007/09/20 14:23:43 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

TPL_PKG_PATH追加

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/data/conf/conf.php

  r15482 r15777  
  11<?php 
  22/** 
  3  *  
   3 * 
  44 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  55 * 
  66 * http://www.lockon.co.jp/ 
  7  *  
   7 * 
  88 */ 
  99 
   
  1515/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê 
  1616/* 
  17  *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£  
   17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£ 
  1818 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó 
  19  *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£  
   19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£ 
  2020 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£ 
  21  *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
  22  *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
  23  *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
  24  *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
  25  *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
  26  *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
  27  *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£  
  28  *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£  
   21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£ 
   22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£ 
   23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£ 
   24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£ 
   25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£ 
   26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£ 
   27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£ 
   28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£ 
  2929 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£ 
  30  *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£  
   30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£ 
  3131 */ 
  3232error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); 
   
  7070// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè 
  7171define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/"); 
   72 
   73// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÊݸÀè 
   74define('TPL_PKG_PATH', USER_PATH . 'tpl_packages/'); 
  7275 
  7376// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë 
   
  137140 
  138141/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/ 
  139      
   142 
  140143define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹ 
  141144define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹ 
   
  418421define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥× 
  419422define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥× 
  420 define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê  
   423define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê 
  421424define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥× 
  422425define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸ 
   
  436439 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô 
  437440 */ 
  438   
   441 
  439442// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â 
  440443// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ 
   
  456459// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸ 
  457460$arrDISABLE_LOGOUT = array( 
  458     1 => "/shopping/deliv.php", 
  459     2 => "/shopping/payment.php", 
  460     3 => "/shopping/confirm.php", 
  461     4 => "/shopping/card.php", 
  462     5 => "/shopping/loan.php", 
   461    1 => "/shopping/deliv.php", 
   462    2 => "/shopping/payment.php", 
   463    3 => "/shopping/confirm.php", 
   464    4 => "/shopping/card.php", 
   465    5 => "/shopping/loan.php", 
  463466); 
  464467 
   
  503506// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥° 
  504507$arrAllowedTag = array( 
  505     "table", 
  506     "tr", 
  507     "td", 
  508     "a", 
  509     "b", 
  510     "blink", 
  511     "br", 
  512     "center", 
  513     "font", 
  514     "h", 
  515     "hr", 
  516     "img", 
  517     "li", 
  518     "strong", 
  519     "p", 
  520     "div", 
  521     "i", 
  522     "u", 
  523     "s", 
  524     "/table", 
  525     "/tr", 
  526     "/td", 
  527     "/a", 
  528     "/b", 
  529     "/blink", 
  530     "/br", 
  531     "/center", 
  532     "/font", 
  533     "/h", 
  534     "/hr", 
  535     "/img", 
  536     "/li", 
  537     "/strong", 
  538     "/p", 
  539     "/div", 
  540     "/i", 
  541     "/u", 
  542     "/s" 
   508    "table", 
   509    "tr", 
   510    "td", 
   511    "a", 
   512    "b", 
   513    "blink", 
   514    "br", 
   515    "center", 
   516    "font", 
   517    "h", 
   518    "hr", 
   519    "img", 
   520    "li", 
   521    "strong", 
   522    "p", 
   523    "div", 
   524    "i", 
   525    "u", 
   526    "s", 
   527    "/table", 
   528    "/tr", 
   529    "/td", 
   530    "/a", 
   531    "/b", 
   532    "/blink", 
   533    "/br", 
   534    "/center", 
   535    "/font", 
   536    "/h", 
   537    "/hr", 
   538    "/img", 
   539    "/li", 
   540    "/strong", 
   541    "/p", 
   542    "/div", 
   543    "/i", 
   544    "/u", 
   545    "/s" 
  543546); 
  544547 
  545548// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô 
  546549$arrPageMax = array( 
  547     10 => "10", 
  548     20 => "20", 
  549     30 => "30", 
  550     40 => "40", 
  551     50 => "50", 
  552     60 => "60", 
  553     70 => "70", 
  554     80 => "80", 
  555     90 => "90", 
  556     100 => "100", 
  557 );   
  558      
   550    10 => "10", 
   551    20 => "20", 
   552    30 => "30", 
   553    40 => "40", 
   554    50 => "50", 
   555    60 => "60", 
   556    70 => "70", 
   557    80 => "80", 
   558    90 => "90", 
   559    100 => "100", 
   560); 
   561 
  559562// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ 
  560563$arrMagazineType["1"] = "HTML"; 
   
