Changeset 15775 for branches


Ignore:
Timestamp:
2007/09/20 14:14:52 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

テンプレート管理機能仮コミット

Location:
branches/feature-templates
Files:
2 added
2 deleted
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/data/Smarty/templates/admin/design/subnavi.tpl

  r17 r15775  
  88<table width="141" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" " id="menu_navi"> 
  99    <!--¥Ê¥Ó--> 
   10    <!----> 
  1011    <tr><td class=<!--{if $tpl_subno != 'layout'}-->"navi"<!--{else}-->"navi-on"<!--{/if}-->><a href="./index.php" onMouseOver="naviStyleChange('layout', '#a5a5a5')" <!--{if $tpl_subno != 'layout'}-->onMouseOut="naviStyleChange('layout', '#636469')"<!--{/if}--> id="layout"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/icon.jpg" width="15" height="9" alt="" border="0"><span class="navi_text">¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀßÄê</span></a></td></tr> 
  1112    <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_line.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
   
  1819    <tr><td class=<!--{if $tpl_subno != 'css'}-->"navi"<!--{else}-->"navi-on"<!--{/if}-->><a href="./css.php"   onMouseOver="naviStyleChange('css', '#a5a5a5')" <!--{if $tpl_subno != 'css'}-->onMouseOut="naviStyleChange('css', '#636469')"<!--{/if}--> id="css"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/icon.jpg" width="15" height="9" alt="" border="0"><span class="navi_text">CSSÊÔ½¸</span></a></td></tr> 
  1920    <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_line.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
  20  
  2121    <tr><td class=<!--{if $tpl_subno != 'template'}-->"navi"<!--{else}-->"navi-on"<!--{/if}-->><a href="./template.php" onMouseOver="naviStyleChange('template', '#a5a5a5')" <!--{if $tpl_subno != 'template'}-->onMouseOut="naviStyleChange('template', '#636469')"<!--{/if}--> id="template"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/icon.jpg" width="15" height="9" alt="" border="0"><span class="navi_text">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê</span></a></td></tr> 
  2222    <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_line.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
  23     <!--{if $tpl_subno == 'template'}--> 
  24         <tr><td class=<!--{if $tpl_subno_template != 'top'}-->"subnavi"<!--{else}-->"subnavi-on"<!--{/if}-->><a href="./template.php?tpl_subno_template=<!--{$arrSubnavi.title.1}-->"   onMouseOver="naviStyleChange('top', '#b7b7b7')" <!--{if $tpl_subno_template != 'top'}-->onMouseOut="naviStyleChange('top', '#818287')"<!--{/if}--> id="top"><span class="subnavi_text">TOP¥Ú¡¼¥¸</span></a></td></tr> 
  25         <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_subline.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
  26         <tr><td class=<!--{if $tpl_subno_template != 'product'}-->"subnavi"<!--{else}-->"subnavi-on"<!--{/if}-->><a href="./template.php?tpl_subno_template=<!--{$arrSubnavi.title.2}-->"   onMouseOver="naviStyleChange('product', '#b7b7b7')" <!--{if $tpl_subno_template != 'product'}-->onMouseOut="naviStyleChange('product', '#818287')"<!--{/if}--> id="product"><span class="subnavi_text">¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸</span></a></td></tr> 
  27         <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_subline.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
  28         <tr><td class=<!--{if $tpl_subno_template != 'detail'}-->"subnavi"<!--{else}-->"subnavi-on"<!--{/if}-->><a href="./template.php?tpl_subno_template=<!--{$arrSubnavi.title.3}-->"    onMouseOver="naviStyleChange('detail', '#b7b7b7')" <!--{if $tpl_subno_template != 'detail'}-->onMouseOut="naviStyleChange('detail', '#818287')"<!--{/if}--> id="detail"><span class="subnavi_text">¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸</span></a></td></tr> 
  29         <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_subline.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
  30         <tr><td class=<!--{if $tpl_subno_template != 'mypage'}-->"subnavi"<!--{else}-->"subnavi-on"<!--{/if}-->><a href="./template.php?tpl_subno_template=<!--{$arrSubnavi.title.4}-->"    onMouseOver="naviStyleChange('mypage', '#b7b7b7')" <!--{if $tpl_subno_template != 'mypage'}-->onMouseOut="naviStyleChange('mypage', '#818287')"<!--{/if}--> id="mypage"><span class="subnavi_text">MY¥Ú¡¼¥¸</span></a></td></tr> 
  31         <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_subline.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
  32         <tr><td class=<!--{if $tpl_subno_template != 'upload'}-->"subnavi"<!--{else}-->"subnavi-on"<!--{/if}-->><a href="./upload.php" onMouseOver="naviStyleChange('upload', '#b7b7b7')" <!--{if $tpl_subno_template != 'upload'}-->onMouseOut="naviStyleChange('upload', '#818287')"<!--{/if}--> id="upload"><span class="subnavi_text">¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É</span></a></td></tr> 
  33         <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_subline.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
  34     <!--{/if}--> 
  35      
