Changeset 15690


Ignore:
Timestamp:
2007/09/13 11:17:50 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

SC_View::init_path(), SC_AdminView::printr()を削除

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/class/SC_View.php

  r15120 r15690  
  1111 
  1212class SC_View { 
  13      
   13 
  1414    var $_smarty; 
  15     var $objSiteInfo; // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó 
  16      
   15    var $objSiteInfo; // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó 
   16 
  1717    // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ 
  1818    function SC_View($siteinfo = true) { 
  19         global $SC_VIEW_PHP_DIR; 
   19        global $SC_VIEW_PHP_DIR; 
  2020 
  21         $this->_smarty = new Smarty; 
  22         $this->_smarty->left_delimiter = '<!--{'; 
  23         $this->_smarty->right_delimiter = '}-->'; 
  24         $this->_smarty->register_modifier("sfDispDBDate","sfDispDBDate"); 
  25         $this->_smarty->register_modifier("sfConvSendDateToDisp","sfConvSendDateToDisp"); 
  26         $this->_smarty->register_modifier("sfConvSendWdayToDisp","sfConvSendWdayToDisp"); 
  27         $this->_smarty->register_modifier("sfGetVal", "sfGetVal"); 
  28         $this->_smarty->register_function("sfSetErrorStyle","sfSetErrorStyle"); 
  29         $this->_smarty->register_function("sfGetErrorColor","sfGetErrorColor"); 
  30         $this->_smarty->register_function("sfTrim", "sfTrim"); 
  31         $this->_smarty->register_function("sfPreTax", "sfPreTax"); 
  32         $this->_smarty->register_function("sfPrePoint", "sfPrePoint"); 
  33         $this->_smarty->register_function("sfGetChecked", "sfGetChecked"); 
  34         $this->_smarty->register_function("sfTrimURL", "sfTrimURL"); 
  35         $this->_smarty->register_function("sfMultiply", "sfMultiply"); 
  36         $this->_smarty->register_function("sfPutBR", "sfPutBR"); 
  37         $this->_smarty->register_function("sfRmDupSlash", "sfRmDupSlash"); 
  38         $this->_smarty->register_function("sfCutString", "sfCutString"); 
  39         $this->_smarty->plugins_dir=array("plugins", $SC_VIEW_PHP_DIR . "/../smarty_extends"); 
  40         $this->_smarty->register_function("sf_mb_convert_encoding","sf_mb_convert_encoding"); 
  41         $this->_smarty->register_function("sf_mktime","sf_mktime"); 
  42         $this->_smarty->register_function("sf_date","sf_date"); 
  43         $this->_smarty->register_function("str_replace","str_replace"); 
  44         $this->_smarty->register_function("sfPrintEbisTag","sfPrintEbisTag"); 
  45         $this->_smarty->register_function("sfPrintAffTag","sfPrintAffTag"); 
   21        $this->_smarty = new Smarty; 
   22        $this->_smarty->left_delimiter = '<!--{'; 
   23        $this->_smarty->right_delimiter = '}-->'; 
   24        $this->_smarty->register_modifier("sfDispDBDate","sfDispDBDate"); 
   25        $this->_smarty->register_modifier("sfConvSendDateToDisp","sfConvSendDateToDisp"); 
   26        $this->_smarty->register_modifier("sfConvSendWdayToDisp","sfConvSendWdayToDisp"); 
   27        $this->_smarty->register_modifier("sfGetVal", "sfGetVal"); 
   28        $this->_smarty->register_function("sfSetErrorStyle","sfSetErrorStyle"); 
   29        $this->_smarty->register_function("sfGetErrorColor","sfGetErrorColor"); 
   30        $this->_smarty->register_function("sfTrim", "sfTrim"); 
   31        $this->_smarty->register_function("sfPreTax", "sfPreTax"); 
   32        $this->_smarty->register_function("sfPrePoint", "sfPrePoint"); 
   33        $this->_smarty->register_function("sfGetChecked", "sfGetChecked"); 
   34        $this->_smarty->register_function("sfTrimURL", "sfTrimURL"); 
   35        $this->_smarty->register_function("sfMultiply", "sfMultiply"); 
   36        $this->_smarty->register_function("sfPutBR", "sfPutBR"); 
   37        $this->_smarty->register_function("sfRmDupSlash", "sfRmDupSlash"); 
   38        $this->_smarty->register_function("sfCutString", "sfCutString"); 
   39        $this->_smarty->plugins_dir=array("plugins", $SC_VIEW_PHP_DIR . "/../smarty_extends"); 
   40        $this->_smarty->register_function("sf_mb_convert_encoding","sf_mb_convert_encoding"); 
   41        $this->_smarty->register_function("sf_mktime","sf_mktime"); 
   42        $this->_smarty->register_function("sf_date","sf_date"); 
   43        $this->_smarty->register_function("str_replace","str_replace"); 
   44        $this->_smarty->register_function("sfPrintEbisTag","sfPrintEbisTag"); 
   45        $this->_smarty->register_function("sfPrintAffTag","sfPrintAffTag"); 
  4646        $this->_smarty->register_function("sfIsHTTPS","sfIsHTTPS"); 
