Changeset 15470 for branches/rel


Ignore:
Timestamp:
2007/08/30 14:32:45 (16 years ago)
Author:
adachi
Message:

エスケープ漏れを修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/rel/html/admin/products/upload_csv.php

  r14926 r15470  
  4545    // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  4646    $arrErr['csv_file'] = $objUpFile->makeTempFile('csv_file'); 
  47      
   47 
  4848    if($arrErr['css_file'] == "") { 
  4949        $arrErr = $objUpFile->checkEXISTS(); 
   
  5252    // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤ 
  5353    set_time_limit(0); 
  54      
   54 
  5555    // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤) 
  5656    ob_end_clean(); 
  57      
   57 
  5858    // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ 
  5959    echo str_pad('',256); 
  60          
   60 
  6161    if($arrErr['csv_file'] == "") { 
  6262        // °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¼èÆÀ 
   
  6464        // ¥¨¥ó¥³¡¼¥É 
  6565        $enc_filepath = sfEncodeFile($filepath, CHAR_CODE, CSV_TEMP_DIR); 
  66          
   66 
  6767        // ¥ì¥³¡¼¥É¿ô¤òÆÀ¤ë 
  68         $rec_count = lfCSVRecordCount($enc_filepath);        
  69          
   68        $rec_count = lfCSVRecordCount($enc_filepath); 
   69 
  7070        $fp = fopen($enc_filepath, "r"); 
  7171        $line = 0;      // ¹Ô¿ô 
  7272        $regist = 0;    // ÅÐÏ¿¿ô 
  73          
   73 
  7474        $objQuery = new SC_Query(); 
  7575        $objQuery->begin(); 
  76          
  77         echo "¢£¡¡CSVÅÐÏ¿¿ÊĽ¾õ¶· <br/><br/>\n";                 
  78                  
   76 
   77        echo "¢£¡¡CSVÅÐÏ¿¿ÊĽ¾õ¶· <br/><br/>\n"; 
   78 
  7979        while(!feof($fp) && !$err) { 
  8080            $arrCSV = fgetcsv($fp, CSV_LINE_MAX); 
  81                          
   81 
  8282            // ¹Ô¥«¥¦¥ó¥È 
  8383            $line++; 
  84              
   84 
  8585            if($line <= 1) { 
  8686                continue; 
  87             }            
  88                                  
   87            } 
   88 
  8989            // ¹àÌÜ¿ô¥«¥¦¥ó¥È 
  9090            $max = count($arrCSV); 
  91              
   91 
  9292            // ¹àÌÜ¿ô¤¬1°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï̵»ë¤¹¤ë 
  9393            if($max <= 1) { 
  94                 continue;            
  95             } 
  96              
   94                continue; 
   95            } 
   96 
  9797            // ¹àÌÜ¿ô¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  9898            if($max != $colmax) { 
   
  109109                $arrCSVErr = lfCheckError(); 
  110110            } 
  111              
   111 
  112112            // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  113113            if(count($arrCSVErr) > 0) { 
  114114                echo "<font color=\"red\">¢£" . $line . "¹ÔÌܤǥ¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£</font></br>\n"; 
  115115                foreach($arrCSVErr as $val) { 
  116                     echo "<font color=\"red\">$val</font></br>\n";   
   116                    echo "<font color=\"red\">" . htmlspecialchars($val, ENT_QUOTES) . "</font></br>\n"; 
  117117                } 
  118118                $err = true; 
  119119            } 
  120              
   120 
  121121            if(!$err) { 
  122122                lfRegistProduct($objQuery, $line); 
   
  124124            } 
  125125            $arrParam = $objFormParam->getHashArray(); 
  126   
   126 
  127127            if(!$err) echo $line." / ".$rec_count. "¹ÔÌÜ¡¡¡Ê¾¦ÉÊID¡§".$arrParam['product_id']." / ¾¦ÉÊ̾¡§".$arrParam['name'].")\n<br />"; 
  128128            flush(); 
  129129        } 
  130130        fclose($fp); 
  131          
   131 
  132132        if(!$err) { 
  133133            $objQuery->commit(); 
   
