Changeset 15448


Ignore:
Timestamp:
2007/08/30 11:41:40 (16 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/feature-module-zeus/data
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/class/GC_MobileUserAgent.php

  r11686 r15448  
  8989        $objAgent =& Net_UserAgent_Mobile::singleton(); 
  9090        if (Net_UserAgent_Mobile::isError($objAgent)) { 
   91            gfPrintLog("[isMobile:Error] " . $objAgent->getUserAgent()); 
   92            mb_send_mail(DB_ERROR_MAIL_TO, DB_ERROR_MAIL_SUBJECT, "[isMobile:Error] " . $objAgent->getUserAgent());             
  9193            return false; 
  9294        } else { 
  93             return $objAgent->isDoCoMo() || $objAgent->isEZweb() || $objAgent->isVodafone(); 
   95            if($objAgent->isDoCoMo()) { 
   96                gfPrintLog("[isMobile:Docomo] " . $objAgent->getUserAgent());             
   97                return true; 
   98            } elseif ($objAgent->isEZweb()) { 
   99                gfPrintLog("[isMobile:EZweb] " . $objAgent->getUserAgent());             
   100                return true; 
   101            } elseif ($objAgent->isVodafone()) { 
   102                gfPrintLog("[isMobile:Vodafone] " . $objAgent->getUserAgent());             
   103                return true; 
   104            } else { 
   105                gfPrintLog("[isMobile:UNKNOWN] " . $objAgent->getUserAgent()); 
   106                return false; 
   107            } 
  94108        } 
  95109    } 
   
  117131            return false; 
  118132        } 
  119  
   133         
  120134        if ($objAgent->isDoCoMo()) { 
  121135            $arrUnsupportedSeries = array('501i', '502i', '209i', '210i'); 
 • branches/feature-module-zeus/data/include/mobile.inc

  r15440 r15448  
  9999    } 
  100100 
  101     // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  102     if (preg_match('/^[0-9a-zA-Z,-]{32,}$/', $sessionId) < 1) { 
  103         gfPrintLog("Invalid session id : sid=$sessionId"); 
  104         return false; 
  105     } 
  106  
  107101    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  108102    if (sfSessRead($sessionId) === null) { 
   
  110104        return false; 
  111105    } 
  112  
   106     
  113107    return session_id($sessionId); 
  114108} 
   
  122116    // ÇÛÎó mobile ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  123117    if (!is_array(@$_SESSION['mobile'])) { 
  124         gfprintlog("ÇÛÎómobile¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£"); 
   118        gfprintlog("SESSIONüËö¾ðÊó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"); 
  125119        return false; 
  126120    } 
   
  160154    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  161155    $sessionId = lfMobileGetSessionId(); 
  162  
   156     
  163157    session_start(); 
  164      
   158     
  165159    // ¿·µ¬¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤álfMobileGetSessionId()¤«¤é¤ÎÌá¤ê¤Ï""¤È¤Ê¤ë¡£ 
  166     if($sessionId == "") { 
  167         gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È -> OK"); 
  168     } else { 
  169         gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È -> NG"); 
   160    if(!$sessionId == "") { 
   161        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"); 
  170162        $session_ok = false;         
  171163    } 
  172164     
  173     if(lfMobileValidateSession()) { 
  174         gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§Í­¸úÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ -> OK"); 
  175     } else { 
  176         gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§Í­¸úÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ -> NG"); 
   165    if(!lfMobileValidateSession()) { 
  177166        $session_ok = false; 
  178167    } 
  179     gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§REQUEST_METHOD -> " . $_SERVER['REQUEST_METHOD']); 
  180     gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§session_id() -> " . session_id()); 
  181     gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§GET PHPSESSID ---> " . $_GET["PHPSESSID"]); 
  182168     
  183     // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Þ¤¿¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òºÆÀ¸À® 
  184     // ¤·¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¡£ 
   169    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Þ¤¿¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òºÆÀ¸À®¤·¡¢ 
   170    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¡£ 
  185171    if (!$session_ok) { 
  186172        session_regenerate_id(); 
  187         $_SESSION = array('mobile' => array('model'    => GC_MobileUserAgent::getModel(), 
  188                                             'phone_id' => GC_MobileUserAgent::getId(), 
  189                                             'expires'  => time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME)); 
   173        $_SESSION['mobile']['model'] = GC_MobileUserAgent::getModel(); 
   174        $_SESSION['mobile']['phone_id'] = GC_MobileUserAgent::getModel(); 
   175        $_SESSION['mobile']['expires'] =  time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME; 
  190176 
  191177        // ¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ䷤ƥê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  192         if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') { 
  193             gfprintlog("GETÍ×µá¤Î¼èÆÀ:".$_GET['PHPSESSID']); 
   178        if ($_GET['PHPSESSID'] != "") { 
   179            gfprintlog("GETÍ׵ᤢ¤ê:".$_GET['PHPSESSID']); 
  194180            gfprintlog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".gfAddSessionId()); 
  195181            // GET ¤Î¾ì¹ç¤ÏƱ¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  196182            header('Location: ' . gfAddSessionId()); 
  197183        } else { 
  198             gfprintlog("GETÍ׵᤬¤Ê¤·"); 
   184            gfprintlog("GETÍ×µá¤Ê¤·"); 
  199185            // GET °Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
   186            /* 
   187                Äê¿ôSID¡§PHPSESSID=<¥»¥Ã¥·¥ç¥óID> 
   188             */ 
   189            gfprintlog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".URL_SITE_TOP . '?' . SID); 
  200190            header('Location: ' . URL_SITE_TOP . '?' . SID); 
  201191        } 
  202192        exit; 
  203193    } 
  204  
  205     // ·ÈÂÓüËöID¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤¿¾ì¹ç¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ËÊݸ¤¹¤ë¡£ 
  206     $phoneId = GC_MobileUserAgent::getId(); 
  207     if ($phoneId !== false) { 
  208         $_SESSION['mobile']['phone_id'] = $phoneId; 
  209     } 
  210  
  211194    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£ 
  212195    $_SESSION['mobile']['expires'] = time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.