   23    <tr><td class=<!--{if $tpl_subno != 'up_down'}-->"navi"<!--{else}-->"navi-on"<!--{/if}-->><a href="./up_down.php"   onMouseOver="naviStyleChange('up_down', '#a5a5a5')" <!--{if $tpl_subno != 'up_down'}-->onMouseOut="naviStyleChange('up_down', '#636469')"<!--{/if}--> id="up_down"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/icon.jpg" width="15" height="9" alt="" border="0"><span class="navi_text">Ž±Ž¯ŽÌŽßŽÛŽ°ŽÄŽÞ/ŽÀŽÞŽ³ŽÝŽÛŽ°ŽÄŽÞ</span></a></td></tr> 
   24    <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_line.gif" width="140" height="2" alt=""></td></tr> 
  3625    <!--¥Ê¥Ó--> 
  3726</table> 
 • branches/feature-templates/data/Smarty/templates/admin/design/template.tpl

  r15056 r15775  
  66 */ 
  77*}--> 
   8<script type="text/javascript"><!-- 
   9function submitRegister() { 
   10    var form = document.form1; 
   11    var msg  = "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n´û¸¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©"; 
   12 
   13    if (window.confirm(msg)) { 
   14        form['mode'].value = 'register'; 
   15        form.submit(); 
   16    } 
   17} 
   18// --> 
   19</script> 
  820<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
  921<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  10 <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onsubmit="return lfnModeSubmit('confirm')"> 
  11 <!--{foreach from=$smarty.post key="key" item="item"}--> 
  12 <!--{if $key ne "mode"}--><input type="hidden" name="<!--{$key|escape}-->" value="<!--{$item|escape}-->"> 
  13 <!--{/if}--> 
  14 <!--{/foreach}--> 
   22<form name="form1" method="post" action=""> 
  1523<input type="hidden" name="mode" value=""> 
  16 <input type="hidden" name="tpl_subno_template" value="<!--{$tpl_subno_template}-->"> 
   24<input type="hidden" name="template_code_delete" value=""> 
   25<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$uniqid}-->"> 
  1726    <tr valign="top"> 
  1827        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_bg.gif" height="402"> 
   
  4150                                    <tr> 
  4251                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
  43                                         <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$template_name}--></span></td> 
   52                                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê</span></td> 
  4453                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
  4554                                    </tr> 
   
  5160                                    </tr> 
  5261                                </table> 
   62                                 
   63                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
   64                                <tr bgcolor="#f2f1ec" class="fs12n"> 
   65                                    <td> 
   66                                        ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢<br> 
   67                                        ÁªÂò¤·¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£<br> 
   68                                        <br> 
   69                                        Êѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ 
   70                                        <ul> 
   71                                            <li>user_data/css/contents.css</li> 
   72                                            <li>user_data/include/*</li> 
   73                                            <li>user_data/templates/mypage/*</li> 
   74                                            <li>user_data/templates/detail.tpl</li> 
   75                                            <li>user_data/templates/list.tpl</li> 
   76                                            <li>user_data/templates/top.tpl</li> 
   77                                        </ul> 
   78                                    </td> 
   79                                </tr> 
   80                                <tr bgcolor="#ffffff" class="fs12n"> 
   81                                    <td> 
   82                                        <table width="650" bgcolor="#cccccc" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" summary=" "> 
   83                                            <tr bgcolor="#f2f1ec" align="center" class="fs12n"> 
   84                                                <td width="">ÁªÂò</td> 
   85                                                <td width="">̾Á°</td> 
   86                                                <td width="">ÊݸÀè</td> 
   87                                                <!--<td width="50">³Îǧ</td>--> 
   88                                                <td width="50">ºï½ü</td> 
   89                                            </tr> 
   90                                            <!--{foreach from=$templates item=tpl}--> 
   91                                            <!--{assign var=tplcode value=$tpl.template_code}--> 
   92                                            <tr bgcolor="#ffffff" align="center" class="fs12"> 
   93                                                <td width="" ><input type="radio" name="template_code" value="<!--{$tplcode|escape}-->" <!--{if $tplcode == $now_template}-->checked<!--{/if}-->></td> 
   94                                                <td width=""><!--{$tpl.template_name|escape}--></td> 
   95                                                <td width="">user_data/tpl_packages/<!--{$tplcode|escape}-->/</td> 