  140140    } else { 
  141141        foreach($arrErr as $val) { 
  142             echo "<font color=\"red\">$val</font></br>\n";   
   142            echo "<font color=\"red\">$val</font></br>\n"; 
  143143        } 
  144144    } 
  145145    echo "<br/><a href=\"javascript:window.close()\">¢ªÊĤ¸¤ë</a>"; 
  146146    flush(); 
  147     exit;    
   147    exit; 
  148148    break; 
  149149default: 
   
  156156//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  157157 
  158 /*  
   158/* 
  159159 * ´Ø¿ô̾¡§lfInitFile 
  160160 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   
  164164} 
  165165 
  166 /*  
   166/* 
  167167 * ´Ø¿ô̾¡§lfInitParam 
  168168 * ÀâÌÀ¡¡¡§ÆþÎϾðÊó¤Î½é´ü²½ 
   
  170170function lfInitParam() { 
  171171    global $objFormParam; 
  172          
   172 
  173173    $objFormParam->addParam("¾¦ÉÊID", "product_id", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK","NUM_CHECK")); 
  174174    $objFormParam->addParam("¾¦Éʵ¬³ÊID", "product_class_id", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK","NUM_CHECK")); 
  175      
   175 
  176176    $objFormParam->addParam("µ¬³Ê̾1", "dummy1"); 
  177177    $objFormParam->addParam("µ¬³Ê̾2", "dummy2"); 
  178      
   178 
  179179    $objFormParam->addParam("¾¦ÉÊ̾", "name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  180180    $objFormParam->addParam("¸ø³«¥Õ¥é¥°(1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«)", "status", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK","NUM_CHECK")); 
   
  200200    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö²èÁü(1)", "sub_image1", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  201201    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö³ÈÂç²èÁü(1)", "sub_large_image1", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  202      
   202 
  203203    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë(2)", "sub_title2", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  204204    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥³¥á¥ó¥È(2)", "sub_comment2", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  205205    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö²èÁü(2)", "sub_image2", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  206206    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö³ÈÂç²èÁü(2)", "sub_large_image2", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  207      
   207 
  208208    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë(3)", "sub_title3", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  209209    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥³¥á¥ó¥È(3)", "sub_comment3", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  210210    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö²èÁü(3)", "sub_image3", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  211211    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö³ÈÂç²èÁü(3)", "sub_large_image3", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  212          
   212 
  213213    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë(4)", "sub_title4", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  214214    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥³¥á¥ó¥È(4)", "sub_comment4", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  215215    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö²èÁü(4)", "sub_image4", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  216216    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö³ÈÂç²èÁü(4)", "sub_large_image4", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  217          
   217 
  218218    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë(5)", "sub_title5", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  219219    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥³¥á¥ó¥È(5)", "sub_comment5", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  220220    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö²èÁü(5)", "sub_image5", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  221221    $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö³ÈÂç²èÁü(5)", "sub_large_image5", LTEXT_LEN, "KVa", array("FILE_EXISTS","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  222      
   222 
  223223    $objFormParam->addParam("ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â", "deliv_date_id", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK","NUM_CHECK")); 
  224      
   224 
  225225    for ($cnt = 1; $cnt <= RECOMMEND_PRODUCT_MAX; $cnt++) { 
  226226        $objFormParam->addParam("¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ($cnt)", "recommend_product_id$cnt", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK","NUM_CHECK")); 
  227227        $objFormParam->addParam("¾ÜºÙ-¥µ¥Ö¥³¥á¥ó¥È($cnt)", "recommend_comment$cnt", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK")); 
  228228    } 
  229      
   229 
  230230    $objFormParam->addParam("¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê", "category_id", STEXT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  231231} 
  232232 
  233 /*  
   233/* 
  234234 * ´Ø¿ô̾¡§lfRegistProduct 
  235235 * °ú¿ô1 ¡§SC_Query¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   
  239239    global $objFormParam; 
  240240    $arrRet = $objFormParam->getHashArray(); 
  241      
   241 
  242242    // dtb_products°Ê³°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ëÃͤò½ü³°¤¹¤ë¡£ 
  243243    foreach($arrRet as $key => $val) { 
   
