Ignore:
Timestamp:
2007/09/20 14:22:18 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

テンプレート切り替え. 仮コミット

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/data/class/SC_View.php

  r15690 r15776  
  1212class SC_View { 
  1313 
   14    /** Smarty¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ */ 
  1415    var $_smarty; 
  15     var $objSiteInfo; // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó 
  16  
  17     // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
  18     function SC_View($siteinfo = true) { 
  19         global $SC_VIEW_PHP_DIR; 
   16    /** SC_SiteInfo¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ */ 
   17    var $objSiteInfo; 
   18    /** ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎÏ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î³«»Ï»þ´Ö */ 
   19    var $time_start; 
   20 
   21    /** 
   22     * ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   23     * 
   24     * @param boolean $assignSiteInfo ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òassign¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤« 
   25     */ 
   26    function SC_View($assignSiteInfo = true) { 
   27        // ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎϤΥ٥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼¥È 
   28        $this->setStartTime(); 
   29 
   30        // Smarty½é´ü²½ 
   31        $this->initSmarty(); 
   32 
   33        // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òassign¤¹¤ë 
   34        if($assignSiteInfo) $this->assignSiteInfo(); 
   35    } 
   36 
   37    /** 
   38     * Smarty¤Î½é´ü²½. 
   39     * ½¤¾þ»ì¤ä¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È´Ø¿ô¤ÎÄêµÁ¤ò¹Ô¤¦. 
   40     * 
   41     * @param void 
   42     * @return void 
   43     */ 
   44    function initSmarty() { 
   45        $SC_VIEW_PHP_DIR = realpath(dirname(__FILE__)); 
  2046 
  2147        $this->_smarty = new Smarty; 
   
  3763        $this->_smarty->register_function("sfRmDupSlash", "sfRmDupSlash"); 
  3864        $this->_smarty->register_function("sfCutString", "sfCutString"); 
  39         $this->_smarty->plugins_dir=array("plugins", $SC_VIEW_PHP_DIR . "/../smarty_extends"); 
   65        $this->_smarty->plugins_dir = array("plugins", $SC_VIEW_PHP_DIR . "/../smarty_extends"); 
  4066        $this->_smarty->register_function("sf_mb_convert_encoding","sf_mb_convert_encoding"); 
  4167        $this->_smarty->register_function("sf_mktime","sf_mktime"); 
   