   96                                                <!--<td width=""><span class="icon_confirm"><a href="" onClick="">³Îǧ</span></a></td>--> 
   97                                                <td width=""><span class="icon_delete"><a href="" onClick="fnModeSubmit('delete','template_code_delete','<!--{$tplcode}-->');return false;">ºï½ü</a></span></td> 
   98                                            </tr> 
   99                                            <!--{/foreach}--> 
  53100 
  54                                 <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  55                                     <tr class="fs12n"> 
  56                                         <td bgcolor="#f2f1ec" align="center"><strong>¸½ºß¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È</strong></td> 
  57                                     </tr> 
  58                                     <tr class="fs12n"> 
  59                                         <td bgcolor="#ffffff" align="center"><img height=500 width=400 src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}--><!--{$arrTemplate.image[$MainImage]}-->" name="main_img" ></td> 
  60                                     </tr> 
  61                                 </table> 
  62  
  63                                 <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  64                                     <tr><td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td></tr> 
   101                                        </table> 
   102                                    </td> 
   103                                </tr> 
  65104                                </table> 
  66105                                 
  67                                 <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  68                                     <tr class="fs12n"> 
  69                                         <td bgcolor="#f2f1ec" align="center" colspan="3"><strong>¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È°ìÍ÷</strong></td> 
  70                                     </tr> 
  71                                      
  72                                     <!--{section name=template loop=$arrTemplate.image step=3}--> 
  73                                     <!--{*foreach key=key item=item from=$arrTemplate.image*}--> 
  74                                         <tr> 
  75                                         <!--{assign var=cnt value=$smarty.section.template.iteration-1}--> 
  76                                         <!--{assign var=key value=$cnt*$smarty.section.template.step}--> 
  77                                         <!--{assign var=code value=$arrTemplate.code[$key]}--> 
  78                                         <!--{assign var=image value=$arrTemplate.image[$code]}--> 
  79                                         <td bgcolor="#ffffff" align="center"><!--{$arrTemplate[template]}--> 
  80                                             <span class="fs12">¡Ú<!--{$code}-->¡Û</span><br/> 
  81                                             <label for="radio<!--{$key}-->"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}--><!--{$image}-->" width="160" height="200" name="<!--{$key}-->" alt="<!--{$code}-->"></label><br> 
  82                                             <span class="fs10n"><label for="radio<!--{$key}-->"><input type="radio" name="check_template" value="<!--{$code}-->" id="radio<!--{$key}-->" onClick="ChangeImage('<!--{$smarty.const.URL_DIR}--><!--{$image}-->');" <!--{if $arrTemplate.check[$code] != ""}-->checked<!--{/if}-->>ÁªÂò</label></span> 
  83                                         </td> 
  84                                         <!--{assign var=cnt value=$smarty.section.template.iteration-1}--> 
  85                                         <!--{assign var=key value=$cnt*$smarty.section.template.step+1}--> 
  86                                         <!--{assign var=code value=$arrTemplate.code[$key]}--> 
  87                                         <!--{assign var=image value=$arrTemplate.image[$code]}--> 
  88                                         <!--{if $image != ""}--> 
  89                                         <td bgcolor="#ffffff" align="center"><!--{$arrTemplate[template]}--> 
  90                                             <span class="fs12">¡Ú<!--{$code}-->¡Û</span><br/> 
  91                                             <label for="radio<!--{$key}-->"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}--><!--{$image}-->" width="160" height="200" name="<!--{$key}-->" alt="<!--{$code}-->></label><br> 
  92                                             <span class="fs10n"><label for="radio<!--{$key}-->"><input type="radio" name="check_template" value="<!--{$code}-->" id="radio<!--{$key}-->" onClick="ChangeImage('<!--{$smarty.const.URL_DIR}--><!--{$image}-->');" <!--{if $arrTemplate.check[$code] != ""}-->checked<!--{/if}-->>ÁªÂò</label></span> 
  93                                         </td> 
  94                                         <!--{/if}--> 
  95                                         <!--{assign var=cnt value=$smarty.section.template.iteration-1}--> 
  96                                         <!--{assign var=key value=$cnt*$smarty.section.template.step+2}--> 
