Changeset 15482 for branches/beta


Ignore:
Timestamp:
2007/08/30 17:38:25 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

受注メールのバグ修正

Location:
branches/beta
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/beta/data/conf/conf.php

  r15284 r15482  
  190190 */ 
  191191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */ 
  192 define ('DEBUG_MODE', false);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤) 
   192define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤) 
  193193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£) 
  194194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë 
   
  600600// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹ 
  601601$arrMAILTPLPATH = array( 
  602     0 => "mail_templates/order_mail.tpl", 
  603     1 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl" 
   602    1 => "mail_templates/order_mail.tpl", 
   603    2 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl" 
  604604); 
  605605 
 • branches/beta/data/lib/slib.php

  r15120 r15482  
  540540    // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼) 
  541541    $ret = $objSiteSess->checkUniqId(); 
   542     
  542543    if($ret != true) { 
  543544        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
   
  17551756                $arrOther[$other_key]["value"] = ""; 
  17561757            } 
  1757         } 
  1758          
   1758        }        
  17591759        $objPage->arrOther = $arrOther; 
  17601760    } 
  1761  
   1761         
  17621762    // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹ 
  17631763    global $arrPref; 
   
  17721772    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  17731773    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1774     
  17741775    $name = $objPage->arrOrder['order_name01']." ".$objPage->arrOrder['order_name02']; 
  17751776    $objPage->tpl_body = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $objPage->tpl_body ); 
  17761777    $tmp_subject = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $tmp_subject ); 
  1777      
  1778     // $template_id==1¤Ï·ÈÂÓÍÑ 
  1779     if($template_id == '1'){ 
  1780        $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[1]); 
  1781        $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body ); 
  1782     }else{ 
  1783        $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[0]);  
  1784        $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body ); 
  1785     } 
  1786      
   1778      
   1779    // ¼õÃíưŪÉôʬ¤ò¼èÆÀ 
   1780    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
   1781    $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body ); 
   1782         
  17871783    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  17881784    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   
  17951791    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  17961792    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ"); 
  1797  
  17981793 
  17991794    // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£ 
 • branches/beta/html/install/sql/insert_data.sql

  r15128 r15482  
  224224INSERT INTO dtb_templates (template_code, template_name, create_date, update_date) VALUES('default1','¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È1', now(), now()); 
  225225 
  226 insert into dtb_mailtemplate (subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   226insert into dtb_mailtemplate (template_id, subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   227'1', 
  227228'¤´Ãíʸ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  228229'{name}ÍÍ 
   
  244245'¼õÃí´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(PCÍÑ)'); 
  245246 
  246 insert into dtb_mailtemplate (subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   247insert into dtb_mailtemplate (template_id, subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   248'2', 
  247249'¤´Ãíʸ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  248250'{name}ÍÍ 
 • branches/beta/html/shopping/complete.php

  r15120 r15482  
  6363    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  6464    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
  65               sfSendOrderMail($order_id, '1',"",""); 
   65            // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ 
   66            sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
  6667        }else{ 
  67               sfSendOrderMail($order_id, '0',"",""); 
   68            // PCÈÇ 
   69            sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
  6870        } 
  6971    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.