Ignore:
Timestamp:
2007/09/20 10:37:38 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

sfCopyDir() overrideをtureにしても上書きされない不具合を修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/data/lib/slib.php

  r15482 r15756  
  2121/* ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó½êÆÀ */ 
  2222function sfGetDBVersion($dsn = "") { 
  23     if($dsn == "") { 
  24         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  25             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  26         } else { 
  27             return; 
  28         } 
  29     } 
  30      
  31     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  32     list($db_type) = split(":", $dsn); 
  33     if($db_type == 'mysql') { 
  34         $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
  35         $version = "MySQL " . $val; 
  36     }    
  37     if($db_type == 'pgsql') { 
  38         $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
  39         $arrLine = split(" " , $val); 
  40         $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1]; 
  41     } 
  42     return $version; 
   23    if($dsn == "") { 
   24        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   25            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   26        } else { 
   27            return; 
   28        } 
   29    } 
   30 
   31    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   32    list($db_type) = split(":", $dsn); 
   33    if($db_type == 'mysql') { 
   34        $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
   35        $version = "MySQL " . $val; 
   36    } 
   37    if($db_type == 'pgsql') { 
   38        $val = $objQuery->getOne("select version()"); 
   39        $arrLine = split(" " , $val); 
   40        $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1]; 
   41    } 
   42    return $version; 
  4343} 
  4444 
  4545/* ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ */ 
  4646function sfTabaleExists($table_name, $dsn = "") { 
  47     if($dsn == "") { 
  48         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  49             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  50         } else { 
  51             return; 
  52         } 
  53     } 
  54      
  55     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  56     // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  57     if(!$objQuery->isError()) { 
  58         list($db_type) = split(":", $dsn); 
  59         // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë 
  60         if ($db_type == "pgsql") { 
  61             $sql = "SELECT 
  62                         relname 
  63                     FROM 
  64                         pg_class 
  65                     WHERE 
  66                         (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND  
  67                         relname = ?  
  68                     GROUP BY 
  69                         relname"; 
  70             $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
  71             if(count($arrRet) > 0) { 
  72                 return true; 
  73             } 
  74         }else if ($db_type == "mysql") { 
  75             $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?"; 
  76             $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
  77             if(count($arrRet) > 0) { 
  78                 return true; 
  79             } 
  80         } 
  81     } 
  82     return false; 
   47    if($dsn == "") { 
   48        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   49            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   50        } else { 
   51            return; 
   52        } 
   53    } 
   54 
   55    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   56    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   57    if(!$objQuery->isError()) { 
   58        list($db_type) = split(":", $dsn); 
   59        // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë 
   60        if ($db_type == "pgsql") { 
   61            $sql = "SELECT 
   62                        relname 
   63                    FROM 
   64                        pg_class 
   65                    WHERE 
   66                        (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND 
   67                        relname = ? 
   68                    GROUP BY 
   69                        relname"; 
   70            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
   71            if(count($arrRet) > 0) { 
   72                return true; 
   73            } 
   74        }else if ($db_type == "mysql") { 
   75            $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?"; 
   76            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
   77            if(count($arrRet) > 0) { 
   78                return true; 
   79            } 
   80        } 
   81    } 
   82    return false; 
  8383} 
  8484 
  8585// ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ® 
  8686function sfColumnExists($table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false) { 
  87     if($dsn == "") { 
  88         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  89             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  90         } else { 
  91             return; 
  92         } 
  93     } 
  94  
  95     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  96     if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
  97      
  98     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  99     // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  100     if(!$objQuery->isError()) { 
  101         list($db_type) = split(":", $dsn); 
  102          
  103         // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ 
  104         $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type); 
  105         if(count($arrRet) > 0) { 
  106             if(in_array($col_name, $arrRet)){ 
  107                 return true; 
  108             } 
  109         } 
  110     } 
  111      
  112     // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë 
  113     if($add){ 
  114         $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type "); 
  115         return true; 
  116     } 
  117      
  118     return false; 
   87    if($dsn == "") { 
   88        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   89            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   90        } else { 
   91            return; 
   92        } 
   93    } 
   94 
   95    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
   96    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
   97 
   98    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   99    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   100    if(!$objQuery->isError()) { 
   101        list($db_type) = split(":", $dsn); 
   102 
   103        // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ 
   104        $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type); 
   105        if(count($arrRet) > 0) { 
   106            if(in_array($col_name, $arrRet)){ 
   107                return true; 
   108            } 
   109        } 
   110    } 
   111 
   112    // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë 
   113    if($add){ 
   114        $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type "); 
   115        return true; 
   116    } 
   117 
   118    return false; 
  119119} 
  120120 
  121121// ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ® 
  122122function sfIndexExists($table_name, $col_name, $index_name, $length = "", $dsn = "", $add = false) { 
  123     if($dsn == "") { 
  124         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  125             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  126         } else { 
  127             return; 
  128         } 
  129     } 
  130  
  131     // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
  132     if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
  133      
  134     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  135     // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  136     if(!$objQuery->isError()) { 
  137         list($db_type) = split(":", $dsn);       
  138         switch($db_type) { 
  139         case 'pgsql': 
  140             // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
  141             $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name)); 
  142             break; 
  143         case 'mysql': 
  144             // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
  145             $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name));            
  146             break; 
  147         default: 
  148             return false; 
  149         } 
  150         // ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç 
  151         if(count($arrRet) > 0) { 
  152             return true; 
  153         } 
  154     } 
  155      
  156     // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë 
  157     if($add){ 
  158         switch($db_type) { 
  159         case 'pgsql': 
  160             $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name)); 
  161             break; 
  162         case 'mysql': 
  163             $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length));             
  164             break; 
  165         default: 
  166             return false; 
  167         } 
  168         return true; 
  169     }    
  170     return false; 
   123    if($dsn == "") { 
   124        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   125            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   126        } else { 
   127            return; 
   128        } 
   129    } 
   130 
   131    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼ 
   132    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false; 
   133 
   134    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   135    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   136    if(!$objQuery->isError()) { 
   137        list($db_type) = split(":", $dsn); 
   138        switch($db_type) { 
   139        case 'pgsql': 
   140            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
   141            $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name)); 
   142            break; 
   143        case 'mysql': 
   144            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ 
   145            $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name)); 
   146            break; 
   147        default: 
   148            return false; 
   149        } 
   150        // ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç 
   151        if(count($arrRet) > 0) { 
   152            return true; 
   153        } 
   154    } 
   155 
   156    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë 
   157    if($add){ 
   158        switch($db_type) { 
   159        case 'pgsql': 
   160            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name)); 
   161            break; 
   162        case 'mysql': 
   163            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length)); 
   164            break; 
   165        default: 
   166            return false; 
   167        } 
   168        return true; 
   169    } 
   170    return false; 
  171171} 
  172172 
  173173// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  174174function sfDataExists($table_name, $where, $arrval, $dsn = "", $sql = "", $add = false) { 
  175     if($dsn == "") { 
  176         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  177             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  178         } else { 
  179             return; 
  180         } 
  181     } 
  182     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  183     $count = $objQuery->count($table_name, $where, $arrval); 
  184  
  185     if($count > 0) { 
  186         $ret = true; 
  187     } else { 
  188         $ret = false; 
  189     } 
  190     // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë 
  191     if(!$ret && $add) { 
  192         $objQuery->exec($sql); 
  193     } 
  194      
  195     return $ret; 
   175    if($dsn == "") { 
   176        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   177            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   178        } else { 
   179            return; 
   180        } 
   181    } 
   182    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   183    $count = $objQuery->count($table_name, $where, $arrval); 
   184 
   185    if($count > 0) { 
   186        $ret = true; 
   187    } else { 
   188        $ret = false; 
   189    } 
   190    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë 
   191    if(!$ret && $add) { 
   192        $objQuery->exec($sql); 
   193    } 
   194 
   195    return $ret; 
  196196} 
  197197 
   
  200200 * ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤º1°Ê¾å¤Î¿ôÃͤ¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 
  201201 * 0¤òÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤³¤È¡£ 
  202  *  
   202 * 
  203203 * @param $control_id ´ÉÍýID 
  204204 * @param $dsn DataSource 
   
  207207function sfGetSiteControlFlg($control_id, $dsn = "") { 
  208208 
  209     // ¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹ 
  210     if($dsn == "") { 
  211         if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
  212             $dsn = DEFAULT_DSN; 
  213         } else { 
  214             return; 
  215         } 
  216     } 
  217  
  218     // ¥¯¥¨¥êÀ¸À® 
  219     $target_column = "control_flg"; 
  220     $table_name = "dtb_site_control"; 
  221     $where = "control_id = ?"; 
  222     $arrval = array($control_id); 
  223     $control_flg = 0; 
  224  
  225     // ¥¯¥¨¥êȯ¹Ô 
  226     $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
  227     $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval); 
  228  
  229     // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  230     if (count($arrSiteControl) > 0) { 
  231         $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"]; 
  232     } 
  233      
  234     return $control_flg; 
   209    // ¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹ 
   210    if($dsn == "") { 
   211        if(defined('DEFAULT_DSN')) { 
   212            $dsn = DEFAULT_DSN; 
   213        } else { 
   214            return; 
   215        } 
   216    } 
   217 
   218    // ¥¯¥¨¥êÀ¸À® 
   219    $target_column = "control_flg"; 
   220    $table_name = "dtb_site_control"; 
   221    $where = "control_id = ?"; 
   222    $arrval = array($control_id); 
   223    $control_flg = 0; 
   224 
   225    // ¥¯¥¨¥êȯ¹Ô 
   226    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true); 
   227    $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval); 
   228 
   229    // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   230    if (count($arrSiteControl) > 0) { 
   231        $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"]; 
   232    } 
   233 
   234    return $control_flg; 
  235235} 
  236236 
  237237// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¥é¥à°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  238238function sfGetColumnList($table_name, $objQuery = "", $db_type = DB_TYPE){ 
  239     if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query(); 
  240     $arrRet = array(); 
  241      
  242     // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë 
  243     if ($db_type == "pgsql") { 
  244         $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 AND not a.attname like '........pg.dropped.%........' ORDER BY a.attnum"; 
  245         $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
  246         $arrColList = sfswaparray($arrColList); 
  247         $arrRet = $arrColList["attname"]; 
  248     }else if ($db_type == "mysql") { 
  249         $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name"; 
  250         $arrColList = $objQuery->getAll($sql); 
  251         $arrColList = sfswaparray($arrColList); 
  252         $arrRet = $arrColList["Field"]; 
  253     } 
  254     return $arrRet; 
   239    if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query(); 
   240    $arrRet = array(); 
   241 
   242    // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë 
   243    if ($db_type == "pgsql") { 
   244        $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 AND not a.attname like '........pg.dropped.%........' ORDER BY a.attnum"; 
   245        $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name)); 
   246        $arrColList = sfswaparray($arrColList); 
   247        $arrRet = $arrColList["attname"]; 
   248    }else if ($db_type == "mysql") { 
   249        $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name"; 
   250        $arrColList = $objQuery->getAll($sql); 
   251        $arrColList = sfswaparray($arrColList); 
   252        $arrRet = $arrColList["Field"]; 
   253    } 
   254    return $arrRet; 
  255255} 
  256256 
  257257// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý 
  258258function sfInitInstall() { 
  259     // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ 
  260     if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) { 
  261         if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) { 
  262             header("Location: ./install/"); 
  263         } 
  264     } else { 
  265         $path = HTML_PATH . "install/index.php"; 
  266         if(file_exists($path)) { 
  267             sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
  268         } 
  269          
  270         // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.php¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  271         $path = HTML_PATH . "install.php"; 
  272         if(file_exists($path)) { 
  273             sfErrorHeader(">> /install.php¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
  274         }        
  275     } 
   259    // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ 
   260    if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) { 
   261        if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) { 
   262            header("Location: ./install/"); 
   263        } 
   264    } else { 
   265        $path = HTML_PATH . "install/index.php"; 
   266        if(file_exists($path)) { 
   267            sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
   268        } 
   269 
   270        // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.php¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   271        $path = HTML_PATH . "install.php"; 
   272        if(file_exists($path)) { 
   273            sfErrorHeader(">> /install.php¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); 
   274        } 
   275    } 
  276276} 
  277277 
  278278// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PHP¤òÆɤ߽Ф· 
  279279function sfLoadUpdateModule() { 
  280     // URLÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü 
  281     $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']); 
  282     $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php; 
  283     if(file_exists($extern_php)) { 
  284         require_once($extern_php); 
  285     } 
   280    // URLÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü 
   281    $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']); 
   282    $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php; 
   283    if(file_exists($extern_php)) { 
   284        require_once($extern_php); 
   285    } 
  286286} 
  287287 
  288288function sf_getBasisData() { 
  289     //DB¤«¤éÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
  290     $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN); 
  291     $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo"); 
  292     if(is_array($result[0])) { 
  293         foreach ( $result[0] as $key=>$value ){ 
  294             $CONF["$key"] = $value; 
  295         } 
  296     } 
  297     return $CONF; 
   289    //DB¤«¤éÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   290    $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN); 
   291    $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo"); 
   292    if(is_array($result[0])) { 
   293        foreach ( $result[0] as $key=>$value ){ 
   294            $CONF["$key"] = $value; 
   295        } 
   296    } 
   297    return $CONF; 
  298298} 
  299299 
  300300// Áõ¾þÉÕ¤­¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  301301function sfErrorHeader($mess, $print = false) { 
  302     global $GLOBAL_ERR; 
  303     if($GLOBAL_ERR == "") { 
  304         $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n"; 
  305     } 
  306     $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n"; 
  307     $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n"; 
  308     $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n"; 
  309     $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n"; 
  310     $GLOBAL_ERR.= "</td>\n"; 
  311     $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n"; 
  312     $GLOBAL_ERR.= "</table>\n"; 
  313      
  314     if($print) { 
  315         print($GLOBAL_ERR); 
  316     } 
   302    global $GLOBAL_ERR; 
   303    if($GLOBAL_ERR == "") { 
   304        $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n"; 
   305    } 
   306    $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n"; 
   307    $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n"; 
   308    $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n"; 
   309    $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n"; 
   310    $GLOBAL_ERR.= "</td>\n"; 
   311    $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n"; 
   312    $GLOBAL_ERR.= "</table>\n"; 
   313 
   314    if($print) { 
   315        print($GLOBAL_ERR); 
   316    } 
  317317} 
  318318 
  319319/* ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */ 
  320320function sfDispError($type) { 
  321      
  322     class LC_ErrorPage { 
  323         function LC_ErrorPage() { 
  324             $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl'; 
  325             $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼'; 
  326         } 
  327     } 
  328  
  329     $objPage = new LC_ErrorPage(); 
  330     $objView = new SC_AdminView(); 
  331      
  332     switch ($type) { 
  333         case LOGIN_ERROR: 
  334             $objPage->tpl_error="£É£Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  335             break; 
  336         case ACCESS_ERROR: 
  337             $objPage->tpl_error="¥í¥°¥¤¥óǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  338             break; 
  339         case AUTH_ERROR: 
  340             $objPage->tpl_error="¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  341             break; 
  342         case INVALID_MOVE_ERRORR: 
  343             $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  344             break; 
  345         default: 
  346             $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  347             break; 
  348     } 
  349      
  350     $objView->assignobj($objPage); 
  351     $objView->display(LOGIN_FRAME); 
  352      
  353     exit; 
   321 
   322    class LC_ErrorPage { 
   323        function LC_ErrorPage() { 
   324            $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl'; 
   325            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼'; 
   326        } 
   327    } 
   328 
   329    $objPage = new LC_ErrorPage(); 
   330    $objView = new SC_AdminView(); 
   331 
   332    switch ($type) { 
   333        case LOGIN_ERROR: 
   334            $objPage->tpl_error="£É£Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   335            break; 
   336        case ACCESS_ERROR: 
   337            $objPage->tpl_error="¥í¥°¥¤¥óǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   338            break; 
   339        case AUTH_ERROR: 
   340            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   341            break; 
   342        case INVALID_MOVE_ERRORR: 
   343            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   344            break; 
   345        default: 
   346            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   347            break; 
   348    } 
   349 
   350    $objView->assignobj($objPage); 
   351    $objView->display(LOGIN_FRAME); 
   352 
   353    exit; 
  354354} 
  355355 
  356356/* ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */ 
  357357function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "", $is_mobile = false) { 
  358     global $objCampaignSess; 
  359      
  360     if ($objSiteSess != "") { 
  361         $objSiteSess->setNowPage('error'); 
  362     } 
  363      
  364     class LC_ErrorPage { 
  365         function LC_ErrorPage() { 
  366             $this->tpl_mainpage = 'error.tpl'; 
  367             $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css'; 
  368             $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼'; 
  369         } 
  370     } 
  371      
  372     $objPage = new LC_ErrorPage(); 
  373      
  374     if($is_mobile === true) { 
  375         $objView = new SC_MobileView();      
  376     } else { 
  377         $objView = new SC_SiteView(); 
  378     } 
  379      
  380     switch ($type) { 
  381         case PRODUCT_NOT_FOUND: 
  382             $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  383             break; 
  384         case PAGE_ERROR: 
  385             $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£"; 
  386             break; 
  387         case CART_EMPTY: 
  388             $objPage->tpl_error="¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  389             break; 
  390         case CART_ADD_ERROR: 
  391             $objPage->tpl_error="¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉʤòÄɲ乤뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  392             break; 
  393         case CANCEL_PURCHASE: 
  394             $objPage->tpl_error="¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£<br />¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç<br />¡¦¹ØÆþ¼ê³¤­Ãæ¤Ë¿·¤·¤¤¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç<br />¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç"; 
  395             break; 
  396         case CATEGORY_NOT_FOUND: 
  397             $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  398             break; 
  399         case SITE_LOGIN_ERROR: 
  400             $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  401             break; 
  402         case TEMP_LOGIN_ERROR: 
  403             $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />ËÜÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<br />URL¤è¤êËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  404             break; 
  405         case CUSTOMER_ERROR: 
  406             $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£"; 
  407             break; 
  408         case SOLD_OUT: 
  409             $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎľÁ°¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  410             break; 
  411         case CART_NOT_FOUND: 
  412             $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʾðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  413             break; 
  414         case LACK_POINT: 
  415             $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  416             break; 
  417         case FAVORITE_ERROR: 
  418             $objPage->tpl_error="´û¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤǤ¹¡£"; 
  419             break; 
  420         case EXTRACT_ERROR: 
  421             $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
  422             break; 
  423         case FTP_DOWNLOAD_ERROR: 
  424             $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎFTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  425             break; 
  426         case FTP_LOGIN_ERROR: 
  427             $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  428             break; 
  429         case FTP_CONNECT_ERROR: 
  430             $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  431             break; 
  432         case CREATE_DB_ERROR: 
  433             $objPage->tpl_error="DB¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢DBºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
  434             break; 
  435         case DB_IMPORT_ERROR: 
  436             $objPage->tpl_error="¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\nsql¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
  437             break; 
  438         case FILE_NOT_FOUND: 
  439             $objPage->tpl_error="»ØÄê¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  440             break; 
  441         case WRITE_FILE_ERROR: 
  442             $objPage->tpl_error="ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\nÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
  443             break; 
  444         case FREE_ERROR_MSG: 
  445             $objPage->tpl_error=$err_msg; 
  446             break; 
  447         default: 
  448             $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
  449             break; 
  450     } 
  451      
  452     $objPage->return_top = $return_top; 
  453      
  454     $objView->assignobj($objPage); 
  455      
  456     if(is_object($objCampaignSess)) { 
  457         // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
  458         $objCampaignSess->pageView($objView); 
  459     } else { 
  460         $objView->display(SITE_FRAME); 
  461     }    
  462     exit; 
   358    global $objCampaignSess; 
   359 
   360    if ($objSiteSess != "") { 
   361        $objSiteSess->setNowPage('error'); 
   362    } 
   363 
   364    class LC_ErrorPage { 
   365        function LC_ErrorPage() { 
   366            $this->tpl_mainpage = 'error.tpl'; 
   367            $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css'; 
   368            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼'; 
   369        } 
   370    } 
   371 
   372    $objPage = new LC_ErrorPage(); 
   373 
   374    if($is_mobile === true) { 
   375        $objView = new SC_MobileView(); 
   376    } else { 
   377        $objView = new SC_SiteView(); 
   378    } 
   379 
   380    switch ($type) { 
   381        case PRODUCT_NOT_FOUND: 
   382            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   383            break; 
   384        case PAGE_ERROR: 
   385            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£"; 
   386            break; 
   387        case CART_EMPTY: 
   388            $objPage->tpl_error="¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   389            break; 
   390        case CART_ADD_ERROR: 
   391            $objPage->tpl_error="¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉʤòÄɲ乤뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   392            break; 
   393        case CANCEL_PURCHASE: 
   394            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£<br />¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç<br />¡¦¹ØÆþ¼ê³¤­Ãæ¤Ë¿·¤·¤¤¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç<br />¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç"; 
   395            break; 
   396        case CATEGORY_NOT_FOUND: 
   397            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   398            break; 
   399        case SITE_LOGIN_ERROR: 
   400            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   401            break; 
   402        case TEMP_LOGIN_ERROR: 
   403            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />ËÜÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<br />URL¤è¤êËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   404            break; 
   405        case CUSTOMER_ERROR: 
   406            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£"; 
   407            break; 
   408        case SOLD_OUT: 
   409            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎľÁ°¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   410            break; 
   411        case CART_NOT_FOUND: 
   412            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʾðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   413            break; 
   414        case LACK_POINT: 
   415            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   416            break; 
   417        case FAVORITE_ERROR: 
   418            $objPage->tpl_error="´û¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤǤ¹¡£"; 
   419            break; 
   420        case EXTRACT_ERROR: 
   421            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
   422            break; 
   423        case FTP_DOWNLOAD_ERROR: 
   424            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎFTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   425            break; 
   426        case FTP_LOGIN_ERROR: 
   427            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   428            break; 
   429        case FTP_CONNECT_ERROR: 
   430            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   431            break; 
   432        case CREATE_DB_ERROR: 
   433            $objPage->tpl_error="DB¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢DBºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
   434            break; 
   435        case DB_IMPORT_ERROR: 
   436            $objPage->tpl_error="¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\nsql¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"; 
   437            break; 
   438        case FILE_NOT_FOUND: 
   439            $objPage->tpl_error="»ØÄê¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   440            break; 
   441        case WRITE_FILE_ERROR: 
   442            $objPage->tpl_error="ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\nÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   443            break; 
   444        case FREE_ERROR_MSG: 
   445            $objPage->tpl_error=$err_msg; 
   446            break; 
   447         default: 
   448            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   449            break; 
   450    } 
   451 
   452    $objPage->return_top = $return_top; 
   453 
   454    $objView->assignobj($objPage); 
   455 
   456    if(is_object($objCampaignSess)) { 
   457        // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹) 
   458        $objCampaignSess->pageView($objView); 
   459    } else { 
   460        $objView->display(SITE_FRAME); 
   461    } 
   462    exit; 
  463463} 
  464464 
  465465/* ǧ¾Ú¤Î²ÄÈÝȽÄê */ 
  466466function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) { 
  467     $ret = $objSess->IsSuccess(); 
  468     if($ret != SUCCESS) { 
  469         if($disp_error) { 
  470             // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  471             sfDispError($ret); 
  472         } 
  473         return false; 
  474     } 
   467    $ret = $objSess->IsSuccess(); 
   468    if($ret != SUCCESS) { 
   469        if($disp_error) { 
   470            // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
   471            sfDispError($ret); 
   472        } 
   473        return false; 
   474    } 
  475475    // ¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯(CSRF¤Î»ÃÄêŪ¤ÊÂкö) 
  476476    // ¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥é̵¡× ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼ 
   