  97                                         <!--{assign var=code value=$arrTemplate.code[$key]}--> 
  98                                         <!--{assign var=image value=$arrTemplate.image[$code]}--> 
  99                                         <!--{if $image != ""}--> 
  100                                         <td bgcolor="#ffffff" align="center"><!--{$arrTemplate[template]}--> 
  101                                             <span class="fs12">¡Ú<!--{$code}-->¡Û</span><br/> 
  102                                             <label for="radio<!--{$key}-->"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}--><!--{$image}-->" width="160" height="200" name="<!--{$key}-->" alt="<!--{$code}-->></label><br> 
  103                                             <span class="fs10n"><label for="radio<!--{$key}-->"><input type="radio" name="check_template" value="<!--{$code}-->" id="radio<!--{$key}-->" onClick="ChangeImage('<!--{$smarty.const.URL_DIR}--><!--{$image}-->');" <!--{if $arrTemplate.check[$code] != ""}-->checked<!--{/if}-->>ÁªÂò</label></span> 
  104                                         </td> 
  105                                         <!--{/if}--> 
  106  
  107                                         </tr> 
  108                                     <!--{/section}--> 
  109                                 </table> 
  110  
  111106                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  112107                                    <tr> 
   
  121116                                            <tr> 
  122117                                                <td> 
  123                                                     <a href="javascript:fnModeSubmit('download', '', '');"><img onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_download_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_download.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_download.jpg" width="123" height="24" alt="¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É" border="0" name="subm"></a> 
  124                                                     <input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm"> 
   118                                                    <a href="" onClick="submitRegister();return false;"> 
   119                                                    <img onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm"> 
   120                                                    </a> 
  125121                                                </td> 
  126122                                            </tr> 
   
  151147</table> 
  152148<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú--> 
  153  
  154 <script type="text/javascript"> 
  155 function ChangeImage(strUrl) 
  156 { 
  157     document.main_img.src=strUrl; 
  158 } 
  159  
  160 // ¥â¡¼¥É¤È¥­¡¼¤ò»ØÄꤷ¤ÆSUBMIT¤ò¹Ô¤¦¡£ 
  161 function lfnModeSubmit(mode) { 
  162     if(!window.confirm('ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤âµ¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?')){ 
  163         return false; 
  164     } 
  165     document.form1['mode'].value = mode; 
  166     return true; 
  167 } 
  168  
  169  
  170 </script> 
 • branches/feature-templates/html/admin/design/template.php

  r17 r15775  
  55 * http://www.lockon.co.jp/ 
  66 */ 
  7 require_once("../../require.php"); 
  8 require_once(DATA_PATH . "module/Tar.php"); 
  9 require_once(DATA_PATH . "include/file_manager.inc"); 
  10 require_once(DATA_PATH . "module/SearchReplace.php"); 
   7require_once '../require.php'; 
   8require_once DATA_PATH . "module/Tar.php"; 
   9require_once DATA_PATH . "module/SearchReplace.php"; 
   10require_once DATA_PATH . "include/file_manager.inc"; 
   11sfPrintR($_POST); 
   12 
   13// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
   14$objSession = new SC_Session(); 
   15sfIsSuccess($objSession); 
  1116 
  1217class LC_Page { 
  13     var $arrForm; 
  14     var $arrHidden; 
  15     var $arrSubnavi = array( 
  16         'title' => array( 
  17             1 => 'top', 
  18             2 => 'product', 
  19             3 => 'detail', 
  20             4 => 'mypage'  
  21         ), 
  22         'name' =>array( 
  23             1 => 'TOP¥Ú¡¼¥¸', 
  24             2 => '¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸', 
  25             3 => '¾¦Éʾܺ٥ڡ¼¥¸', 
  26             4 => 'MY¥Ú¡¼¥¸'  
  27         ) 
  28     ); 
   18    var $tpl_mainpage = 'design/template.tpl'; 
   19    var $tpl_subnavi  = 'design/subnavi.tpl'; 
   20    var $tpl_subno    = 'template'; 
   21    var $tpl_mainno   = "design"; 
   22    var $tpl_subtitle = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê'; 
  2923 
  30     function LC_Page() { 
  31         $this->tpl_mainpage = 'design/template.tpl'; 
  32         $this->tpl_subnavi = 'design/subnavi.tpl'; 
  33         $this->tpl_subno = 'template'; 
  34         $this->tpl_subno_template = $this->arrSubnavi['title'][1]; 
  35         $this->tpl_TemplateName = $this->arrTemplateName['name'][1]; 
  36         $this->tpl_mainno = "design"; 
  37         $this->tpl_subtitle = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê'; 
  38     } 
   24    var $arrErr  = array(); 
   25    var $arrForm = array(); 
  3926} 
  4027 
