Ignore:
Timestamp:
2007/09/19 19:40:17 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

Notice修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/data/class/SC_Session.php

  r15056 r15751  
  88/* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥¯¥é¥¹ */ 
  99class SC_Session { 
  10     var $login_id;      // ¥í¥°¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶Ì¾ 
  11     var $authority;     // ¥æ¡¼¥¶¸¢¸Â 
  12     var $cert;          // ǧ¾Úʸ»úÎó(ǧ¾ÚÀ®¸ù¤ÎȽÄê¤Ë»ÈÍÑ) 
  13     var $sid;           // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID 
  14     var $member_id;     // ¥í¥°¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¤Î¼ç¥­¡¼ 
   10    var $login_id;      // ¥í¥°¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶Ì¾ 
   11    var $authority;     // ¥æ¡¼¥¶¸¢¸Â 
   12    var $cert;          // ǧ¾Úʸ»úÎó(ǧ¾ÚÀ®¸ù¤ÎȽÄê¤Ë»ÈÍÑ) 
   13    var $sid;           // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID 
   14    var $member_id;     // ¥í¥°¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¤Î¼ç¥­¡¼ 
  1515    var $uniqid;         // ¥Ú¡¼¥¸Á«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë»ÈÍÑ 
  16      
  17     /* ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ */ 
  18     function SC_Session() { 
  19         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
  20         sfDomainSessionStart(); 
  2116 
  22         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÊݸ 
  23         if(isset($_SESSION['cert'])) { 
  24             $this->sid = session_id(); 
  25             $this->cert = $_SESSION['cert']; 
  26             $this->login_id  = $_SESSION['login_id']; 
  27             $this->authority = $_SESSION['authority'];  // ´ÉÍý¼Ô:0, °ìÈÌ:1, ±ÜÍ÷:2 
  28             $this->member_id = $_SESSION['member_id']; 
  29             $this->uniqid    = $_SESSION['uniq_id']; 
  30              
  31             // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
  32             gfPrintLog("access : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid); 
  33         } else { 
  34             // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
  35             gfPrintLog("access error."); 
  36         } 
  37     } 
  38     /* ǧ¾ÚÀ®¸ù¤ÎȽÄê */ 
  39     function IsSuccess() { 
  40         global $arrPERMISSION; 
  41         if($this->cert == CERT_STRING) { 
  42             if(isset($arrPERMISSION[$_SERVER['PHP_SELF']])) { 
  43                 // ¿ôÃͤ¬¼«Ê¬¤Î¸¢¸Â°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ 
  44                 if($arrPERMISSION[$_SERVER['PHP_SELF']] < $this->authority) {            
  45                     return AUTH_ERROR; 
  46                 }  
  47             } 
  48             return SUCCESS; 
  49         } 
  50          
  51         return ACCESS_ERROR; 
  52     } 
  53      
  54     /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß */ 
  55     function SetSession($key, $val) { 
  56         $_SESSION[$key] = $val; 
  57     } 
  58      
  59     /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆɤ߹þ¤ß */ 
  60     function GetSession($key) { 
  61         return $_SESSION[$key]; 
  62     } 
  63      
  64     /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¼èÆÀ */ 
  65     function GetSID() { 
  66         return $this->sid; 
  67     } 
  68      
  69     /** ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ **/  
   17    /* ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ */ 
   18    function SC_Session() { 
   19        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï 
   20        sfDomainSessionStart(); 
   21 
   22        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÊݸ 
   23        if(isset($_SESSION['cert'])) { 
   24            $this->sid = session_id(); 
   25            $this->cert = $_SESSION['cert']; 
   26            $this->login_id  = $_SESSION['login_id']; 
   27            $this->authority = $_SESSION['authority'];  // ´ÉÍý¼Ô:0, °ìÈÌ:1, ±ÜÍ÷:2 
   28            $this->member_id = $_SESSION['member_id']; 
   29            $this->uniqid    = isset($_SESSION['uniq_id']) ? $_SESSION['uniq_id'] : ''; 
   30 
   31            // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
   32            gfPrintLog("access : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid); 
   33        } else { 
   34            // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
   35            gfPrintLog("access error."); 
   36        } 
   37    } 
   38    /* ǧ¾ÚÀ®¸ù¤ÎȽÄê */ 
   39    function IsSuccess() { 
   40        global $arrPERMISSION; 
   41        if($this->cert == CERT_STRING) { 
   42            if(isset($arrPERMISSION[$_SERVER['PHP_SELF']])) { 
   43                // ¿ôÃͤ¬¼«Ê¬¤Î¸¢¸Â°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ 
   44                if($arrPERMISSION[$_SERVER['PHP_SELF']] < $this->authority) { 
   45                    return AUTH_ERROR; 
   46                } 
   47            } 
   48            return SUCCESS; 
   49        } 
   50 
   51        return ACCESS_ERROR; 
   52    } 
   53 
   54    /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß */ 
   55    function SetSession($key, $val) { 
   56        $_SESSION[$key] = $val; 
   57    } 
   58 
   59    /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆɤ߹þ¤ß */ 
   60    function GetSession($key) { 
   61        return $_SESSION[$key]; 
   62    } 
   63 
   64    /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¼èÆÀ */ 
   65    function GetSID() { 
   66        return $this->sid; 
   67    } 
   68 
   69    /** ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ **/ 
  7070    function getUniqId() { 
  7171        // ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£ 
   