  4672        $this->_smarty->register_function("sfIsHTTPS","sfIsHTTPS"); 
  4773        $this->_smarty->default_modifiers = array('script_escape'); 
  48  
  49         if(ADMIN_MODE == '1') { 
  50             $this->time_start = time(); 
  51         } 
  52  
  53         // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  54         if($siteinfo) { 
  55             if(!defined('LOAD_SITEINFO')) { 
  56                 $this->objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  57                 $arrInfo['arrSiteInfo'] = $this->objSiteInfo->data; 
  58  
  59                 // ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾¤òÊÑ´¹ 
  60                 global $arrPref; 
  61                 $arrInfo['arrSiteInfo']['pref'] = $arrPref[$arrInfo['arrSiteInfo']['pref']]; 
  62  
  63                  // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë 
  64                 foreach ($arrInfo as $key => $value){ 
  65                     $this->_smarty->assign($key, $value); 
  66                 } 
  67  
  68                 define('LOAD_SITEINFO', 1); 
  69             } 
  70         } 
  71     } 
  72  
  73     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËÃͤò³ä¤êÅö¤Æ¤ë 
  74     function assign($val1, $val2) { 
  75         $this->_smarty->assign($val1, $val2); 
  76     } 
  77  
  78     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤ò¼èÆÀ 
   74    } 
   75 
   76    /** 
   77     * ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎÏ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î³«»Ï»þ´Ö¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë. 
   78     * 
   79     * @param void 
   80     * @return void 
   81     */ 
   82    function setStartTime() { 
   83        // TODO PEAR::BenchMark»È¤¦¡© 
   84        $this->time_start = time(); 
   85    } 
   86 
   87    /** 
   88     * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òassign¤¹¤ë. 
   89     */ 
   90    function defaultAssign() { 
   91        $arrDefaultParams = array( 
   92            'URL_DIR' => URL_DIR, 
   93            //'TPL_PKG_DIR' => $this->getTemplatePath() 
   94        ); 
   95        $this->assignArray($arrDefaultParams); 
   96    } 
   97 
   98    /** 
   99     * ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òassign¤¹¤ë. 
   100     * 
   101     * @param void 
   102     * @return void 
   103     */ 
   104    function assignSiteInfo() { 
   105        if (!defined('LOAD_SITEINFO')) { 
   106            $this->objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   107            $arrInfo['arrSiteInfo'] = $this->objSiteInfo->data; 
   108 
   109            // ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾¤òÊÑ´¹ 
   110            global $arrPref; 
   111            $arrInfo['arrSiteInfo']['pref'] = $arrPref[$arrInfo['arrSiteInfo']['pref']]; 
   112 
   113            // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë 
   114            $this->assignArray($arrInfo); 
   115 
   116            define('LOAD_SITEINFO', 1); 
   117        } 
   118    } 
   119 
   120    /** 
   121     * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËÃͤò³ä¤êÅö¤Æ¤ë 
   122     * 
   123     * @param string $key 
   124     * @param mixed $value 
   125     * @return void 
   126     */ 
   127    function assign($key, $value) { 
   128        $this->_smarty->assign($key, $value); 
   129    } 
   130 
   131    /** 
   132     * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤ò¼èÆÀ 
   133     * 
   134     * @param string $template tpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹ 
   135     * @return string ½ÐÎÏ·ë²Ì 
   136     */ 
  79137    function fetch($template) { 
  80138        return $this->_smarty->fetch($template); 
  81139    } 
  82140 
  83     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
  84     function display($template, $no_error = false) { 
  85         if(!$no_error) { 
   141    /** 
   142     * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤òɽ¼¨. 
   143     * 
   144     * @param string $template tpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹ 
   145     * @return void 
   146     */ 
   147    function display($template, $display = false) { 
   148        // ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥é¡¼¤Îɽ¼¨ 
   149        $this->displayGlobalError($display); 
   150 
   151        // ²èÌÌɽ¼¨ 
   152        $this->_smarty->display($template); 
   153 
   154        // ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤Îɽ¼¨ 
   155        $this->displayBenchMark(); 
   156    } 
   157 
   158    /** 
   159     * ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥é¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë. 
   160     * 
   161     * @param boolean $display 
   162     * @return void 
   163     */ 
   164    function displayGlobalError($display = false) { 
   165        if (!$display) { 
  86166            global $GLOBAL_ERR; 
  87167            if(!defined('OUTPUT_ERR')) { 
   
  90170            } 
  91171        } 
  92  
  93         $this->_smarty->display($template); 
  94         if(ADMIN_MODE == '1') { 
   172    } 
   173 
   174    /** 
   175     * ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎÏ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î·ë²Ì¤òɽ¼¨¤¹¤ë. 
   176     * ADMIN_MODE¤¬true¤Î¤È¤­¤Î¤ßÍ­¸ú. 
   177     * 
   178     * @param void 
   179     * @return void 
   180     */ 
   181    function displayBenchMark() { 
   182        if (ADMIN_MODE) { 
  95183            $time_end = time(); 
  96184            $time = $time_end - $this->time_start; 
   