  567570/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */ 
  568571$arrMAILMAGATYPE = array( 
  569     1 => "HTML¥á¡¼¥ë", 
  570     2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë", 
  571     3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤" 
   572    1 => "HTML¥á¡¼¥ë", 
   573    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë", 
   574    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤" 
  572575); 
  573576 
  574577/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */ 
  575578$arrRECOMMEND = array( 
  576     5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú", 
  577     4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú", 
  578     3 => "¡ú¡ú¡ú", 
  579     2 => "¡ú¡ú", 
  580     1 => "¡ú" 
   579    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú", 
   580    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú", 
   581    3 => "¡ú¡ú¡ú", 
   582    2 => "¡ú¡ú", 
   583    1 => "¡ú" 
  581584); 
  582585 
  583586$arrTAXRULE = array( 
  584     1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ", 
  585     2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ", 
  586     3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²" 
   587    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ", 
   588    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ", 
   589    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²" 
  587590); 
  588591 
   
  590593// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà 
  591594$arrMAILTEMPLATE = array( 
  592     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë" 
  593     ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë" 
  594     ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë" 
  595     ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë" 
  596     ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë" 
  597     ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë" 
   595    1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë" 
   596    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë" 
   597    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë" 
   598    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë" 
   599    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë" 
   600    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë" 
  598601); 
  599602 
  600603// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹ 
  601604$arrMAILTPLPATH = array( 
  602     1 => "mail_templates/order_mail.tpl", 
   605    1 => "mail_templates/order_mail.tpl", 
  603606    2 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl" 
  604607); 
   
