Ignore:
Timestamp:
2007/09/14 13:16:29 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

$objViewに渡すtplファイルのパスを相対パスへ変更

Location:
branches/feature-templates/html/frontparts/bloc
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-templates/html/frontparts/bloc/best5.php

  r11837 r15707  
  66 */ 
  77class LC_Best5Page { 
  8     function LC_Best5Page() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'best5.tpl';  // ¥á¥¤¥ó 
  11     } 
   8    function LC_Best5Page() { 
   9        /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = 'include/bloc/best5.tpl'; // ¥á¥¤¥ó 
   11    } 
  1212} 
  1313 
  1414$objSubPage = new LC_Best5Page(); 
  15 $objSubView = new SC_SiteView(); 
  16 $objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
   15$objSubView = new SC_UserView(USER_PATH); 
  1716 
  1817// ´ðËܾðÊó¤òÅϤ¹ 
   
  2827//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦Éʸ¡º÷ 
  2928function lfGetRanking(){ 
  30     $objQuery = new SC_Query(); 
  31      
  32     $col = "A.*, name, price02_min, price01_min, main_list_image "; 
  33     $from = "dtb_best_products AS A INNER JOIN vw_products_allclass AS allcls using(product_id)"; 
  34     $where = "status = 1"; 
  35     $order = "rank"; 
  36     $objQuery->setorder($order); 
  37      
  38     $arrBestProducts = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  39          
  40     return $arrBestProducts; 
   29    $objQuery = new SC_Query(); 
   30 
   31    $col = "A.*, name, price02_min, price01_min, main_list_image "; 
   32    $from = "dtb_best_products AS A INNER JOIN vw_products_allclass AS allcls using(product_id)"; 
   33    $where = "status = 1"; 
   34    $order = "rank"; 
   35    $objQuery->setorder($order); 
   36 
   37    $arrBestProducts = $objQuery->select($col, $from, $where); 
   38 
   39    return $arrBestProducts; 
  4140} 
  4241 
 • branches/feature-templates/html/frontparts/bloc/cart.php