  495495/** 
  496496 * HTTPS¤«¤É¤¦¤«¤òȽÄê 
  497  *  
   497 * 
  498498 * @return bool 
  499499 */ 
   
  526526/* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */ 
  527527function sfIsPrePage($objSiteSess, $is_mobile = false) { 
  528     $ret = $objSiteSess->isPrePage(); 
  529     if($ret != true) { 
  530         // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  531         sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);            
  532     } 
   528    $ret = $objSiteSess->isPrePage(); 
   529    if($ret != true) { 
   530        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
   531        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile); 
   532    } 
  533533} 
  534534 
  535535function sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess) { 
  536     // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
  537     $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
  538     // ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Î¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
  539     $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid); 
  540     // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼) 
  541     $ret = $objSiteSess->checkUniqId(); 
  542      
  543     if($ret != true) { 
  544         // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
  545         sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess); 
  546     } 
  547      
  548     // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤« 
  549     $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(); 
  550     $ret = $objCartSess->checkChangeCart(); 
  551     if($ret == true || !($quantity > 0)) { 
  552         // ¥«¡¼¥È¾ðÊóɽ¼¨¤Ë¶¯À©°ÜÆ°¤¹¤ë 
  553         header("Location: ".URL_CART_TOP); 
  554         exit; 
  555     } 
  556     return $uniqid; 
   536    // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ 
   537    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId(); 
   538    // ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Î¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£ 
   539    $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid); 
   540    // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼) 
   541    $ret = $objSiteSess->checkUniqId(); 
   542 
   543    if($ret != true) { 
   544        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
   545        sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess); 
   546    } 
   547 
   548    // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤« 
   549    $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(); 
   550    $ret = $objCartSess->checkChangeCart(); 
   551    if($ret == true || !($quantity > 0)) { 
   552        // ¥«¡¼¥È¾ðÊóɽ¼¨¤Ë¶¯À©°ÜÆ°¤¹¤ë 
   553        header("Location: ".URL_CART_TOP); 
   554        exit; 
   555    } 
   556    return $uniqid; 
  557557} 
  558558 
  559559/* DBÍÑÆüÉÕʸ»úÎó¼èÆÀ */ 
  560560function sfGetTimestamp($year, $month, $day, $last = false) { 
  561     if($year != "" && $month != "" && $day != "") {  
  562         if($last) { 
  563             $time = "23:59:59"; 
  564         } else { 
  565             $time = "00:00:00"; 
  566         } 
  567         $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time; 
  568     } else { 
  569         $date = ""; 
  570     } 
  571     return  $date; 
   561    if($year != "" && $month != "" && $day != "") { 
   562        if($last) { 
   563            $time = "23:59:59"; 
   564        } else { 
   565            $time = "00:00:00"; 
   566        } 
   567        $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time; 
   568    } else { 
   569        $date = ""; 
   570    } 
   571    return  $date; 
  572572} 
  573573 
  574574// INT·¿¤Î¿ôÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  575575function sfIsInt($value) { 
  576     if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) { 
  577         return true; 
  578     } 
  579     return false; 
   576    if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) { 
   577        return true; 
   578    } 
   579    return false; 
  580580} 
  581581 
  582582function sfCSVDownload($data, $prefix = ""){ 
  583      
  584     if($prefix == "") { 
  585         $dir_name = sfUpDirName(); 
  586         $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv"; 
  587     } else { 
  588         $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv"; 
  589     } 
  590      
  591     /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */ 
  592     Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}"); 
  593     Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}"); 
  594     Header("Cache-Control: "); 
  595     Header("Pragma: "); 
  596      
  597     /* i18n¢· ¤À¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢mb¢· ¤ËÊѹ¹ 
  598     if (i18n_discover_encoding($data) == CHAR_CODE){ 
  599         $data = i18n_convert($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
  600     } 
  601     */ 
  602     if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){ 
  603         $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
  604     } 
  605      
  606     /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */ 
  607     echo $data; 
   583 
   584    if($prefix == "") { 
   585        $dir_name = sfUpDirName(); 
   586        $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv"; 
   587    } else { 
   588        $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv"; 
   589    } 
   590 
   591    /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */ 
   592    Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}"); 
   593    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}"); 
   594    Header("Cache-Control: "); 
   595    Header("Pragma: "); 
   596 
   597    /* i18n¢· ¤À¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢mb¢· ¤ËÊѹ¹ 
   598    if (i18n_discover_encoding($data) == CHAR_CODE){ 
   599        $data = i18n_convert($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
   600    } 
   601    */ 
   602    if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){ 
   603        $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE); 
   604    } 
   605 
   606    /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */ 
   607    echo $data; 
  608608} 
  609609 
  610610/* 1³¬Áؾå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  611611function sfUpDirName() { 
  612     $path = $_SERVER['PHP_SELF']; 
  613     $arrVal = split("/", $path); 
  614     $cnt = count($arrVal); 
  615     return $arrVal[($cnt - 2)]; 
   612    $path = $_SERVER['PHP_SELF']; 
   613    $arrVal = split("/", $path); 
   614    $cnt = count($arrVal); 
   615    return $arrVal[($cnt - 2)]; 
  616616} 
  617617 
  618618// ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡Ê¤¿¤À¤·¥Ý¥¹¥È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ë 
  619619function sfReload($get = "") { 
  620     if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){ 
  621         $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL); 
  622     } else { 
  623         $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL); 
  624     } 
  625      
  626     if($get != "") { 
  627         header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get); 
  628     } else { 
  629         header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']); 
  630     } 
  631     exit; 
   620    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){ 
   621        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL); 
   622    } else { 
   623        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL); 
   624    } 
   625 
   626    if($get != "") { 
   627        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get); 
   628    } else { 
   629        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']); 
   630    } 
   631    exit; 
  632632} 
  633633 
  634634// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¡£ 
  635635function sfRankUp($table, $colname, $id, $andwhere = "") { 
  636     $objQuery = new SC_Query(); 
  637     $objQuery->begin(); 
  638     $where = "$colname = ?"; 
  639     if($andwhere != "") { 
  640         $where.= " AND $andwhere"; 
  641     } 
  642     // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ 
  643     $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  644     // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ 
  645     $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere); 
  646     // ¥é¥ó¥¯¤¬ºÇÂçÃͤè¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  647     if($rank < $maxrank) { 
  648         // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  649         $where = "rank = ?"; 
  650         if($andwhere != "") { 
  651             $where.= " AND $andwhere"; 
  652         } 
  653         $uprank = $rank + 1; 
  654         $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank)); 
  655         // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô 
  656         $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?"; 
  657         $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id)); 
  658         $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id)); 
  659     } 
  660     $objQuery->commit(); 
   636    $objQuery = new SC_Query(); 
   637    $objQuery->begin(); 
   638    $where = "$colname = ?"; 
   639    if($andwhere != "") { 
   640        $where.= " AND $andwhere"; 
   641    } 
   642    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ 
   643    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   644    // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ 
   645    $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere); 
   646    // ¥é¥ó¥¯¤¬ºÇÂçÃͤè¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
   647    if($rank < $maxrank) { 
   648        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   649        $where = "rank = ?"; 
   650        if($andwhere != "") { 
   651            $where.= " AND $andwhere"; 
   652        } 
   653        $uprank = $rank + 1; 
   654        $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank)); 
   655        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô 
   656        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?"; 
   657        $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id)); 
   658        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id)); 
   659    } 
   660    $objQuery->commit(); 
  661661} 
  662662 
  663663// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£ 
  664664function sfRankDown($table, $colname, $id, $andwhere = "") { 
  665     $objQuery = new SC_Query(); 
  666     $objQuery->begin(); 
  667     $where = "$colname = ?"; 
  668     if($andwhere != "") { 
  669         $where.= " AND $andwhere"; 
  670     } 
  671     // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ 
  672     $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  673          
  674     // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
  675     if($rank > 1) { 
  676         // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä²¼¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  677         $where = "rank = ?"; 
  678         if($andwhere != "") { 
  679             $where.= " AND $andwhere"; 
  680         } 
  681         $downrank = $rank - 1; 
  682         $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank)); 
  683         // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô 
  684         $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?"; 
  685         $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id)); 
  686         $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id)); 
  687     } 
  688     $objQuery->commit(); 
   665    $objQuery = new SC_Query(); 
   666    $objQuery->begin(); 
   667    $where = "$colname = ?"; 
   668    if($andwhere != "") { 
   669        $where.= " AND $andwhere"; 
   670    } 
   671    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ 
   672    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   673 
   674    // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£ 
   675    if($rank > 1) { 
   676        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä²¼¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   677        $where = "rank = ?"; 
   678        if($andwhere != "") { 
   679            $where.= " AND $andwhere"; 
   680        } 
   681        $downrank = $rank - 1; 
   682        $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank)); 
   683        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô 
   684        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?"; 
   685        $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id)); 
   686        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id)); 
   687    } 
   688    $objQuery->commit(); 
  689689} 
  690690 
  691691//----¡¡»ØÄê½ç°Ì¤Ø°ÜÆ° 
  692692function sfMoveRank($tableName, $keyIdColumn, $keyId, $pos, $where = "") { 
  693     $objQuery = new SC_Query(); 
  694     $objQuery->begin(); 
  695          
  696     // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  697     $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId));   
  698     $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where); 
  699          
  700     // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë 
  701     if($pos > $max) { 
  702         $position = 1; 
  703     } else if($pos < 1) { 
  704         $position = $max; 
  705     } else { 
  706         $position = $max - $pos + 1; 
  707     } 
  708      
  709     if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç 
  710     if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç 
  711  
  712     //--¡¡»ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Î¾¦Éʤ«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¾¦ÉʤޤǤÎrank¤ò£±¤Ä¤º¤é¤¹ 
  713     $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0"; 
  714     if($where != "") { 
  715         $sql.= " AND $where"; 
  716     } 
  717      
  718     if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position )); 
  719     if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 )); 
  720  
  721     //-- »ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Ørank¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¡£ 
  722     $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 "; 
  723     if($where != "") { 
  724         $sql.= " AND $where"; 
  725     } 
  726      
  727     $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) ); 
  728     $objQuery->commit(); 
   693    $objQuery = new SC_Query(); 
   694    $objQuery->begin(); 
   695 
   696    // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   697    $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId)); 
   698    $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where); 
   699 
   700    // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë 
   701    if($pos > $max) { 
   702        $position = 1; 
   703    } else if($pos < 1) { 
   704        $position = $max; 
   705    } else { 
   706        $position = $max - $pos + 1; 
   707    } 
   708 
   709    if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç 
   710    if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç 
   711 
   712    //--¡¡»ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Î¾¦Éʤ«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¾¦ÉʤޤǤÎrank¤ò£±¤Ä¤º¤é¤¹ 
   713    $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0"; 
   714    if($where != "") { 
   715        $sql.= " AND $where"; 
   716    } 
   717 
   718    if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position )); 
   719    if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 )); 
   720 
   721    //-- »ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Ørank¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¡£ 
   722    $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 "; 
   723    if($where != "") { 
   724        $sql.= " AND $where"; 
   725    } 
   726 
   727    $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) ); 
   728    $objQuery->commit(); 
  729729} 
  730730 
   
  732732// ¥ì¥³¡¼¥É¤´¤Èºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢$delete¤òtrue¤Ë¤¹¤ë¡£ 
  733733function sfDeleteRankRecord($table, $colname, $id, $andwhere = "", $delete = false) { 
  734     $objQuery = new SC_Query(); 
  735     $objQuery->begin(); 
  736     // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£      
  737     $where = "$colname = ?"; 
  738     if($andwhere != "") { 
  739         $where.= " AND $andwhere"; 
  740     } 
  741     $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  742  
  743     if(!$delete) { 
  744         // ¥é¥ó¥¯¤òºÇ²¼°Ì¤Ë¤¹¤ë¡¢DEL¥Õ¥é¥°ON 
  745         $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() "; 
  746         $sqlup.= "WHERE $colname = ?"; 
  747         // UPDATE¤Î¼Â¹Ô 
  748         $objQuery->exec($sqlup, array($id)); 
  749     } else { 
  750         $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id)); 
  751     } 
  752      
  753     // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£ 
  754     $where = "rank > ?"; 
  755     if($andwhere != "") { 
  756         $where.= " AND $andwhere"; 
  757     } 
  758     $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where"; 
  759     $objQuery->exec($sqlup, array($rank)); 
  760     $objQuery->commit(); 
   734    $objQuery = new SC_Query(); 
   735    $objQuery->begin(); 
   736    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   737    $where = "$colname = ?"; 
   738    if($andwhere != "") { 
   739        $where.= " AND $andwhere"; 
   740    } 
   741    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   742 
   743    if(!$delete) { 
   744        // ¥é¥ó¥¯¤òºÇ²¼°Ì¤Ë¤¹¤ë¡¢DEL¥Õ¥é¥°ON 
   745        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() "; 
   746        $sqlup.= "WHERE $colname = ?"; 
   747        // UPDATE¤Î¼Â¹Ô 
   748        $objQuery->exec($sqlup, array($id)); 
   749    } else { 
   750        $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id)); 
   751    } 
   752 
   753    // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£ 
   754    $where = "rank > ?"; 
   755    if($andwhere != "") { 
   756        $where.= " AND $andwhere"; 
   757    } 
   758    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where"; 
   759    $objQuery->exec($sqlup, array($rank)); 
   760    $objQuery->commit(); 
  761761} 
  762762 
  763763// ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  764764function sfIsRecord($table, $col, $arrval, $addwhere = "") { 
  765     $objQuery = new SC_Query(); 
  766     $arrCol = split("[, ]", $col); 
  767          
  768     $where = "del_flg = 0"; 
  769      
  770     if($addwhere != "") { 
  771         $where.= " AND $addwhere"; 
  772     } 
  773          
  774     foreach($arrCol as $val) { 
  775         if($val != "") { 
  776             if($where == "") { 
  777                 $where = "$val = ?"; 
  778             } else { 
  779                 $where.= " AND $val = ?"; 
  780             } 
  781         } 
  782     } 
  783     $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval); 
  784      
  785     if($ret != "") { 
  786         return true; 
  787     } 
  788     return false; 
   765    $objQuery = new SC_Query(); 
   766    $arrCol = split("[, ]", $col); 
   767 
   768    $where = "del_flg = 0"; 
   769 
   770    if($addwhere != "") { 
   771        $where.= " AND $addwhere"; 
   772    } 
   773 
   774    foreach($arrCol as $val) { 
   775        if($val != "") { 
   776            if($where == "") { 
   777                $where = "$val = ?"; 
   778            } else { 
   779                $where.= " AND $val = ?"; 
   780            } 
   781        } 
   782    } 
   783    $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval); 
   784 
   785    if($ret != "") { 
   786        return true; 
   787    } 
   788    return false; 
  789789} 
  790790 
  791791// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸ 
  792792function sfMergeCBValue($keyname, $max) { 
  793     $conv = ""; 
  794     $cnt = 1; 
  795     for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) { 
  796         if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") { 
  797             $conv.= "1"; 
  798         } else { 
  799             $conv.= "0"; 
  800         } 
  801     } 
  802     return $conv; 
   793    $conv = ""; 
   794    $cnt = 1; 
   795    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) { 
   796        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") { 
   797            $conv.= "1"; 
   798        } else { 
   799            $conv.= "0"; 
   800        } 
   801    } 
   802    return $conv; 
  803803} 
  804804 
  805805// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ2¿Ê¿ô·Á¼°¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
  806806function sfMergeCheckBoxes($array, $max) { 
  807     $ret = ""; 
  808     if(is_array($array)) {   
  809         foreach($array as $val) { 
  810             $arrTmp[$val] = "1"; 
  811         } 
  812     } 
  813     for($i = 1; $i <= $max; $i++) {  
  814         if($arrTmp[$i] == "1") { 
  815             $ret.= "1"; 
  816         } else { 
  817             $ret.= "0"; 
  818         } 
  819     } 
  820     return $ret; 
   807    $ret = ""; 
   808    if(is_array($array)) { 
   809        foreach($array as $val) { 
   810            $arrTmp[$val] = "1"; 
   811        } 
   812    } 
   813    for($i = 1; $i <= $max; $i++) { 
   814        if($arrTmp[$i] == "1") { 
   815            $ret.= "1"; 
   816        } else { 
   817            $ret.= "0"; 
   818        } 
   819    } 
   820    return $ret; 
  821821} 
  822822 
   