  606609/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */ 
  607610$arrPref = array( 
  608                     1 => "Ë̳¤Æ»", 
  609                     2 => "ÀÄ¿¹¸©", 
  610                     3 => "´ä¼ê¸©", 
  611                     4 => "µÜ¾ë¸©", 
  612                     5 => "½©Åĸ©", 
  613                     6 => "»³·Á¸©", 
  614                     7 => "Ê¡Å縩", 
  615                     8 => "°ñ¾ë¸©", 
  616                     9 => "ÆÊÌÚ¸©", 
  617                     10 => "·²Çϸ©", 
  618                     11 => "ºë¶Ì¸©", 
  619                     12 => "ÀéÍÕ¸©", 
  620                     13 => "ÅìµþÅÔ", 
  621                     14 => "¿ÀÆàÀ", 
  622                     15 => "¿·³ã¸©", 
  623                     16 => "ÉÙ»³¸©", 
  624                     17 => "ÀÐÀ", 
  625                     18 => "Ê¡°æ¸©", 
  626                     19 => "»³Íü¸©", 
  627                     20 => "ĹÌ", 
  628                     21 => "´ôÉ츩", 
  629                     22 => "ÀŲ¬¸©", 
  630                     23 => "°¦Ãθ©", 
  631                     24 => "»°½Å¸©", 
  632                     25 => "¼¢²ì¸©", 
  633                     26 => "µþÅÔÉÜ", 
  634                     27 => "ÂçºåÉÜ", 
  635                     28 => "ʼ¸Ë¸©", 
  636                     29 => "ÆàÎɸ©", 
  637                     30 => "Ï²λ³¸©", 
  638                     31 => "Ä»¼è¸©", 
  639                     32 => "Å纬¸©", 
  640                     33 => "²¬»³¸©", 
  641                     34 => "¹­Å縩", 
  642                     35 => "»³¸ý¸©", 
  643                     36 => "ÆÁÅ縩", 
  644                     37 => "¹áÀ", 
  645                     38 => "°¦É²¸©", 
  646                     39 => "¹âÃθ©", 
  647                     40 => "Ê¡²¬¸©", 
  648                     41 => "º´²ì¸©", 
  649                     42 => "Ĺºê¸©", 
  650                     43 => "·§Ëܸ©", 
  651                     44 => "Âçʬ¸©", 
  652                     45 => "µÜºê¸©", 
  653                     46 => "¼¯»ùÅ縩", 
  654                     47 => "²­Æ츩" 
  655                 ); 
  656                  
   611                    1 => "Ë̳¤Æ»", 
   612                    2 => "ÀÄ¿¹¸©", 
   613                    3 => "´ä¼ê¸©", 
   614                    4 => "µÜ¾ë¸©", 
   615                    5 => "½©Åĸ©", 
   616                    6 => "»³·Á¸©", 
   617                    7 => "Ê¡Å縩", 
   618                    8 => "°ñ¾ë¸©", 
   619                    9 => "ÆÊÌÚ¸©", 
   620                    10 => "·²Çϸ©", 
   621                    11 => "ºë¶Ì¸©", 
   622                    12 => "ÀéÍÕ¸©", 
   623                    13 => "ÅìµþÅÔ", 
   624                    14 => "¿ÀÆàÀ", 
   625                    15 => "¿·³ã¸©", 
   626                    16 => "ÉÙ»³¸©", 
   627                    17 => "ÀÐÀ", 
   628                    18 => "Ê¡°æ¸©", 
   629                    19 => "»³Íü¸©", 
   630                    20 => "ĹÌ", 
   631                    21 => "´ôÉ츩", 
   632                    22 => "ÀŲ¬¸©", 
   633                    23 => "°¦Ãθ©", 
   634                    24 => "»°½Å¸©", 
   635                    25 => "¼¢²ì¸©", 
   636                    26 => "µþÅÔÉÜ", 
   637                    27 => "ÂçºåÉÜ", 
   638                    28 => "ʼ¸Ë¸©", 
   639                    29 => "ÆàÎɸ©", 
   640                    30 => "Ï²λ³¸©", 
   641                    31 => "Ä»¼è¸©", 
   642                    32 => "Å纬¸©", 
   643                    33 => "²¬»³¸©", 
   644                    34 => "¹­Å縩", 
   645                    35 => "»³¸ý¸©", 
   646                    36 => "ÆÁÅ縩", 
   647                    37 => "¹áÀ", 
   648                    38 => "°¦É²¸©", 
   649                    39 => "¹âÃθ©", 
   650                    40 => "Ê¡²¬¸©", 
   651                    41 => "º´²ì¸©", 
   652                    42 => "Ĺºê¸©", 
   653                    43 => "·§Ëܸ©", 
   654                    44 => "Âçʬ¸©", 
   655                    45 => "µÜºê¸©", 
   656                    46 => "¼¯»ùÅ縩", 
   657                    47 => "²­Æ츩" 
   658                ); 
   659 
  657660/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */ 
  658661$arrJob = array( 
  659                     1 => "¸ø̳°÷", 
  660                     2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È", 
  661                     3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦", 
  662                     4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦", 
  663                     5 => "¶âÍ»´Ø·¸", 
  664                     6 => "°å»Õ", 
  665                     7 => "ÊÛ¸î»Î", 
  666                     8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳", 
  667                     9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä", 
  668                     10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯", 
  669                     11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ", 
  670                     12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°", 
  671                     13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸", 
  672                     14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷", 
  673                     15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸", 
  674                     16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼", 
  675                     17 => "¼çÉØ", 
  676                     18 => "¤½¤Î¾" 
  677                 ); 
   662                    1 => "¸ø̳°÷", 
   663                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È", 
   664                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦", 
   665                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦", 
   666                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸", 
   667                    6 => "°å»Õ", 
   668                    7 => "ÊÛ¸î»Î", 
   669                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳", 
   670                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä", 
   671                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯", 
   672                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ", 
   673                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°", 
   674                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸", 
   675                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷", 
   676                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸", 
   677                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼", 
   678                    17 => "¼çÉØ", 
   679                    18 => "¤½¤Î¾" 
   680                ); 
  678681 
  679682/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */ 
  680683$arrReminder = array( 
  681                         1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©", 
  682                         2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©", 
  683                         3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©", 
  684                         4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©", 
  685                         5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©", 
  686                         6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©", 
  687                         7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©" 
  688                     ); 
   684                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©", 
   685                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©", 
   686                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©", 
   687                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©", 
   688                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©", 
   689                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©", 
   690                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©" 
   691                    ); 
  689692/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/ 
  690693$arrSex = array( 
  691                     1 => "ÃËÀ­", 
  692                     2 => "½÷À­" 
  693                 ); 
   694                    1 => "ÃËÀ­", 
   695                    2 => "½÷À­" 
   696                ); 
  694697 
  695698/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/ 
   
