Changeset 15765 for branches/beta


Ignore:
Timestamp:
2007/09/20 11:10:09 (16 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/downloads/module/mdl_zero/recv.php

  r15120 r15765  
  11<?php 
  22 
   3require_once('./require.php'); 
   4 
   5//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   6class LC_Page { 
   7    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
   8    function LC_Page() { 
   9        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
   10        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_zero/mdl_zero.tpl'; 
   11        $this->tpl_subtitle = '¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
   12    } 
   13} 
   14 
   15$objPage = new LC_Page(); 
   16$objView = new SC_AdminView(); 
   17$objQuery = new SC_Query(); 
  318$objSiteSess = new SC_SiteSession(); 
  419$objCartSess = new SC_CartSession(); 
   
  1833} 
  1934 
  20 $objQuery->begin(); 
  21 $order_id = lfDoComplete($objQuery, $arrResult); 
  22 $objQuery->commit(); 
   35if(!empty($_GET["clientip"])){ 
   36    $objQuery->begin(); 
   37    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $arrResult); 
   38    $objQuery->commit(); 
   39} 
  2340 
  2441// ´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  2542if(sfIsInt($order_id)) { 
  26  
  2743    $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  2844     
  2945    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  3046    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
  31         sfSendOrderMail($order_id, '1',"",""); 
  32     }else{ 
  33       sfSendOrderMail($order_id, '0',"",""); 
  34     } 
   47        // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ 
   48        sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
   49    }else{ 
   50        // PCÈÇ 
   51        sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
   52    } 
  3553    print("OK"); 
  36 }else{ 
   54} else { 
  3755    // ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¼õ¿®¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿® 
  3856    gfPrintLog("!!!!!!!!!!!! zero error !!!!!!!!!!!!!!", $log_path); 
   
  4260    $msg = ob_get_contents(); 
  4361    ob_end_clean(); 
  44     mb_send_mail("kakinaka@lockon.co.jp", "¥¼¥í¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥é¡¼:" . $arrResult['sendid'], $msg . "\n"); 
  4562    print("NG"); 
  4663} 
   
  6481 
  6582    $arrCrilentIP = $objQuery->select("memo02, memo04", "dtb_payment", "payment_id = ? and del_flg = 0", array($arrSendid[1])); 
  66     //$client_id = $objQuery->getAll("SELECT memo04 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? and del_flg = 0", array($arrSendid[1])); 
  6783     
  6884    // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.