  825825function sfMergeParamCheckBoxes($array) { 
  826826    $ret = ''; 
  827     if(is_array($array)) { 
  828         foreach($array as $val) { 
  829             if($ret != "") { 
  830                 $ret.= "-$val"; 
  831             } else { 
  832                 $ret = $val;             
  833             } 
  834         } 
  835     } else { 
  836         $ret = $array; 
  837     } 
  838     return $ret; 
   827    if(is_array($array)) { 
   828        foreach($array as $val) { 
   829            if($ret != "") { 
   830                $ret.= "-$val"; 
   831            } else { 
   832                $ret = $val; 
   833            } 
   834        } 
   835    } else { 
   836        $ret = $array; 
   837    } 
   838    return $ret; 
  839839} 
  840840 
  841841// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤ÆSQL¸¡º÷ÍѤËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ 
  842842function sfSearchCheckBoxes($array) { 
  843     $max = 0; 
  844     $ret = ""; 
  845     foreach($array as $val) { 
  846         $arrTmp[$val] = "1"; 
  847         if($val > $max) { 
  848             $max = $val; 
  849         } 
  850     } 
  851     for($i = 1; $i <= $max; $i++) {  
  852         if($arrTmp[$i] == "1") { 
  853             $ret.= "1"; 
  854         } else { 
  855             $ret.= "_"; 
  856         } 
  857     } 
  858      
  859     if($ret != "") {     
  860         $ret.= "%"; 
  861     } 
  862     return $ret; 
   843    $max = 0; 
   844    $ret = ""; 
   845    foreach($array as $val) { 
   846        $arrTmp[$val] = "1"; 
   847        if($val > $max) { 
   848            $max = $val; 
   849        } 
   850    } 
   851    for($i = 1; $i <= $max; $i++) { 
   852        if($arrTmp[$i] == "1") { 
   853            $ret.= "1"; 
   854        } else { 
   855            $ret.= "_"; 
   856        } 
   857    } 
   858 
   859    if($ret != "") { 
   860        $ret.= "%"; 
   861    } 
   862    return $ret; 
  863863} 
  864864 
  865865// 2¿Ê¿ô·Á¼°¤ÎÃͤòhtml_checkboxesÂбþ¤ÎÃͤËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë 
  866866function sfSplitCheckBoxes($val) { 
  867     $len = strlen($val); 
  868     for($i = 0; $i < $len; $i++) { 
  869         if(substr($val, $i, 1) == "1") { 
  870             $arrRet[] = ($i + 1); 
  871         } 
  872     } 
  873     return $arrRet; 
   867    $len = strlen($val); 
   868    for($i = 0; $i < $len; $i++) { 
   869        if(substr($val, $i, 1) == "1") { 
   870            $arrRet[] = ($i + 1); 
   871        } 
   872    } 
   873    return $arrRet; 
  874874} 
  875875 
  876876// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸ 
  877877function sfMergeCBSearchValue($keyname, $max) { 
  878     $conv = ""; 
  879     $cnt = 1; 
  880     for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) { 
  881         if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") { 
  882             $conv.= "1"; 
  883         } else { 
  884             $conv.= "_"; 
  885         } 
  886     } 
  887     return $conv; 
   878    $conv = ""; 
   879    $cnt = 1; 
   880    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) { 
   881        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") { 
   882            $conv.= "1"; 
   883        } else { 
   884            $conv.= "_"; 
   885        } 
   886    } 
   887    return $conv; 
  888888} 
  889889 
  890890// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤòʬ²ò 
  891891function sfSplitCBValue($val, $keyname = "") { 
  892     $len = strlen($val); 
  893     $no = 1; 
  894     for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
  895         if($keyname != "") { 
  896             $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1); 
  897         } else { 
  898             $arr[] = substr($val, $cnt, 1); 
  899         } 
  900         $no++; 
  901     } 
  902     return $arr; 
   892    $len = strlen($val); 
   893    $no = 1; 
   894    for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
   895        if($keyname != "") { 
   896            $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1); 
   897        } else { 
   898            $arr[] = substr($val, $cnt, 1); 
   899        } 
   900        $no++; 
   901    } 
   902    return $arr; 
  903903} 
  904904 
  905905// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ 
  906906function sfArrKeyValue($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "") { 
  907      
  908     $max = count($arrList); 
  909      
  910     if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
  911         $max = $len_max; 
  912     } 
  913      
  914     for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  915         if($keysize != "") { 
  916             $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize); 
  917         } else { 
  918             $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
  919         } 
  920         $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
  921          
  922         if(!isset($arrRet[$key])) { 
  923             $arrRet[$key] = $val; 
  924         } 
  925          
  926     } 
  927     return $arrRet; 
   907 
   908    $max = count($arrList); 
   909 
   910    if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
   911        $max = $len_max; 
   912    } 
   913 
   914    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   915        if($keysize != "") { 
   916            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize); 
   917        } else { 
   918            $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
   919        } 
   920        $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
   921 
   922        if(!isset($arrRet[$key])) { 
   923            $arrRet[$key] = $val; 
   924        } 
   925 
   926    } 
   927    return $arrRet; 
  928928} 
  929929 
  930930// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ(Ãͤ¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç) 
  931931function sfArrKeyValues($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "", $connect = "") { 
  932      
  933     $max = count($arrList); 
  934      
  935     if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
  936         $max = $len_max; 
  937     } 
  938      
  939     for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  940         if($keysize != "") { 
  941             $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize); 
  942         } else { 
  943             $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
  944         } 
  945         $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
  946          
  947         if($connect != "") { 
  948             $arrRet[$key].= "$val".$connect; 
  949         } else { 
  950             $arrRet[$key][] = $val;      
  951         } 
  952     } 
  953     return $arrRet; 
   932 
   933    $max = count($arrList); 
   934 
   935    if($len_max != "" && $max > $len_max) { 
   936        $max = $len_max; 
   937    } 
   938 
   939    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   940        if($keysize != "") { 
   941            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize); 
   942        } else { 
   943            $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
   944        } 
   945        $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
   946 
   947        if($connect != "") { 
   948            $arrRet[$key].= "$val".$connect; 
   949        } else { 
   950            $arrRet[$key][] = $val; 
   951        } 
   952    } 
   953    return $arrRet; 
  954954} 
  955955 
  956956// ÇÛÎó¤ÎÃͤò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊÖ¤¹¡£ 
  957957function sfGetCommaList($array, $space=true) { 
  958     if (count($array) > 0) { 
  959         $line = ""; 
  960         foreach($array as $val) { 
  961             if ($space) { 
  962                 $line .= $val . ", "; 
  963             }else{ 
  964                 $line .= $val . ","; 
  965             } 
  966         } 
  967         if ($space) { 
  968             $line = ereg_replace(", $", "", $line); 
  969         }else{ 
  970             $line = ereg_replace(",$", "", $line); 
  971         } 
  972         return $line; 
  973     }else{ 
  974         return false; 
  975     } 
  976      
   958    if (count($array) > 0) { 
   959        $line = ""; 
   960        foreach($array as $val) { 
   961            if ($space) { 
   962                $line .= $val . ", "; 
   963            }else{ 
   964                $line .= $val . ","; 
   965            } 
   966        } 
   967        if ($space) { 
   968            $line = ereg_replace(", $", "", $line); 
   969        }else{ 
   970            $line = ereg_replace(",$", "", $line); 
   971        } 
   972        return $line; 
   973    }else{ 
   974        return false; 
   975    } 
   976 
  977977} 
  978978 
  979979/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòCSV¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/ 
  980980function sfGetCSVList($array) { 
  981     if (count($array) > 0) { 
  982         foreach($array as $key => $val) { 
  983             $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE); 
  984             $line .= "\"".$val."\","; 
  985         } 
  986         $line = ereg_replace(",$", "\n", $line); 
  987     }else{ 
  988         return false; 
  989     } 
  990     return $line; 
   981    if (count($array) > 0) { 
   982        foreach($array as $key => $val) { 
   983            $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE); 
   984            $line .= "\"".$val."\","; 
   985        } 
   986        $line = ereg_replace(",$", "\n", $line); 
   987    }else{ 
   988        return false; 
   989    } 
   990    return $line; 
  991991} 
  992992 
  993993/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòPDF¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/ 
  994994function sfGetPDFList($array) { 
  995     foreach($array as $key => $val) { 
  996         $line .= "\t".$val; 
  997     } 
  998     $line.="\n"; 
  999     return $line; 
   995    foreach($array as $key => $val) { 
   996        $line .= "\t".$val; 
   997    } 
   998    $line.="\n"; 
   999    return $line; 
  10001000} 
  10011001 
   
  10131013function sfCheckSetTerm ( $start_year, $start_month, $start_day, $end_year, $end_month, $end_day ) { 
  10141014 
  1015     // ´ü´Ö»ØÄê 
  1016     $error = 0; 
  1017     if ( $start_month || $start_day || $start_year){ 
  1018         if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1; 
  1019     } else { 
  1020         $error = 1; 
  1021     } 
  1022     if ( $end_month || $end_day || $end_year){ 
  1023         if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2; 
  1024     } 
  1025     if ( ! $error ){ 
  1026         $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000"; 
  1027         $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959"; 
  1028         if ($date1 > $date2) $error = 3; 
  1029     } else { 
  1030         $error = 1; 
  1031     } 
  1032     return array($date1, $date2, $error); 
   1015    // ´ü´Ö»ØÄê 
   1016    $error = 0; 
   1017    if ( $start_month || $start_day || $start_year){ 
   1018        if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1; 
   1019    } else { 
   1020        $error = 1; 
   1021    } 
   1022    if ( $end_month || $end_day || $end_year){ 
   1023        if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2; 
   1024    } 
   1025    if ( ! $error ){ 
   1026        $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000"; 
   1027        $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959"; 
   1028        if ($date1 > $date2) $error = 3; 
   1029    } else { 
   1030        $error = 1; 
   1031    } 
   1032    return array($date1, $date2, $error); 
  10331033} 
  10341034 
  10351035// ¥¨¥é¡¼²Õ½ê¤ÎÇØ·Ê¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Îfunction SC_View¤ÇÆɤ߹þ¤à 
  10361036function sfSetErrorStyle(){ 
  1037     return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"'; 
   1037    return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"'; 
  10381038} 
  10391039 
   
  10421042 */ 
  10431043function sfCheckNumLength( $value ){ 
  1044     if ( ! is_numeric($value)  ){ 
  1045         return false; 
  1046     }  
  1047      
  1048     if ( strlen($value) > 9 ) { 
  1049         return false; 
  1050     } 
  1051      
  1052     return true; 
   1044    if ( ! is_numeric($value)  ){ 
   1045        return false; 
   1046    } 
   1047 
   1048    if ( strlen($value) > 9 ) { 
   1049        return false; 
   1050    } 
   1051 
   1052    return true; 
  10531053} 
  10541054 
  10551055// °ìÃפ·¤¿ÃͤΥ­¡¼Ì¾¤ò¼èÆÀ 
  10561056function sfSearchKey($array, $word, $default) { 
  1057     foreach($array as $key => $val) { 
  1058         if($val == $word) { 
  1059             return $key; 
  1060         } 
  1061     } 
  1062     return $default; 
   1057    foreach($array as $key => $val) { 
   1058        if($val == $word) { 
   1059            return $key; 
   1060        } 
   1061    } 
   1062    return $default; 
  10631063} 
  10641064 
  10651065// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ($products_check:true¾¦ÉÊÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤À¤±¼èÆÀ) 
  10661066function sfGetCategoryList($addwhere = "", $products_check = false, $head = CATEGORY_HEAD) { 
  1067     $objQuery = new SC_Query(); 
  1068     $where = "del_flg = 0"; 
  1069      
  1070     if($addwhere != "") { 
  1071         $where.= " AND $addwhere"; 
  1072     } 
  1073          
  1074     $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  1075      
  1076     if($products_check) { 
  1077         $col = "T1.category_id, category_name, level"; 
  1078         $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id"; 
  1079         $where .= " AND product_count > 0"; 
  1080     } else { 
  1081         $col = "category_id, category_name, level"; 
  1082         $from = "dtb_category"; 
  1083     } 
  1084      
  1085     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  1086              
  1087     $max = count($arrRet); 
  1088     for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  1089         $id = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
  1090         $name = $arrRet[$cnt]['category_name']; 
  1091         $arrList[$id] = ""; 
  1092         /* 
  1093         for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
  1094             $arrList[$id].= "¡¡"; 
  1095         } 
  1096         */ 
  1097         for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) { 
  1098             $arrList[$id].= $head; 
  1099         } 
  1100         $arrList[$id].= $name; 
  1101     } 
  1102     return $arrList; 
   1067    $objQuery = new SC_Query(); 
   1068    $where = "del_flg = 0"; 
   1069 
   1070    if($addwhere != "") { 
   1071        $where.= " AND $addwhere"; 
   1072    } 
   1073 
   1074    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
   1075 
   1076    if($products_check) { 
   1077        $col = "T1.category_id, category_name, level"; 
   1078        $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id"; 
   1079        $where .= " AND product_count > 0"; 
   1080    } else { 
   1081        $col = "category_id, category_name, level"; 
   1082        $from = "dtb_category"; 
   1083    } 
   1084 
   1085    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
   1086 
   1087    $max = count($arrRet); 
   1088    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   1089        $id = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
   1090        $name = $arrRet[$cnt]['category_name']; 
   1091        $arrList[$id] = ""; 
   1092        /* 
   1093        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
   1094            $arrList[$id].= "¡¡"; 
   1095        } 
   1096        */ 
   1097        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) { 
   1098            $arrList[$id].= $head; 
   1099        } 
   1100        $arrList[$id].= $name; 
   1101    } 
   1102    return $arrList; 
  11031103} 
  11041104 
  11051105// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ¡Ê¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎValue:0) 
  11061106function sfGetLevelCatList($parent_zero = true) { 
  1107     $objQuery = new SC_Query(); 
  1108     $col = "category_id, category_name, level"; 
  1109     $where = "del_flg = 0"; 
  1110     $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  1111     $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where); 
  1112     $max = count($arrRet); 
  1113      
  1114     for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
  1115         if($parent_zero) { 
  1116             if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) { 
  1117                 $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
  1118             } else { 
  1119                 $arrValue[$cnt] = "";  
  1120             } 
  1121         } else { 
  1122             $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
  1123         } 
  1124          
  1125         $arrOutput[$cnt] = ""; 
  1126         /*           
  1127         for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
  1128             $arrOutput[$cnt].= "¡¡"; 
  1129         } 
  1130         */ 
  1131         for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) { 
  1132             $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD; 
  1133         } 
  1134         $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name']; 
  1135     } 
  1136     return array($arrValue, $arrOutput); 
   1107    $objQuery = new SC_Query(); 
   1108    $col = "category_id, category_name, level"; 
   1109    $where = "del_flg = 0"; 
   1110    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
   1111    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where); 
   1112    $max = count($arrRet); 
   1113 
   1114    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) { 
   1115        if($parent_zero) { 
   1116            if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) { 
   1117                $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
   1118            } else { 
   1119                $arrValue[$cnt] = ""; 
   1120            } 
   1121        } else { 
   1122            $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id']; 
   1123        } 
   1124 
   1125        $arrOutput[$cnt] = ""; 
   1126        /* 
   1127        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) { 
   1128            $arrOutput[$cnt].= "¡¡"; 
   1129        } 
   1130        */ 
   1131        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) { 
   1132            $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD; 
   1133        } 
   1134        $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name']; 
   1135    } 
   1136    return array($arrValue, $arrOutput); 
  11371137} 
  11381138 
  11391139function sfGetErrorColor($val) { 
  1140     if($val != "") { 
  1141         return "background-color:" . ERR_COLOR; 
  1142     } 
  1143     return ""; 
   1140    if($val != "") { 
   1141        return "background-color:" . ERR_COLOR; 
   1142    } 
   1143    return ""; 
  11441144} 
  11451145 
  11461146 
  11471147function sfGetEnabled($val) { 
  1148     if( ! $val ) { 
  1149         return " disabled=\"disabled\""; 
  1150     } 
  1151     return ""; 
   1148    if( ! $val ) { 
   1149        return " disabled=\"disabled\""; 
   1150    } 
   1151    return ""; 
  11521152} 
  11531153 
  11541154function sfGetChecked($param, $value) { 
  1155     if($param == $value) { 
  1156         return "checked=\"checked\""; 
  1157     } 
  1158     return ""; 
   1155    if($param == $value) { 
   1156        return "checked=\"checked\""; 
   1157    } 
   1158    return ""; 
  11591159} 
  11601160 
  11611161// SELECT¥Ü¥Ã¥¯¥¹Íѥꥹ¥È¤ÎºîÀ® 
  11621162function sfGetIDValueList($table, $keyname, $valname) { 
  1163     $objQuery = new SC_Query(); 
  1164     $col = "$keyname, $valname"; 
  1165     $objQuery->setwhere("del_flg = 0"); 
  1166     $objQuery->setorder("rank DESC"); 
  1167     $arrList = $objQuery->select($col, $table); 
  1168     $count = count($arrList); 
  1169     for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) { 
  1170         $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
  1171         $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
  1172         $arrRet[$key] = $val; 
  1173     } 
  1174     return $arrRet; 
   1163    $objQuery = new SC_Query(); 
   1164    $col = "$keyname, $valname"; 
   1165    $objQuery->setwhere("del_flg = 0"); 
   1166    $objQuery->setorder("rank DESC"); 
   1167    $arrList = $objQuery->select($col, $table); 
   1168    $count = count($arrList); 
   1169    for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) { 
   1170        $key = $arrList[$cnt][$keyname]; 
   1171        $val = $arrList[$cnt][$valname]; 
   1172        $arrRet[$key] = $val; 
   1173    } 
   1174    return $arrRet; 
  11751175} 
  11761176 
  11771177function sfTrim($str) { 
  1178     $ret = ereg_replace("^[¡¡ \n\r]*", "", $str); 
  1179     $ret = ereg_replace("[¡¡ \n\r]*$", "", $ret); 
  1180     return $ret; 
   1178    $ret = ereg_replace("^[¡¡ \n\r]*", "", $str); 
   1179    $ret = ereg_replace("[¡¡ \n\r]*$", "", $ret); 
   1180    return $ret; 
  11811181} 
  11821182 
  11831183/* ½ê°¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁؤοÆID¤òÇÛÎó¤ÇÊÖ¤¹ */ 
  11841184function sfGetParents($objQuery, $table, $pid_name, $id_name, $id) { 
  1185     $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id); 
  1186     // ÇÛÎó¤ÎÀèƬ1¤Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  1187     array_shift($arrRet); 
  1188     return $arrRet; 
   1185    $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id); 
   1186    // ÇÛÎó¤ÎÀèƬ1¤Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   1187    array_shift($arrRet); 
   1188    return $arrRet; 
  11891189} 
  11901190 
   
