Ignore:
Timestamp:
2007/08/29 20:26:38 (15 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/include/mobile.inc

  r15437 r15438  
  1515 */ 
  1616function lfMobileCheckCompatibility() { 
   17     
   18 
   19     
  1720    if (!GC_MobileUserAgent::isSupported()) { 
  1821        header('Location: ' . URL_DIR . 'unsupported/index.php'); 
  1922        exit; 
  2023    } 
   24     
   25 
  2126} 
  2227 
   
  117122    // ÇÛÎó mobile ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  118123    if (!is_array(@$_SESSION['mobile'])) { 
   124        gfprintlog("ÇÛÎómobile¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£"); 
  119125        return false; 
  120126    } 
   
  125131                   date('Y/m/d H:i:s', @$_SESSION['mobile']['expires']) . 
  126132                   ' : sid=' . session_id()); 
  127  
   133        gfprintlog("SESSIONÍ­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë");                  
  128134        return false; 
  129135    } 
   
  135141                   "\"$model\" != \"" . @$_SESSION['mobile']['model'] . 
  136142                   '" (expected), sid=' . session_id()); 
  137         return false; 
  138     } 
  139  
   143        gfprintlog("·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤");    
   144        return false; 
   145    } 
   146     
   147    gfprintlog("¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú"); 
  140148    return true; 
  141149} 
   
  173181    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Þ¤¿¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òºÆÀ¸À® 
  174182    // ¤·¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¡£ 
   183    if ($sessionId === false) { 
   184        gfprintlog("\$sessionId === false"); 
   185    } 
   186         
  175187    if ($sessionId === false || !lfMobileValidateSession()) { 
   188         
  176189        session_regenerate_id(); 
  177190        $_SESSION = array('mobile' => array('model'    => GC_MobileUserAgent::getModel(), 
   
  181194        // ¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ䷤ƥê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  182195        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') { 
   196            gfprintlog("GETÍ×µá¤Î¼èÆÀ:".$_GET['PHPSESSID']); 
   197            gfprintlog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".gfAddSessionId()); 
  183198            // GET ¤Î¾ì¹ç¤ÏƱ¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  184199            header('Location: ' . gfAddSessionId()); 
  185200        } else { 
   201            gfprintlog("GETÍ׵᤬¤Ê¤·"); 
  186202            // GET °Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  187203            header('Location: ' . URL_SITE_TOP . '?' . SID); 
   
  240256function sfMobileInit() { 
  241257    lfMobileInitInput(); 
  242  
  243258    if (basename(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) != 'unsupported') { 
  244259        lfMobileCheckCompatibility(); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.