  4128$objPage = new LC_Page(); 
   29 
   30// uniqid¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ØËä¤á¹þ¤ß 
   31$objPage->uniqid = $objSession->getUniqId(); 
   32 
  4233$objView = new SC_AdminView(); 
  43 $objSess = new SC_Session(); 
  4434 
  45 // ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê 
  46 $objSess = new SC_Session(); 
  47 sfIsSuccess($objSess); 
   35switch(lfGetMode()) { 
  4836 
  49 // GET¤ÎÃͤò¼õ¤±¼è¤ë 
  50 $get_tpl_subno_template = $_GET['tpl_subno_template']; 
   37// ÅÐÏ¿¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ 
   38case 'register': 
   39    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   40    if (!sfIsValidTransition($objSession)) { 
   41        sfDispError(''); 
   42    } 
   43    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¸¡¾Ú 
   44    $objForm = lfInitRegister(); 
   45    if ($objForm->checkError()) { 
   46        sfDispError(''); 
   47    } 
  5148 
  52 // GET¤ÇÃͤ¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃͤò¸µ¤Ë²èÌÌɽ¼¨¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
  53 if ($get_tpl_subno_template != ""){ 
  54     // Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿Ãͤ¬ÇÛÎó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐTOP¤òɽ¼¨ 
  55     if (in_array($get_tpl_subno_template,$objPage->arrSubnavi['title'])){ 
  56         $tpl_subno_template = $get_tpl_subno_template; 
  57     }else{ 
  58         $tpl_subno_template = $objPage->arrSubnavi['title'][1]; 
  59     } 
  60 } else { 
  61     // GET¤ÇÃͤ¬¤Ê¤±¤ì¤ÐPOST¤ÎÃͤò»ÈÍѤ¹¤ë 
  62     if ($_POST['tpl_subno_template'] != ""){ 
  63         $tpl_subno_template = $_POST['tpl_subno_template']; 
  64     }else{ 
  65         $tpl_subno_template = $objPage->arrSubnavi['title'][1]; 
  66     } 
  67 } 
  68 $objPage->tpl_subno_template = $tpl_subno_template; 
  69 $key = array_keys($objPage->arrSubnavi['title'], $tpl_subno_template); 
  70 $objPage->template_name = $objPage->arrSubnavi['name'][$key[0]]; 
   49    $template_code = $objForm->getValue('template_code'); 
  7150 
  72 // ÅÐÏ¿¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤Ð¤¢¤Ë¤ÏDB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·¤Ë¹Ô¤¯ 
  73 switch($_POST['mode']) { 
  74 case 'confirm': 
  75     // DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
  76     lfUpdData(); 
  77      
  78     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾å½ñ¤­ 
  79     lfChangeTemplate(); 
  80      
  81     // ´°Î»¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  82     $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
  83     break; 
  84 case 'download': 
  85     lfDownloadTemplate($_POST['check_template']); 
  86     break; 
   51    // DB¤Ø»ÈÍѤ¹¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÅÐÏ¿ 
   52    lfRegisterTemplate($template_code); 
   53 
   54    // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾å½ñ¤­ 
   55    lfChangeTemplate($template_code); 
   56 
   57    $objView->_smarty->clear_compiled_tpl(); 
   58 
   59    // ´°Î»¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
   60    $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');"; 
   61    break; 
   62 
   63// ºï½ü¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ 
   64case 'delete': 
   65    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   66    if (!sfIsValidTransition($objSession)) { 
   67        sfDispError(''); 
   68    } 
   69    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¸¡¾Ú 
   70    $objForm = lfInitDelete(); 
   71    if ($objForm->checkError()) { 
   72        sfDispError(''); 
   73    } 
   74 
   75    $template_code = $objForm->getValue('template_code_delete'); 
   76 
   77    //TODO¡¡dtb_baseinfo¤Îtoptpl¤ò¥¯¥ê¥¢ 
   78    //TODO¡¡dtb_templates¤«¤éºï½ü 
   79    //TODO¡¡use_data/packageÆâ¤Î³ºÅö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü 
   80    break; 
   81 
   82// ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ 
   83case 'preview': 
   84    break; 
   85 
  8786default: 
  88     break; 
   87    break; 
  8988} 
  9089 
  91 // POSTÃͤΰú¤­·Ñ¤® 
  92 $objPage->arrForm = $_POST; 
  93  
  94 // ²èÁü¼èÆÀ 
  95 $tpl_arrTemplate = array(); 
  96 $objPage->arrTemplate = lfgetTemplate(); 
  97  
  98 // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¼èÆÀ 
  99 $objPage->MainImage = $objPage->arrTemplate['check']; 
  100 $objPage->arrTemplate['check'] = array($objPage->arrTemplate['check']=>"check"); 
   90// default¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¥»¥Ã¥È 
   91$objPage->templates = lfGetAllTemplates(); 
   92$objPage->now_template = lfGetNowtemplate(); 
  10193 
  10294// ²èÌ̤Îɽ¼¨ 
   
  10496$objView->display(MAIN_FRAME); 
  10597 
  106 //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  107  
  108 /************************************************************************************************************** 
  109  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfgetTemplate 
  110  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§²èÌ̤Ëɽ¼¨¤¹¤ë²èÁü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  111  * °ú¿ô     ¡§¤Ê¤· 
  112  * Ìá¤êÃÍ   ¡§²èÌ̤Ëɽ¼¨¤¹¤ë²èÁü(ÇÛÎó) 
  113  **************************************************************************************************************/ 