  11921192/* ¿ÆID¤ÎÇÛÎó¤ò¸µ¤ËÆÃÄê¤Î¥«¥é¥à¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£*/ 
  11931193function sfGetParentsCol($objQuery, $table, $id_name, $col_name, $arrId ) { 
  1194     $col = $col_name; 
  1195     $len = count($arrId); 
  1196     $where = ""; 
  1197      
  1198     for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
  1199         if($where == "") { 
  1200             $where = "$id_name = ?"; 
  1201         } else { 
  1202             $where.= " OR $id_name = ?"; 
  1203         } 
  1204     } 
  1205      
  1206     $objQuery->setorder("level"); 
  1207     $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId); 
  1208     return $arrRet;  
   1194    $col = $col_name; 
   1195    $len = count($arrId); 
   1196    $where = ""; 
   1197 
   1198    for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) { 
   1199        if($where == "") { 
   1200            $where = "$id_name = ?"; 
   1201        } else { 
   1202            $where.= " OR $id_name = ?"; 
   1203        } 
   1204    } 
   1205 
   1206    $objQuery->setorder("level"); 
   1207    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId); 
   1208    return $arrRet; 
  12091209} 
  12101210 
  12111211/* »ÒID¤ÎÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ */ 
  12121212function sfGetChildsID($table, $pid_name, $id_name, $id) { 
  1213     $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id); 
  1214     return $arrRet; 
   1213    $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id); 
   1214    return $arrRet; 
  12151215} 
  12161216 
  12171217/* ¥«¥Æ¥´¥êÊѹ¹»þ¤Î°ÜÆ°½èÍý */ 
  12181218function sfMoveCatRank($objQuery, $table, $id_name, $cat_name, $old_catid, $new_catid, $id) { 
  1219     if ($old_catid == $new_catid) { 
  1220         return; 
  1221     } 
  1222     // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý 
  1223     // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£      
  1224     $where = "$id_name = ?"; 
  1225     $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
  1226     // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡£ 
  1227     $where = "rank > ? AND $cat_name = ?"; 
  1228     $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where"; 
  1229     $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid)); 
  1230     // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅÐÏ¿½èÍý 
  1231     // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂç¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  1232     $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1; 
  1233     $where = "$id_name = ?"; 
  1234     $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where"; 
  1235     $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id)); 
   1219    if ($old_catid == $new_catid) { 
   1220        return; 
   1221    } 
   1222    // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý 
   1223    // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   1224    $where = "$id_name = ?"; 
   1225    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id)); 
   1226    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡£ 
   1227    $where = "rank > ? AND $cat_name = ?"; 
   1228    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where"; 
   1229    $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid)); 
   1230    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅÐÏ¿½èÍý 
   1231    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂç¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   1232    $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1; 
   1233    $where = "$id_name = ?"; 
   1234    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where"; 
   1235    $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id)); 
  12361236} 
  12371237 
  12381238/* ÀǶâ·×»» */ 
  12391239function sfTax($price, $tax, $tax_rule) { 
  1240     $real_tax = $tax / 100; 
  1241     $ret = $price * $real_tax; 
  1242     switch($tax_rule) { 
  1243     // »Í¼Î¸ÞÆþ 
  1244     case 1: 
  1245         $ret = round($ret); 
  1246         break; 
  1247     // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
  1248     case 2: 
  1249         $ret = floor($ret); 
  1250         break; 
  1251     // ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1252     case 3: 
  1253         $ret = ceil($ret); 
  1254         break; 
  1255     // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1256     default: 
  1257         $ret = ceil($ret); 
  1258         break; 
  1259     } 
  1260     return $ret; 
   1240    $real_tax = $tax / 100; 
   1241    $ret = $price * $real_tax; 
   1242    switch($tax_rule) { 
   1243    // »Í¼Î¸ÞÆþ 
   1244    case 1: 
   1245        $ret = round($ret); 
   1246        break; 
   1247    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
   1248    case 2: 
   1249        $ret = floor($ret); 
   1250        break; 
   1251    // ÀÚ¤ê¾å¤² 
   1252    case 3: 
   1253        $ret = ceil($ret); 
   1254        break; 
   1255    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
   1256    default: 
   1257        $ret = ceil($ret); 
   1258        break; 
   1259    } 
   1260    return $ret; 
  12611261} 
  12621262 
  12631263/* ÀǶâÉÕÍ¿ */ 
  12641264function sfPreTax($price, $tax, $tax_rule) { 
  1265     $real_tax = $tax / 100; 
  1266     $ret = $price * (1 + $real_tax); 
  1267      
  1268     switch($tax_rule) { 
  1269     // »Í¼Î¸ÞÆþ 
  1270     case 1: 
  1271         $ret = round($ret); 
  1272         break; 
  1273     // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
  1274     case 2: 
  1275         $ret = floor($ret); 
  1276         break; 
  1277     // ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1278     case 3: 
  1279         $ret = ceil($ret); 
  1280         break; 
  1281     // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1282     default: 
  1283         $ret = ceil($ret); 
  1284         break; 
  1285     } 
  1286     return $ret; 
   1265    $real_tax = $tax / 100; 
   1266    $ret = $price * (1 + $real_tax); 
   1267 
   1268    switch($tax_rule) { 
   1269    // »Í¼Î¸ÞÆþ 
   1270    case 1: 
   1271        $ret = round($ret); 
   1272        break; 
   1273    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
   1274    case 2: 
   1275        $ret = floor($ret); 
   1276        break; 
   1277    // ÀÚ¤ê¾å¤² 
   1278    case 3: 
   1279        $ret = ceil($ret); 
   1280        break; 
   1281    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
   1282    default: 
   1283        $ret = ceil($ret); 
   1284        break; 
   1285    } 
   1286    return $ret; 
  12871287} 
  12881288 
  12891289// ·å¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ»Í¼Î¸ÞÆþ 
  12901290function sfRound($value, $pow = 0){ 
  1291     $adjust = pow(10 ,$pow-1); 
  1292  
  1293     // À°¿ô³î¤Ä0½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð·å¿ô»ØÄê¤ò¹Ô¤¦ 
  1294     if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){ 
  1295         $ret = (round($value * $adjust)/$adjust); 
  1296     } 
  1297      
  1298     $ret = round($ret); 
  1299  
  1300     return $ret; 
   1291    $adjust = pow(10 ,$pow-1); 
   1292 
   1293    // À°¿ô³î¤Ä0½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð·å¿ô»ØÄê¤ò¹Ô¤¦ 
   1294    if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){ 
   1295        $ret = (round($value * $adjust)/$adjust); 
   1296    } 
   1297 
   1298    $ret = round($ret); 
   1299 
   1300    return $ret; 
  13011301} 
  13021302 
  13031303/* ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */ 
  13041304function sfPrePoint($price, $point_rate, $rule = POINT_RULE, $product_id = "") { 
  1305     if(sfIsInt($product_id)) { 
  1306         $objQuery = new SC_Query(); 
  1307         $where = "now() >= cast(start_date as date) AND "; 
  1308         $where .= "now() < cast(end_date as date) AND "; 
  1309          
  1310         $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )"; 
  1311         //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç 
  1312         $objQuery->setorder('update_date DESC'); 
  1313         //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼èÆÀ 
  1314         $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id)); 
  1315     } 
  1316     //Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦Éʤϡ¢ºÇ¿·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ 
  1317     if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") { 
  1318         $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate']; 
  1319         $real_point = $campaign_point_rate / 100; 
  1320     } else { 
  1321         $real_point = $point_rate / 100; 
  1322     } 
  1323     $ret = $price * $real_point; 
  1324     switch($rule) { 
  1325     // »Í¼Î¸ÞÆþ 
  1326     case 1: 
  1327         $ret = round($ret); 
  1328         break; 
  1329     // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
  1330     case 2: 
  1331         $ret = floor($ret); 
  1332         break; 
  1333     // ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1334     case 3: 
  1335         $ret = ceil($ret); 
  1336         break; 
  1337     // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
  1338     default: 
  1339         $ret = ceil($ret); 
  1340         break; 
  1341     } 
  1342     //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʤξì¹ç 
  1343     if($campaign_point_rate != "") { 
  1344         $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."¥Ý¥¤¥ó¥ÈΨ".$campaign_point_rate."%)".$ret; 
  1345     } 
  1346     return $ret; 
   1305    if(sfIsInt($product_id)) { 
   1306        $objQuery = new SC_Query(); 
   1307        $where = "now() >= cast(start_date as date) AND "; 
   1308        $where .= "now() < cast(end_date as date) AND "; 
   1309 
   1310        $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )"; 
   1311        //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç 
   1312        $objQuery->setorder('update_date DESC'); 
   1313        //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼èÆÀ 
   1314        $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id)); 
   1315    } 
   1316    //Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦Éʤϡ¢ºÇ¿·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ 
   1317    if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") { 
   1318        $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate']; 
   1319        $real_point = $campaign_point_rate / 100; 
   1320    } else { 
   1321        $real_point = $point_rate / 100; 
   1322    } 
   1323    $ret = $price * $real_point; 
   1324    switch($rule) { 
   1325    // »Í¼Î¸ÞÆþ 
   1326    case 1: 
   1327        $ret = round($ret); 
   1328        break; 
   1329    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ 
   1330    case 2: 
   1331        $ret = floor($ret); 
   1332        break; 
   1333    // ÀÚ¤ê¾å¤² 
   1334    case 3: 
   1335        $ret = ceil($ret); 
   1336        break; 
   1337    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤² 
   1338    default: 
   1339        $ret = ceil($ret); 
   1340        break; 
   1341    } 
   1342    //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʤξì¹ç 
   1343    if($campaign_point_rate != "") { 
   1344        $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."¥Ý¥¤¥ó¥ÈΨ".$campaign_point_rate."%)".$ret; 
   1345    } 
   1346    return $ret; 
  13471347} 
  13481348 
  13491349/* µ¬³ÊʬÎà¤Î·ï¿ô¼èÆÀ */ 
  13501350function sfGetClassCatCount() { 
  1351     $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id "; 
  1352     $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id "; 
  1353     $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 "; 
  1354     $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name"; 
  1355     $objQuery = new SC_Query(); 
  1356     $arrList = $objQuery->getall($sql); 
  1357     // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ 
  1358     $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count'); 
  1359      
  1360     return $arrRet; 
   1351    $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id "; 
   1352    $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id "; 
   1353    $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 "; 
   1354    $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name"; 
   1355    $objQuery = new SC_Query(); 
   1356    $arrList = $objQuery->getall($sql); 
   1357    // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ 
   1358    $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count'); 
   1359 
   1360    return $arrRet; 
  13611361} 
  13621362 
  13631363/* µ¬³Ê¤ÎÅÐÏ¿ */ 
  13641364function sfInsertProductClass($objQuery, $arrList, $product_id) { 
  1365     // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  1366     $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0"; 
  1367     $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id)); 
  1368      
  1369     // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  1370     if($count == 0) { 
  1371         // ´û¸µ¬³Ê¤Îºï½ü 
  1372         $where = "product_id = ?"; 
  1373         $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id)); 
  1374         $sqlval['product_id'] = $product_id; 
  1375         $sqlval['classcategory_id1'] = '0'; 
  1376         $sqlval['classcategory_id2'] = '0'; 
  1377         $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"]; 
  1378         $sqlval['stock'] = $arrList["stock"]; 
  1379         $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"]; 
  1380         $sqlval['price01'] = $arrList['price01']; 
  1381         $sqlval['price02'] = $arrList['price02']; 
  1382         $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
  1383         $sqlval['create_date'] = "now()"; 
  1384          
  1385         if($_SESSION['member_id'] == "") { 
  1386             $sqlval['creator_id'] = '0'; 
  1387         } 
  1388          
  1389         // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  1390         $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval); 
  1391     } 
   1365    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   1366    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0"; 
   1367    $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id)); 
   1368 
   1369    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   1370    if($count == 0) { 
   1371        // ´û¸µ¬³Ê¤Îºï½ü 
   1372        $where = "product_id = ?"; 
   1373        $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id)); 
   1374        $sqlval['product_id'] = $product_id; 
   1375        $sqlval['classcategory_id1'] = '0'; 
   1376        $sqlval['classcategory_id2'] = '0'; 
   1377        $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"]; 
   1378        $sqlval['stock'] = $arrList["stock"]; 
   1379        $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"]; 
   1380        $sqlval['price01'] = $arrList['price01']; 
   1381        $sqlval['price02'] = $arrList['price02']; 
   1382        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
   1383        $sqlval['create_date'] = "now()"; 
   1384 
   1385        if($_SESSION['member_id'] == "") { 
   1386            $sqlval['creator_id'] = '0'; 
   1387        } 
   1388 
   1389        // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
   1390        $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval); 
   1391    } 
  13921392} 
  13931393 
  13941394function sfGetProductClassId($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) { 
  1395     $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
  1396     $objQuery = new SC_Query(); 
  1397     $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2)); 
  1398     return $ret; 
   1395    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
   1396    $objQuery = new SC_Query(); 
   1397    $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2)); 
   1398    return $ret; 
  13991399} 
  14001400 
  14011401/* ʸËö¤Î¡Ö/¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹ */ 
  14021402function sfTrimURL($url) { 
  1403     $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url); 
  1404     return $ret; 
   1403    $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url); 
   1404    return $ret; 
  14051405} 
  14061406 
  14071407/* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */ 
  14081408function sfGetProductsClass($arrID) { 
  1409     list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID;  
  1410      
  1411     if($classcategory_id1 == "") { 
  1412         $classcategory_id1 = '0'; 
  1413     } 
  1414     if($classcategory_id2 == "") { 
  1415         $classcategory_id2 = '0'; 
  1416     } 
  1417          
  1418     // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ 
  1419     $objQuery = new SC_Query(); 
  1420     $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited"; 
  1421     $table = "vw_product_class AS prdcls"; 
  1422     $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
  1423     $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC"); 
  1424     $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2)); 
  1425     return $arrRet[0]; 
   1409    list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID; 
   1410 
   1411    if($classcategory_id1 == "") { 
   1412        $classcategory_id1 = '0'; 
   1413    } 
   1414    if($classcategory_id2 == "") { 
   1415        $classcategory_id2 = '0'; 
   1416    } 
   1417 
   1418    // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ 
   1419    $objQuery = new SC_Query(); 
   1420    $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited"; 
   1421    $table = "vw_product_class AS prdcls"; 
   1422    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?"; 
   1423    $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC"); 
   1424    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2)); 
   1425    return $arrRet[0]; 
  14261426} 
  14271427 
  14281428/* ½¸·×¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» */ 
  14291429function sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer = "") { 
  1430     // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô 
  1431     $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true); 
  1432      
  1433     // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ 
  1434     $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax; 
  1435     // ¾®·×¤Î¼èÆÀ 
  1436     $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax;   
  1437      
  1438     // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ 
  1439     $arrData['deliv_fee'] = 0; 
  1440          
  1441     // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
  1442     if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) { 
  1443         $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee(); 
  1444     } 
  1445      
  1446     // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
  1447     if (OPTION_DELIV_FEE == 1) { 
  1448         // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë 
  1449         $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']); 
  1450     } 
  1451      
  1452     // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  1453     if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) { 
  1454         if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) { 
  1455             $arrData['deliv_fee'] = 0; 
  1456         }    
  1457     } 
  1458          
  1459     // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  1460     if($arrInfo['free_rule'] > 0) { 
  1461         // ¾®·×¤¬ÌµÎÁ¾ò·ï¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
  1462         if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) { 
  1463             $arrData['deliv_fee'] = 0; 
  1464         } 
  1465     } 
  1466  
  1467     // ¹ç·×¤Î·×»» 
  1468     $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // ¾¦Éʹç·× 
  1469     $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // Á÷ÎÁ 
  1470     $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // ¼ê¿ôÎÁ 
  1471     // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·× 
  1472     $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE); 
  1473     // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»» 
  1474     $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo); 
  1475      
  1476     if($objCustomer != "") { 
  1477         // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
  1478         if($objCustomer->isBirthMonth()) { 
  1479             $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT; 
  1480             $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point']; 
  1481         } 
  1482     } 
  1483      
  1484     if($arrData['add_point'] < 0) { 
  1485         $arrData['add_point'] = 0; 
  1486     } 
  1487      
  1488     return $arrData; 
   1430    // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô 
   1431    $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true); 
   1432 
   1433    // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ 
   1434    $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax; 
   1435    // ¾®·×¤Î¼èÆÀ 
   1436    $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax; 
   1437 
   1438    // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ 
   1439    $arrData['deliv_fee'] = 0; 
   1440 
   1441    // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
   1442    if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) { 
   1443        $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee(); 
   1444    } 
   1445 
   1446    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç 
   1447    if (OPTION_DELIV_FEE == 1) { 
   1448        // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë 
   1449        $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']); 
   1450    } 
   1451 
   1452    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   1453    if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) { 
   1454        if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) { 
   1455            $arrData['deliv_fee'] = 0; 
   1456        } 
   1457    } 
   1458 
   1459    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   1460    if($arrInfo['free_rule'] > 0) { 
   1461        // ¾®·×¤¬ÌµÎÁ¾ò·ï¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç 
   1462        if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) { 
   1463            $arrData['deliv_fee'] = 0; 
   1464        } 
   1465    } 
   1466 
   1467    // ¹ç·×¤Î·×»» 
   1468    $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // ¾¦Éʹç·× 
   1469    $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // Á÷ÎÁ 
   1470    $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // ¼ê¿ôÎÁ 
   1471    // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·× 
   1472    $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE); 
   1473    // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»» 
   1474    $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo); 
   1475 
   1476    if($objCustomer != "") { 
   1477        // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç 
   1478        if($objCustomer->isBirthMonth()) { 
   1479            $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT; 
   1480            $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point']; 
   1481        } 
   1482    } 
   1483 
   1484    if($arrData['add_point'] < 0) { 
   1485        $arrData['add_point'] = 0; 
   1486    } 
   1487 
   1488    return $arrData; 
  14891489} 
  14901490 
  14911491/* ¥«¡¼¥ÈÆ⾦Éʤν¸·×½èÍý */ 
  14921492function sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo) { 
  1493     // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
  1494     $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
  1495     // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
  1496     $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
  1497      
  1498     $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß) 
  1499     $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·× 
  1500     $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·× 
  1501      
  1502     // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1503     $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
  1504     $max = count($arrCart); 
  1505     $cnt = 0; 
  1506  
  1507     for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  1508         // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ    
  1509         $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
  1510         $limit = ""; 
  1511         // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ 
  1512         if (count($arrData) > 0) { 
  1513              
  1514             // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£          
  1515             if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
  1516                 if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) { 
  1517                     $limit = $arrData['sale_limit']; 
  1518                 } else { 
  1519                     $limit = $arrData['stock']; 
  1520                 } 
  1521             } else { 
  1522                 if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
  1523                     $limit = $arrData['sale_limit']; 
  1524                 } 
  1525                 if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') { 
  1526                     $limit = $arrData['stock']; 
  1527                 } 
  1528             } 
  1529                          
  1530             if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) { 
  1531                 // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
  1532                 $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit); 
  1533                 $quantity = $limit; 
  1534                 $objPage->tpl_message = "¢¨¡Ö" . $arrData['name'] . "¡×¤ÏÈÎÇäÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°ìÅ٤ˤ³¤ì°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
  1535             } else { 
  1536                 $quantity = $arrCart[$i]['quantity']; 
  1537             } 
  1538              
  1539             $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData; 
  1540             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity; 
  1541             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no']; 
  1542             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']]; 
  1543             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']]; 
  1544             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
  1545             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
  1546              
  1547             // ²èÁü¥µ¥¤¥º 
  1548             list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"])); 
  1549             $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60; 
  1550             $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80; 
  1551              
  1552             // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿ 
  1553             if ($arrData['price02'] != "") { 
  1554                 $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']); 
  1555                 $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02']; 
  1556             } else { 
  1557                 $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']); 
  1558                 $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01']; 
  1559             } 
  1560             // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕͿΨ¤ÎÅÐÏ¿ 
  1561             $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']); 
  1562             // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×¶â³Û 
  1563             $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']); 
  1564             // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë 
  1565             $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']); 
  1566             $cnt++; 
  1567         } else { 
  1568             // DB¤Ë¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥È¾¦Éʤκï½ü 
  1569             $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']); 
  1570         } 
  1571     } 
  1572      
  1573     // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß) 
  1574     $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo); 
  1575     // Á´¾¦Éʹç·×¾ÃÈñÀÇ 
  1576     $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo); 
  1577     // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È 
  1578     $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint(); 
  1579      
  1580     return $objPage;     
   1493    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷ 
   1494    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name"); 
   1495    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷ 
   1496    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name"); 
   1497 
   1498    $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß) 
   1499    $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·× 
   1500    $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·× 
   1501 
   1502    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   1503    $arrCart = $objCartSess->getCartList(); 
   1504    $max = count($arrCart); 
   1505    $cnt = 0; 
   1506 
   1507    for ($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   1508        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   1509        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']); 
   1510        $limit = ""; 
   1511        // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ 
   1512        if (count($arrData) > 0) { 
   1513 
   1514            // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£ 
   1515            if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
   1516                if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) { 
   1517                    $limit = $arrData['sale_limit']; 
   1518                } else { 
   1519                    $limit = $arrData['stock']; 
   1520                } 
   1521            } else { 
   1522                if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') { 
   1523                    $limit = $arrData['sale_limit']; 
   1524                } 
   1525                if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') { 
   1526                    $limit = $arrData['stock']; 
   1527                } 
   1528            } 
   1529 
   1530            if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) { 
   1531                // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
   1532                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit); 
   1533                $quantity = $limit; 
   1534                $objPage->tpl_message = "¢¨¡Ö" . $arrData['name'] . "¡×¤ÏÈÎÇäÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°ìÅ٤ˤ³¤ì°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"; 
   1535            } else { 
   1536                $quantity = $arrCart[$i]['quantity']; 
   1537            } 
   1538 
   1539            $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData; 
   1540            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity; 
   1541            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no']; 
   1542            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']]; 
   1543            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']]; 
   1544            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']]; 
   1545            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']]; 
   1546 
   1547            // ²èÁü¥µ¥¤¥º 
   1548            list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"])); 
   1549            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60; 
   1550            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80; 
   1551 
   1552            // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿ 
   1553            if ($arrData['price02'] != "") { 
   1554                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']); 
   1555                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02']; 
   1556            } else { 
   1557                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']); 
   1558                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01']; 
   1559            } 
   1560            // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕͿΨ¤ÎÅÐÏ¿ 
   1561            $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']); 
   1562            // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×¶â³Û 
   1563            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']); 
   1564            // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë 
   1565            $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']); 
   1566            $cnt++; 
   1567        } else { 
   1568            // DB¤Ë¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥È¾¦Éʤκï½ü 
   1569            $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']); 
   1570        } 
   1571    } 
   1572 
   1573    // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß) 
   1574    $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo); 
   1575    // Á´¾¦Éʹç·×¾ÃÈñÀÇ 
   1576    $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo); 
   1577    // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È 
   1578    $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint(); 
   1579 
   1580    return $objPage; 
  15811581} 
  15821582 
  15831583/* DB¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÆüÉÕ¤Îʸ»úÎó¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£*/ 
  15841584function sfDispDBDate($dbdate, $time = true) { 
  1585     list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate); 
  1586  
  1587     if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) { 
  1588         if ($time) { 
  1589             $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M); 
  1590         } else { 
  1591             $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M);                        
  1592         } 
  1593     } else { 
  1594         $str = ""; 
  1595     } 
  1596     return $str; 
   1585    list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate); 
   1586 
   1587    if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) { 
   1588        if ($time) { 
   1589            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M); 
   1590        } else { 
   1591            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M); 
   1592        } 
   1593    } else { 
   1594        $str = ""; 
   1595    } 
   1596    return $str; 
  15971597} 
  15981598 
  15991599function sfGetDelivTime($payment_id = "") { 
  1600     $objQuery = new SC_Query(); 
  1601      
  1602     $deliv_id = ""; 
  1603      
  1604     if($payment_id != "") { 
  1605         $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
  1606         $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id)); 
  1607         $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
  1608     } 
  1609      
  1610     if($deliv_id != "") { 
  1611         $objQuery->setorder("time_id"); 
  1612         $where = "deliv_id = ?"; 
  1613         $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id)); 
  1614     } 
  1615      
  1616     return $arrRet;  
   1600    $objQuery = new SC_Query(); 
   1601 
   1602    $deliv_id = ""; 
   1603 
   1604    if($payment_id != "") { 
   1605        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
   1606        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id)); 
   1607        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
   1608    } 
   1609 
   1610    if($deliv_id != "") { 
   1611        $objQuery->setorder("time_id"); 
   1612        $where = "deliv_id = ?"; 
   1613        $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id)); 
   1614    } 
   1615 
   1616    return $arrRet; 
  16171617} 
  16181618 
   