  274274        $microtime = sprintf("%06d", $line); 
  275275        $time .= ".$microtime"; 
  276     }    
   276    } 
  277277    $sqlval['update_date'] = $time; 
  278278    $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id']; 
  279          
   279 
  280280    if($sqlval['sale_limit'] == "") { 
  281281        $sqlval['sale_unlimited'] = '1'; 
  282282    } else { 
  283         $sqlval['sale_unlimited'] = '0';         
  284     } 
  285      
   283        $sqlval['sale_unlimited'] = '0'; 
   284    } 
   285 
  286286    if($sqlval['status'] == "") { 
  287287        $sqlval['status'] = 2; 
   
  307307        $sqlval['product_id'] = $product_id; 
  308308        $sqlval['create_date'] = $time; 
  309          
   309 
  310310        // ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤ÇºÇÂç¤Î¥é¥ó¥¯¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë 
  311311        $sqlval['rank'] = $objQuery->max("dtb_products", "rank", "category_id = ?", array($arrRet['category_id'])) + 1; 
  312          
   312 
  313313        // INSERT¤Î¼Â¹Ô 
  314314        $objQuery->insert("dtb_products", $sqlval); 
  315315    } 
  316      
   316 
  317317    // µ¬³ÊÅÐÏ¿ 
  318318    lfRegistProductClass($objQuery, $arrRet, $sqlval['product_id'], $arrRet['product_class_id']); 
  319      
   319 
  320320    // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿ 
  321321    $objQuery->delete("dtb_recommend_products", "product_id = ?", array($sqlval['product_id'])); 
   
  339339} 
  340340 
  341 /*  
   341/* 
  342342 * ´Ø¿ô̾¡§lfRegistProductClass 
  343343 * °ú¿ô1 ¡§SC_Query¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
   
  353353        $sqlval['stock_unlimited'] = '1'; 
  354354    } else { 
  355         $sqlval['stock_unlimited'] = '0';        
   355        $sqlval['stock_unlimited'] = '0'; 
  356356    } 
  357357    $sqlval['price01'] = $arrList['price01']; 
   
  361361        $sqlval['creator_id'] = '0'; 
  362362    } 
  363          
   363 
  364364    if($product_class_id == "") { 
  365365        // ¿·µ¬ÅÐÏ¿ 
   
  375375        // ´û¸ÊÔ½¸ 
  376376        $where = "product_id = ? AND product_class_id = ?"; 
  377         $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, array($product_id, $product_class_id));     
  378     } 
  379 } 
  380  
  381 /*  
   377        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, array($product_id, $product_class_id)); 
   378    } 
   379} 
   380 
   381/* 
  382382 * ´Ø¿ô̾¡§lfCheckError 
  383383 * ÀâÌÀ¡¡¡§ÆþÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   
  389389    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
  390390    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(false); 
  391      
   391 
  392392    if(count($objErr->arrErr) == 0) { 
  393393        $objQuery = new SC_Query(); 
   
  399399            } 
  400400        } 
  401                  
   401 
  402402        if($arrRet['product_class_id'] != "") { 
  403403            $count = 0; 
   
  409409            } 
  410410        } 
  411          
   411 
  412412        // ¸ºß¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤«¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  413413        $count = $objQuery->count("dtb_category", "category_id = ?", array($arrRet['category_id'])); 
   
  419419} 
  420420 
  421 /*  
   421/* 
  422422 * ´Ø¿ô̾¡§lfCSVRecordCount 
  423423 * ÀâÌÀ¡¡¡§CSV¤Î¥«¥¦¥ó¥È¿ô¤òÆÀ¤ë 
   
  425425 */ 
  426426function lfCSVRecordCount($file_name) { 
  427      
   427 
  428428    $count = 0; 
  429429    $fp = fopen($file_name, "r"); 
   
  432432        $count++; 
  433433    } 
  434      
   434 
  435435    return $count-1; 
  436436} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.