  r256 r15707  
  66 */ 
  77class LC_CartPage { 
  8     function LC_CartPage() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'cart.tpl';   // ¥á¥¤¥ó 
  11     } 
   8    function LC_CartPage() { 
   9        /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = 'include/bloc/cart.tpl';  // ¥á¥¤¥ó 
   11    } 
  1212} 
  1313 
  1414$objSubPage = new LC_CartPage(); 
  15 $objSubView = new SC_SiteView(); 
   15$objSubView = new SC_UserView(USER_PATH); 
  1616$objCart = new SC_CartSession(); 
  1717$objSiteInfo = new SC_SiteInfo; 
  1818 
  1919if (count($_SESSION[$objCart->key]) > 0){ 
  20     // ¥«¡¼¥È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
  21     $arrCartList = $objCart->getCartList(); 
  22      
  23     // ¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʣɣİìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
  24     $arrAllProductID = $objCart->getAllProductID(); 
  25     // ¾¦Éʤ¬1¤Ä°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ̾¾Î¤ò¼èÆÀ 
  26     if (count($arrAllProductID) > 0){ 
  27         $objQuery = new SC_Query(); 
  28         $arrVal = array(); 
  29         $sql = ""; 
  30         $sql = "SELECT name FROM dtb_products WHERE product_id IN ( ?"; 
  31         $arrVal = array($arrAllProductID[0]); 
  32         for($i = 1 ; $i < count($arrAllProductID) ; $i++){ 
  33             $sql.= " ,? "; 
  34             array_push($arrVal, $arrAllProductID[$i]); 
  35         } 
  36         $sql.= " )"; 
  37          
  38         $arrProduct_name = $objQuery->getAll($sql, $arrVal); 
  39          
  40         foreach($arrProduct_name as $key => $val){ 
  41             $arrCartList[$key]['product_name'] = $val['name']; 
  42         } 
  43     } 
  44     // ŹÊÞ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  45     $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  46     // ¹ØÆþ¶â³Û¹ç·× 
  47     $ProductsTotal = $objCart->getAllProductsTotal($arrInfo); 
  48      
  49     // ¹ç·×¸Ä¿ô 
  50     $TotalQuantity = $objCart->getTotalQuantity(); 
  51      
  52     // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û 
  53     $arrCartList[0]['ProductsTotal'] = $ProductsTotal; 
  54     $arrCartList[0]['TotalQuantity'] = $TotalQuantity; 
  55     $deliv_free = $arrInfo['free_rule'] - $ProductsTotal; 
  56     $arrCartList[0]['free_rule'] = $arrInfo['free_rule']; 
  57     $arrCartList[0]['deliv_free'] = $deliv_free; 
  58      
  59     $objSubPage->arrCartList = $arrCartList; 
   20    // ¥«¡¼¥È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   21    $arrCartList = $objCart->getCartList(); 
   22 
   23    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʣɣİìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
   24    $arrAllProductID = $objCart->getAllProductID(); 
   25    // ¾¦Éʤ¬1¤Ä°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ̾¾Î¤ò¼èÆÀ 
   26    if (count($arrAllProductID) > 0){ 
   27        $objQuery = new SC_Query(); 
   28        $arrVal = array(); 
   29        $sql = ""; 
   30        $sql = "SELECT name FROM dtb_products WHERE product_id IN ( ?"; 
   31        $arrVal = array($arrAllProductID[0]); 
   32        for($i = 1 ; $i < count($arrAllProductID) ; $i++){ 
   33            $sql.= " ,? "; 
   34            array_push($arrVal, $arrAllProductID[$i]); 
   35        } 
   36        $sql.= " )"; 
   37 
   38        $arrProduct_name = $objQuery->getAll($sql, $arrVal); 
   39 
   40        foreach($arrProduct_name as $key => $val){ 
   41            $arrCartList[$key]['product_name'] = $val['name']; 
   42        } 
   43    } 
   44    // ŹÊÞ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   45    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   46    // ¹ØÆþ¶â³Û¹ç·× 
   47    $ProductsTotal = $objCart->getAllProductsTotal($arrInfo); 
   48 
   49    // ¹ç·×¸Ä¿ô 
   50    $TotalQuantity = $objCart->getTotalQuantity(); 
   51 
   52    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û 
   53    $arrCartList[0]['ProductsTotal'] = $ProductsTotal; 
   54    $arrCartList[0]['TotalQuantity'] = $TotalQuantity; 
   55    $deliv_free = $arrInfo['free_rule'] - $ProductsTotal; 
   56    $arrCartList[0]['free_rule'] = $arrInfo['free_rule']; 
   57    $arrCartList[0]['deliv_free'] = $deliv_free; 
   58 
   59    $objSubPage->arrCartList = $arrCartList; 
  6060} 
  6161 
 • branches/feature-templates/html/frontparts/bloc/category.php

  r17 r15707  
  66 */ 
  77class LC_CatPage { 
  8     function LC_CatPage() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'category.tpl';   // ¥á¥¤¥ó 
  11     } 
   8    function LC_CatPage() { 
   9        /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = 'include/bloc/category.tpl';  // ¥á¥¤¥ó 
   11    } 
  1212} 
  1313 
  1414$objSubPage = new LC_CatPage(); 
  15 $objSubView = new SC_SiteView(); 
   15$objSubView = new SC_UserView(USER_PATH); 
  1616 
  1717// ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë 
   