  16201620// ÅÔÆ»Éܸ©¡¢»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  16211621function sfGetDelivFee($pref, $payment_id = "") { 
  1622     $objQuery = new SC_Query(); 
  1623      
  1624     $deliv_id = ""; 
  1625      
  1626     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  1627     if($payment_id != "") { 
  1628         $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
  1629         $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id)); 
  1630         $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
  1631     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  1632     } else { 
  1633         $where = "del_flg = 0"; 
  1634         $objQuery->setOrder("rank DESC"); 
  1635         $objQuery->setLimitOffset(1); 
  1636         $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where); 
  1637         $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];  
  1638     } 
  1639      
  1640     // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ 
  1641     if($deliv_id != "") { 
  1642          
  1643         // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯ 
  1644         if($pref == "") { 
  1645             $pref = 13; 
  1646         } 
  1647          
  1648         $objQuery = new SC_Query(); 
  1649         $where = "deliv_id = ? AND pref = ?"; 
  1650         $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref)); 
  1651     }    
  1652     return $arrRet[0]['fee'];    
   1622    $objQuery = new SC_Query(); 
   1623 
   1624    $deliv_id = ""; 
   1625 
   1626    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   1627    if($payment_id != "") { 
   1628        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?"; 
   1629        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id)); 
   1630        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
   1631    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   1632    } else { 
   1633        $where = "del_flg = 0"; 
   1634        $objQuery->setOrder("rank DESC"); 
   1635        $objQuery->setLimitOffset(1); 
   1636        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where); 
   1637        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id']; 
   1638    } 
   1639 
   1640    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ 
   1641    if($deliv_id != "") { 
   1642 
   1643        // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯ 
   1644        if($pref == "") { 
   1645            $pref = 13; 
   1646        } 
   1647 
   1648        $objQuery = new SC_Query(); 
   1649        $where = "deliv_id = ? AND pref = ?"; 
   1650        $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref)); 
   1651    } 
   1652    return $arrRet[0]['fee']; 
  16531653} 
  16541654 
  16551655/* »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ */ 
  16561656function sfGetPayment() { 
  1657     $objQuery = new SC_Query(); 
  1658     // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾ò·ï³Û°Ê²¼¤Î¹àÌܤò¼èÆÀ 
  1659     $where = "del_flg = 0"; 
  1660     $objQuery->setorder("fix, rank DESC"); 
  1661     $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where); 
  1662     return $arrRet;  
   1657    $objQuery = new SC_Query(); 
   1658    // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾ò·ï³Û°Ê²¼¤Î¹àÌܤò¼èÆÀ 
   1659    $where = "del_flg = 0"; 
   1660    $objQuery->setorder("fix, rank DESC"); 
   1661    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where); 
   1662    return $arrRet; 
  16631663} 
  16641664 
  16651665/* ÇÛÎó¤ò¥­¡¼Ì¾¤´¤È¤ÎÇÛÎó¤ËÊѹ¹¤¹¤ë */ 
  16661666function sfSwapArray($array) { 
  1667     $max = count($array); 
  1668     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  1669         foreach($array[$i] as $key => $val) { 
  1670             $arrRet[$key][] = $val; 
  1671         } 
  1672     } 
  1673     return $arrRet; 
   1667    $max = count($array); 
   1668    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   1669        foreach($array[$i] as $key => $val) { 
   1670            $arrRet[$key][] = $val; 
   1671        } 
   1672    } 
   1673    return $arrRet; 
  16741674} 
  16751675 
  16761676/* ¤«¤±»»¤ò¤¹¤ë¡ÊSmartyÍÑ) */ 
  16771677function sfMultiply($num1, $num2) { 
  1678     return ($num1 * $num2); 
   1678    return ($num1 * $num2); 
  16791679} 
  16801680 
  16811681/* DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® */ 
  16821682function sfSendTemplateMail($to, $to_name, $template_id, $objPage) { 
  1683     global $arrMAILTPLPATH; 
  1684     $objQuery = new SC_Query(); 
  1685     // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1686     $where = "template_id = ?"; 
  1687     $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id)); 
  1688     $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header']; 
  1689     $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer']; 
  1690     $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
  1691      
  1692     $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  1693     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1694      
  1695     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  1696     // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  1697     $objMailView->assignobj($objPage); 
  1698     $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
  1699      
  1700     // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  1701     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  1702     $from = $arrInfo['email03']; 
  1703     $error = $arrInfo['email04']; 
  1704     $tosubject = $tmp_subject; 
  1705     $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error); 
  1706     $objSendMail->setTo($to, $to_name); 
  1707     $objSendMail->sendMail();   // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
   1683    global $arrMAILTPLPATH; 
   1684    $objQuery = new SC_Query(); 
   1685    // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   1686    $where = "template_id = ?"; 
   1687    $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id)); 
   1688    $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header']; 
   1689    $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer']; 
   1690    $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
   1691 
   1692    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   1693    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   1694 
   1695    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1696    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
   1697    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1698    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
   1699 
   1700    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
   1701    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   1702    $from = $arrInfo['email03']; 
   1703    $error = $arrInfo['email04']; 
   1704    $tosubject = $tmp_subject; 
   1705    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error); 
   1706    $objSendMail->setTo($to, $to_name); 
   1707    $objSendMail->sendMail();   // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  17081708} 
  17091709 
   
  17121712 */ 
  17131713function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $body = "", $send = true) { 
  1714     global $arrMAILTPLPATH; 
  1715      
  1716     $objPage = new LC_Page(); 
  1717     $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  1718     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1719     $objPage->arrInfo = $arrInfo; 
  1720      
  1721     $objQuery = new SC_Query(); 
  1722          
  1723     if($subject == "" && $body == "" ) { 
  1724         // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1725         $where = "template_id = ?"; 
  1726         $arrRet = $objQuery->select("subject, body", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id)); 
  1727         $objPage->tpl_body = $arrRet[0]['body']; 
  1728         $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
  1729     } else { 
  1730         $objPage->tpl_body = $body; 
  1731         $tmp_subject = $subject; 
  1732     } 
  1733      
  1734     // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1735     $where = "order_id = ?"; 
  1736     $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id)); 
  1737     $arrOrder = $arrRet[0]; 
  1738     $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id)); 
  1739      
  1740     $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message']; 
  1741          
  1742     // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  1743     $customer_id = $arrOrder['customer_id']; 
  1744     $arrRet = $objQuery->select("point,name01,name02", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id)); 
  1745     $arrCustomer = $arrRet[0]; 
  1746  
  1747     $objPage->arrCustomer = $arrCustomer; 
  1748     $objPage->arrOrder = $arrOrder; 
  1749      
  1750     //¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó 
  1751     if($arrOrder['memo02'] != "") { 
  1752         $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']); 
  1753          
  1754         foreach($arrOther as $other_key => $other_val){ 
  1755             if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){ 
  1756                 $arrOther[$other_key]["value"] = ""; 
  1757             } 
  1758         }        
  1759         $objPage->arrOther = $arrOther; 
  1760     } 
  1761          
  1762     // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹ 
  1763     global $arrPref; 
  1764     $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']]; 
  1765      
  1766     $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail; 
  1767      
  1768     $objCustomer = new SC_Customer(); 
  1769     $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point'); 
  1770      
  1771     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  1772     // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  1773     $objMailView->assignobj($objPage); 
  1774      
   1714    global $arrMAILTPLPATH; 
   1715 
   1716    $objPage = new LC_Page(); 
   1717    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   1718    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   1719    $objPage->arrInfo = $arrInfo; 
   1720 
   1721    $objQuery = new SC_Query(); 
   1722 
   1723    if($subject == "" && $body == "" ) { 
   1724        // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   1725        $where = "template_id = ?"; 
   1726        $arrRet = $objQuery->select("subject, body", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id)); 
   1727        $objPage->tpl_body = $arrRet[0]['body']; 
   1728        $tmp_subject = $arrRet[0]['subject']; 
   1729    } else { 
   1730        $objPage->tpl_body = $body; 
   1731        $tmp_subject = $subject; 
   1732    } 
   1733 
   1734    // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   1735    $where = "order_id = ?"; 
   1736    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id)); 
   1737    $arrOrder = $arrRet[0]; 
   1738    $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id)); 
   1739 
   1740    $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message']; 
   1741 
   1742    // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   1743    $customer_id = $arrOrder['customer_id']; 
   1744    $arrRet = $objQuery->select("point,name01,name02", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id)); 
   1745    $arrCustomer = $arrRet[0]; 
   1746 
   1747    $objPage->arrCustomer = $arrCustomer; 
   1748    $objPage->arrOrder = $arrOrder; 
   1749 
   1750    //¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó 
   1751    if($arrOrder['memo02'] != "") { 
   1752        $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']); 
   1753 
   1754        foreach($arrOther as $other_key => $other_val){ 
   1755            if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){ 
   1756                $arrOther[$other_key]["value"] = ""; 
   1757            } 
   1758        } 
   1759        $objPage->arrOther = $arrOther; 
   1760    } 
   1761 
   1762    // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹ 
   1763    global $arrPref; 
   1764    $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']]; 
   1765 
   1766    $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail; 
   1767 
   1768    $objCustomer = new SC_Customer(); 
   1769    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point'); 
   1770 
   1771    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1772    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
   1773    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1774 
  17751775    $name = $objPage->arrOrder['order_name01']." ".$objPage->arrOrder['order_name02']; 
  17761776    $objPage->tpl_body = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $objPage->tpl_body ); 
  17771777    $tmp_subject = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $tmp_subject ); 
  1778       
   1778 
  17791779    // ¼õÃíưŪÉôʬ¤ò¼èÆÀ 
  1780     $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
   1780    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
  17811781    $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body ); 
  1782          
  1783     // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  1784     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  1785     $bcc = $arrInfo['email01']; 
  1786     $from = $arrInfo['email03']; 
  1787     $error = $arrInfo['email04']; 
  1788  
  1789     $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject); 
  1790      
  1791     $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  1792     $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ"); 
  1793  
  1794     // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  1795     if($send) { 
  1796         if ($objSendMail->sendMail()) { 
  1797             sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body); 
  1798         } 
  1799     } 
  1800     return $objSendMail; 
   1782 
   1783    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
   1784    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   1785    $bcc = $arrInfo['email01']; 
   1786    $from = $arrInfo['email03']; 
   1787    $error = $arrInfo['email04']; 
   1788 
   1789    $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject); 
   1790 
   1791    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
   1792    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ"); 
   1793 
   1794    // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£ 
   1795    if($send) { 
   1796        if ($objSendMail->sendMail()) { 
   1797            sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body); 
   1798        } 
   1799    } 
   1800    return $objSendMail; 
  18011801} 
  18021802 
  18031803// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® 
  18041804function sfSendTplMail($to, $subject, $tplpath, $objPage) { 
  1805     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  1806     $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  1807     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1808     // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  1809     $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name']; 
  1810     $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02']; 
  1811     $objMailView->assignobj($objPage); 
  1812     $body = $objMailView->fetch($tplpath); 
  1813     // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  1814     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  1815     $to = mb_encode_mimeheader($to); 
  1816     $bcc = $arrInfo['email01']; 
  1817     $from = $arrInfo['email03']; 
  1818     $error = $arrInfo['email04']; 
  1819     $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  1820     $objSendMail->sendMail();    
   1805    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1806    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   1807    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   1808    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
   1809    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name']; 
   1810    $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02']; 
   1811    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1812    $body = $objMailView->fetch($tplpath); 
   1813    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
   1814    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   1815    $to = mb_encode_mimeheader($to); 
   1816    $bcc = $arrInfo['email01']; 
   1817    $from = $arrInfo['email03']; 
   1818    $error = $arrInfo['email04']; 
   1819    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
   1820    $objSendMail->sendMail(); 
  18211821} 
  18221822 
  18231823// Ä̾ï¤Î¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  18241824function sfSendMail($to, $subject, $body) { 
  1825     $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  1826     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  1827     // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  1828     $objSendMail = new GC_SendMail(); 
  1829     $bcc = $arrInfo['email01']; 
  1830     $from = $arrInfo['email03']; 
  1831     $error = $arrInfo['email04']; 
  1832     $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  1833     $objSendMail->sendMail(); 
   1825    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   1826    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   1827    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
   1828    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   1829    $bcc = $arrInfo['email01']; 
   1830    $from = $arrInfo['email03']; 
   1831    $error = $arrInfo['email04']; 
   1832    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
   1833    $objSendMail->sendMail(); 
  18341834} 
  18351835 
  18361836//·ï̾¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍѤ¤¤ë 
  18371837function sfMakeSubject($subject){ 
  1838      
  1839     $objQuery = new SC_Query(); 
  1840     $objMailView = new SC_SiteView(); 
  1841     $objPage = new LC_Page(); 
  1842      
  1843     $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo"); 
  1844     $arrInfo = $arrInfo[0]; 
  1845     $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name']; 
  1846     $objPage->tpl_infoemail=$subject; 
  1847     $objMailView->assignobj($objPage); 
  1848     $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl'); 
  1849     $ret = $mailtitle.$subject; 
  1850     return $ret;  
   1838 
   1839    $objQuery = new SC_Query(); 
   1840    $objMailView = new SC_SiteView(); 
   1841    $objPage = new LC_Page(); 
   1842 
   1843    $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo"); 
   1844    $arrInfo = $arrInfo[0]; 
   1845    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name']; 
   1846    $objPage->tpl_infoemail=$subject; 
   1847    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1848    $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl'); 
   1849    $ret = $mailtitle.$subject; 
   1850    return $ret; 
  18511851} 
  18521852 
  18531853// ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÍúÎò¤Ø¤ÎÅÐÏ¿ 
  18541854function sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $subject, $body) { 
  1855     $sqlval['subject'] = $subject; 
  1856     $sqlval['order_id'] = $order_id; 
  1857     $sqlval['template_id'] = $template_id; 
  1858     $sqlval['send_date'] = "Now()"; 
  1859     if($_SESSION['member_id'] != "") { 
  1860         $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
  1861     } else { 
  1862         $sqlval['creator_id'] = '0'; 
  1863     } 
  1864     $sqlval['mail_body'] = $body; 
  1865      
  1866     $objQuery = new SC_Query(); 
  1867     $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval); 
   1855    $sqlval['subject'] = $subject; 
   1856    $sqlval['order_id'] = $order_id; 
   1857    $sqlval['template_id'] = $template_id; 
   1858    $sqlval['send_date'] = "Now()"; 
   1859    if($_SESSION['member_id'] != "") { 
   1860        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
   1861    } else { 
   1862        $sqlval['creator_id'] = '0'; 
   1863    } 
   1864    $sqlval['mail_body'] = $body; 
   1865 
   1866    $objQuery = new SC_Query(); 
   1867    $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval); 
  18681868} 
  18691869 
  18701870/* ²ñ°÷¾ðÊó¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */ 
  18711871function sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval) { 
  1872     $objCustomer = new SC_Customer(); 
  1873     // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
  1874     if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  1875         // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
  1876         $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
  1877         $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
  1878         $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
  1879         $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01'); 
  1880         $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02'); 
  1881         $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01'); 
  1882         $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02'); 
  1883         $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex'); 
  1884         $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01'); 
  1885         $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02'); 
  1886         $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref'); 
  1887         $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01'); 
  1888         $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02'); 
  1889         $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01'); 
  1890         $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02'); 
  1891         $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03'); 
  1892         if (defined('MOBILE_SITE')) { 
  1893             $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile'); 
  1894         } else { 
  1895             $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email'); 
  1896         } 
  1897         $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job'); 
  1898         $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth'); 
  1899     } 
  1900     return $sqlval; 
   1872    $objCustomer = new SC_Customer(); 
   1873    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý 
   1874    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
   1875        // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ® 
   1876        $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid; 
   1877        $sqlval['update_date'] = 'Now()'; 
   1878        $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
   1879        $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01'); 
   1880        $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02'); 
   1881        $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01'); 
   1882        $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02'); 
   1883        $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex'); 
   1884        $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01'); 
   1885        $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02'); 
   1886        $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref'); 
   1887        $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01'); 
   1888        $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02'); 
   1889        $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01'); 
   1890        $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02'); 
   1891        $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03'); 
   1892        if (defined('MOBILE_SITE')) { 
   1893            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile'); 
   1894        } else { 
   1895            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email'); 
   1896        } 
   1897        $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job'); 
   1898        $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth'); 
   1899    } 
   1900    return $sqlval; 
  19011901} 
  19021902 
  19031903// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß½èÍý 
  19041904function sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval) { 
  1905     if($uniqid != "") { 
  1906         // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  1907         $objQuery = new SC_Query(); 
  1908         $where = "order_temp_id = ?"; 
  1909         $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
  1910         // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  1911         if ($cnt == 0) { 
  1912             // ½é²ó½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿ºÑ¤ß¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à 
  1913             $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval); 
  1914             $sqlval['create_date'] = "now()"; 
  1915             $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval); 
  1916         } else { 
  1917             $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
  1918         } 
  1919     } 
   1905    if($uniqid != "") { 
   1906        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   1907        $objQuery = new SC_Query(); 
   1908        $where = "order_temp_id = ?"; 
   1909        $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid)); 
   1910        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   1911        if ($cnt == 0) { 
   1912            // ½é²ó½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿ºÑ¤ß¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à 
   1913            $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval); 
   1914            $sqlval['create_date'] = "now()"; 
   1915            $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval); 
   1916        } else { 
   1917            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid)); 
   1918        } 
   1919    } 
  19201920} 
  19211921 
  19221922/* ²ñ°÷¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯(²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤) */ 
  19231923function sfCheckCustomerMailMaga($email) { 
  1924     $col = "email, mailmaga_flg, customer_id"; 
  1925     $from = "dtb_customer"; 
  1926     $where = "email = ? AND status = 2"; 
  1927     $objQuery = new SC_Query(); 
  1928     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email)); 
  1929     // ²ñ°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
  1930     if($arrRet[0]['customer_id'] != "") { 
  1931         return true; 
  1932     } 
  1933     return false; 
   1924    $col = "email, mailmaga_flg, customer_id"; 
   1925    $from = "dtb_customer"; 
   1926    $where = "email = ? AND status = 2"; 
   1927    $objQuery = new SC_Query(); 
   1928    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email)); 
   1929    // ²ñ°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 
   1930    if($arrRet[0]['customer_id'] != "") { 
   1931        return true; 
   1932    } 
   1933    return false; 
  19341934} 
  19351935 
   