  7575        return $this->GetSession('uniqid'); 
  7676    } 
  77      
  78     /** ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¥»¥Ã¥È **/  
   77 
   78    /** ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¥»¥Ã¥È **/ 
  7979    function setUniqId() { 
  8080        // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£ 
  8181        $this->SetSession('uniqid', sfGetUniqRandomId()); 
  8282    } 
  83      
  84     /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇË´þ */ 
  85     function EndSession() { 
  86         // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢¡ÖPHPSESSID¡× 
  87         $sname = session_name(); 
  88         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ²ò½ü¤¹¤ë 
  89         $_SESSION = array(); 
  90         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀÚÃǤ¹¤ë¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥­¡¼¤âºï½ü¤¹¤ë¡£ 
  91         // Note: ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ˲õ¤¹¤ë¡£ 
  92         if (isset($_COOKIE[$sname])) { 
  93             setcookie($sname, '', time()-42000, '/'); 
  94         } 
  95         // ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ˲õ¤¹¤ë 
  96         session_destroy(); 
  97         // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
  98         gfPrintLog("logout : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid); 
  99     } 
  100      
  101     // ´ØÏ¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ßÇË´þ¤¹¤ë¡£ 
  102     function logout() { 
  103         unset($_SESSION['cert']); 
  104         unset($_SESSION['login_id']); 
  105         unset($_SESSION['authority']); 
  106         unset($_SESSION['member_id']); 
   83 
   84    /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇË´þ */ 
   85    function EndSession() { 
   86        // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢¡ÖPHPSESSID¡× 
   87        $sname = session_name(); 
   88        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÊÑ¿ô¤òÁ´¤Æ²ò½ü¤¹¤ë 
   89        $_SESSION = array(); 
   90        // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀÚÃǤ¹¤ë¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥­¡¼¤âºï½ü¤¹¤ë¡£ 
   91        // Note: ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ˲õ¤¹¤ë¡£ 
   92        if (isset($_COOKIE[$sname])) { 
   93            setcookie($sname, '', time()-42000, '/'); 
   94        } 
   95        // ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ˲õ¤¹¤ë 
   96        session_destroy(); 
   97        // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
   98        gfPrintLog("logout : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid); 
   99    } 
   100 
   101    // ´ØÏ¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ßÇË´þ¤¹¤ë¡£ 
   102    function logout() { 
   103        unset($_SESSION['cert']); 
   104        unset($_SESSION['login_id']); 
   105        unset($_SESSION['authority']); 
   106        unset($_SESSION['member_id']); 
  107107        unset($_SESSION['uniqid']); 
  108         // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
  109         gfPrintLog("logout : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid); 
  110     } 
   108        // ¥í¥°¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
   109        gfPrintLog("logout : user=".$this->login_id." auth=".$this->authority." sid=".$this->sid); 
   110    } 
  111111} 
  112112?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.