  2727// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ 
  2828function lfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false, $objSubPage) { 
  29     $objQuery = new SC_Query(); 
  30     $col = "*"; 
  31     $from = "dtb_category left join dtb_category_total_count using (category_id)"; 
  32     // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  33     if($count_check) { 
  34         $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0"; 
  35     } else { 
  36         $where = "del_flg = 0"; 
  37     } 
  38     $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  39     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  40      
  41     $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
  42     $arrBrothersID = sfGetBrothersArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $arrParentID); 
  43     $arrChildrenID = sfGetUnderChildrenArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
  44      
  45     $objSubPage->root_parent_id = $arrParentID[0]; 
  46      
  47     $arrDispID = array_merge($arrBrothersID, $arrChildrenID); 
  48      
  49     foreach($arrRet as $key => $array) { 
  50         foreach($arrDispID as $val) { 
  51             if($array['category_id'] == $val) { 
  52                 $arrRet[$key]['display'] = 1; 
  53                 break; 
  54             } 
  55         } 
  56     } 
  57      
  58     $objSubPage->arrTree = $arrRet; 
  59     return $objSubPage; 
   29    $objQuery = new SC_Query(); 
   30    $col = "*"; 
   31    $from = "dtb_category left join dtb_category_total_count using (category_id)"; 
   32    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   33    if($count_check) { 
   34        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0"; 
   35    } else { 
   36        $where = "del_flg = 0"; 
   37    } 
   38    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
   39    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
   40 
   41    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
   42    $arrBrothersID = sfGetBrothersArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $arrParentID); 
   43    $arrChildrenID = sfGetUnderChildrenArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
   44 
   45    $objSubPage->root_parent_id = $arrParentID[0]; 
   46 
   47    $arrDispID = array_merge($arrBrothersID, $arrChildrenID); 
   48 
   49    foreach($arrRet as $key => $array) { 
   50        foreach($arrDispID as $val) { 
   51            if($array['category_id'] == $val) { 
   52                $arrRet[$key]['display'] = 1; 
   53                break; 
   54            } 
   55        } 
   56    } 
   57 
   58    $objSubPage->arrTree = $arrRet; 
   59    return $objSubPage; 
  6060} 
  6161?> 
 • branches/feature-templates/html/frontparts/bloc/login.php

  r17 r15707  
  66 */ 
  77class LC_LoginPage { 
  8     var $tpl_login_email; 
  9     function LC_LoginPage() { 
  10         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  11         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'login.tpl';  // ¥á¥¤¥ó 
  12         $this->tpl_login = false; 
  13         $this->tpl_disable_logout = false; 
  14     } 
   8    var $tpl_login_email; 
   9    function LC_LoginPage() { 
   10        /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
   11        $this->tpl_mainpage = 'include/bloc/login.tpl'; // ¥á¥¤¥ó 
   12        $this->tpl_login = false; 
   13        $this->tpl_disable_logout = false; 
   14    } 
  1515} 
  1616 
   
  2222// ¥í¥°¥¤¥óȽÄê 
  2323if($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  24     $objSubPage->tpl_login = true; 
  25     $objSubPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point'); 
  26     $objSubPage->tpl_name1 = $objCustomer->getValue('name01'); 
  27     $objSubPage->tpl_name2 = $objCustomer->getValue('name02'); 
   24    $objSubPage->tpl_login = true; 
   25    $objSubPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point'); 
   26    $objSubPage->tpl_name1 = $objCustomer->getValue('name01'); 
   27    $objSubPage->tpl_name2 = $objCustomer->getValue('name02'); 
  2828} else { 
  29     // ¥¯¥Ã¥­¡¼È½Äê 
  30     $objSubPage->tpl_login_email = $objCookie->getCookie('login_email'); 
  31     if($objSubPage->tpl_login_email != "") { 
  32         $objSubPage->tpl_login_memory = "1"; 
  33     } 
  34      
  35     // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ID¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ¥À褹¤ë¡£ 
  36     if($_POST['login_email'] != "") { 
  37         $objSubPage->tpl_login_email = $_POST['login_email']; 
  38     } 
   29    // ¥¯¥Ã¥­¡¼È½Äê 
   30    $objSubPage->tpl_login_email = $objCookie->getCookie('login_email'); 
   31    if($objSubPage->tpl_login_email != "") { 
   32        $objSubPage->tpl_login_memory = "1"; 
   33    } 
   34 
   35    // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ID¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ¥À褹¤ë¡£ 
   36    if($_POST['login_email'] != "") { 
   37        $objSubPage->tpl_login_email = $_POST['login_email']; 
   38    } 
  3939} 
  4040 
  4141$objSubPage->tpl_disable_logout = lfCheckDisableLogout(); 
  42 $objSubView = new SC_SiteView(); 
   42$objSubView = new SC_UserView(USER_PATH); 
  4343$objSubView->assignobj($objSubPage); 
  4444$objSubView->display($objSubPage->tpl_mainpage); 
  4545//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  4646function lfCheckDisableLogout() { 
  47     global $arrDISABLE_LOGOUT; 
  48      
  49     $nowpage = $_SERVER['PHP_SELF']; 
  50      
  51     foreach($arrDISABLE_LOGOUT as $val) { 
  52         if($nowpage == $val) { 
  53             return true; 
  54         } 
  55     } 
  56     return false; 
   47    global $arrDISABLE_LOGOUT; 
   48 
   49    $nowpage = $_SERVER['PHP_SELF']; 
   50 
   51    foreach($arrDISABLE_LOGOUT as $val) { 
   52        if($nowpage == $val) { 
   53            return true; 
   54        } 
   55     } 
   56    return false; 
  5757} 
  5858?> 
 • branches/feature-templates/html/frontparts/bloc/news.php