  697700define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2); 
  698701$arrMailType = array( 
  699                     MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", 
  700                     MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹" 
  701                 );   
   702                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", 
   703                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹" 
   704                ); 
  702705 
  703706/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/ 
   
  706709                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó" 
  707710                    ); 
  708                  
   711 
  709712 
  710713$arrDomainType = array( 
   
  726729                      16 => "@dk.pdx.ne.jp", 
  727730                      17 => "@wm.pdx.ne.jp" 
  728                   );                 
  729                  
  730 /*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/        
   731                  ); 
   732 
   733/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/ 
  731734$arrPageRows = array( 
  732                         10 => 10, 
  733                         20 => 20, 
  734                         30 => 30, 
  735                         40 => 40, 
  736                         50 => 50, 
  737                         60 => 60, 
  738                         70 => 70, 
  739                         80 => 80, 
  740                         90 => 90, 
  741                         100 => 100, 
  742                     ); 
   735                        10 => 10, 
   736                        20 => 20, 
   737                        30 => 30, 
   738                        40 => 40, 
   739                        50 => 50, 
   740                        60 => 60, 
   741                        70 => 70, 
   742                        80 => 80, 
   743                        90 => 90, 
   744                        100 => 100, 
   745                    ); 
  743746 
  744747/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */ 
   
  752755/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */ 
  753756$arrORDERSTATUS = array( 
  754     ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ", 
  755     ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á", 
  756     ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß", 
  757     ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë", 
  758     ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ", 
  759     ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß" 
   757    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ", 
   758    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á", 
   759    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß", 
   760    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë", 
   761    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ", 
   762    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß" 
  760763); 
  761764 
   
  765768/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */ 
  766769$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array( 
  767     1 => "#FFFFFF", 
  768     2 => "#C9C9C9", 
  769     3 => "#DDE6F2" 
   770    1 => "#FFFFFF", 
   771    2 => "#C9C9C9", 
   772    3 => "#DDE6F2" 
  770773); 
  771774 
  772775$arrORDERSTATUS_COLOR = array( 
  773     1 => "#FFFFFF", 
  774     2 => "#FFDE9B", 
  775     3 => "#C9C9C9", 
  776     4 => "#FFD9D9", 
  777     5 => "#BFDFFF", 
  778     6 => "#FFFFAB" 
   776    1 => "#FFFFFF", 
   777    2 => "#FFDE9B", 
   778    3 => "#C9C9C9", 
   779    4 => "#FFD9D9", 
   780    5 => "#BFDFFF", 
   781    6 => "#FFFFAB" 
  779782); 
  780783 
  781784// ÍËÆü 
  782785$arrWDAY = array( 
  783     0 => "Æü", 
  784     1 => "·î", 
  785     2 => "²Ð", 
  786     3 => "¿å", 
  787     4 => "ÌÚ", 
  788     5 => "¶â", 
  789     6 => "ÅÚ" 
  790 );           
  791          
   786    0 => "Æü", 
   787    1 => "·î", 
   788    2 => "²Ð", 
   789    3 => "¿å", 
   790    4 => "ÌÚ", 
   791    5 => "¶â", 
   792    6 => "ÅÚ" 
   793); 
   794 
  792795/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */ 
  793796define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ) 
   