  114 function lfgetTemplate(){ 
  115     global $objPage; 
  116     $filepath = "user_data/templates/"; 
  117      
  118     $arrTemplateImage = array();    // ²èÌÌɽ¼¨²èÁü³ÊǼÍÑ 
  119     $Image = "";                    // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  120     $disp = ""; 
  121     $arrDefcheck = array();         // radio¥Ü¥¿¥ó¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Á¥§¥Ã¥¯³ÊǼÍÑ 
  122      
  123     // DB¤«¤é¸½ºßÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ 
  124     $arrDefcheck = lfgetTemplaeBaseData(); 
  125      
  126     // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  127     $objQuery = new SC_Query(); 
  128     $sql = "SELECT template_code,template_name FROM dtb_templates ORDER BY create_date DESC"; 
  129     $arrTemplate = $objQuery->getall($sql); 
  130      
  131     switch($objPage->tpl_subno_template) { 
  132         // TOP 
  133         case $objPage->arrSubnavi['title'][1]: 
  134             $Image = "TopImage.jpg";            // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  135             $disp = $objPage->arrSubnavi['title'][1]; 
  136             break; 
  137              
  138         // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ 
  139         case $objPage->arrSubnavi['title'][2]: 
  140             $Image = "ProdImage.jpg";           // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  141             $disp = $objPage->arrSubnavi['title'][2]; 
  142             break; 
  143              
  144         // ¾¦Éʾܺ٠
  145         case $objPage->arrSubnavi['title'][3]: 
  146             $Image = "DetailImage.jpg";         // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  147             $disp = $objPage->arrSubnavi['title'][3]; 
  148             break; 
  149              
  150         // MY¥Ú¡¼¥¸ 
  151         case $objPage->arrSubnavi['title'][4]: 
  152             $Image = "MypageImage.jpg";         //¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  153             $disp = $objPage->arrSubnavi['title'][4]; 
  154             break; 
  155     } 
  156  
  157     // ²èÁüɽ¼¨ÇÛÎóºîÀ® 
  158     foreach($arrTemplate as $key => $val){ 
  159         $arrTemplateImage['image'][$val['template_code']] = $filepath . $val['template_code'] . "/" . $Image; 
  160         $arrTemplateImage['code'][$key] = $val['template_code']; 
  161     } 
  162      
  163     // ½é´ü¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  164     if (isset($arrDefcheck[$disp])){ 
  165         $arrTemplateImage['check'] = $arrDefcheck[$disp]; 
  166     }else{ 
  167         $arrTemplateImage['check'] = 1; 
  168     } 
  169      
  170     return $arrTemplateImage; 
   98/** 
   99 * POST¤µ¤ì¤ëmode¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
   100 * 
   101 * @param void 
   102 * @return string mode¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿, ̵¤±¤ì¤Ðnull 
   103 */ 
   104function lfGetMode(){ 
   105    if (isset($_POST['mode'])) return $_POST['mode']; 
  171106} 
  172107 
  173 /************************************************************************************************************** 
  174  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfgetTemplaeBaseData 
  175  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§DB¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  176  * °ú¿ô     ¡§¤Ê¤· 
  177  * Ìá¤êÃÍ   ¡§DB¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿(ÇÛÎó) 
  178  **************************************************************************************************************/ 
  179 function lfgetTemplaeBaseData(){ 
  180     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  181     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  182     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ 
  183      
  184     $sql = "SELECT top_tpl AS top, product_tpl AS product, detail_tpl AS detail, mypage_tpl AS mypage FROM dtb_baseinfo"; 
  185     $arrRet = $objDBConn->getAll($sql); 
  186      
  187     return $arrRet[0]; 
   108function lfInitRegister() { 
   109    $objForm = new SC_FormParam(); 
   110    $objForm->addParam( 
   111        'template_code', 'template_code', STEXT_LEN, '', 
   112        array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK", "ALNUM_CHECK") 
   113    ); 
   114    $objForm->setParam($_POST); 
   115 
   116    return $objForm; 
  188117} 
  189118 
  190 /************************************************************************************************************** 
  191  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfUpdData 
  192  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§DB¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ¤¹¤ë 
  193  * °ú¿ô     ¡§¤Ê¤· 
  194  * Ìá¤êÃÍ   ¡§À®¸ù TRUE¡¢¥¨¥é¡¼ FALSE 
  195  **************************************************************************************************************/ 
  196 function lfUpdData(){ 
  197     global $objPage; 
  198     $objDBConn = new SC_DbConn;     // DBÁàºî¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  199     $sql = "";                      // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀSQLÀ¸À®ÍÑ 
  200     $arrRet = array();              // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀÍÑ(¹¹¿·È½Äê) 
