Changeset 15482 for branches/beta/html


Ignore:
Timestamp:
2007/08/30 17:38:25 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

受注メールのバグ修正

Location:
branches/beta/html
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/html/install/sql/insert_data.sql

  r15128 r15482  
  224224INSERT INTO dtb_templates (template_code, template_name, create_date, update_date) VALUES('default1','¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È1', now(), now()); 
  225225 
  226 insert into dtb_mailtemplate (subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   226insert into dtb_mailtemplate (template_id, subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   227'1', 
  227228'¤´Ãíʸ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  228229'{name}ÍÍ 
   
  244245'¼õÃí´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(PCÍÑ)'); 
  245246 
  246 insert into dtb_mailtemplate (subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   247insert into dtb_mailtemplate (template_id, subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   248'2', 
  247249'¤´Ãíʸ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  248250'{name}ÍÍ 
 • branches/beta/html/shopping/complete.php

  r15120 r15482  
  6363    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  6464    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
  65               sfSendOrderMail($order_id, '1',"",""); 
   65            // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ 
   66            sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
  6667        }else{ 
  67               sfSendOrderMail($order_id, '0',"",""); 
   68            // PCÈÇ 
   69            sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
  6870        } 
  6971    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.