  4747        $this->_smarty->default_modifiers = array('script_escape'); 
  48          
  49         if(ADMIN_MODE == '1') {      
  50             $this->time_start = time(); 
  51         } 
  5248 
  53         // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  54         if($siteinfo) { 
  55             if(!defined('LOAD_SITEINFO')) { 
  56                 $this->objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  57                 $arrInfo['arrSiteInfo'] = $this->objSiteInfo->data; 
  58                  
  59                 // ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾¤òÊÑ´¹ 
  60                 global $arrPref; 
  61                 $arrInfo['arrSiteInfo']['pref'] = $arrPref[$arrInfo['arrSiteInfo']['pref']]; 
  62                  
  63                 // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë 
  64                 foreach ($arrInfo as $key => $value){ 
  65                     $this->_smarty->assign($key, $value); 
  66                 } 
  67                  
  68                 define('LOAD_SITEINFO', 1); 
  69             } 
  70         } 
  71     } 
  72      
   49        if(ADMIN_MODE == '1') { 
   50            $this->time_start = time(); 
   51        } 
   52 
   53        // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   54        if($siteinfo) { 
   55            if(!defined('LOAD_SITEINFO')) { 
   56                $this->objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
   57                $arrInfo['arrSiteInfo'] = $this->objSiteInfo->data; 
   58 
   59                // ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾¤òÊÑ´¹ 
   60                global $arrPref; 
   61                $arrInfo['arrSiteInfo']['pref'] = $arrPref[$arrInfo['arrSiteInfo']['pref']]; 
   62 
   63                 // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë 
   64                foreach ($arrInfo as $key => $value){ 
   65                    $this->_smarty->assign($key, $value); 
   66                } 
   67 
   68                define('LOAD_SITEINFO', 1); 
   69            } 
   70        } 
   71    } 
   72 
  7373    // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËÃͤò³ä¤êÅö¤Æ¤ë 
  7474    function assign($val1, $val2) { 
  7575        $this->_smarty->assign($val1, $val2); 
  7676    } 
  77      
   77 
  7878    // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤ò¼èÆÀ 
  7979    function fetch($template) { 
  8080        return $this->_smarty->fetch($template); 
  8181    } 
  82      
   82 
  8383    // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤òɽ¼¨ 
  8484    function display($template, $no_error = false) { 
  85         if(!$no_error) { 
  86             global $GLOBAL_ERR; 
  87             if(!defined('OUTPUT_ERR')) { 
  88                 print($GLOBAL_ERR); 
  89                 define('OUTPUT_ERR','ON'); 
  90             } 
  91         } 
  92          
  93         $this->_smarty->display($template); 
  94         if(ADMIN_MODE == '1') { 
  95             $time_end = time(); 
  96             $time = $time_end - $this->time_start; 
  97             print("½èÍý»þ´Ö:" . $time . "ÉÃ"); 
  98         } 
  99     } 
  100      
  101     // ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ 
  102     function assignobj($obj) { 
  103         $data = get_object_vars($obj); 
  104          
  105         foreach ($data as $key => $value){ 
  106             $this->_smarty->assign($key, $value); 
  107         } 
  108     } 
  109      
  110     // Ï¢ÁÛÇÛÎóÆâ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ 
  111     function assignarray($array) { 
  112         foreach ($array as $key => $val) { 
  113             $this->_smarty->assign($key, $val); 
  114         } 
  115     } 
   85        if(!$no_error) { 
   86            global $GLOBAL_ERR; 
   87            if(!defined('OUTPUT_ERR')) { 
   88                print($GLOBAL_ERR); 
   89                define('OUTPUT_ERR','ON'); 
   90            } 
   91        } 
  11692 
  117     /* ¥µ¥¤¥È½é´üÀßÄê */ 
  118     function initpath() { 
  119         global $SC_VIEW_PHP_DIR; 
  120          
  121         $array['tpl_mainnavi'] = $SC_VIEW_PHP_DIR . '/../Smarty/templates/frontparts/mainnavi.tpl'; 
  122         $array['tpl_root_id'] = sfGetRootId(); 
  123         $this->assignarray($array); 
  124     } 
  125      
  126     // ¥Ç¥Ð¥Ã¥° 
  127     function debug($var = true){ 
  128         $this->_smarty->debugging = $var; 
  129     }    
   93        $this->_smarty->display($template); 
   94        if(ADMIN_MODE == '1') { 
   95            $time_end = time(); 
   96            $time = $time_end - $this->time_start; 