  r11910 r15707  
  66 */ 
  77class LC_NewsPage { 
  8     function LC_NewsPage() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'news.tpl';   // ¥á¥¤¥ó 
  11     } 
   8    function LC_NewsPage() { 
   9        /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = 'include/bloc/news.tpl';  // ¥á¥¤¥ó 
   11    } 
  1212} 
  1313 
  1414$objSubPage = new LC_NewsPage(); 
  15 $objSubView = new SC_SiteView(); 
   15$objSubView = new SC_UserView(USER_PATH); 
  1616 
  1717//¿·Ãå¾ðÊó¼èÆÀ 
   
  2222//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  2323function lfGetNews(){ 
  24     $conn = new SC_DBConn(); 
  25     $sql = "SELECT *, cast(substring(news_date,1,10) as date) as news_date_disp FROM dtb_news WHERE del_flg = '0' ORDER BY rank DESC"; 
  26     $list_data = $conn->getAll($sql); 
  27     return $list_data;   
   24    $conn = new SC_DBConn(); 
   25    $sql = "SELECT *, cast(substring(news_date,1,10) as date) as news_date_disp FROM dtb_news WHERE del_flg = '0' ORDER BY rank DESC"; 
   26    $list_data = $conn->getAll($sql); 
   27    return $list_data; 
  2828} 
  2929?> 
 • branches/feature-templates/html/frontparts/bloc/search_products.php

  r17 r15707  
  66 */ 
  77class LC_SearchProductsPage { 
  8     function LC_SearchProductsPage() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'search_products.tpl';    // ¥á¥¤¥ó 
  11     } 
   8    function LC_SearchProductsPage() { 
   9        /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = 'include/bloc/search_products.tpl';   // ¥á¥¤¥ó 
   11    } 
  1212} 
  1313 
   
  2121 
  2222if(is_array($arrRet)) { 
  23     // ʸ»ú¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë 
  24     foreach($arrRet as $key => $val) { 
  25         $arrRet[$key] = sfCutString($val, SEARCH_CATEGORY_LEN); 
  26     } 
   23    // ʸ»ú¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë 
   24    foreach($arrRet as $key => $val) { 
   25        $arrRet[$key] = sfCutString($val, SEARCH_CATEGORY_LEN); 
   26    } 
  2727} 
  2828$objSubPage->arrCatList = $arrRet; 
  2929 
  30 $objSubView = new SC_SiteView(); 
   30$objSubView = new SC_UserView(USER_PATH); 
  3131$objSubView->assignobj($objSubPage); 
  3232$objSubView->display($objSubPage->tpl_mainpage); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.