   119function lfInitDelete() { 
   120    $objForm = new SC_FormParam(); 
   121    $objForm->addParam( 
   122        'template_code_delete', 'template_code_delete', STEXT_LEN, '', 
   123        array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK", "ALNUM_CHECK") 
   124    ); 
   125    $objForm->setParam($_POST); 
  201126 
  202     // ¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ    
  203     $sql = "SELECT top_tpl AS top, product_tpl AS product, detail_tpl AS detail, mypage_tpl AS mypage FROM dtb_baseinfo"; 
  204     $arrRet = $objDBConn->getAll($sql); 
  205  
  206     $chk_tpl = $_POST['check_template']; 
  207     // ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤ÐINSERT¡¢¤Ç¤­¤ì¤ÐUPDATE 
  208     if (isset($arrRet[0])){ 
  209         // UPDATE 
  210         $arrVal = $arrRet[0]; 
  211          
  212         // TOP¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´²èÌÌÊѹ¹ 
  213         if ($objPage->tpl_subno_template == $objPage->arrSubnavi['title'][1]){ 
  214             $arrVal = array($chk_tpl,$chk_tpl,$chk_tpl,$chk_tpl); 
  215         }else{ 
  216             $arrVal[$objPage->tpl_subno_template] = $chk_tpl; 
  217         } 
  218         $sql= "update dtb_baseinfo set top_tpl = ?, product_tpl = ?, detail_tpl = ?, mypage_tpl = ?, update_date = now()"; 
  219     }else{ 
  220         // INSERT 
  221         $arrVal = array(null,null,null,null); 
  222          
  223         // TOP¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´²èÌÌÊѹ¹ 
  224         if ($objPage->tpl_subno_template == $objPage->arrSubnavi['title'][1]){ 
  225             $arrVal = array($chk_tpl,$chk_tpl,$chk_tpl,$chk_tpl); 
  226         }else{ 
  227             $arrVal[$chk_tpl-1] =$chk_tpl; 
  228         } 
  229         $sql= "insert into dtb_baseinfo (top_tpl,product_tpl,detail_tpl,mypage_tpl, update_date) values (?,?,?,?,now());"; 
  230     } 
  231  
  232     // SQL¼Â¹Ô   
  233     $arrRet = $objDBConn->query($sql,$arrVal); 
  234      
  235     return $arrRet; 
   127    return $objForm; 
   128} 
   129/** 
   130 * ¸½ºßŬÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
   131 * 
   132 * @param void 
   133 * @return string ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾ 
   134 */ 
   135function lfGetNowTemplate() { 
   136    $objQuery = new SC_Query(); 
   137    $arrRet = $objQuery->select('top_tpl', 'dtb_baseinfo'); 
   138    if (isset($arrRet[0]['top_tpl'])) { 
   139        return $arrRet[0]['top_tpl']; 
   140    } 
   141    return null; 
  236142} 
  237143 
  238 /************************************************************************************************************** 
  239  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfChangeTemplate 
  240  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë 
  241  * °ú¿ô     ¡§¤Ê¤· 
  242  * Ìá¤êÃÍ   ¡§À®¸ù TRUE¡¢¥¨¥é¡¼ FALSE 
  243  **************************************************************************************************************/ 
  244 function lfChangeTemplate(){ 
  245     global $objPage; 
  246     $tpl_path = USER_PATH . "templates/"; 
  247     $inc_path = USER_PATH . "include/"; 
  248     $css_path = USER_PATH . "css/"; 
  249      
  250     $tpl_name = ""; 
  251     $tpl_element = ""; 
  252      
  253     $chk_tpl = $_POST['check_template']; 
  254     $path = $tpl_path . $chk_tpl . "/"; 
  255     $taget_tpl_path = $path . "/templates/"; 
  256     $taget_inc_path = $path . "/include/"; 
  257     $taget_css_path = $path . "/css/"; 
  258     $save_tpl_path = $tpl_path; 
  259      
  260     switch($objPage->tpl_subno_template) { 
  261         // TOP 
  262         case $objPage->arrSubnavi['title'][1]: 
  263             $tpl_element = "TopTemplate";           // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  264             $tpl_name = "top.tpl"; 
  265             break; 
  266              
  267         // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ 
  268         case $objPage->arrSubnavi['title'][2]: 
  269             $tpl_element = "ProdTemplate";          // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  270             $tpl_name = "list.tpl"; 
  271             break; 
  272              
  273         // ¾¦Éʾܺ٠
  274         case $objPage->arrSubnavi['title'][3]: 
  275             $tpl_element = "DetailTemplate";            // ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  276             $tpl_name = "detail.tpl"; 
  277             break; 
  278              
  279         // MY¥Ú¡¼¥¸ 
  280         case $objPage->arrSubnavi['title'][4]: 
  281             $tpl_element = "MypageTemplate";            //¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÇÛÎóÍ×ÁÇ̾³ÊǼÍÑ 
  282             $tpl_name = "mypage.tpl"; 
  283             break; 
   144/** 
   145 * »ÈÍѤ¹¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òDB¤ØÅÐÏ¿¤¹¤ë 
   146 */ 
   147function lfRegisterTemplate($template_code) { 
   148    $objQuery = new SC_Query(); 
   149    $objQuery->update( 
   150        'dtb_baseinfo', 
   151        array('top_tpl'=> $template_code) 
   152    ); 
   153} 
   154/** 
   155 * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¾å½ñ¤­¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë. 