  805808//ȯÁ÷ÆüÌܰ 
  806809$arrDELIVERYDATE = array( 
  807     1 => "¨Æü", 
  808     2 => "1¡Á2Æü¸å", 
  809     3 => "3¡Á4Æü¸å", 
  810     4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß", 
  811     5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß", 
  812     6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß", 
  813     7 => "1¥ö·î°Ê¹ß", 
  814     8 => "2¥ö·î°Ê¹ß", 
  815     9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)" 
   810    1 => "¨Æü", 
   811    2 => "1¡Á2Æü¸å", 
   812    3 => "3¡Á4Æü¸å", 
   813    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß", 
   814    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß", 
   815    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß", 
   816    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß", 
   817    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß", 
   818    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)" 
  816819); 
  817820 
   
  824827/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */ 
  825828$arrPRODUCTLISTMAX = array( 
  826     15 => '15·ï', 
  827     30 => '30·ï', 
  828     50 => '50·ï' 
   829    15 => '15·ï', 
   830    30 => '30·ï', 
   831    50 => '50·ï' 
  829832); 
  830833 
   
  836839//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà 
  837840$arrCONVENIENCE = array( 
  838     1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó', 
  839     2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È', 
  840     3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹', 
  841     4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È', 
  842     5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢', 
   841    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó', 
   842    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È', 
   843    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹', 
   844    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È', 
   845    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢', 
  843846); 
  844847 
  845848//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  846849$arrCONVENIMESSAGE = array( 
  847     1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£", 
  848     2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£", 
  849     3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£", 
  850     4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£", 
  851     5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£" 
   850    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£", 
   851    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£", 
   852    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£", 
   853    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£", 
   854    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£" 
  852855); 
  853856 
   
  862865//DB¤Î¼ïÎà 
  863866$arrDB = array( 
  864     1 => 'PostgreSQL', 
  865     2 => 'MySQL' 
   867    1 => 'PostgreSQL', 
   868    2 => 'MySQL' 
  866869); 
  867870 
  868871// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ 
  869872$arrTarget = array( 
  870     1 => "LeftNavi", 
  871     2 => "MainHead", 
  872     3 => "RightNavi", 
  873     4 => "MainFoot", 
  874     5 => "Unused" 
   873    1 => "LeftNavi", 
   874    2 => "MainHead", 
   875    3 => "RightNavi", 
   876    4 => "MainFoot", 
   877    5 => "Unused" 
  875878); 
  876879 
   
  898901// ¾õÂÖ 
  899902$arrTrackBackStatus = array( 
  900     1 => "ɽ¼¨", 
  901     2 => "Èóɽ¼¨", 
  902     3 => "¥¹¥Ñ¥à" 
   903    1 => "ɽ¼¨", 
   904    2 => "Èóɽ¼¨", 
   905    3 => "¥¹¥Ñ¥à" 
  903906); 
  904907 
   
  910913// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ 
  911914$arrSiteControlTrackBack = array( 
  912     1 => "Í­¸ú", 
  913     2 => "̵¸ú" 
   915    1 => "Í­¸ú", 
   916    2 => "̵¸ú" 
  914917); 
  915918 
  916919// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È 
  917920$arrSiteControlAffiliate = array( 
  918     1 => "Í­¸ú", 
  919     2 => "̵¸ú" 
   921    1 => "Í­¸ú", 
   922    2 => "̵¸ú" 
  920923); 
  921924 
  922925/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/ 
  923 /**  
   926/** 
  924927 * ¹àÌܤòÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§ 
  925928 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢$arrEBiSTagOptions 
   
  9971000// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ 
  9981001$arrViewWhere = array( 
  999     "&&crscls_where&&" => "", 
  1000     "&&crsprdcls_where&&" =>"", 
  1001     "&&noncls_where&&" => "", 
  1002     "&&allcls_where&&" => "", 
  1003     "&&allclsdtl_where&&" => "", 
  1004     "&&prdcls_where&&" => "", 
  1005     "&&catcnt_where&&" => "" 
   1002    "&&crscls_where&&" => "", 
   1003    "&&crsprdcls_where&&" =>"", 
   1004    "&&noncls_where&&" => "", 
   1005    "&&allcls_where&&" => "", 
   1006    "&&allclsdtl_where&&" => "", 
   1007    "&&prdcls_where&&" => "", 
   1008    "&&catcnt_where&&" => "" 
  10061009); 
  10071010 
   