  19371937function sfGetAuthonlyResult($dir, $file_name, $name01, $name02, $card_no, $card_exp, $amount, $order_id, $jpo_info = "10"){ 
  19381938 
  1939     $path = $dir .$file_name;       // cgi¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹À¸À® 
  1940     $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë 
  1941     chdir($dir); 
  1942      
  1943     // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ° 
  1944     $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info"; 
  1945  
  1946     $tmpResult = popen($cmd, "r"); 
  1947      
  1948     // ·ë²Ì¼èÆÀ 
  1949     while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) { 
  1950         $result .= FGETS($tmpResult); 
  1951     } 
  1952     pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë 
  1953     chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë 
  1954      
  1955     // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ 
  1956     $result = ereg_replace("&$", "", $result); 
  1957     foreach (explode("&",$result) as $data) { 
  1958         list($key, $val) = explode("=", $data, 2); 
  1959         $return[$key] = $val; 
  1960     } 
  1961      
  1962     return $return; 
   1939    $path = $dir .$file_name;       // cgi¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹À¸À® 
   1940    $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë 
   1941    chdir($dir); 
   1942 
   1943    // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ° 
   1944    $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info"; 
   1945 
   1946    $tmpResult = popen($cmd, "r"); 
   1947 
   1948    // ·ë²Ì¼èÆÀ 
   1949    while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) { 
   1950        $result .= FGETS($tmpResult); 
   1951    } 
   1952    pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë 
   1953    chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë 
   1954 
   1955    // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ 
   1956    $result = ereg_replace("&$", "", $result); 
   1957    foreach (explode("&",$result) as $data) { 
   1958        list($key, $val) = explode("=", $data, 2); 
   1959        $return[$key] = $val; 
   1960    } 
   1961 
   1962    return $return; 
  19631963} 
  19641964 
  19651965// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  19661966function sfGetOrderTemp($order_temp_id) { 
  1967     $objQuery = new SC_Query(); 
  1968     $where = "order_temp_id = ?"; 
  1969     $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id)); 
  1970     return $arrRet[0]; 
   1967    $objQuery = new SC_Query(); 
   1968    $where = "order_temp_id = ?"; 
   1969    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id)); 
   1970    return $arrRet[0]; 
  19711971} 
  19721972 
   
  19771977/* ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  19781978function sfGetCategoryId($product_id, $category_id) { 
  1979     global $g_category_on; 
  1980     global $g_category_id; 
  1981     if(!$g_category_on) { 
  1982         $g_category_on = true; 
  1983         $category_id = (int) $category_id; 
  1984         $product_id = (int) $product_id; 
  1985         if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) { 
  1986             $g_category_id = $category_id; 
  1987         } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) { 
  1988             $objQuery = new SC_Query(); 
  1989             $where = "product_id = ?"; 
  1990             $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id)); 
  1991             $g_category_id = $category_id; 
  1992         } else { 
  1993             // ÉÔÀµ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢0¤òÊÖ¤¹¡£ 
  1994             $g_category_id = 0; 
  1995         } 
  1996     } 
  1997     return $g_category_id; 
   1979    global $g_category_on; 
   1980    global $g_category_id; 
   1981    if(!$g_category_on) { 
   1982        $g_category_on = true; 
   1983        $category_id = (int) $category_id; 
   1984        $product_id = (int) $product_id; 
   1985        if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) { 
   1986            $g_category_id = $category_id; 
   1987        } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) { 
   1988            $objQuery = new SC_Query(); 
   1989            $where = "product_id = ?"; 
   1990            $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id)); 
   1991            $g_category_id = $category_id; 
   1992        } else { 
   1993            // ÉÔÀµ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢0¤òÊÖ¤¹¡£ 
   1994            $g_category_id = 0; 
   1995        } 
   1996    } 
   1997    return $g_category_id; 
  19981998} 
  19991999 
   
  20042004/* ÁªÂòÃæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  20052005function sfGetRootId() { 
  2006     global $g_root_on; 
  2007     global $g_root_id; 
  2008     if(!$g_root_on) { 
  2009         $g_root_on = true; 
  2010         $objQuery = new SC_Query(); 
  2011         if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") { 
  2012             // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë 
  2013             $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']); 
  2014             // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ 
  2015             $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id); 
  2016             $root_id = $arrRet[0]; 
  2017         } else { 
  2018             // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¤Ê¤·¤ËÀßÄꤹ¤ë 
  2019             $root_id = ""; 
  2020         } 
  2021         $g_root_id = $root_id; 
  2022     } 
  2023     return $g_root_id; 
   2006    global $g_root_on; 
   2007    global $g_root_id; 
   2008    if(!$g_root_on) { 
   2009        $g_root_on = true; 
   2010        $objQuery = new SC_Query(); 
   2011        if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") { 
   2012            // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë 
   2013            $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']); 
   2014            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ 
   2015            $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id); 
   2016            $root_id = $arrRet[0]; 
   2017        } else { 
   2018            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¤Ê¤·¤ËÀßÄꤹ¤ë 
   2019            $root_id = ""; 
   2020        } 
   2021        $g_root_id = $root_id; 
   2022    } 
   2023    return $g_root_id; 
  20242024} 
  20252025 
  20262026/* ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¾¦Éʤò¸¡º÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎWHEREʸ¤ÈÃͤòÊÖ¤¹ */ 
  20272027function sfGetCatWhere($category_id) { 
  2028     // »Ò¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ 
  2029     $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
  2030     $tmp_where = ""; 
  2031     foreach ($arrRet as $val) { 
  2032         if($tmp_where == "") { 
  2033             $tmp_where.= " category_id IN ( ?"; 
  2034         } else { 
  2035             $tmp_where.= ",? "; 
  2036         } 
  2037         $arrval[] = $val; 
  2038     } 
  2039     $tmp_where.= " ) "; 
  2040     return array($tmp_where, $arrval); 
   2028    // »Ò¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ 
   2029    $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
   2030    $tmp_where = ""; 
   2031    foreach ($arrRet as $val) { 
   2032        if($tmp_where == "") { 
   2033            $tmp_where.= " category_id IN ( ?"; 
   2034        } else { 
   2035            $tmp_where.= ",? "; 
   2036        } 
   2037        $arrval[] = $val; 
   2038    } 
   2039    $tmp_where.= " ) "; 
   2040    return array($tmp_where, $arrval); 
  20412041} 
  20422042 
  20432043/* ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¼° */ 
  20442044function sfGetAddPoint($totalpoint, $use_point, $arrInfo) { 
  2045     // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼° 
  2046     $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100)); 
  2047      
  2048     if($add_point < 0) { 
  2049         $add_point = '0'; 
  2050     } 
  2051     return $add_point; 
   2045    // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼° 
   2046    $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100)); 
   2047 
   2048    if($add_point < 0) { 
   2049        $add_point = '0'; 
   2050    } 
   2051    return $add_point; 
  20522052} 
  20532053 
  20542054/* °ì°Õ¤«¤Äͽ¬¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ID */ 
  20552055function sfGetUniqRandomId($head = "") { 
  2056     // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ 
  2057     $random = gfMakePassword(8); 
  2058     // Ʊ°ì¥Û¥¹¥ÈÆâ¤Ç°ì°Õ¤ÊID¤òÀ¸À® 
  2059     $id = uniqid($head); 
  2060     return ($id . $random); 
   2056    // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ 
   2057    $random = gfMakePassword(8); 
   2058    // Ʊ°ì¥Û¥¹¥ÈÆâ¤Ç°ì°Õ¤ÊID¤òÀ¸À® 
   2059    $id = uniqid($head); 
   2060    return ($id . $random); 
  20612061} 
  20622062 
  20632063// ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¥ª¥¹¥¹¥áÉʤμèÆÀ 
  20642064function sfGetBestProducts( $conn, $category_id = 0){ 
  2065     // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2066     $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate, 
  2067              A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls  
  2068             USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank"; 
  2069     $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id)); 
  2070  
  2071     return $arrItems; 
   2065    // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   2066    $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate, 
   2067             A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls 
   2068            USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank"; 
   2069    $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id)); 
   2070 
   2071    return $arrItems; 
  20722072} 
  20732073 
  20742074// ÆüìÀ©¸æʸ»ú¤Î¼êÆ°¥¨¥¹¥±¡¼¥× 
  20752075function sfManualEscape($data) { 
  2076     // ÇÛÎó¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  2077     if(!is_array($data)) { 
  2078         if (DB_TYPE == "pgsql") { 
  2079             $ret = pg_escape_string($data); 
  2080         }else if(DB_TYPE == "mysql"){ 
  2081             $ret = mysql_real_escape_string($data); 
  2082         } 
  2083         $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret); 
  2084         $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret); 
  2085         return $ret; 
  2086     } 
  2087      
  2088     // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç 
  2089     foreach($data as $val) { 
  2090         if (DB_TYPE == "pgsql") { 
  2091             $ret = pg_escape_string($val); 
  2092         }else if(DB_TYPE == "mysql"){ 
  2093             $ret = mysql_real_escape_string($val); 
  2094         } 
  2095  
  2096         $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret); 
  2097         $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret); 
  2098         $arrRet[] = $ret; 
  2099     } 
  2100  
  2101     return $arrRet; 
   2076    // ÇÛÎó¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   2077    if(!is_array($data)) { 
   2078        if (DB_TYPE == "pgsql") { 
   2079            $ret = pg_escape_string($data); 
   2080        }else if(DB_TYPE == "mysql"){ 
   2081            $ret = mysql_real_escape_string($data); 
   2082        } 
   2083        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret); 
   2084        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret); 
   2085        return $ret; 
   2086    } 
   2087 
   2088    // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç 
   2089    foreach($data as $val) { 
   2090        if (DB_TYPE == "pgsql") { 
   2091            $ret = pg_escape_string($val); 
   2092        }else if(DB_TYPE == "mysql"){ 
   2093            $ret = mysql_real_escape_string($val); 
   2094        } 
   2095 
   2096        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret); 
   2097        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret); 
   2098        $arrRet[] = $ret; 
   2099    } 
   2100 
   2101    return $arrRet; 
  21022102} 
  21032103 
  21042104// ¼õÃíÈֹ桢ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¡¢²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éºÇ½ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ 
  21052105function sfGetCustomerPoint($order_id, $use_point, $add_point) { 
  2106     $objQuery = new SC_Query(); 
  2107     $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  2108     $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
  2109     if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) { 
  2110         $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id)); 
  2111         $point = $arrRet[0]['point']; 
  2112         $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point; 
  2113     } else { 
  2114         $total_point = ""; 
  2115         $point = ""; 
  2116     } 
  2117     return array($point, $total_point); 
   2106    $objQuery = new SC_Query(); 
   2107    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
   2108    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id']; 
   2109    if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) { 
   2110        $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id)); 
   2111        $point = $arrRet[0]['point']; 
   2112        $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point; 
   2113    } else { 
   2114        $total_point = ""; 
   2115        $point = ""; 
   2116    } 
   2117    return array($point, $total_point); 
  21182118} 
  21192119 
  21202120/* ¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤ÇÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È */ 
  21212121function sfDomainSessionStart() { 
  2122     $ret = session_id(); 
   2122    $ret = session_id(); 
  21232123/* 
  2124     ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âsession_start()¤¬É¬Íפʥڡ¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç 
  2125     ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  2126     if($ret == "" && !headers_sent()) { 
   2124    ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âsession_start()¤¬É¬Íפʥڡ¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç 
   2125    ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   2126    if($ret == "" && !headers_sent()) { 
  21272127*/ 
  2128     if($ret == "") { 
  2129         /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î»ØÄê 
  2130         ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊĤ¸¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú 
  2131         ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÍ­¸ú 
  2132         ¡¦Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­ */ 
  2133         session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME); 
  2134  
  2135         if(!ini_get("session.auto_start")){ 
  2136             // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
  2137             session_start(); 
  2138         } 
  2139     } 
   2128    if($ret == "") { 
   2129        /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î»ØÄê 
   2130        ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊĤ¸¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú 
   2131        ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÍ­¸ú 
   2132        ¡¦Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­ */ 
   2133        session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME); 
   2134 
   2135        if(!ini_get("session.auto_start")){ 
   2136            // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
   2137            session_start(); 
   2138        } 
   2139    } 
  21402140} 
  21412141 
  21422142/* ʸ»úÎó¤Ë¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë */ 
  21432143function sfPutBR($str, $size) { 
  2144     $i = 0; 
  2145     $cnt = 0; 
  2146     $line = array(); 
  2147     $ret = ""; 
  2148      
  2149     while($str[$i] != "") { 
  2150         $line[$cnt].=$str[$i]; 
  2151         $i++; 
  2152         if(strlen($line[$cnt]) > $size) { 
  2153             $line[$cnt].="<br />"; 
  2154             $cnt++; 
  2155         } 
  2156     } 
  2157      
  2158     foreach($line as $val) { 
  2159         $ret.=$val; 
  2160     } 
  2161     return $ret; 
   2144    $i = 0; 
   2145    $cnt = 0; 
   2146    $line = array(); 
   2147    $ret = ""; 
   2148 
   2149    while($str[$i] != "") { 
   2150        $line[$cnt].=$str[$i]; 
   2151        $i++; 
   2152        if(strlen($line[$cnt]) > $size) { 
   2153            $line[$cnt].="<br />"; 
   2154            $cnt++; 
   2155        } 
   2156    } 
   2157 
   2158    foreach($line as $val) { 
   2159        $ret.=$val; 
   2160    } 
   2161    return $ret; 
  21622162} 
  21632163 
  21642164// Æó²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å[/]¤ò°ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
  21652165function sfRmDupSlash($istr){ 
  2166     if(ereg("^http://", $istr)) { 
  2167         $str = substr($istr, 7); 
  2168         $head = "http://"; 
  2169     } else if(ereg("^https://", $istr)) { 
  2170         $str = substr($istr, 8); 
  2171         $head = "https://"; 
  2172     } else { 
  2173         $str = $istr; 
  2174     } 
  2175     $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str); 
  2176     $ret = $head . $str; 
  2177     return $ret;     
   2166    if(ereg("^http://", $istr)) { 
   2167        $str = substr($istr, 7); 
   2168        $head = "http://"; 
   2169    } else if(ereg("^https://", $istr)) { 
   2170        $str = substr($istr, 8); 
   2171        $head = "https://"; 
   2172    } else { 
   2173        $str = $istr; 
   2174    } 
   2175    $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str); 
   2176    $ret = $head . $str; 
   2177    return $ret; 
  21782178} 
  21792179 
  21802180function sfEncodeFile($filepath, $enc_type, $out_dir) { 
  2181     $ifp = fopen($filepath, "r"); 
  2182      
  2183     $basename = basename($filepath); 
  2184     $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename; 
  2185      
  2186     $ofp = fopen($outpath, "w+"); 
  2187      
  2188     while(!feof($ifp)) { 
  2189         $line = fgets($ifp); 
  2190         $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto"); 
  2191         fwrite($ofp,  $line); 
  2192     } 
  2193      
  2194     fclose($ofp); 
  2195     fclose($ifp); 
  2196      
  2197     return  $outpath; 
   2181    $ifp = fopen($filepath, "r"); 
   2182 
   2183    $basename = basename($filepath); 
   2184    $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename; 
   2185 
   2186    $ofp = fopen($outpath, "w+"); 
   2187 
   2188    while(!feof($ifp)) { 
   2189        $line = fgets($ifp); 
   2190        $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto"); 
   2191        fwrite($ofp,  $line); 
   2192    } 
   2193 
   2194    fclose($ofp); 
   2195    fclose($ifp); 
   2196 
   2197    return  $outpath; 
  21982198} 
  21992199 
  22002200function sfCutString($str, $len, $byte = true, $commadisp = true) { 
  2201     if($byte) { 
  2202         if(strlen($str) > ($len + 2)) { 
  2203             $ret =substr($str, 0, $len); 
  2204             $cut = substr($str, $len); 
  2205         } else { 
  2206             $ret = $str; 
  2207             $commadisp = false; 
  2208         } 
  2209     } else { 
  2210         if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) { 
  2211             $ret = mb_substr($str, 0, $len); 
  2212             $cut = mb_substr($str, $len); 
  2213         } else { 
  2214             $ret = $str; 
  2215             $commadisp = false; 
  2216         } 
  2217     } 
  2218  
  2219     // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£ 
  2220     if (isset($cut)) { 
  2221         // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  2222         $head = strrchr($ret, '['); 
  2223  
  2224         // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  2225         $tail_pos = strpos($cut, ']'); 
  2226         if ($tail_pos !== false) { 
  2227             $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1); 
  2228         } 
  2229  
  2230         // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò 
  2231         // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  2232         if ($head !== false && $tail_pos !== false) { 
  2233             $subject = $head . $tail; 
  2234             if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) { 
  2235                 // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  2236                 $ret = substr($ret, 0, -strlen($head)); 
  2237             } 
  2238         } 
  2239     } 
  2240  
  2241     if($commadisp){ 
  2242         $ret = $ret . "..."; 
  2243     } 
  2244     return $ret; 
   2201    if($byte) { 
   2202        if(strlen($str) > ($len + 2)) { 
   2203            $ret =substr($str, 0, $len); 
   2204            $cut = substr($str, $len); 
   2205        } else { 
   2206            $ret = $str; 
   2207            $commadisp = false; 
   2208        } 
   2209    } else { 
   2210        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) { 
   2211            $ret = mb_substr($str, 0, $len); 
   2212            $cut = mb_substr($str, $len); 
   2213        } else { 
   2214            $ret = $str; 
   2215            $commadisp = false; 
   2216        } 
   2217    } 
   2218 
   2219    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£ 
   2220    if (isset($cut)) { 
   2221        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   2222        $head = strrchr($ret, '['); 
   2223 
   2224        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   2225        $tail_pos = strpos($cut, ']'); 
   2226        if ($tail_pos !== false) { 
   2227            $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1); 
   2228        } 
   2229 
   2230        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò 
   2231        // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
   2232        if ($head !== false && $tail_pos !== false) { 
   2233            $subject = $head . $tail; 
   2234            if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) { 
   2235                // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   2236                $ret = substr($ret, 0, -strlen($head)); 
   2237            } 
   2238        } 
   2239    } 
   2240 
   2241    if($commadisp){ 
   2242        $ret = $ret . "..."; 
   2243    } 
   2244    return $ret; 
  22452245} 
  22462246 
  22472247// ǯ¡¢·î¡¢Äù¤áÆü¤«¤é¡¢Àè·î¤ÎÄù¤áÆü+1¡¢º£·î¤ÎÄù¤áÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
  22482248function sfTermMonth($year, $month, $close_day) { 
  2249     $end_year = $year; 
  2250     $end_month = $month; 
  2251      
  2252     // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ« 
  2253     $same_month = false; 
  2254      
  2255     // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
  2256     $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year)); 
  2257      
  2258     // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  2259     if($end_last_day < $close_day) { 
  2260         // Äù¤áÆü¤ò·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
  2261         $end_day = $end_last_day; 
  2262     } else { 
  2263         $end_day = $close_day; 
  2264     } 
  2265      
  2266     // Á°·î¤Î¼èÆÀ 
  2267     $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
  2268     $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
  2269     // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
  2270     $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
  2271      
  2272     // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç 
  2273     if ($start_last_day < $close_day) { 
  2274         // ·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
  2275         $tmp_day = $start_last_day; 
  2276     } else { 
  2277         $tmp_day = $close_day; 
  2278     } 
  2279      
  2280     // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2281     $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  2282     $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  2283     $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
  2284      
  2285     // ÆüÉդκîÀ® 
  2286     $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day); 
  2287     $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day); 
  2288      
  2289     return array($start_date, $end_date); 
   2249    $end_year = $year; 
   2250    $end_month = $month; 
   2251 
   2252    // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ« 
   2253    $same_month = false; 
   2254 
   2255    // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
   2256    $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year)); 
   2257 
   2258    // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   2259    if($end_last_day < $close_day) { 
   2260        // Äù¤áÆü¤ò·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
   2261        $end_day = $end_last_day; 
   2262    } else { 
   2263        $end_day = $close_day; 
   2264    } 
   2265 
   2266    // Á°·î¤Î¼èÆÀ 
   2267    $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
   2268    $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
   2269    // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£ 
   2270    $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year)); 
   2271 
   2272    // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   2273    if ($start_last_day < $close_day) { 
   2274        // ·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë 
   2275        $tmp_day = $start_last_day; 
   2276    } else { 
   2277        $tmp_day = $close_day; 
   2278    } 
   2279 
   2280    // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   2281    $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
   2282    $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
   2283    $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year)); 
   2284 
   2285    // ÆüÉդκîÀ® 
   2286    $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day); 
   2287    $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day); 
   2288 
   2289    return array($start_date, $end_date); 
  22902290} 
  22912291 
  22922292// PDFÍѤÎRGB¥«¥é¡¼¤òÊÖ¤¹ 
  22932293function sfGetPdfRgb($hexrgb) { 
  2294     $hex = substr($hexrgb, 0, 2); 
  2295     $r = hexdec($hex) / 255; 
  2296      
  2297     $hex = substr($hexrgb, 2, 2); 
  2298     $g = hexdec($hex) / 255; 
  2299      
  2300     $hex = substr($hexrgb, 4, 2); 
  2301     $b = hexdec($hex) / 255; 
  2302      
  2303     return array($r, $g, $b);    
   2294    $hex = substr($hexrgb, 0, 2); 
   2295    $r = hexdec($hex) / 255; 
   2296 
   2297    $hex = substr($hexrgb, 2, 2); 
   2298    $g = hexdec($hex) / 255; 
   2299 
   2300    $hex = substr($hexrgb, 4, 2); 
   2301    $b = hexdec($hex) / 255; 
   2302 
   2303    return array($r, $g, $b); 
  23042304} 
  23052305 
  23062306//¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤È¥á¡¼¥ëÇÛ¿® 
  23072307function sfRegistTmpMailData($mail_flag, $email){ 
  2308     $objQuery = new SC_Query(); 
  2309     $objConn = new SC_DBConn(); 
  2310     $objPage = new LC_Page(); 
  2311      
  2312     $random_id = sfGetUniqRandomId(); 
  2313     $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag; 
  2314     $arrRegistMailMagazine["email"] = $email; 
  2315     $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id; 
  2316     $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0'; 
  2317     $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()'; 
  2318      
  2319     //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰 
  2320     $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email)); 
  2321     $objConn->query("BEGIN"); 
  2322     switch ($flag){ 
  2323         case '0': 
  2324         $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine); 
  2325         break; 
  2326      
  2327         case '1': 
  2328         $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'"); 
  2329         break; 
  2330     } 
  2331     $objConn->query("COMMIT"); 
  2332     $subject = sfMakeSubject('¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£'); 
  2333     $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id']; 
  2334     switch ($mail_flag){ 
  2335         case '1': 
  2336         $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿"; 
  2337         $objPage->tpl_kindname = "HTML"; 
  2338         break; 
  2339          
  2340         case '2': 
  2341         $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿"; 
  2342         $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È"; 
  2343         break; 
  2344          
  2345         case '3': 
  2346         $objPage->tpl_name = "²ò½ü"; 
  2347         break; 
  2348     } 
  2349         $objPage->tpl_email = $email; 
  2350     sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage); 
   2308    $objQuery = new SC_Query(); 
   2309    $objConn = new SC_DBConn(); 
   2310    $objPage = new LC_Page(); 
   2311 
   2312    $random_id = sfGetUniqRandomId(); 
   2313    $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag; 
   2314    $arrRegistMailMagazine["email"] = $email; 
   2315    $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id; 
   2316    $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0'; 
   2317    $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()'; 
   2318 
   2319    //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰 
   2320    $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email)); 
   2321    $objConn->query("BEGIN"); 
   2322    switch ($flag){ 
   2323        case '0': 
   2324        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine); 
   2325        break; 
   2326 
   2327        case '1': 
   2328        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'"); 
   2329        break; 
   2330    } 
   2331    $objConn->query("COMMIT"); 
   2332    $subject = sfMakeSubject('¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£'); 
   2333    $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id']; 
   2334    switch ($mail_flag){ 
   2335        case '1': 
   2336        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿"; 
   2337        $objPage->tpl_kindname = "HTML"; 
   2338        break; 
   2339 
   2340        case '2': 
   2341        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿"; 
   2342        $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È"; 
   2343        break; 
   2344 
   2345        case '3': 
   2346        $objPage->tpl_name = "²ò½ü"; 
   2347        break; 
   2348    } 
   2349        $objPage->tpl_email = $email; 
   2350    sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage); 
  23512351} 
  23522352 
  23532353// ºÆµ¢Åª¤Ë¿ÃÊÇÛÎó¤ò¸¡º÷¤·¤Æ°ì¼¡¸µÇÛÎó(Hidden°úÅϤ·ÍÑÇÛÎó)¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
  23542354function sfMakeHiddenArray($arrSrc, $arrDst = array(), $parent_key = "") { 
  2355     if(is_array($arrSrc)) { 
  2356         foreach($arrSrc as $key => $val) { 
  2357             if($parent_key != "") { 
  2358                 $keyname = $parent_key . "[". $key . "]"; 
  2359             } else { 
  2360                 $keyname = $key; 
  2361             } 
  2362             if(is_array($val)) { 
  2363                 $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname); 
  2364             } else { 
  2365                 $arrDst[$keyname] = $val; 
  2366             } 
  2367         } 
  2368     } 
  2369     return $arrDst; 
   2355    if(is_array($arrSrc)) { 
   2356        foreach($arrSrc as $key => $val) { 
   2357            if($parent_key != "") { 
   2358                $keyname = $parent_key . "[". $key . "]"; 
   2359            } else { 
   2360                $keyname = $key; 
   2361            } 
   2362            if(is_array($val)) { 
   2363                $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname); 
   2364            } else { 
   2365                $arrDst[$keyname] = $val; 
   2366            } 
   2367        } 
   2368    } 
   2369    return $arrDst; 
  23702370} 
  23712371 
  23722372// DB¼èÆÀÆü»þ¤ò¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ´¹ 
  23732373function sfDBDatetoTime($db_date) { 
  2374     $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date); 
  2375     $time = strtotime($date); 
  2376     return $time; 
   2374    $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date); 
   2375    $time = strtotime($date); 
   2376    return $time; 
  23772377} 
  23782378 
  23792379// ½ÐÎϤκݤ˥ƥó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ë 
  23802380/* 
  2381     index.php?tpl=test.tpl 
   2381    index.php?tpl=test.tpl 
  23822382*/ 
  23832383function sfCustomDisplay($objPage, $is_mobile = false) { 
  2384     $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]); 
  2385  
  2386     if($basename == "") { 
  2387         $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php"; 
  2388     } else { 
  2389         $path = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
  2390     }    
  2391  
  2392     if($_GET['tpl'] != "") { 
  2393         $tpl_name = $_GET['tpl']; 
  2394     } else { 
  2395         $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path); 
  2396         $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name); 
  2397         $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name); 
  2398     } 
  2399  
  2400     $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name; 
  2401  
  2402     if($is_mobile === true) { 
  2403         $objView = new SC_MobileView();          
  2404         $objView->assignobj($objPage); 
  2405         $objView->display(SITE_FRAME);       
  2406     } else if(file_exists($template_path)) { 
  2407         $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR); 
  2408         $objView->assignobj($objPage); 
  2409         $objView->display($tpl_name); 
  2410     } else { 
  2411         $objView = new SC_SiteView(); 
  2412         $objView->assignobj($objPage); 
  2413         $objView->display(SITE_FRAME); 
  2414     } 
   2384    $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]); 
   2385 
   2386    if($basename == "") { 
   2387        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php"; 
   2388    } else { 
   2389        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"]; 
   2390    } 
   2391 
   2392    if($_GET['tpl'] != "") { 
   2393        $tpl_name = $_GET['tpl']; 
   2394    } else { 
   2395        $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path); 
   2396        $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name); 
   2397        $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name); 
   2398    } 
   2399 
   2400    $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name; 
   2401 
   2402    if($is_mobile === true) { 
   2403        $objView = new SC_MobileView(); 
   2404        $objView->assignobj($objPage); 
   2405        $objView->display(SITE_FRAME); 
   2406    } else if(file_exists($template_path)) { 
   2407        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR); 
   2408        $objView->assignobj($objPage); 
   2409        $objView->display($tpl_name); 
   2410    } else { 
   2411        $objView = new SC_SiteView(); 
   2412        $objView->assignobj($objPage); 
   2413        $objView->display(SITE_FRAME); 
   2414    } 
  24152415} 
  24162416 
  24172417//²ñ°÷ÊÔ½¸ÅÐÏ¿½èÍý 
  24182418function sfEditCustomerData($array, $arrRegistColumn) { 
  2419     $objQuery = new SC_Query(); 
  2420      
  2421     foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
  2422         if ($data["column"] != "password") { 
  2423             if($array[ $data['column'] ] != "") { 
  2424                 $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ]; 
  2425             } else { 
  2426                 $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL; 
  2427             } 
  2428         } 
  2429     } 
  2430     if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) { 
  2431         $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00"; 
  2432     } else { 
  2433         $arrRegist["birth"] = NULL; 
  2434     } 
  2435  
  2436     //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë 
  2437     if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);  
  2438     $arrRegist["update_date"] = "NOW()"; 
  2439      
  2440     //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô 
  2441     if (defined('MOBILE_SITE')) { 
  2442         $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email']; 
  2443         unset($arrRegist['email']); 
  2444     } 
  2445     $objQuery->begin(); 
  2446     $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id'])); 
  2447     $objQuery->commit(); 
   2419    $objQuery = new SC_Query(); 
   2420 
   2421    foreach ($arrRegistColumn as $data) { 
   2422        if ($data["column"] != "password") { 
   2423            if($array[ $data['column'] ] != "") { 
   2424                $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ]; 
   2425            } else { 
   2426                $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL; 
   2427            } 
   2428        } 
   2429    } 
   2430    if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) { 
   2431        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00"; 
   2432    } else { 
   2433        $arrRegist["birth"] = NULL; 
   2434    } 
   2435 
   2436    //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë 
   2437    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC); 
   2438    $arrRegist["update_date"] = "NOW()"; 
   2439 
   2440    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô 
   2441    if (defined('MOBILE_SITE')) { 
   2442        $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email']; 
   2443        unset($arrRegist['email']); 
   2444    } 
   2445    $objQuery->begin(); 
   2446    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id'])); 
   2447    $objQuery->commit(); 
  24482448} 
  24492449 
  24502450// PHP¤Îmb_convert_encoding´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
  24512451function sf_mb_convert_encoding($str, $encode = 'CHAR_CODE') { 
  2452     return  mb_convert_encoding($str, $encode); 
  2453 }    
   2452    return  mb_convert_encoding($str, $encode); 
   2453} 
  24542454 
  24552455// PHP¤Îmktime´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
  24562456function sf_mktime($format, $hour=0, $minute=0, $second=0, $month=1, $day=1, $year=1999) { 
  2457     return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year)); 
  2458 }    
   2457    return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year)); 
   2458} 
  24592459 
  24602460// PHP¤Îdate´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë 
  24612461function sf_date($format, $timestamp = '') { 
  2462     return  date( $format, $timestamp); 
   2462    return  date( $format, $timestamp); 
  24632463} 
  24642464 
  24652465// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·¿¤òÊÑ´¹¤¹¤ë 
  24662466function sfChangeCheckBox($data , $tpl = false){ 
  2467     if ($tpl) { 
  2468         if ($data == 1){ 
  2469             return 'checked'; 
  2470         }else{ 
  2471             return ""; 
  2472         } 
  2473     }else{ 
  2474         if ($data == "on"){ 
  2475             return 1; 
  2476         }else{ 
  2477             return 2; 
  2478         } 
  2479     } 
   2467    if ($tpl) { 
   2468        if ($data == 1){ 
   2469            return 'checked'; 
   2470        }else{ 
   2471            return ""; 
   2472        } 
   2473    }else{ 
   2474        if ($data == "on"){ 
   2475            return 1; 
   2476        }else{ 
   2477            return 2; 
   2478        } 
   2479    } 
  24802480} 
  24812481 
  24822482function sfCategory_Count($objQuery){ 
  2483     $sql = ""; 
  2484      
  2485     //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü 
  2486     $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count"); 
  2487     $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count"); 
  2488      
  2489     //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ 
  2490     $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) "; 
  2491     $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 "; 
  2492     $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  "; 
  2493     $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 "; 
  2494     $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id "; 
  2495     $objQuery->query($sql); 
  2496      
  2497     //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë 
  2498     $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category"); 
  2499      
  2500     $sql = ""; 
  2501     foreach($arrCat as $key => $val){ 
  2502          
  2503         // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
  2504         $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']);  
  2505         $line = sfGetCommaList($arrRet); 
  2506          
  2507         $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) "; 
  2508         $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count "; 
  2509         $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")"; 
  2510                  
  2511         $objQuery->query($sql, array($val['category_id'])); 
  2512     } 
   2483    $sql = ""; 
   2484 
   2485    //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü 
   2486    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count"); 
   2487    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count"); 
   2488 
   2489    //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ 
   2490    $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) "; 
   2491    $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 "; 
   2492    $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  "; 
   2493    $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 "; 
   2494    $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id "; 
   2495    $objQuery->query($sql); 
   2496 
   2497    //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë 
   2498    $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category"); 
   2499 
   2500    $sql = ""; 
   2501    foreach($arrCat as $key => $val){ 
   2502 
   2503        // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
   2504        $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']); 
   2505        $line = sfGetCommaList($arrRet); 
   2506 
   2507        $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) "; 
   2508        $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count "; 
   2509        $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")"; 
   2510 
   2511        $objQuery->query($sql, array($val['category_id'])); 
   2512    } 
  25132513} 
  25142514 
   