  99187    } 
  100188 
  101       // ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ 
  102       function assignobj($obj) { 
  103         $data = get_object_vars($obj); 
  104  
  105         foreach ($data as $key => $value){ 
  106             $this->_smarty->assign($key, $value); 
  107         } 
  108       } 
  109  
  110       // Ï¢ÁÛÇÛÎóÆâ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ 
  111       function assignarray($array) { 
  112           foreach ($array as $key => $val) { 
  113               $this->_smarty->assign($key, $val); 
  114           } 
  115       } 
  116  
  117     // ¥Ç¥Ð¥Ã¥° 
   189    /** 
   190     * ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥ÐÊÑ¿ô¤òassign¤¹¤ë. 
   191     * 
   192     * @param object $obj LC_Page¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ 
   193     * @return void 
   194     */ 
   195    function assignObj($obj) { 
   196        $this->assignArray(get_object_vars($obj)); 
   197    } 
   198 
   199    /** 
   200     * Ï¢ÁÛÇÛÎó¤òassign¤¹¤ë. 
   201     * 
   202     * @param array $arrAssignVars assign¤¹¤ëÏ¢ÁÛÇÛÎó 
   203     * @return void 
   204     */ 
   205    function assignArray($arrAssignVars) { 
   206        foreach ($arrAssignVars as $key => $val) { 
   207            $this->assign($key, $val); 
   208        } 
   209    } 
   210 
   211    /** 
   212     * »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   213     */ 
   214    function getTemplatePath() { 
   215        $objQuery = new SC_Query(); 
   216        $arrRet = $objQuery->select('top_tpl', 'dtb_baseinfo'); 
   217 
   218        if (isset($arrRet[0]['top_tpl'])) { 
   219            $selectTemplate = $arrRet[0]['top_tpl']; 
   220            $TPL_PKG_PATH = USER_PATH . "packages/${selectTemplate}/"; 
   221 
   222            $TPL_PKG_DIR = URL_DIR . USER_DIR . "packages/${selectTemplate}/"; 
   223            $this->assign('TPL_PKG_DIR', $TPL_PKG_DIR); 
   224 
   225            return $TPL_PKG_PATH; 
   226        } 
   227        return null; 
   228    } 
   229    /** 
   230     * Smarty¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë. 
   231     * 
   232     * @param void 
   233     * @return void 
   234     */ 
  118235    function debug($var = true){ 
  119236        $this->_smarty->debugging = $var; 
   
  127244        $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_ADMIN_DIR; 
  128245    } 
   246 
   247    function display($template) { 
   248        $tpl_mainpage = $this->_smarty->get_template_vars('tpl_mainpage'); 
   249        $template_dir = $this->getTemplatePath(); 
   250 
   251        if ($template_dir) { 
   252            $template_dir .= 'templates/admin/'; 
   253 
   254            // tpl_mainpage¤Èmain_frame.tpl¤¬Î¾Êý¸ºß¤¹¤ë»þ¤Î¤ß¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç½ÐÎÏ 
   255            if (file_exists($template_dir . $tpl_mainpage) 
   256                && file_exists($template_dir . $template)) { 
   257 
   258                $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
   259            } 
   260        } 
   261 
   262        $this->_smarty->display($template); 
   263    } 
  129264} 
  130265 
   
  146281        } 
  147282    } 
   283 
   284    function display($template) { 
   285        $tpl_mainpage = $this->_smarty->get_template_vars('tpl_mainpage'); 
   286        $template_dir = $this->getTemplatePath(); 
   287 
   288        if ($template_dir) { 
   289            $template_dir .= 'templates/'; 
   290 
   291            if ( 
   292                (file_exists($template_dir . $tpl_mainpage) || file_exists($tpl_mainpage)) 
   293                && file_exists($template_dir . $template)) { 
   294 
   295                $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
   296            } 
   297        } 
   298 
   299        $this->_smarty->display($template); 
   300    } 
  148301} 
  149302 
   
  154307        $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir; 
  155308    } 
   309 
   310    function display($template) { 
   311        $this->_smarty->display($template); 
   312    } 
  156313} 
  157314 
   
  171328    } 
  172329} 
   330 
  173331?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.