  10091012 
  10101013$arrView = array( 
  1011     "vw_cross_class" => ' 
  1012         (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2 
  1013         FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ', 
  1014  
  1015     "vw_cross_products_class" =>' 
  1016         (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id, 
  1017         T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2 
  1018         FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2 
  1019         FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2  
  1020         ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ', 
  1021  
  1022     "vw_products_allclass" => ' 
  1023         (SELECT 
   1014    "vw_cross_class" => ' 
   1015        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2 
   1016        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ', 
   1017 
   1018    "vw_cross_products_class" =>' 
   1019        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id, 
   1020        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2 
   1021        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2 
   1022        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2 
   1023        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ', 
   1024 
   1025    "vw_products_allclass" => ' 
   1026        (SELECT 
  10241027        product_id, 
  10251028        product_code_min, 
   
  10561059    ) ', 
  10571060 
  1058     "vw_products_allclass_detail" => ' 
  1059         (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max, 
  1060         del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image, 
  1061         sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1, 
  1062         sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2, 
  1063         sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3, 
  1064         sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4, 
  1065         sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5, 
  1066         product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id 
  1067         FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN  
  1068         (SELECT  
  1069         product_id AS product_id_sub, 
  1070         MIN(price01) AS price01_min, 
  1071         MAX(price01) AS price01_max, 
  1072         MIN(price02) AS price02_min, 
  1073         MAX(price02) AS price02_max, 
  1074         MIN(stock) AS stock_min, 
  1075         MAX(stock) AS stock_max, 
  1076         MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, 
  1077         MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max 
  1078         FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 
  1079         ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4 
  1080         ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ', 
  1081  
  1082     "vw_product_class" => ' 
  1083         (SELECT * FROM  
  1084         (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,  
  1085         T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2, 
  1086         stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code 
  1087         FROM ( SELECT  
  1088                 T1.product_class_id, 
  1089                 T1.product_id, 
  1090                 classcategory_id1, 
  1091                 classcategory_id2, 
  1092                 T2.rank, 
  1093                 T2.class_id, 
  1094                 stock, 
  1095                 price01, 
  1096                 price02, 
  1097                 stock_unlimited, 
  1098                 product_code         
  1099         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2 
  1100         ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id)) 
  1101         AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4 
  1102         ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6 
  1103         ON product_id_sub = T6.product_id) ', 
  1104  
  1105     "vw_category_count" => ' 
  1106         (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count 
  1107         FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 
  1108         ON T1.category_id = T2.category_id) ' 
   1061    "vw_products_allclass_detail" => ' 
   1062        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max, 
   1063        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image, 
   1064        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1, 
   1065        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2, 
   1066        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3, 
   1067        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4, 
   1068        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5, 
   1069        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id 
   1070        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN 
   1071        (SELECT 
   1072        product_id AS product_id_sub, 
   1073        MIN(price01) AS price01_min, 
   1074        MAX(price01) AS price01_max, 
   1075        MIN(price02) AS price02_min, 
   1076        MAX(price02) AS price02_max, 
   1077        MIN(stock) AS stock_min, 
   1078        MAX(stock) AS stock_max, 
   1079        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, 
   1080        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max 
   1081        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 
   1082        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4 
   1083        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ', 
   1084 
   1085    "vw_product_class" => ' 
   1086        (SELECT * FROM 