  25162516function sfarrCombine($arrKeys, $arrValues) { 
  25172517 
  2518     if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array(); 
  2519      
   2518    if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array(); 
   2519 
  25202520    $keys = array_values($arrKeys); 
  2521     $vals = array_values($arrValues);  
  2522      
  2523     $max = max( count( $keys ), count( $vals ) );  
  2524     $combine_ary = array();  
  2525     for($i=0; $i<$max; $i++) {  
  2526         $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i];  
  2527     }  
  2528     if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary;  
  2529      
  2530     return false;  
   2521    $vals = array_values($arrValues); 
   2522 
   2523    $max = max( count( $keys ), count( $vals ) ); 
   2524    $combine_ary = array(); 
   2525    for($i=0; $i<$max; $i++) { 
   2526        $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i]; 
   2527    } 
   2528    if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary; 
   2529 
   2530    return false; 
  25312531} 
  25322532 
  25332533/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é»ÒIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  25342534function sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id) { 
  2535     $objQuery = new SC_Query(); 
  2536     $col = $pid_name . "," . $id_name; 
  2537     $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
  2538      
  2539     $arrPID = array(); 
  2540     $arrPID[] = $id; 
  2541     $arrChildren = array(); 
  2542     $arrChildren[] = $id; 
  2543      
  2544     $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID); 
  2545      
  2546     while(count($arrRet) > 0) { 
  2547         $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet); 
  2548         $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet); 
  2549     } 
  2550      
  2551     return $arrChildren; 
   2535    $objQuery = new SC_Query(); 
   2536    $col = $pid_name . "," . $id_name; 
   2537     $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
   2538 
   2539    $arrPID = array(); 
   2540    $arrPID[] = $id; 
   2541    $arrChildren = array(); 
   2542    $arrChildren[] = $id; 
   2543 
   2544    $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID); 
   2545 
   2546    while(count($arrRet) > 0) { 
   2547        $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet); 
   2548        $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet); 
   2549    } 
   2550 
   2551    return $arrChildren; 
  25522552} 
  25532553 
  25542554/* ¿ÆIDľ²¼¤Î»ÒID¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  25552555function sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) { 
  2556     $arrChildren = array(); 
  2557     $max = count($arrData); 
  2558      
  2559     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2560         foreach($arrPID as $val) { 
  2561             if($arrData[$i][$pid_name] == $val) { 
  2562                 $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
  2563             } 
  2564         } 
  2565     }    
  2566     return $arrChildren; 
   2556    $arrChildren = array(); 
   2557    $max = count($arrData); 
   2558 
   2559    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2560        foreach($arrPID as $val) { 
   2561            if($arrData[$i][$pid_name] == $val) { 
   2562                $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
   2563            } 
   2564        } 
   2565    } 
   2566    return $arrChildren; 
  25672567} 
  25682568 
   
  25702570/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¿ÆIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  25712571function sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id) { 
  2572     $objQuery = new SC_Query(); 
  2573     $col = $pid_name . "," . $id_name; 
  2574     $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
  2575      
  2576     $arrParents = array(); 
  2577     $arrParents[] = $id; 
  2578     $child = $id; 
  2579      
  2580     $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child); 
  2581  
  2582     while($ret != "") { 
  2583         $arrParents[] = $ret; 
  2584         $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret); 
  2585     } 
  2586      
  2587     $arrParents = array_reverse($arrParents); 
  2588      
  2589     return $arrParents; 
   2572    $objQuery = new SC_Query(); 
   2573    $col = $pid_name . "," . $id_name; 
   2574     $arrData = $objQuery->select($col, $table); 
   2575 
   2576    $arrParents = array(); 
   2577    $arrParents[] = $id; 
   2578    $child = $id; 
   2579 
   2580    $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child); 
   2581 
   2582    while($ret != "") { 
   2583        $arrParents[] = $ret; 
   2584        $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret); 
   2585    } 
   2586 
   2587    $arrParents = array_reverse($arrParents); 
   2588 
   2589    return $arrParents; 
  25902590} 
  25912591 
  25922592/* »ÒID½ê°¤¹¤ë¿ÆID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  25932593function sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child) { 
  2594     $max = count($arrData); 
  2595     $parent = ""; 
  2596     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2597         if($arrData[$i][$id_name] == $child) { 
  2598             $parent = $arrData[$i][$pid_name]; 
  2599             break; 
  2600         } 
  2601     } 
  2602     return $parent; 
   2594    $max = count($arrData); 
   2595    $parent = ""; 
   2596    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2597        if($arrData[$i][$id_name] == $child) { 
   2598            $parent = $arrData[$i][$pid_name]; 
   2599            break; 
   2600        } 
   2601    } 
   2602    return $parent; 
  26032603} 
  26042604 
  26052605/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Î·»Äï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  26062606function sfGetBrothersArray($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) { 
  2607     $max = count($arrData); 
  2608      
  2609     $arrBrothers = array(); 
  2610     foreach($arrPID as $id) { 
  2611         // ¿ÆID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
  2612         for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2613             if($arrData[$i][$id_name] == $id) { 
  2614                 $parent = $arrData[$i][$pid_name]; 
  2615                 break; 
  2616             } 
  2617         } 
  2618         // ·»ÄïID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
  2619         for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2620             if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) { 
  2621                 $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name]; 
  2622             } 
  2623         }                    
  2624     } 
  2625     return $arrBrothers; 
   2607    $max = count($arrData); 
   2608 
   2609    $arrBrothers = array(); 
   2610    foreach($arrPID as $id) { 
   2611        // ¿ÆID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
   2612        for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2613            if($arrData[$i][$id_name] == $id) { 
   2614                $parent = $arrData[$i][$pid_name]; 
   2615                break; 
   2616            } 
   2617        } 
   2618        // ·»ÄïID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
   2619        for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2620            if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) { 
   2621                $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name]; 
   2622            } 
   2623        } 
   2624    } 
   2625    return $arrBrothers; 
  26262626} 
  26272627 
  26282628/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Îľ°¤Î»Ò¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */ 
  26292629function sfGetUnderChildrenArray($arrData, $pid_name, $id_name, $parent) { 
  2630     $max = count($arrData); 
  2631      
  2632     $arrChildren = array(); 
  2633     // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
  2634     for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
  2635         if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) { 
  2636             $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
  2637         } 
  2638     }                    
  2639     return $arrChildren; 
   2630    $max = count($arrData); 
   2631 
   2632    $arrChildren = array(); 
   2633    // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë 
   2634    for($i = 0; $i < $max; $i++) { 
   2635        if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) { 
   2636            $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name]; 
   2637        } 
   2638    } 
   2639    return $arrChildren; 
  26402640} 
  26412641 
   