   156 */ 
   157function lfChangeTemplate($template_code){ 
   158    $from = TPL_PKG_PATH . $template_code . '/user_edit/'; 
  284159 
  285         default: 
  286             break; 
  287     } 
  288  
  289     // ²èÁü¥Ñ¥¹¤ò½ñ¤­´¹¤¨ 
  290     $img_path = '<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/'; 
  291     $displace_path = '<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->'. USER_DIR . 'templates/' . $chk_tpl . '/img/'; 
  292     $fs = new File_SearchReplace($img_path, $displace_path, "", $path, true);  
  293     $fs->doSearch();  
  294      
  295     // TOP¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´²èÌÌÊѹ¹ 
  296     if ($objPage->tpl_subno_template == $objPage->arrSubnavi['title'][1]){ 
  297         // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ô¡¼ 
  298         copy($taget_tpl_path . "top.tpl", $save_tpl_path . "top.tpl"); 
  299         copy($taget_tpl_path . "list.tpl", $save_tpl_path . "list.tpl"); 
  300         copy($taget_tpl_path . "detail.tpl", $save_tpl_path . "detail.tpl"); 
  301  
  302         // mypage¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À¤´¤È¥³¥Ô¡¼ 
  303         lfFolderCopy($taget_tpl_path."mypage/", $save_tpl_path . "mypage/"); 
  304  
  305         // ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿¤Î¥³¥Ô¡¼ 
  306         lfFolderCopy($taget_inc_path."bloc/", $inc_path . "bloc/"); 
  307  
  308         // ¥Ø¥Ã¥À¡¼,¥Õ¥Ã¥¿¡¼¥³¥Ô¡¼ 
  309         copy($taget_inc_path . "header.tpl", $inc_path . "header.tpl"); 
  310         copy($taget_inc_path . "footer.tpl", $inc_path . "footer.tpl"); 
  311          
  312         // CSS¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼ 
  313         copy($taget_css_path . "contents.css", $css_path . "contents.css"); 
  314  
  315     // mypage¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ë¥À¤´¤È¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
  316     }elseif($objPage->tpl_subno_template == $objPage->arrSubnavi['title'][4]){ 
  317         lfFolderCopy($taget_tpl_path."mypage/", $save_tpl_path."mypage/"); 
  318     }else{ 
  319         // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥Ô¡¼ 
  320         copy($taget_tpl_path . $tpl_name, $save_tpl_path . $tpl_name); 
  321     } 
  322  
  323     // ²èÁü¥Ñ¥¹¤ò¸µ¤ËÌ᤹    
  324     $fs = new File_SearchReplace($displace_path, $img_path, "", $path, true);  
  325     $fs->doSearch();  
   160    if (!file_exists($from)) { 
   161        $mess = $from . '¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó'; 
   162    } else { 
   163        $to = USER_PATH; 
   164        $to = HTML_PATH . 'user_data2/'; 
   165        $mess = sfCopyDir($from, $to, '', true); 
   166    } 
   167    return $mess; 
  326168} 
  327169 
  328 /************************************************************************************************************** 
  329  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfDownloadTemplate 
  330  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°µ½Ì¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë 
  331  * °ú¿ô1    ¡§¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥É 
  332  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¤Ê¤· 
  333  **************************************************************************************************************/ 
  334 function lfDownloadTemplate($template_code){ 
  335     $filename = $template_code. ".tar.gz"; 
  336     $dl_file = USER_TEMPLATE_PATH.$filename; 
  337      
  338     // IMG¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥³¥Ô¡¼ 
  339     $mess = ""; 
  340     $mess = sfCopyDir(HTML_PATH."img/", USER_TEMPLATE_PATH.$template_code."/img/", $mess); 
  341      
  342     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°µ½Ì 
  343     $tar = new Archive_Tar($dl_file, TRUE); 
  344     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë°ìÍ÷¼èÆÀ 
  345     $arrFileHash = sfGetFileList(USER_TEMPLATE_PATH.$template_code); 
  346     foreach($arrFileHash as $val) { 
  347         $arrFileList[] = $val['file_name']; 
  348     } 
  349     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò°ÜÆ° 
  350     chdir(USER_TEMPLATE_PATH.$template_code); 
  351      
  352     //°µ½Ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ 
  353     $zip = $tar->create($arrFileList); 
  354          
  355     // ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É³«»Ï 
  356     Header("Content-disposition: attachment; filename=${filename}"); 
  357     Header("Content-type: application/octet-stream; name=${dl_file}"); 
  358     header("Content-Length: " .filesize($dl_file));  
  359     readfile ($dl_file); 
  360     // °µ½Ì¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü 
  361     unlink($dl_file); 
  362      
  363     exit(); 
   170function lfGetAllTemplates() { 
   171    $objQuery = new SC_Query(); 
   172    $arrRet = $objQuery->select('*', 'dtb_templates'); 
   173    if (empty($arrRet)) return array(); 
   174 
   175    return $arrRet; 
  364176} 
  365  
  366 /************************************************************************************************************** 
  367  * ´Ø¿ô̾   ¡§lfFolderCopy 
  368  * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë 
  369  * °ú¿ô1    ¡§¥³¥Ô¡¼¸µ¥Ñ¥¹ 
  370  * °ú¿ô2¡¡¡¡¡§¥³¥Ô¡¼Àè¥Ñ¥¹ 
  371  * Ìá¤êÃÍ   ¡§¤Ê¤· 
  372  **************************************************************************************************************/ 
  373 function lfFolderCopy($taget_path, $save_path){ 
  374  
  375     // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  376     $arrMypage=glob($taget_path . "*" ); 
  377      
  378     // ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë 
  379     if(!is_dir($save_path)){ 
  380         mkdir($save_path); 
  381     } 
  382  
  383     // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤òÁ´¤Æ¥³¥Ô¡¼ 
  384     foreach($arrMypage as $key => $val){ 
  385         $matches = array(); 
  386         mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$val, $matches); 
  387         $data=$matches[2]; 
  388         copy($val, $save_path . $data); 
  389     } 
  390 } 
   177?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.