   97            print("½èÍý»þ´Ö:" . $time . "ÉÃ"); 
   98        } 
   99    } 
   100 
   101      // ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ 
   102      function assignobj($obj) { 
   103        $data = get_object_vars($obj); 
   104 
   105        foreach ($data as $key => $value){ 
   106            $this->_smarty->assign($key, $value); 
   107        } 
   108      } 
   109 
   110      // Ï¢ÁÛÇÛÎóÆâ¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ 
   111      function assignarray($array) { 
   112          foreach ($array as $key => $val) { 
   113              $this->_smarty->assign($key, $val); 
   114          } 
   115      } 
   116 
   117    // ¥Ç¥Ð¥Ã¥° 
   118    function debug($var = true){ 
   119        $this->_smarty->debugging = $var; 
   120    } 
  130121} 
  131122 
  132123class SC_AdminView extends SC_View{ 
  133124    function SC_AdminView() { 
  134         parent::SC_View(false); 
  135         $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_ADMIN_DIR; 
  136         $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_ADMIN_DIR; 
  137         $this->initpath(); 
  138     } 
  139  
  140     function printr($data){ 
  141         print_r($data); 
  142     } 
   125        parent::SC_View(false); 
   126        $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_ADMIN_DIR; 
   127        $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_ADMIN_DIR; 
   128    } 
  143129} 
  144130 
  145131class SC_SiteView extends SC_View{ 
  146132    function SC_SiteView($cart = true) { 
  147         parent::SC_View(); 
  148          
  149         $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_DIR; 
  150         $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_DIR; 
  151         $this->initpath(); 
  152          
  153         // PHP5¤Ç¤Ïsession¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Àè¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹ 
  154         sfDomainSessionStart(); 
  155          
  156         if($cart){ 
  157             $include_dir = realpath(dirname( __FILE__)); 
  158             require_once($include_dir . "/SC_CartSession.php"); 
  159             $objCartSess = new SC_CartSession(); 
  160             $objCartSess->setPrevURL($_SERVER['REQUEST_URI']); 
  161         } 
  162     } 
   133        parent::SC_View(); 
   134 
   135        $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_DIR; 
   136        $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_DIR; 
   137 
   138        // PHP5¤Ç¤Ïsession¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Àè¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹ 
   139        sfDomainSessionStart(); 
   140 
   141        if($cart){ 
   142            $include_dir = realpath(dirname( __FILE__)); 
   143            require_once($include_dir . "/SC_CartSession.php"); 
   144            $objCartSess = new SC_CartSession(); 
   145            $objCartSess->setPrevURL($_SERVER['REQUEST_URI']); 
   146        } 
   147    } 
  163148} 
  164149 
  165150class SC_UserView extends SC_SiteView{ 
  166151    function SC_UserView($template_dir, $compile_dir = COMPILE_DIR) { 
  167         parent::SC_SiteView(); 
  168         $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
  169         $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir; 
  170     } 
   152        parent::SC_SiteView(); 
   153        $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
   154        $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir; 
   155    } 
  171156} 
  172157 
  173158class SC_InstallView extends SC_View{ 
  174159    function SC_InstallView($template_dir, $compile_dir = COMPILE_DIR) { 
  175         parent::SC_View(false); 
  176         $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
  177         $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir; 
  178     } 
   160        parent::SC_View(false); 
   161        $this->_smarty->template_dir = $template_dir; 
   162        $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir; 
   163    } 
  179164} 
  180165 
  181166class SC_MobileView extends SC_SiteView { 
  182167    function SC_MobileView() { 
  183         parent::SC_SiteView(); 
  184         $this->_smarty->template_dir = MOBILE_TEMPLATE_DIR; 
  185         $this->_smarty->compile_dir = MOBILE_COMPILE_DIR; 
  186     }    
   168        parent::SC_SiteView(); 
   169        $this->_smarty->template_dir = MOBILE_TEMPLATE_DIR; 
   170        $this->_smarty->compile_dir = MOBILE_COMPILE_DIR; 
   171    } 
  187172} 
  188173?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.