  26432643// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ 
  26442644function sfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false) { 
  2645     $objQuery = new SC_Query(); 
  2646     $col = ""; 
  2647     $col .= " cat.category_id,"; 
  2648     $col .= " cat.category_name,"; 
  2649     $col .= " cat.parent_category_id,"; 
  2650     $col .= " cat.level,"; 
  2651     $col .= " cat.rank,"; 
  2652     $col .= " cat.creator_id,"; 
  2653     $col .= " cat.create_date,"; 
  2654     $col .= " cat.update_date,"; 
  2655     $col .= " cat.del_flg, "; 
  2656     $col .= " ttl.product_count";    
  2657     $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id"; 
  2658     // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  2659     if($count_check) { 
  2660         $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0"; 
  2661     } else { 
  2662         $where = "del_flg = 0"; 
  2663     } 
  2664     $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  2665     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  2666      
  2667     $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
  2668      
  2669     foreach($arrRet as $key => $array) { 
  2670         foreach($arrParentID as $val) { 
  2671             if($array['category_id'] == $val) { 
  2672                 $arrRet[$key]['display'] = 1; 
  2673                 break; 
  2674             } 
  2675         } 
  2676     } 
  2677  
  2678     return $arrRet; 
   2645    $objQuery = new SC_Query(); 
   2646    $col = ""; 
   2647    $col .= " cat.category_id,"; 
   2648    $col .= " cat.category_name,"; 
   2649    $col .= " cat.parent_category_id,"; 
   2650    $col .= " cat.level,"; 
   2651    $col .= " cat.rank,"; 
   2652    $col .= " cat.creator_id,"; 
   2653    $col .= " cat.create_date,"; 
   2654    $col .= " cat.update_date,"; 
   2655    $col .= " cat.del_flg, "; 
   2656    $col .= " ttl.product_count"; 
   2657    $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id"; 
   2658    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   2659    if($count_check) { 
   2660        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0"; 
   2661    } else { 
   2662        $where = "del_flg = 0"; 
   2663    } 
   2664    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
   2665    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
   2666 
   2667    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
   2668 
   2669    foreach($arrRet as $key => $array) { 
   2670        foreach($arrParentID as $val) { 
   2671            if($array['category_id'] == $val) { 
   2672                $arrRet[$key]['display'] = 1; 
   2673                break; 
   2674            } 
   2675        } 
   2676    } 
   2677 
   2678    return $arrRet; 
  26792679} 
  26802680 
  26812681// ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÏ¢·ë¤·¤¿Ê¸»úÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  26822682function sfGetCatCombName($category_id){ 
  2683     // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ 
  2684     $objQuery = new SC_Query(); 
  2685     $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);  
  2686     $ConbName = ""; 
  2687      
  2688     // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2689     foreach($arrCatID as $key => $val){ 
  2690         $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
  2691         $arrVal = array($val); 
  2692         $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
  2693         $ConbName .= $CatName . ' | '; 
  2694     } 
  2695     // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë 
  2696     $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2); 
  2697      
  2698     return $ConbName; 
   2683    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ 
   2684    $objQuery = new SC_Query(); 
   2685    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
   2686    $ConbName = ""; 
   2687 
   2688    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   2689    foreach($arrCatID as $key => $val){ 
   2690        $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
   2691        $arrVal = array($val); 
   2692        $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
   2693        $ConbName .= $CatName . ' | '; 
   2694    } 
   2695    // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë 
   2696    $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2); 
   2697 
   2698    return $ConbName; 
  26992699} 
  27002700 
  27012701// »ØÄꤷ¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID¤ÎÂ祫¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  27022702function sfGetFirstCat($category_id){ 
  2703     // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ 
  2704     $objQuery = new SC_Query(); 
  2705     $arrRet = array(); 
  2706     $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);  
  2707     $arrRet['id'] = $arrCatID[0]; 
  2708      
  2709     // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2710     $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
  2711     $arrVal = array($arrRet['id']); 
  2712     $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
  2713      
  2714     return $arrRet; 
   2703    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ 
   2704    $objQuery = new SC_Query(); 
   2705    $arrRet = array(); 
   2706    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id); 
   2707    $arrRet['id'] = $arrCatID[0]; 
   2708 
   2709    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   2710    $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?"; 
   2711    $arrVal = array($arrRet['id']); 
   2712    $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal); 
   2713 
   2714    return $arrRet; 
  27152715} 
  27162716 
  27172717//MySQLÍѤÎSQLʸ¤ËÊѹ¹¤¹¤ë 
  27182718function sfChangeMySQL($sql){ 
  2719     // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹ 
  2720     $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql); 
  2721      
  2722     $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  2723     $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  2724     $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  2725  
  2726     return $sql; 
   2719    // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹ 
   2720    $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql); 
   2721 
   2722    $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   2723    $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   2724    $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
   2725 
   2726    return $sql; 
  27272727} 
  27282728 
  27292729// SQL¤ÎÃæ¤Ëview¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£ 
  27302730function sfInArray($sql){ 
  2731     global $arrView; 
  2732  
  2733     foreach($arrView as $key => $val){ 
  2734         if (strcasecmp($sql, $val) == 0){ 
  2735             $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql); 
  2736             sfInArray($changesql); 
  2737         } 
  2738     } 
  2739     return false; 
   2731    global $arrView; 
   2732 
   2733    foreach($arrView as $key => $val){ 
   2734        if (strcasecmp($sql, $val) == 0){ 
   2735            $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql); 
   2736            sfInArray($changesql); 
   2737        } 
   2738    } 
   2739    return false; 
  27402740} 
  27412741 
  27422742// SQL¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥ÈÂбþ 
  27432743function sfQuoteSmart($in){ 
  2744      
   2744 
  27452745    if (is_int($in) || is_double($in)) { 
  27462746        return $in; 
   
  27532753    } 
  27542754} 
  2755      
   2755 
  27562756// viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  27572757function sfChangeView($sql){ 
  2758     global $arrView; 
  2759     global $arrViewWhere; 
  2760      
  2761     $arrViewTmp = $arrView; 
  2762  
  2763     // view¤Îwhere¤òÊÑ´¹ 
  2764     foreach($arrViewTmp as $key => $val){ 
  2765         $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere); 
  2766     } 
  2767      
  2768     // view¤òÊÑ´¹ 
  2769     $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp); 
  2770  
  2771     return $changesql; 
   2758    global $arrView; 
   2759    global $arrViewWhere; 
   2760 
   2761    $arrViewTmp = $arrView; 
   2762 
   2763    // view¤Îwhere¤òÊÑ´¹ 
   2764    foreach($arrViewTmp as $key => $val){ 
   2765        $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere); 
   2766    } 
   2767 
   2768    // view¤òÊÑ´¹ 
   2769    $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp); 
   2770 
   2771    return $changesql; 
  27722772} 
  27732773 
  27742774// ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  27752775function sfChangeILIKE($sql){ 
  2776     $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql); 
  2777     return $changesql; 
   2776    $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql); 
   2777    return $changesql; 
  27782778} 
  27792779 
  27802780// RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  27812781function sfChangeRANDOM($sql){ 
  2782     $changesql = eregi_replace("( RANDOM)", " RAND", $sql); 
  2783     return $changesql; 
   2782    $changesql = eregi_replace("( RANDOM)", " RAND", $sql); 
   2783    return $changesql; 
  27842784} 
  27852785 
  27862786// view¤Îwhere¤òÃÖ´¹¤¹¤ë 
  27872787function sfViewWhere($target, $where = "", $arrval = array(), $option = ""){ 
  2788     global $arrViewWhere; 
  2789     $arrWhere = split("[?]", $where); 
  2790     $where_tmp = " WHERE " . $arrWhere[0]; 
  2791     for($i = 1; $i < count($arrWhere); $i++){ 
  2792         $where_tmp .= sfQuoteSmart($arrval[$i - 1]) . $arrWhere[$i]; 
  2793     } 
  2794     $arrViewWhere[$target] = $where_tmp . " " . $option; 
   2788    global $arrViewWhere; 
   2789    $arrWhere = split("[?]", $where); 
   2790    $where_tmp = " WHERE " . $arrWhere[0]; 
   2791    for($i = 1; $i < count($arrWhere); $i++){ 
   2792        $where_tmp .= sfQuoteSmart($arrval[$i - 1]) . $arrWhere[$i]; 
   2793    } 
   2794    $arrViewWhere[$target] = $where_tmp . " " . $option; 
  27952795} 
  27962796 
  27972797// ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥³¥Ô¡¼ 
  27982798function sfCopyDir($src, $des, $mess, $override = false){ 
  2799     if(!is_dir($src)){ 
  2800         return false; 
  2801     } 
  2802  
  2803     $oldmask = umask(0); 
  2804     $mod= stat($src); 
  2805      
  2806     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë 
  2807     if(!file_exists($des)) { 
  2808         if(!mkdir($des, $mod[2])) { 
  2809             print("path:" . $des); 
  2810         } 
  2811     } 
  2812      
  2813     $fileArray=glob( $src."*" ); 
  2814     foreach( $fileArray as $key => $data_ ){ 
  2815         // CVS´ÉÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤¤ 
  2816         if(ereg("/CVS/Entries", $data_)) { 
  2817             break; 
  2818         } 
  2819         if(ereg("/CVS/Repository", $data_)) { 
  2820             break; 
  2821         } 
  2822         if(ereg("/CVS/Root", $data_)) { 
  2823             break; 
  2824         } 
  2825          
  2826         mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$data_, $matches); 
  2827         $data=$matches[2]; 
  2828         if( is_dir( $data_ ) ){ 
  2829             $mess = sfCopyDir( $data_.'/', $des.$data.'/', $mess); 
  2830         }else{ 
  2831             if(!$override && file_exists($des.$data)) { 
  2832                 $mess.= $des.$data . "¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹\n"; 
  2833             } else { 
  2834                 if(@copy( $data_, $des.$data)) { 
  2835                     $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù\n"; 
  2836                 } else { 
  2837                     $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼¼ºÇÔ\n"; 
  2838                 } 
  2839             } 
  2840             $mod=stat($data_ ); 
  2841         } 
  2842     } 
  2843     umask($oldmask); 
  2844     return $mess; 
   2799    if(!is_dir($src)){ 
   2800        return false; 
   2801    } 
   2802 
   2803    $oldmask = umask(0); 
   2804    $mod= stat($src); 
   2805 
   2806    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë 
   2807    if(!file_exists($des)) { 
   2808        if(!mkdir($des, $mod[2])) { 
   2809            print("path:" . $des); 
   2810        } 
   2811    } 
   2812 
   2813    $fileArray=glob( $src."*" ); 
   2814    foreach( $fileArray as $key => $data_ ){ 
   2815        // CVS´ÉÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤¤ 
   2816        if(ereg("/CVS/Entries", $data_)) { 
   2817            break; 
   2818        } 
   2819        if(ereg("/CVS/Repository", $data_)) { 
   2820            break; 
   2821        } 
   2822        if(ereg("/CVS/Root", $data_)) { 
   2823            break; 
   2824        } 
   2825 
   2826        mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$data_, $matches); 
   2827        $data=$matches[2]; 
   2828        if( is_dir( $data_ ) ){ 
   2829            $mess = sfCopyDir( $data_.'/', $des.$data.'/', $mess, $override); 
   2830        }else{ 
   2831            if(!$override && file_exists($des.$data)) { 
   2832                $mess.= $des.$data . "¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹\n"; 
   2833            } else { 
   2834                if(@copy( $data_, $des.$data)) { 
   2835                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù\n"; 
   2836                } else { 
   2837                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼¼ºÇÔ\n"; 
   2838                } 
   2839            } 
   2840            $mod=stat($data_ ); 
   2841        } 
   2842    } 
   2843    umask($oldmask); 
   2844    return $mess; 
  28452845} 
  28462846 
  28472847// »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë 
  28482848function sfDelFile($dir){ 
  2849     $dh = opendir($dir); 
  2850     // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü 
  2851     while($file = readdir($dh)){ 
  2852         if ($file == "." or $file == "..") continue; 
  2853         $del_file = $dir . "/" . $file; 
  2854         if(is_file($del_file)){ 
  2855             $ret = unlink($dir . "/" . $file); 
  2856         }else if (is_dir($del_file)){ 
  2857             $ret = sfDelFile($del_file); 
  2858         } 
  2859          
  2860         if(!$ret){ 
  2861             return $ret; 
  2862         } 
  2863     } 
  2864      
   2849    $dh = opendir($dir); 
   2850    // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü 
   2851    while($file = readdir($dh)){ 
   2852        if ($file == "." or $file == "..") continue; 
   2853        $del_file = $dir . "/" . $file; 
   2854        if(is_file($del_file)){ 
   2855            $ret = unlink($dir . "/" . $file); 
   2856        }else if (is_dir($del_file)){ 
   2857            $ret = sfDelFile($del_file); 
   2858        } 
   2859 
   2860        if(!$ret){ 
   2861            return $ret; 
   2862        } 
   2863    } 
   2864 
  28652865    // ÊĤ¸¤ë 
  28662866    closedir($dh); 
  2867      
  2868     // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü 
  2869     return rmdir($dir); 
  2870 } 
  2871  
  2872 /*  
   2867 
   2868    // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü 
   2869    return rmdir($dir); 
   2870} 
   2871 
   2872/* 
  28732873 * ´Ø¿ô̾¡§sfWriteFile 
  28742874 * °ú¿ô1 ¡§½ñ¤­¹þ¤à¥Ç¡¼¥¿ 
   
  28802880 */ 
  28812881function sfWriteFile($str, $path, $type, $permission = "") { 
  2882     //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯ 
  2883     if (!($file = fopen ($path, $type))) { 
  2884         return false; 
  2885     } 
  2886  
  2887     //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯ 
  2888     flock ($file, LOCK_EX); 
  2889     //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¤­¹þ¤ß 
  2890     fputs ($file, $str); 
  2891     //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü 
  2892     flock ($file, LOCK_UN); 
  2893     //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë 
  2894     fclose ($file); 
  2895     // ¸¢¸Â¤ò»ØÄê 
  2896     if($permission != "") { 
  2897         chmod($path, $permission); 
  2898     } 
  2899      
  2900     return true; 
  2901 } 
  2902      
   2882    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯ 
   2883    if (!($file = fopen ($path, $type))) { 
   2884        return false; 
   2885    } 
   2886 
   2887    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯ 
   2888    flock ($file, LOCK_EX); 
   2889    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¤­¹þ¤ß 
   2890    fputs ($file, $str); 
   2891    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü 
   2892    flock ($file, LOCK_UN); 
   2893    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë 
   2894    fclose ($file); 
   2895    // ¸¢¸Â¤ò»ØÄê 
   2896    if($permission != "") { 
   2897        chmod($path, $permission); 
   2898    } 
   2899 
   2900    return true; 
   2901} 
   2902 
  29032903function sfFlush($output = " ", $sleep = 0){ 
  2904     // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤ 
  2905     set_time_limit(0); 
  2906     // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤) 
  2907     ob_end_clean(); 
  2908      
  2909     // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ 
  2910     echo str_pad('',256); 
  2911      
  2912     // ½ÐÎϤϥ֥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦ 
  2913     echo $output; 
  2914     // ½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë 
  2915     flush(); 
  2916      
  2917     ob_end_flush(); 
  2918     ob_start();  
  2919      
  2920     // »þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë½èÍý 
  2921     sleep($sleep); 
   2904    // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤ 
   2905    set_time_limit(0); 
   2906    // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤) 
   2907    ob_end_clean(); 
   2908 
   2909    // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ 
   2910    echo str_pad('',256); 
   2911 
   2912    // ½ÐÎϤϥ֥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦ 
   2913    echo $output; 
   2914    // ½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë 
   2915    flush(); 
   2916 
   2917    ob_end_flush(); 
   2918    ob_start(); 
   2919 
   2920    // »þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë½èÍý 
   2921    sleep($sleep); 
  29222922} 
  29232923 
  29242924// @version¤Îµ­ºÜ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  29252925function sfGetFileVersion($path) { 
  2926     if(file_exists($path)) { 
  2927         $src_fp = fopen($path, "rb"); 
  2928         if($src_fp) { 
  2929             while (!feof($src_fp)) { 
  2930                 $line = fgets($src_fp); 
  2931                 if(ereg("@version", $line)) { 
  2932                     $arrLine = split(" ", $line); 
  2933                     $version = $arrLine[5]; 
  2934                 } 
  2935             } 
  2936             fclose($src_fp); 
  2937         } 
  2938     } 
  2939     return $version; 
   2926    if(file_exists($path)) { 
   2927        $src_fp = fopen($path, "rb"); 
   2928        if($src_fp) { 
   2929            while (!feof($src_fp)) { 
   2930                $line = fgets($src_fp); 
   2931                if(ereg("@version", $line)) { 
   2932                    $arrLine = split(" ", $line); 
   2933                    $version = $arrLine[5]; 
   2934                } 
   2935            } 
   2936            fclose($src_fp); 
   2937        } 
   2938    } 
   2939    return $version; 
  29402940} 
  29412941 
  29422942// »ØÄꤷ¤¿URL¤ËÂФ·¤ÆPOST¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  29432943function sfSendPostData($url, $arrData, $arrOkCode = array()){ 
  2944     require_once(DATA_PATH . "module/Request.php"); 
  2945      
  2946     // Á÷¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À® 
  2947     $req = new HTTP_Request($url); 
  2948      
  2949     $req->addHeader('User-Agent', 'DoCoMo/2.0¡¡P2101V(c100)'); 
  2950     $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
  2951      
  2952     // POST¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
  2953     $req->addPostDataArray($arrData); 
  2954      
  2955     // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  2956     if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
  2957          
  2958         // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤¬¥¨¥é¡¼È½Äê¤Ê¤é¡¢¶õ¤òÊÖ¤¹ 
  2959         $res_code = $req->getResponseCode(); 
  2960          
  2961         if(!in_array($res_code, $arrOkCode)){ 
  2962             $response = ""; 
  2963         }else{ 
  2964             $response = $req->getResponseBody(); 
  2965         } 
  2966          
  2967     } else { 
  2968         $response = ""; 
  2969     } 
  2970      
  2971     // POST¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ê¥¢ 
  2972     $req->clearPostData();   
  2973      
  2974     return $response; 
   2944    require_once(DATA_PATH . "module/Request.php"); 
   2945 
   2946    // Á÷¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À® 
   2947    $req = new HTTP_Request($url); 
   2948 
   2949    $req->addHeader('User-Agent', 'DoCoMo/2.0¡¡P2101V(c100)'); 
   2950    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
   2951 
   2952    // POST¥Ç¡¼¥¿Á÷¿® 
   2953    $req->addPostDataArray($arrData); 
   2954 
   2955    // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   2956    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
   2957 
   2958        // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤¬¥¨¥é¡¼È½Äê¤Ê¤é¡¢¶õ¤òÊÖ¤¹ 
   2959        $res_code = $req->getResponseCode(); 
   2960 
   2961        if(!in_array($res_code, $arrOkCode)){ 
   2962            $response = ""; 
   2963        }else{ 
   2964            $response = $req->getResponseBody(); 
   2965        } 
   2966 
   2967    } else { 
   2968        $response = ""; 
   2969    } 
   2970 
   2971    // POST¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ê¥¢ 
   2972    $req->clearPostData(); 
   2973 
   2974    return $response; 
  29752975} 
  29762976 
   
  29822982 *  @param  mixed  $obj   Dump¤·¤¿¤¤ÊÑ¿ô 
  29832983 *  @param  string $color ½ÐÎϤ¹¤ë¿§ 
  2984  *   
   2984 * 
  29852985 *  @return void ¤Ê¤· 
  29862986 */ 
   
  29892989        return; 
  29902990    } 
  2991      
   2991 
  29922992    $arrColor = array( 
  29932993        'green' => '#00FF00', 
   
  29952995        'blue'  => '#0000FF' 
  29962996    ); 
  2997      
   2997 
  29982998    if ( empty($arrColor[$color]) ) { 
  29992999        $color = $arrColor['green']; 
   
  30013001        $color = $arrColor[$color]; 
  30023002    } 
  3003      
   3003 
  30043004    print("<div style='font-size: 12px;color: $color;'>\n"); 
  30053005    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong><br />\n"); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.