   1087        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2, 
   1088        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2, 
   1089        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code 
   1090        FROM ( SELECT 
   1091                T1.product_class_id, 
   1092                T1.product_id, 
   1093                classcategory_id1, 
   1094                classcategory_id2, 
   1095                T2.rank, 
   1096                T2.class_id, 
   1097                stock, 
   1098                price01, 
   1099                price02, 
   1100                stock_unlimited, 
   1101                product_code 
   1102        FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2 
   1103        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id)) 
   1104        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4 
   1105        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6 
   1106        ON product_id_sub = T6.product_id) ', 
   1107 
   1108    "vw_category_count" => ' 
   1109        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count 
   1110        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 
   1111        ON T1.category_id = T2.category_id) ' 
  11091112); 
  11101113 
  11111114$vw_products_nonclass = " 
  1112         (SELECT  
  1113             T1.product_id, 
  1114             T1.name, 
  1115             T1.deliv_fee, 
  1116             T1.sale_limit, 
  1117             T1.sale_unlimited, 
  1118             T1.category_id, 
  1119             T1.rank, 
  1120             T1.status, 
  1121             T1.product_flag, 
  1122             T1.point_rate, 
  1123             T1.comment1, 
  1124             T1.comment2, 
  1125             T1.comment3, 
  1126             T1.comment4, 
  1127             T1.comment5, 
  1128             T1.comment6, 
  1129             T1.file1, 
  1130             T1.file2, 
  1131             T1.file3, 
  1132             T1.file4, 
  1133             T1.file5, 
  1134             T1.file6, 
  1135             T1.main_list_comment, 
  1136             T1.main_list_image, 
  1137             T1.main_comment, 
  1138             T1.main_image, 
  1139             T1.main_large_image,"; 
  1140              
   1115        (SELECT 
   1116            T1.product_id, 
   1117            T1.name, 
   1118            T1.deliv_fee, 
   1119            T1.sale_limit, 
   1120            T1.sale_unlimited, 
   1121            T1.category_id, 
   1122            T1.rank, 
   1123            T1.status, 
   1124            T1.product_flag, 
   1125            T1.point_rate, 
   1126            T1.comment1, 
   1127            T1.comment2, 
   1128            T1.comment3, 
   1129            T1.comment4, 
   1130            T1.comment5, 
   1131            T1.comment6, 
   1132            T1.file1, 
   1133            T1.file2, 
   1134            T1.file3, 
   1135            T1.file4, 
   1136            T1.file5, 
   1137            T1.file6, 
   1138            T1.main_list_comment, 
   1139            T1.main_list_image, 
   1140            T1.main_comment, 
   1141            T1.main_image, 
   1142            T1.main_large_image,"; 
   1143 
  11411144for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) { 
  11421145            $vw_products_nonclass.= " 
  1143             T1.sub_title$cnt, 
  1144             T1.sub_comment$cnt, 
  1145             T1.sub_image$cnt, 
   1146            T1.sub_title$cnt, 
   1147            T1.sub_comment$cnt, 
   1148            T1.sub_image$cnt, 
  11461149            T1.sub_large_image$cnt,"; 
  11471150} 
  11481151 
  11491152$vw_products_nonclass.= " 
  1150             T1.del_flg, 
  1151             T1.creator_id, 
  1152             T1.create_date, 
  1153             T1.update_date, 
  1154             T1.deliv_date_id, 
  1155             T2.product_id_sub, 
  1156             T2.product_code, 
  1157             T2.price01, 
  1158             T2.price02, 
  1159             T2.stock, 
  1160             T2.stock_unlimited, 
  1161             T2.classcategory_id1, 
  1162             T2.classcategory_id2 
  1163         FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN  
  1164         (SELECT 
  1165         product_id AS product_id_sub, 
  1166         product_code, 
  1167         price01, 
  1168         price02, 
  1169         stock, 
  1170         stock_unlimited, 
  1171         classcategory_id1, 
  1172         classcategory_id2 
  1173         FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)  
  1174         AS T2 
  1175         ON T1.product_id = T2.product_id_sub) "; 
   1153            T1.del_flg, 
   1154            T1.creator_id, 
   1155            T1.create_date, 
   1156            T1.update_date, 
   1157            T1.deliv_date_id, 
   1158            T2.product_id_sub, 
   1159            T2.product_code, 
   1160            T2.price01, 
   1161            T2.price02, 
   1162            T2.stock, 
   1163            T2.stock_unlimited, 
   1164            T2.classcategory_id1, 
   1165            T2.classcategory_id2 
   1166        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN 
   1167        (SELECT 
   1168        product_id AS product_id_sub, 
   1169        product_code, 
   1170        price01, 
   1171        price02, 
   1172        stock, 
   1173        stock_unlimited, 
   1174        classcategory_id1, 
   1175        classcategory_id2 
   1176        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0) 
   1177        AS T2 
   1178        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) "; 
  11761179 
  11771180$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.